T.C.
ntv ARBAKIR
VALiLİcİ
iı Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 83174116/160.99/4698660
Konu:İstatistik
Veriler
21/1 0/20 14
ACELE VE GÜNLÜDÜR
~q:Io.f.. ..KAYMAKAMLIGINA
~çe
flgi: 20.10.2014 tarih
Müdürlüğünün yazısı.
ve 4675950
Milli Eğitim Müdürlüğü
sayılı
Özel
Eğitim
İlgi yazı gereği Genel Müdürlügün çalışmalarında
Sınıfı, Destek Eğitim Odası, Evde ve Hastane Sınıflarında
ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.
ve Rehberlik
Hizmetleri
Genel
kullanılmak
üzere "Özel Eğitim
Eğitim Alan Öğrenci Sayıları" na
Ekte yer alan formun excel formatında doldurularak 31 Ekim 2014 tarihi Cuma günü
mesai bitimine
kadar ozelegitim21 @meb.gov.tr.mail
adresine,
ayrıca resmi yazı ile
Müdürlüğürnüz
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri şubesine gönderilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
Medet A YOl
Vali a.
Milli Eğitim Müdür Yrd.
---~---EKLER:
Ek: i =Bakanlık yazısı (I sayfa)
Ek:2= Form (2 sayfa)
H~'/~iı;. ~
....,.,.'1;
-----_.--
__
d
•
__
••••••••
_
Kayıt 1'1:0.
.••..• - •• -----~
•
.
'i
----
.2 2. • to ·ı i
.1..2.. f,
._ ..•__
~
k\o:~ym:!kam
DAGfTIM:
17 İlçe Kayı
. Ei '"' ktronik Imza!
111
, ,Aynıdır.
11
r7
(Oıze;
a
AtAdres: Mehmet Akif Ersoy Caddesi Yenişehir/Diyarbakır Milli Eğiıim Müdürlüğü Özel Eğitim Rch. ve Dan. ii iz. Şb.
e-mail: ozelegitim21 rZilmeb.gov.ır
Tel: 0412 22658 50·57 Dahili: i S i
rax: O 4 ı2 22658 -12- 226 SS 2S
~"p"col·
oih,p"li
pıp~'rI)nik
ımva ile imzalannustır.
Iıllo:l/evraksorgu.nıeb.gov.tr
adresinden
7c38-772f-3eaa-9aa7-b923
kodu ile
teyit edilebilir
/
T.C.
MİLLi EGİTİM BAKANLIGI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Müdürlüğü
Genel
Sayı : 80342057/42/4675950
20/10/2014
Konu: istatistik Veriler
........................................................
VALİLiCii
E
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
Genel Müdürlüğürnüz
çalışmalarında kullanılmak üzere "Özel Eğitim Sınıfı, Destek
Eğitim Odası, Evde ve Hastane Sınıflarında Eğitim Alan Öğrenci Sayıları" na ilişkin bilgilere
ihtiyaç duyulmaktadır.
Ekte yer alan formun excel formatında doldurularak 07 Kasım 2014 mesai bitimine
kadar resmi yazı ve elektronik
olarak [email protected]
e-posta adresine
gönderilmesi hususunda,
Bilgilerinizi
ve gereğini rica ederim.
Celil GÜ
GÖR
Bakan a.
Genel Müdür
EK: Form (2 sayfa)
Dağıtım:
B Planı
Isesevler Kampüsü
A Blok 06500 Yerıimahalle/A
Elektronik Ağ: www.oergrnrneb.gov.rr
e-posta: [email protected]
oL _..•.. _.. 1: "'01"_0.,,,.
;.,,_ .• ,,~
;',,701""""0'"
KARA
hıı,,./lpvrok,()ro,,
I11Ph
Ayrıntılı bilgi için: Eylem KARAOGLAN VHKİ
Tel: (O 312) 413 3050
Faks: (O 312) 2131356
Q()V
Ir adresınden
60aa-67i 7-3ed4-84a7-57b2
kodu ıle tcyıı edilebılır
Hafif Duzcv Zihmscl
Yctersrzhği Olan Çocuklar
ıçın Açılan
Hafif Duzey Zıhınsel
Yetcrsrzhği
ıçın Açılan Ozcl eğmm Sınıfı
Olan Çocuklar
Ona \t:\'a i\gır Dl'ıze~ıZıhınsel
llatlf Ousuk Çocuktar
Ina.
:\~II Ousnk
Yetersizliğı
Olan Çocuklar
Özel Eğtttm Sınıfı
ıçın Açıları Özel eğııim Sını
Ozcl Eğıtım Sınıfı
<:nı:lIJ..I:ıı Ozcl Fğuuu Sınıfı
Ovel Eğilım Sınıfı
I~ııııı..: Fıı~dlılı'f'
nuc l-ngelhlcr Ozct Lğuuu Sınıfı
Budcu F:ı/Ja [ligdı
Ol.uılar ıçın Oul
Eğuuu Sınıfı
lIafıf Du/.ı:, i'lhll1!-d ''ı.:ıcr<:ı/lıg:ı Olan Çocuklar Içın Açrlnn Oıd eğıtım Sınıfı
)na \ 1..', a :\ğır DlIh.:~ Zılıll1~d Y~tef:<;ızlığı Olan roı:ııklar
i I:ıtif Ousuı
Çocuklar
rta/Ağır Ousuk Çocuklar
lşuıuc I:ngdlıkr
ıçın Açılan Oı.d eğıtım Sınıf
Özel Egitım Sınıfı
07.\:':1
Özel Eğilim Sınıfı
Eguuu Sınıfı
iönne Engelhlcr Özel Eğunn Sınıf,
Birden Fazla Eugeh Olanlar ıçın Özel Eğuun Sınıfı
Hafif Dnzey Zıhmsel Yeıersızhğı
11.1 vcy
n '\gır DlIze) /lhllh\'1
HaflfOusuk
Olan Çocuklar
Için Açılan Öl.el eğmm Sınıfı
Y~'ler:'ILII~1 {)ı'ın ~\,(IıJ..br
1..;111
\~ılan
Ozcl
ı.:gıııııı Sını
i
Çocuklar Ozcl Eğilim Sınıfı
rl:ılAğır Ousnk Çocuklar
Özel Eğuim Suuf
jşumc Engelhler Özel Eğıtım Sınıfı
Görme Engelhler Özel Eğitim Sınıfı
Bırden
Fazla
Engeli Olan/ar
ıçın
Özel
ibt"ıf Duzcy Zrhınsel Yl!ll!rsızlığl
·\ğır Dıııx\ Zılıın~et Yetersızııgı
)(1;1 \ ••'\:1
11:1(11"
)n:ı
Eğuuu Sınıfı
Olan Çocuklar ıçın Açılan OLd eğmm Sınıfı
Olan ("m:uJ..Lır
1\-111
\..;ıb.n Ozel e~ıııııı Sınıl
ı>ıı~ııl ('ocLlJ..I~lr OLd Eğuuu Sınıfı
·\~IIOnsuk
Çocuklar Özel Eğuuu I.)ınıl"ı
Hudcn Fada bıgdı
Olanlar
ıçın OLd Eğuuu Sınıfı
l I:ılif Du/ı.!' Zıhinsel Yt'll'rsıılıı;;ı
01:\11Ç'1)cuJ..I:ıı lçın Açıtan Ozel eğınm Sınıfı
rta H',a A!;ıf Duzey Ztlnnsel YClerslLlıgı Olan Çocuktar
IlafıfOtl'llll
Çocuktar
Özet
ıçın Açılan
Özel eğilim Sını
Eğrnm Sınıfı
)rta \gır Oll,lıJ.. Çocuklar OLd Egıtım Sınıfı
1':"'1111:'
bı~dıilı.:ı
0...:..:1 Eguun Slllıfl
Gonnc Eugclhler Özel Eğuirn Suuf
Bırden Fazl:ı Engch Olanlar ıçın Özel Eğilim Sınıfı
i brıf
DULey Zrhmsel Yetersizlrğt Olan Çocuklar
.'\j;ır DULt!)' Zduusel Yetersizhğı
rtu veya
Hafif Onsnk Çocuklar
na/Ağır
Ousuk
üzel
Çocuklar
Olan
lçrn .\çıbıı
Ozel cğuun Suuf
~·m:II\..I:1I 1';111
\1;/1:111
Ozcl r.:gıIIJll Smıl
Eğurm Sınıfı
ÖLCI Eğitim Sınıfı
Işume Engelfiler Özel Eğilim Sınıfı
örme Engclhler
Özet Eğıtım Sınıfı
Birden Fazla Engeli Olanlar için Özel Eğıtım Snuf
HulifDuzcy
On:ı
\~·';l
Zıhınsel
Yeıersrzhğı Olan Çocuklar
.\ğır Du/.t:~ iıli,ıı:..:!
Için Açılan Oz!.!1 cğinm Sınıfı
Yı.!Iı.!r:.ıdığl Olan <,'onlJ..I~lr ";ın
\\·ılaıı O...:d t:gııırn Sınıf
l\:ırıfOIı..;IIJ.. Çocuklar O/d l-ğuuu Sınıfı
rıa.:\ğır
Oıl~111..
('ocul..bı Ozcl
Eğiliili
!-oımfı
lşumc Lngclhlcr Ozd Egıtllll Sınıfı
serme Engethlcr Oull:.ğıtım
Sınıfı
Bırden Fa...:l:ı Engclı Ol~ınlar ı~m 0/. c·1 EğHlI1l Snuf
ilafif Duzcv ı'ıhııısd
Orıa veya Agır
DU.lt:~<
llnflf Oıısıı\" Cocuktur
Yı:t~rSll.lığl OJ.:m Çocuktar
ZllıIIISe! Yl!lcrsızllgl
Özet eğilim Suufı
ıçın Açılan Ozd eğııim Sınıf
OLı::1 Eğıtım Sınıfı
rıu·:\gır Onsnk Çocuklar
Işumc lnı;dlılt"r
Için Açılan
Olan (ocuklar
üzel Eğıtım Sınıfı
OLe! Egıııııı Sınırı
- nne En'gellıler Ozel Eğmm Sınıfı
Birden Fazla Engeli Olanlar için Özel Eğıtım Sınıfı
Hafif Düzey Zıhinsel
Yetersızhği
na veya Ağır Düzey Zihinsel
Hafif Otisuk Çocuklar
Olan Çocuklar
Yetersizliği
Için Açılan
OLı.:1 Eğttuu Suufı
rıa/Ağır Oustik Çocuklar
Özel eğıtım Sınıfı
Olan Çocuklar Için Açılan Özel eğitim Sını
Özel Eğitim Sınıfı
lşnme Engelhler Özel Eğitim Sınıfı
rme Engelfiler Özel Eğıum Sınıfı
Bırden Fazla Engeli Olanlar ıçın Özel Eğilim Sınıfı
t
»
z
»
uı
z
l laflf Dıi/c~ 7lhlll"id
Y ı:h,.'lsiLlıf~101:111
(-lIı:U~I;ı, ItırlLl.\I,'II:ııı ()/ı:lı,.'~lıl1ıı :')lıılli
0113 veya Agır DULCY L.ıhinsd
YCIL'l'sl/liğl Olan \,OCl1~lar lçm Açılan
Öi'1'1 l'giıi!lı Sllllli
II:ıtiroıi
•.•
uk L'ocuklar
r=
Özel Ef!lılm
7<
O
Suuf
7<
(hıai.'\i'ır
Oıı:-.tı~ Çocuktur
Öze! l-ğuuu
C
r-
'\111111
(ınlllll.'!ıı!,dllkı
Hudcu
! Mb
()/ı:I!~ğ.ıtıın\ınllı
l ugclı 01:1111;11IÇIll Ozcl
l öuun Suuf
II:ılit' Duvvv
(, ocukl.u
()i
Iıhııı -,d \'I'II'I'Slllığ.1 Olaıı
(l/d
1~1ı1 \\'ı1:lıı
la \ i.') il ,\f!1I
Yl'ıı'ısi/lıği
i )1I/l.:y
/
I'f',llllll
:--'ınllı
ilunscl
01,,11 (:nı.:u~l:ır lçiu Açrlnn
l/l'1 \"'111111'vuul ı
i ı.ıliroıı -,fı],
("OI.'U~J:ıı ()/d
Eğ.llim
O
;ı:ı
-;
»
~lıılfl
O
hıa,ı\i'lf
()ıi!'lll~ t, ocuklar
Övc!
7<
Eğııım
~ııııfı
l ştuuc
,",ıgdlıkı
Gouuc
'-'ııgdlıkı
t
»c! i uuuu
i
"'‫ן‬iL1(1
ızcl l ğ.ıtılJl \11111'1
Hn dcn 1';1/1:1i Iırl'll
i
C
r=
i )loııllaı1,'111 O/ı'l
.ı!1I1111\111111
Hafif DU7ı:y Yılıllloid
Yı:ıı:r"i/lıgı
(,'ol..ukbı lçut Açdnn
Oıd ı:ğııını Sırııli
Olan
OUIl.'~ Zihinsel
Olan (o~uklaı lçı ii .\çılaıı
Oı!:ı \ ı:y:ı "gır
Yı.:II'I:-ılılığl
()/d
C~'1I1111 sıııırı
ttatif Ousuk Çocuktar
Oıd Ff!1I11ı1
c.
Sınıf,
uı
rTL
Orta/Ağu: Otisıik Çocuklar
(),OI I'gıııııı
')11111',
1~1I11lt!Lngcllılcr
Gönııc
Eng.elliler
ÖLd
Eğuuu Sııııfı
Övcl Egniın Sınıf
Birden
F~\Lla Engeli Olanlar
Egııill1
Sınıfı
için Ö/e!
ANASıNıFı
iLKOKUL
ORTAOKUL
LiSE
lif
-
Download

q:Io.f.. - Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü