T.e. MU~ VALiLiGi il MUll Egitim Miidiirliigii 22112/2014
Say. : 32026198/300/6752221
Konu: 3 M (Modem Muzip Maniler)
Yazma Yan~masl - III
............................................ KA YMAKAMLIGINA
ilye Milli Egitim MUdUrlUgU
..
..
.. r. ..
....................... ............ ...... .......... .MUDURLUuUNE ilgi
:Yozgat Valiligi iI Milli Egitim MUdUrlUgU'nUn 18112/2014 tarih ve 6656205 saYIh
yazlSI.
Yozgat iii Yerkoy ilyesinde faaliyette bulunan Nurdogdu Ortaokulu MUdUrlUgu
tarafmdan TUrkiye genelinde ogrenim goren tUm resmi/ozel ortaokul 7. simf ogrencileri
arasmda "3 M (Modern Muzip Maniler) Y azma Yarl~masl - III" isimli mani yazma
yarl~masl dUzenlenecegi ilgi yazi ile bildirilmi~tir.
Yan~maya
ba~vurular
ekte
gonderilen
~artnamede
belirtilen
http://www.modemmuzipmaniler.com/internet adresinden yapllacak olup, okulunuz
ogrencilerine gerekli duyurunun yaptlmasml hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
VaH a.
Milli Egitim MUduru
Ekler: l-YaZI (5 Sayfa) Dagltlm: ilye Kaymakamhklanna (ilye Milli Egitim MUdUrlUgU) Ortaokul MUd. Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~lIr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden331 e-5005-396d-b329-ce61 kodu ile teyit edilebilir.
---.-~.-~--
T.e.
YOZGAT VALiLiGi it Milli Egitim Miidiirliigii 18112/2014
SaYI : 64540987/310.01.02/6656205
Konu: 3 M (Modem Muzip Maniler)
Yazma Yan~masl - III
.............................. VALiLiGiNE
(il Milli Egitim Mudiirlugu)
.................................KAYMAKAMLIGINA
(ilye Mill} Egitim MudurlUgu)
ilgi:
11112/20 14 tarihli ve 41144944/310.01.02/6365230 saYlh yazl.
ilimiz Yerkoy ilyesinde faaliyette bulunan Nurdogdu Ortaokulu Mudurlugu tarafmdan
Tiirkiye genelinde ogrenim goren tum resmi/ozel ortaokul 7. simf ogrencileri arasmda;
ogrencilerimiz arasmda unutulmaya yiiz tutmu~ mani geleneginin tekrar canlandmlmasI,
ogrencilerimizin yaratici yazma becerilerinin geli~tirilmesi, kUltUrfunOze yeni eserler
kazandmimasl ve kadim bir kUltUr olan mani gelenegi konusunda farkmdahk olu~turulmasl
amaclyia Ulke genelinde "3 M (Modern Muzip Maniler) Yazma Yarl,masl - III" isimli
mani yazma yan~masl diizenlenmesi planlanmaktadlr. Yan~maya ba~vurular ekte gonderilen
~artnamede belirtilen http://www.modemmuzipmaniler.com/internet adresinden yaptlacak
olup; konunun iliniziilyeniz ogrencilerine duyurulmasl hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini arzirica ederim.
Gokhan iKiTEMUR VaH a. Vali Yardlmclsl EK: $artname (... sayfa) DAGITIM: 8011 Valiligi 1311yeMEM A~I Nohutlu M. Hillcilmet Konagl MEM Hayat Boyu Ogrenme $ubesi YOZGAT
Elektronik Ag: www.yozgat.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
AynntIlt bilgi ifi:in: ugur YOZGATLI
Tel: (0354) 2122727 (1180)
Faks: (0354) 212 2706
Bu evrak giivenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~tlr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden28a2-2b85-30f4-8536-2f33 kodu He teyit ediJebilir.
T.C.
YERK()Y XAYMAKA.MLI~I
N......... OrtaokDlII MldtirtaP Sa,..: 44.976.llt· 310.01.021 ~~ KGDa: 3M {Modem Muzip Maniler] Yuma Yanpnast • OI 0811212014 TOrtiyc gcnclindc faaliycue bulunan resmi vc Ozcl ilkOAn;tim okullarmm
7.smaflannda opnim g&mctte olan ~i1ere yODclik; opcilerimiz taraftndan
unutuImaya yUz tutmUf mani gdCDejinin tekntt canlandudmaa. ~ yaraDC1
yuma bec::crilcrinin gclittiri1mcsi. kalttlrOmilzc yeni eserler kazandlnlmaSJ. ve kadim bit
IdlltOr olan mani geleDeli koausuDda farbndahk ot~l amactyla iUkc genclinde ..
3MlModena Muzip MaDDer} V.... V.......... - III .. isimli bir Y8rlfID8. dOzeDlemck
istiyoruz.
YIIDfDIay& &it &tit ve fI.dD8mc ckte sunulmUf1ur.
Gerekli imin verihnesi konusunu bilgilerinize a.rz ederim.
Ekler:
1- Yanpna Afioi (1 Adet)
2 - Yanpna $artnameai (1 Adetl
EminmlMlb..HaMm c.t 69O&-Y£lUC.OVIYOlGAT Tel: 0.lS4.51616 64
o-poso:lS3.s~.tl2.V
fntznr:l Ad. www.~IIlIl.tJ2·1r
· ... 3M [Modem Muzip Maniler] Yazma Yan~masl-IiI ~artnamesi YARI$MAYI
D'OzENuYEN KlJIlUM I
............."".... DU ORTAOKULU
KURUL
Y
KONUSU
YARI$MANIN AMACI
Modem M . Maoi Yazma Vi
Maui yazma yat1fm8S1 He hem tllkemizdc buJuuan ~ ilgi
ve mcraklaruu mani IdlltflrQne yGndtmek hem ODlann yarabcl yuma
yetencklcrinin gel~ saAIamak hem de OIrcncilcrin yazdIlt
maniIerIe kflJmromaze yeni cser1er kazaadmnak sOretiyle bir ncbze
olsun katbda bulunmak hedeflenmcktedir. Aynca yazalan manileri.
Yar1fD1I. sonrasmda dflzcnlenccek bir sergi ve basdacak kitap
aracai1ltyla kamuoyuyla paylllf8f8k kadim mani ge1eoeAi konusunda
hedcflcnmektcdir.
bir farkmdalJk 01
YARI MA
Ortaokul1.Srmf
i1eri Y8l1fl'DA bqvuruJ.an 01 Oeak 20 15 tarihiDde internet i1zerinden almmaya baflayacak 31 Mart 20 1S tarihi.ndc sona crecektir. Y8OfID& SOD~Jan 15 Mayts 201 S tarihinde ~ld.anacaktJr. Odat takvimi her it· .
a n. edilccektir.
Bu yanpnaya20l4-201S elidm GAJ:etim ydmda TOrtiye geneli
tesmilozcl irustretim kurumlanmn 7. smdina devam eden ~ler
laWlabiIirler. YAIU$MA $ARTLARI
JieI' okul diledigi bdar ojreDcisini yOnlendirebilir. Her OArenei bir rehber 6gretmeni (tercihcn Din KOltOrQ veya T~) fie bcraber yanpnaya kahlacaktu. Bir OJretm.en birden fazla 6JrenciDin rehbcr 6p,tmeni olabilir. Y8IlfIDaya kanlacak OAn:Dci1cr hqp:l/www.modemmuzipmaniJer.com/ internet adresindcn bafvuru yapabi1irler.
Internet d1 mda
a1
.
l.SayI: Her 0Arenci sadece 1 (bir) mani ile ~maya katllabilir.
2.OrjiD-JIIk: Y 8I'1JDl8Y8 katllacak manUel' dedemc veya intemetten
almma dcIil bizzal6pci t8Iafmdan yaztlmlf II'cb bir tarzda
olmah ve daha Onee balD bir yenIc yaymlanmamabchr.
3.0__: Y8Zl1an manUer dlrtlflk §CkJinde ve her bit satmfa keIime sayw ept o1acak bir hece o~flyle yaztimalldll'. 4.Kaflye: ManiIer a/a/bIa dOze:niDde kaftyeII obnahdlr. S.MIIZip: MaNier, elleaceU ve l'IIizabi (apriO) Olmall yani mani gelenclioe uyglDl bir karaktcr taflJl'YlhdJr. 6.Medero: MaDiler iyerisinde kullamlan dil &heel vc aaIat* olmaladlr. 7.RamUII.: Maniler. Ona~ ve Ram. . . ayID1 ~$bf8Cak
kelimc1er ve anlam i
. 'r.
MustamOpz
Adrea: Nurdoidu Ortaokulu
&zurum Maballesi Hamam Caddeai No:19 YerkGylYOZGAT
TIl: 0 354 516 1664
"
D ZENLEME KURULU
S
KURUL
.. Halit ARAP LU (Nurdogdu Ortaokulu MUdtkll)
Sebahattin BlRCAN (80.Yd Yert6y Ortaokulu MOdilril)
Fahrettin KAVA anuk Kemal OrtaokuluMUdtlrU
1. Eminc Saliba ~im~k Atilla
2. Fulya ~ENOOK
3. Halil KAYALI
4. Mustafa Op IBt~
S. K.emal AKYOREK.
6. HOlya YAKUT
7. Oillcan $BvtK
8. Serkan $EV1K
DE ERLEND.........~.u;I
9. Savaf GEN<;
10. Y ssin KAHRAMAN
Maniler ~ici kuru! tarafmdan 100 puan Uzerinden
dcAerlendirilecelctir. Her bir kuru! Oycsi 10 (on) puanhk bir
delerlcndirme bakk Ul8 sahiptir. PlJ8Dlama sonucu yapllacak
SU'8lama Gte ilk belirlcmccc1ctir.
1birincileri:nc Odtll olarak
altm verilecektir.
A~kJ.DI.: 5846 sa}'lh yasa gcrcAi. &till a1sm veya almasm yanlJ1l8.Ya manilerin tilm eserlerin her
tUriO kullamm haklan - bedelsiz olarak - yanfDUlY1 dUzcnleycn Nurdoldu Ortaolculu'na ait olacakttr.
Manilcrin bqkasma ait, alma veya kopya olmamasl gcrckir. Yanpaya btllan her 6Ircnci vc vclisi bu
~ kabul c~ sayilir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız