.
T.C
~
SINCAN KAYMAKAMLIGI
iI.;e Milli Egitim Miidiirliigii
Say. : 34203882/100/6225128
Konu:
Darii~~afaka
09/12/2014
Ortaokulu Giri~ Smavl KaYltlan
.
.. ....
.
TeM lLKOKUL MUDURLUKLERINE
SINCAN
i1 gi
: II Milli Egitim Mudurlugunun 08/12/2014 tarih ve 6178834 saylh yazlSl.
II Milli Egitim Miidiirliiguniin Daru??afaka
hakkmdaki ilgi yazi ekte gonderilmi;;tir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Ortaokulu giri;; smaVI kaYltlan
Cevdet SOYLU Miidur a ,5ube Mi"ldi"lrii EKLER:
I YaZl( 1 syt)
2- Kay!t Bilgi Formn (l syf)
3- Smav Ba;;vum Fonnu (I syf)
Hllkume Konagl SiNC\N
e-posta:
temelegitjmkl1ltur~l\gl11aiLc()11l
8u cvrak gllvenli clektromk IlTIZa de imzalamm~tlr http!ieHaksorgu.l11eb
,\ynntlh bilgi i(,:in: Aliy,-, ERKAN Sef
Tel (0 312)26954 46-47( 140)
raks: (0312) 270297\
Ir aJrc"ncien
387f-8fef-31 ac-8J98-85ec kouu
de tcy,t edileb,hr
T.C. ANKARA VALiLici Milli Egitim MiidurlUgii Say. : 21291472/821.99/6178834
Konu:Darti~~afaka
Giri~
08/12/2014
Ortaokulu
Sll1aVl KaYltlan .
......................................... iL(:E MiLLi EoiIiM MODURLDaONE tJgi: MEB Iernel Egitirn Genel Mtidtirliigti'nUn 05.12.2014 tarih ve 6106038 sayIlI yazlsl.
Darii~~afaka Cerniyetince anne ve babasJ olmayan ve iyi egitim flrsatl bularnayan
yetenekli, ba~af11t klZ ve erkek ~ocuklarm yatllJ olarak ingilizce egitim verilecegi,
ba~vurulaf1n ekteki belgelerc gore yapllrnasJ ilc ilgili BakanllgJJ11Iz Temel Egitim Gcncl
MUdtirlUgU'ntin iigi yazlsl ekte gonderiimi~ti r.
ih;enize bagh Him ilkokul Mildiirlilklerine duyUfuimasll11 rica ederim.
Servet SiMSEK Mudtir a. Sube Miidiirii EKi. 1- ilgi yazi ve ekJeri.
DAGJTIM:
B Plam
MJlI! Egitim MUdllrlngii.\l\KARA
Eleklronik Ag: wwv..ll1cb.gov .Ir
Bli cnak gu,enli elektronlk IInza tie nnzalanm1wr hllp
TEL 03122124642 FAX 0312 21271' 20 rakso'!!u meb 14m tr adreslIlJen
2281-72cc-3fSJ-ad03-0852 kodu
lie le,ll edllebIllr
T.e.
..
A "
....
",IlLLI EGITIM BAKANLIGI
Temef Egitim Genef :\liidiirliigii
05/1212014
Sayl : 235086951772/6106038
Konu: Daru~;;afaka Ortaokulu
Giri;; Smavl KaYltlan.
.............. VALJUGINE (il Milli Egitim Mildurlugu) llgi:
Daru~~afaka
Cemiyetinin 01112/2014 tarih ve 913saylll yazlsl.
Daru~~afaka
Cemiyetince anne ve babasl olmay~n ve iyi egltlm flrsatl bulamavan
yctenekli, ba;>anh kIz vc erkck yocuklanna yatlh olarak Ingilizcc cgitim verilccegini belirten
ilgi yazl ve ekleri ili~ikte gonderilmi;;;tir.
Bilgilerinizi ve bu konuda okullara gcrekli duyurunun yapllmaslt1l rica edcrim.
Zeynep O(:GUDER Bakan a. Genel Miidur V. EKLER: 1-Yazl (1 Adet) 2-KaYlt Bilgi Formu (1 Adet) 3-Smav Ba;;vuru Formu (1 Adet) DAGITIM: 8 Plant Ataturk Blv. 0664R KlZIlay ANKi\RA
Elektronik Ag: \'i\vw.meb.govJr.
e-rosta: bursluluk w meb.gov.tr
~,ynnllh bilgl win: E.OZ EgL UZI11. (Sahsa BagJI)
Bu ¢Yfak g'ivenil dektron,k ilnza ,Ie Imzal3mnt~tlr http l/cHaksorgu.meh gm tr uJre""Uell
Tel: (0312)-1-13 15 R6
Fak,;; (0312)41
105
a223-0eef-39bb-be7a-7baO kodu lie ICVII ed,lebllir
, I.C BfI?bakant
Dar(j~~afaka
Ba~kanl,gmda
Cemiyeti
D<)r(j~~afaka Cad. 14, Maslak 34457 Sanyer I istanbul
t (212) 276 5020 - 444 1863 f (212) 276 5011
darussafaka.org
DarUssafaka 1863
I
!
CEMlvET
istanbul, 01.12.2014
SaYI, 913
T.C.
MiLL; EGiTiM BAKANLIGI
TEMEL EGiTiM GENEL MUDURLUGU
ANKARA
Konu:
Dari.i~~ajakQ
OariJ~§afaka,
Ortaokulu Giri$ SmaVi KaYlt/an Hk.da
1863 Yllmdan bu yana babasl hayatta o/mayan, 2012 YI/mdan itibaren de annesi veya babasl
hayatta o/mayan ve ailelerinin maddi oianaksiz/igi nedeniyle Iyi egitim jlrsatl bulamayan yetenekn ba$onlt
k,z ve erkek 90cuklanmlza ingi/izce egitim veren bir kurumdur. Okulumuzda egitim yatdldlr; be~jnci sin/fta
bo?layarak lise bitimine kadar surer. Ogrencilerin yemek, barmma, baklm, giyim, ogrenim vb. giderlerinin
tamoml Dari.i$~afaka Cemiyeti tarajmdan kar?Jlanmaktadlr.
Oku/umuz, o(jrencilerini, her yll iilkemizin 20 ilinde aym tarih ve saatte yaptlgl bir smav/a se9mektedir.
Babasl veya annes; hayatta o/mayan ~ocuk/arm her birine, Daru$$ajaka ve giri$ smavi hakkmda bi/gi igeren
bir mektup gonderilir. DarU$$ajaka bu <;ocuk/ara,
MEB Bilgl i$lem Grup Ba?konltgl'ndan a/dlgl bilgilerle
ula$maya <;all~maktadJ(. Ancok Cemiyetimiz, MEB BUgi i?lem Grup Ba$konltgl'nm yam SlrD Milli Egitim
BakonllglmlZa bagIJ diger birimlerin ve Valiliklerimizin destegine de
au nedenle Okulumuzun yurt genelinde tamtJlmasl;
~ocuklanmlZln
ihtiya~
duymaktadlr.
onlora sundwjumuz egitim olanaklanyla
i/gi/i bilgilendirilmesi, kaYlt· kabul kO$ullann! i~eren bUgi metninin ve bOFuru jormunun okullonmlza
Ulo~
m/maslntn Va/iliklerimiz araClIIgIY1a saglanmasml arz eder, egitime yone/ik <;afl~malanmlZln bugune
kad r oldu -
ibi gelecek ogretim yilmo donuk ofarak do destekfenecegi inanClyla saygt/onml sunonrn.
....HIdIn .,,,IIIld1111UOO
I
o3 Arallk 2014
!
_,,11:
flc;:
1) 1 Adet KOYlt Bilgi Formu
2) 1 Adet Smav Ba~vuru Formu
NOT: il Milli Egitim Mudurfi.iklerine, bOnyeferinde mevcut ilkokulsaYlsl kadar bilgi metni, bra$ur, ba$vuru
formu ve ogrenci bilgi jormu posta fie gonderilmektedir.
- - - . - - - - - - - - -..
--- - - - ---.
----.~----.---------.-
-~
Dant~tay'ln 17/11/1930 tarihli kararr lie Cem'yelimmn kamu yaranna ~ahjtlg. kabul ed.lmij ve Bakanlal Kurulununll/09/1940 tarih
2/1433 saYIII kala" ill' onaylanm.,tlr. 28/11/1990 tarihlt
VI'
3G8S say.1t kanu~ gereglnce butun lIergi, reSlm, har~, hiss"
VI'
ve
fonlurdan muaftlf.
DarUssafaka
186 3
I
I
ORTAOI(UL
6ZEL DARU$$AFAKA ORTAOKULU ADAY
OGRENCi KAYIT $ARTLARI
KAYIT BASLANGICI
KA YIT BiTiMi
SINAV GllNU
SI;\fAV SAATi
: 05 oeAK
: 27 MA\'IS
:31 MAVIS
: 10:00
2015
2015
2015
SINA V YERLERi
ADANA
BURSA
GAziANTEP
KONYA
SiVAS
AGRI
DENizLi
iSTANBCL
MALATYA
SANLIURFA
ANKARA
DIYARBAKIR
iZMiR
\"1ERSiN
ANTALYA
ERZURUM
KA YSERi
SAMSUN
TRABZON
VAN
ADAYLAROA ARANAN KO~ULLAR
1) T.C. vatanda~1 almasl,
2) Annesi velveya babasl hayatta olmamasl, 3) Ailesinin maddi durumunun ogrenimini sOrdurmesine yeterli olmamasf, 4) 2004 ya da daha sonraki tarihlerde dogmu~ olmas,. (Ya, dlizellmasi geyersizdir) 5) 2014-2015 Egitim-Ogretim Yllmda ilkakuf dOrdOncO smlf ogrencisi olmasl, 6) Sagllk va diger yonlerden yatl" okula kabulOne saklnca bulunmamasl, Yukarldaki kO$uJlarm tumUne uyan
o~renciler
smav kaydl
i~in
baliVurablllrler.
ADAV KAVDI i<;iN GEREKLi BELGELER
1) Adayrn okumakta oldugu IIkokul MudurlogO'nden allnacak ve 4, sinif 6grenclsi oldugunu kanltlayan imlalJ va mOhOrfu beige. (Okul kamesl kabul edilmez) 2) NOfus COzdam fotokopisl. 3) VUKUATLI AILE NLJFUS KAYIT ORNE(j1 (Suret, fotokopi, muhtar belges!, OIGm tutana~1 kabul edilmez,) 4) AdaYIn (2) adet yeni cekilmi~ vesikallk fotografl. 5) Ba~vuru formu ONEMLi NOT:
Aday kaydl
i~in, Istenen belgelerin eksiksiz ve dogru olarak Daru~~afaka Ortaokuluna u'a~tmlmasl gerekir. Kesin kaYlt hakkl, .Ogrencilerin, sma VI kazandlktan sonra kendilerine bildirilen tarihlerde saghk kuruluna girmek lizere okula gelmelerine,
• Saghk kurulunun ogrencinin yatlll okula kabulUne bir engel olmadlgma iIi~kjn rap~r vermesine,
• Dari.i!'i~afaka'nm belirledigi tarihlerde yapllacak olan mali durum ara~tlrmastnln sonucuna
baglrdlL
OKUlUN "SAGLIK KURULU" DAVETiNE UVMAVAN, "MAli DURUM ARASTIRMASI"
SUREciNE KATllMAVAN OGRENci, SINAVDA BASARILI OLSA DA KAVIT HAKKI
KAZANAMAZ.
WebSltesl
www·d!!lrYIHfa!!Il.1\12.tr
E,posta
!¢Ires
[email protected]!@[email protected]
DarO""afaka Caddesl, Darull!lafaka Mh. Maslak 34451 Istanbul
T.I
Fjlks
(0212) 286 31 77 - 285 25 86 ­ 285 44 12
(0212) 286 22 00 {Oahlll:U1)
2015~2016 OCRETiM YILI SINAV BASVURU FORMU
D.lrUSSilfilkil
186j~~TAOKUL
OZEL DAROSSAFAKA ORTAOKULU MUDORLOCO'NE
Sanyer ! iSTANBUL
Velisi bulundugum
«
•• « " . . . . . . . . . . , " , . , . , •• , . . . . . . . . , . . . , " ' . . . , . , . . . . . . . . . , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , • • •
'm okulunuta aday kaydmln yaptlmasInt arz ederim. Ogrencinin Okulu: "', ..... ,....... ,, ...................................... ,.. " .. .. SlnlfJ: ........ Subesi: ........ No'su: ....... OkuJun Bulundugu: 11ge: ." ............ " ...... ", .. II: ............ ,................. , Telefon No: ................................ . Okul MUdllrUnUn
Adr- Soyadl .. " ", ... """ ,,, ......... ,., ... , ... ..
Ogretmenin Adl-Soyadl:." .. , ... , ............... , ........ .. ILETiSIM BiLGILERi: Telefon No. I
Telefon No.2
Cep Tel. No
:(
)(
:(
)(
)(
:(
Velisinin,
Ad! - Soyadl - imzasl
E- Posta
ADRES: ... ,.. "" ...... ,...................... ,.......... ,....... ,...... ,.... ,.......... ,...... ,......... ,....... ,...... " ............. " .................... . OKULUMUZU NEREDEN YA DA KiM DEN DUYDUNUZ? UYGUN SE(,':ENEGE (X) t$ARETi KOYUNUZ:
()gretmel)den
( )
Ba~ka
Bir yakmlmlzdan
(
)
Gazeteden
Televizyondan
(
(
)
)
Radyodan
( )
Mah. Muhtarmdan
(
Smav Davet Kartmdan
)
(
)
bir yolla ogrendiyseniz belirtiniz : ................................................................ " ................................ .
SINAVA HANGi iLDE GiRMEK iSTiYORSANIZ (X) iSARETi KOYUNL:Z:
QNEMU NOT:
Aday kavdl h;in,
i~tenen belgelerin eksiksiz ve dogru olarak Dar(j~~afaka Ortaokuluna ula~tlrIlmasl gerekir.
I(esln kaYlt hakkl,
..
Ogrencilerin, smaVl kazandlktan sonra kendilerine bildirilen tarihlerde saghk kuru luna glrmek uzere Qkula
•
Saghk kurulunun ogrencinin yatlll okula kabulune bir engel olmadlgma iIi'}kin rapor vermesine,
•
Dari.i~~afaka'nm
gelmelerine,
belirledigi tarihlerde yapllacak alan mali durum
ara~tlrmasmlO
sonucuna baghdu.
OKULUN "SA~LlK KURULU" OAVETiNE UYMAYAN, "MAli DURUM ARA~TlRMASI" SOREclNE KAT1LMAYAN
OCiRENCI, SINAVDA BA~ARILI OLSA DA KAY IT HAKKI KAZANAMAZ.
Download

e Milli Egitim Miidiirliigii