T.C . .
MUS VALILIGI
ii Milfi Egitim Miidiirliigii
SaYJ : 77453069/870/3090754
22/07/2014
Konu: Bayraklann Yanya <::ekilmesi
. .
.. ..
MILLI EGITIM MUDURLUGU
Ilsis Bolfuniine
Ilgi: a) Ba~bakanhgm 21.07.2014 tarih ve 3071 sayth yaz1s1
b) l<;:i~leri Bakanhgmm 22.07.2014 tarih ve 3617 sayd1 yaz1s1
c) Mu~ Valiligi, Yaz1 i~leri Miidiirliigiiniin 22.07.2014 tarih 83666756-900 say1h yaz1s1
.
.
Ilgi (a), (b) ve (c) sayth yazdarda; Israil'in Gazze'ye yonelik menfur saldmlan
sonucunda yiizlerce masum Filistinlinin oliimiinden dolay1, koklii tarihi ve kiiltiirel
baglanm1z bulunan karde~ Filistin halktyla dayan1~ma <;:er<;:evesinde, 22/0712014 tarihinden
itibaren ii~ giin siireyle milli yas ilan edilmi~tir. Miidiirliigiimiize bagh tiim okul ve bagh
kurum miidiirliiklerinde 24 Temmuz 2014 Per~embe giinii giine~in bati~ma kadar
bayraklarm yanya <;:ekilmesi ile ilgili ekte sunulan yazmm www.musmen.gov.tr adresi
duyuru boliimiinde yaymlanmas1 hususunu;
Onemle rica ederim.
Mahmut KARAKAYA
Milli Egitim Miidiir V.
Bu beige, 5070 sayd1 Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanmi:;tlr
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8a05-ae72-3ca7-ad9f-93fd kodu ile yapdabilir.
T.C.
MU~ VALiLiGi
il Yaz1 hleri Miidiirliigii
Say•
Konu
: 83666756-900/
: Bayraklann Yanya <;ekilmesi.
GUNLU
22.07.2014
KAMU KURUM VE KURULU~LARINA
ilgi
:a) B~bakanhgm 21.07.2014 tarih ve 3071 sayi11 yaztsi.
b) i~i~leri Bakanhgmm 22.07.2014 tarihli ve 3617 sayi11 yazlSl.
ilgi (a) ve (b) sayd1 yaztlarda; israil'in Gazze'ye yonelik menfur saldmlan sonucunda
yiizlerce masum Filistinlinin olUmfulden dolayt, koklu tarihi ve kiiltiirel baglanm1z bulunan
karde~ Filistin halk1yla dayam~ma ~er~evesinde, 2210712014 tarihinden itibaren U~ giin
siireyle milli yas ilan edilmesi ve biitiin yurtta ve d1~ temsilciliklerimizde 24 Temmuz 2014
Per~embe giinii gfule~in bat1~ma kadar bayraklarm yanya ~ekilmesinin uygun gorUldugu
belirtilmi~tir.
Bilgi ve gereginin buna gore yapdmasm1 onemle rica ederim.
'
EK:
Yazilar
DAGITIM:
il~e Kaymakamhklanna
Kamu Kurum ve Kurulu~larma
KUltOr Mah.istasyon Cad.AtatOrk Bulv.HUkUmet Konag1 Kat 2 Ayrmtiii bilgi i~in irtibat: A.ARAS
Telefon: (436)212 12 55 Faks: (436)212 12 55 e-posta: [email protected] Elektronik Ag: www.mus.gov.tr
T.C.
i<;iSLERi BAKANLIGI
iller idaresi Genet MildUrlUgu
GONLO
Say1 : 56906803-491.06-3617
Konu : Bayrak.larm Yar1ya <;ekilmesi
22/07/2014
ilgi : B~bakanhk Kanunlar ve Kararlar Genel MildUrliigilnUn 21/07/2014 tarih ve 3071 sayIII yazisi.
Ba~bakanhk Kanunlar ve Kararlar Genel Miidiirliigiinden alman ilgi yaztda; israil'in
Gazze 'ye yonelik menfur saldmlan sonucunda yiizlerce masum Filistinlinin oliimiinden
dolayt, koklii tarihi ve kiiltiirel baglanmtz bulunan karde~ Filistin halktyla dayam~ma
9er9evesinde, 22/07/2014 tarihinden itibaren ii9 giin siireyle milli yas ilan edilmesi ve biitiin
yurtta ve dt~ temsilciliklerimizde 24 Temmuz 2014 Per~embe giinii giine~in bati~ma kadar
bayraklarm yartya 9ekilmesinin uygun goriildiigii belirtilmi~tir.
Bilgi ve gereginin buna gore yaptlmasmt onemle arz ve rica ederim.
Seyfullah HACIMUFTUOGLU
Bakana.
Vali
Miiste~ar
EK:
ilgi yaz1 (1 sayfa)
DAGITIM:
Geregi:
81 il V aliligine
Bakanhk Merkez Birimlerine
Bakanhk Bagb Kurul~larma
Bilgi:
B~bakanhga
(Kanunlar ve Kararlar Gene I MUdUrlUgU)
\E·,/-;._,:,··~ :~
"'
::J· -~"U1l,
''J:·
ll·.·.
I
-
left•
(YJ)cl
0
\/ali
*Bu beige elektronik imzahd1r. imzah suretinin ashm gormek i~in https://www.e-icisl i.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek ( ac /GKz-SszSKa-qDXY /M-f8hXOl-i90fjoJf) kodunuyazuui
loonii Bulvan No:4 Balcanhldar 06644 Ankara Aynnnl1 bilgi i~ irtibatG.Levent KURTOOLU
Telefon: (312)425 65 44 Faks: (312}418 21 26
e-posta: [email protected] gov tr Elektronik Ag: www jcjsleri goy tr
BASBAKANLIK
Kammlar ve K.aradar Gene1 Mfldflrlo.gn
s.,.. :
3tss3s94.oto.o7-02·3ort
.21
!;&12CH4
Kollu : Bayraldann yanya ~lmesi
da..
lsrail'in Gazzc'ye y6Ddik menfut saldmlan sonucunda yG%lorce D1IS'IUD Filistinhrun
OlQm.QDdcn
k6Jd11 tar:ihi ve kOltikel bll1anmtz bulunan 1carc1et Fililtin h.a.lk!yla
da)""'fiM ~ 'D./7/2014 tarilDDdaD itiban o.y &On sUreyle milli yas ilan edihnesi
ve bQtlift )WUa vc dlf temlilciUklcrimirde 24 Temmuz 2014 Peqembe gOnO gf1Dqin batl$ma
kadar~ yanya ~ U}'IUZl airilbnOfdlr.
Bilgllerinizi ve gerepn rica ederim.
DACrnM
:
Billi
Genii
CumhUJbatkanhAt Gen.Sck.nc
BaJamh#lara
(Bajb.
ve ilitkili kunuDikuruluelam TBMM Oen.Sek.ne
Balamhklarmca bildirilecekdt.)
new
~ltk.Merbz Billa 06573 BekaDbklar/ANICARA
Aynnnl~~bat: H. YlLDJR.IM
Fax:(03l2)4221498 t.-posta;
lflc.p.zr
'fe~c0312)42214 t5
Download

Yazı ve Belgeler İçin Tıklayınız