T.C.
YENi~EHiR KAYMAKAMLIGI
· ii~e Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 93181423410.07-..... { lt 00~
Konu : LEgitim Kongresi.
Kurum Kodu:
2 4 Elmn L'J t i
DUYURU
.. ..
........
... ...... ......... ........................ ... ... ... ... MUDURLUGUNE
MERSiN
ilgi :a)il Milli Egitim Miidiirliigiiniin 13/10/2014 tarih ve 45252309 sayd1 yazisi.
b)22/10/2014 tarih ve 13855 sayd1 yazimiZ.
c)il Milli Egitim Miidiirliigiiniin 24/10/2014 tarih ve 4802354 sayiii yazisi.
Bakanhgtmtzca 28-30 Kas1m 2014 tarihleri arasmda Antalya ilinde "2l.Yiizyllda Bir
Egitim Felsefesi Olu~turmak ve Ozel Okullar"konulu LEgitim kongresi diizenlenecegi ilgi
(b) yaztmtzla bildirilmi~ti.
Kongreye katihm, kay1t ve ileti~im ile ilgili bilgiler kongre web adresi olan
www.egitimkongresi20 14.org"adresinde mevcut oldugu ile ilgili ilgi (c) yaz1 ve eki ili~ikte
gonderilmi~tir.
Soz konusu kongreye okulunuzda gorev yapan en az bir yonetici veya ogretmenin
katllmast,kattlacak personelin ekteki ileti~im ile ilgili bilgilerini i9eren formun doldurularak
en ge9 04/11/2014 Sah giinii mesai bitimine kadar Miidiirliigiimiiz 6zel Ogretim Kurumlar1
Hizmet ~ubesine gonderilmesi hususunda;
Geregini ve bilgilerinizi onemle rica .ederim.
ube Miidiirii
EKLER:
Ek 1)ilgi Yaz1 (2 adet)
DAGITIM
Tum Ozel Okul Miidiirliiklerine.
Ad res
ilgili Blrim
: Egri~am Mah. GMK Bulvan 12. Cadde No:S PK: 33160 YENi~EHiR/ MERSiN
: Ozel Egitiin
1\·mRSiN VALiJj(;i
it Milli Egitim Mii~tuHirgii
S~IYI : 47955063/405.99/4802354
Konu: l.Egitim Kongresi
24/10/2014
... , ... ,. ,., ..... _............. KAY:VL\KAl\1LlGlN A
d1~~(~ \Iilli Egitim Miidiirliigi.i)
ilgi: a} 13/l 0/2014 tarih ve 4525309 say!l1 yazmuz.
b)22/ 10/2014 tarih ve 95178074/405 . 99/4 759534saytlt yazt,
BHknnl!gumztca 28-30 Kasu11 2014 tarj)1leri arasn1(1a Antalya il in de "21. YiizyJida
Bir Egitim Ft>lscfesi Olu~turmal\ ve Ozel Olmllar" konulu I. Egitin1 kongresi
di"tzcnlenecegi ilgi (a) yazumz ile bildirilmi;;ti.
Kongreye katllun, kaytt ve · ileti~irn He ilgili bilgilur kongre web adresi olan
"www.egitimkongresi20 l4.org" ndresinde mevcut oldu£111 ile ilgili~ Bakanhguruz Ozel
Ogretim Kurumlan Gene] Mi'tdi:Lrlftgl'miin ilgi (b)yaiJSI ekte g6nderilmi~tir.
Kongr~.;nin il<;:enizde fitaUyet gi.}:;;teren tl\m ozel okullara duyurularak, bu okullarda gorev
yapan en az bir ytinelici veya \:}g,rctmcnin kongreyc katl!tmmtn snglanrm1Sl, katJ!acak
prcsonelin adJ, ~oyarll, gbrev yeri vc ilcti~irn bilgilerinin Baknn!tgumza bildirilmek Lizere
06ill/20 14 t;n ihi tll0Srd snati bitm ine kadar, i lyenizdeki ti.:ml katdnnc:Jiann Iistesi
olu?turularak, excel f(.)nnattnda, [email protected] adresine mail olarak
g<Jm.krilutesini rica- edcrim..
l\'I.Snbri OZBEY
Valia.
Milli Egitim .Miidiir V.
EKI:Ynz1
(I
Ad.:t)
DAGITJM:
13 ii<;e Kayrncikamlq4JJm
(Ilye .tvtilli Eg;itirn Mt\dl'tr!Ligii)
Adn•s: Dumlup111ar Matt. GMK Bulv.Yeni~ehir/MERSiN
Bilgi i\•in: Chel C)grctim Kurumlan )ubcsi
Filiz KARCl 1 f;l~·f \Vu!JAdtcsl : .h(.!J?.!fmcr.:dn.meb.gov.!r E:Cpusta Adrusi: ozclogretlm33(r./!meb gov:lr
Kamer (,::'BTiNI5ef
T.C.
MiiJJ E(;iTiJVI BAKANLIGI
Ozcl Ogrctim J\urunihm Genel 1\'liidlirl~gii
22/l 0/20 I ·1
Sap : 95 i 78074/405.99/4759534
Konu: LEgitim Kongrcsi
....................., ............. VA.LiLiGiNE
(i llUill) t.!:githttMl'ldiitlilgi.'t)
ilgi: Bakanhk fvfakm:mn.tn 1.2/096/2014 tarihli ve 3897332 sayt11 OnayL
Bakanltgtn:uzca i!gi Onay dogrultusunda Antalya ilincle 28-30 KasJin tarihleri arasmda
"21. Ytizyllda Bir Egitirn Fclscfesi Olu~turrnak vc oze.l Okullar" konulu I. Egilim kongresi
th'tztmlenecektir.
Kongreye ka1!ltm, kaytl ve lleti~im ile ilgili bilgiler kcmgrc sveb adresi olan
"www.egitimkongrcsi20 l4.org" adresinde mevcutttrr.
Kongrenin ilinizdeki li'ln1 ozcl okullara duyumlarak bu okul,larda g\)rev yapan en az bir
yc\netici veya i)gretmenin kongreye kntilm1m111 sag!annHlSI, katiiacak presonelin ad1, soyad1,
gi:\rev yeri vc ileti$im bilgilerinin 10 kasun 2014 tarihi mesai bitimine kadar
aayaz(@meb.gov.tr adresine iletilrm~si busunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Omer Faruk YELKENCI
Bak.an a.
Gene! MttdUr V.
DAlilTLM: B Plan!
ADISOYADI
GOREVi
GOREVYERi
KURUM TEL.NO
CEPTEL
-
-
mail adresi {e-posta)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
' I,
~-
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
'' ,
.
! ~-
---~-----------
....../..... ./2014
Ad1 Soyad1
Okul Mudurii:
imza:
-~-
11
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı