T.C. MEZİTLi KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Ejtitim MMllrlüRü (967617) Sayı
:45670646-200/1-338
16
nı 2014
Konu : Üniversiteye Hazırlık Kursu
TELEFON ZİNClRi
.............................MÜDÜRLÜGÜNE MEziTLİ
İlgi
; İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 15/09/2014 tarih ve 3937649 sayılı yazısı.
Okulunuzda başanlı, ancak maddi
imkanı
olmayan ve özel dershanelerden kurs alına
fotokopisi ve ekte gönderilen
giinü mesai bitimine kadar
Müdürlüğürnüz Hayat Boyu Öğrenme birimine gönderilmesi hususunda;
imkanı bulamayan 1 öğrencinin bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan
öğrenci bilgi formunun doldurularak 22/09/2014 Pazartesi
Bilgilerinizi ve
gereğini
rica ederim.
'MiWG:ra.
Şube
Mlldürü
EKLER:
ı-İlgi yazı (l sayfa)
2-Öğrenci Bilgi Formu (i sayfa)
DAGITIM: Ortaöğretim
Okul Müdürlüklerine İNTERNETTEN çıKTı ALINACAK OLUP: A YRlCA YAZI GÖNDERlLMEYECEKTİR.
r'''Iffoi,
@
MEZITLI ILÇE MILLI EGITIM MüDüRLüGü
Yeni Mah,G.M.K.Bulvan Mezitli Sanayii Sitesi
Gırişi Çelik Apt.Kat:2
MEZITl JIMERSıN
Tclcfon:(324)3585464 Faks:(0324)3597444
e..posta:[email protected],tr
web:http://mezitJi .meb.gov Jr
Ayrıntılı bilgi için irtibatHayat Boyu Öerenme
~ııhe"j
A CAPANDEM1R
16/09/~014
0~:0,
Mer,ln II Hlllı E.ltlm
•
1111
HO.908
MERSİN VALfı.İGi İl. MUIi Eğitim M üdürlüğü
,
\El3i
Sayı:
15/0912014
15841.5147/100/3937649
KURU: Üniversiteye Haı:rchk Kursu
. . . . . . . . . 0- • • •
ilgi:
#001
T.C.
ı,'tt.+1rtI'C ,til,.. 'f,'ç,_
~~J\
3173519
~
.....
~
~ KA ""'fAK.AMI..,IÖlN~ı\
(İlçe Milli E~ltim Miidürlüğü )
.............
....
Hayat Boyıı Öğrenme !-Ji:ı:mel Şubesinin 12/09f2014 tıuihli ve 3893095 sayılı yazısı
A.kdeni~ nölgeJ<;:-mutanlığmca, Akdeniz ilçenıizde bulunan Atatürk Anadolu
Lisesiı~de 100 öğrenciyeuUnivcrsitcyc Ho""lık Kurııu" düzenleneccği Müdürlligümüz Hayat
[loyu Oğrcnme Şubesinin ilgi yazı ve ekinde bcliı.tilmclctcdi,.
ilçeleriıni7.de bulunan
dı,;rshanelerden kuı" ııImA iıulamı
Merkez
ort8ÖğıCtim
okullanmızd!!. ba:ıarılı. ancak ö:ıel
öğrel1cilim:lcn aşağıda he1irtilen ilçe
bulamayan
kadar öğrenciııin tespit edilerek htır öğrenci için ckte gönderiletı öğrenci bilgi
[oımıı, bir adet fotoğıaf nüfus ciizdan foıokopikri ilc birlikte liste dü:renl=k ilçe milli
eğilim müdiirlükleı;nce 24 \:iyiilI 2014 tarilı.lııe kadar Akdeniz Bölge Komutanlığına elden
teslim edilmesi, hıızırlanaıı. öğrenci lisıı:sinin bir i\m~ğinin de Mildilr!ÜğümÜY. Hayaı Boyu
Öğrenme !)ubcsinc gönderilmesini rita ederim_
konteııjanlan
HasanGÜL
VIlIi LL_
İl Milli E~itim Müdürü
ILeE ADl:
Akdeniz TOrllslar KONTENJAN:
40
Yenişehir 30
20
Meı:illi 10
'i
;:~~1\hY~; ::~~.'/'.':
. ." ~ "... ~',
~.;.
i tl, . .cg ..: . -'. .\~
~b'
l:Kl.ER:
ı-Öğrenci Bil!!, Forımı
DAGITIM:
*Akdeniz, Meziili, Toroslar ve
y cni~c11ir Kaymakaınlılda.mıa (İlçe MEM) "Hayat Boyu Öğrenme ~ubıısine Ad=., M"";'u iı MılliBiitım Miidürıiiiıi
DIJmll,lplJ1~
Mah. GMX., BW"iUl
33130 Y."iıelıirIMIi,RSiN
Web: hD.ft:Jlmerııill,l11cb.gov,tt
OJiı>öğrcıim Şb,
AyrılibI! bilgi Için: I'ınu GÜNES Memur
Teı.mn: Q(324)32914 81·84 (124)
F.u,
0(324)32715 IR-W
Bu C'fl1lk gı:ı ...~nJi dtk'l',:mik uıı:ta ih:: iınıalw:m.~tır. hllp:!k'frukwIgu,flıeb.ıo..... 1t aJ.resir.deu Q6GG-dc5a..3acl"a.4a4..r38d toou ilc«ı:lo'l\ ~dılctıili.r.
16109/2014
08:02
Hersin il Milli E.itim
3273518
HO.908
1002
•
I:K·,I\
•
02 Eylill2014
peR
:413911tW140- ı.,.',}- -14
MRtiNcI HIıri1 fORMU
~RlNClNIN Atlı SOYADı
Oı3ReHC1NIH T.e.KIMLlK NU
OK.ULU
IMMınGAH AORESI
BÖf.OMO vı:IJSININ ADI
'LE sOYADı valsININ T.C.KIMLIK NU. TElEFON(ceP) NlJMAAASI
:
t!(ENDISI, vl!USI. EV) ~~
De:~~
Idari vii Pıırııunııl Şubo MOdilril
M
1II/lIOnIı1lo_'-~OIMlRT.AII.U:Ly...-.;ııwtı'ıI\UIIANT"'_11""'11"ıı.ı. . . .~nuttOl
<!5
!ıl> : :it
VJ ec:
1)3
ô!
~&l6+:
'CIN 5>f;;.:i
1!lI"NIlJ'W;l)l
1k1-ı:ı9
ZItSJ)!J; :N:JJJpı
Download

16 nı 2014 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü