Ergun GOZE
Haci Muzaff er Ozak Hoca...
wstanbul'un en tipik k6§elerinden Sahafl l a r 5ar§isi... Tarn kO§edeki diikkanmda, etrafmda sevenleri, masasinin ba§ina
ge?er oturur. Son zamanlarda gelen gidene pek kan^maz. " A r t i k bilmez oldum f i yatlari, aklim ermiyor fiyatlarin yiikselij i n e " der, sohbete dalardi... Dukkana girenler kalabaliga j a j k i n j a j k m bakarlardi. Bazan da zaten j a j k i n dogmu§lardan
gelenler de olurdu. Bir gun iferi bir gene
girdi, riizgan arkasmdan yetijmisti k i
Hazret'i kOjede gOriince selamladi:
-Seiam-i-aieykum babalik...
Hazret selami derhal aldi.
-Aleykiimselim kurukabalik... Ne giilmU§tUk ya...
XXX
ir defasinda da bir mUjteri gelmi? soruyor:
-"AUah'in Gazaplari" var mi? Hazret
irkildi,
-Yok oglum bizde Allah'in rahmeti var.
Aklina koydugu kitabi bulmaya azmetmi§ adam israr etti.
-Hayir ben "Allah'in Gazaplari"ni ariyorum...
-Eeh mademki istiyorsun senin olsun...
B
az verecegim, ne soyleyecegim diye.. KilrsUye ?ikip etrafima bir baktim ki ne gOreyim, o benim b i l d i i i m insanlarin, yanlarinda agiz bile agamayacagim kijilerin
bir tanesi bile kalmamij. Kar§imda sadece bir kalabalik var. "Ben bunlara vaaz
v e r i r i m " dedim ve verdim.
XXX
ir vaazmda jOyle bir fikra anlatir:
B Tlmarhanenin ontinden gegen birisi
hastayi muayene eden doktora " O l m i i j u
diriltmenin ?aresi var m i d i r ? " gibilerden
bir sual sormuj... Muayene edilen hasta
bu suale ben cevap vereyim diye almij sOzii ele,
-Alirsm tevbe otunu atarsm tencereye,
tencereyi koyarsin pijmanlik atejine, iizerine istigfar sal?asim ilave edersin, ate§i
de kuUuk kSriigUyle harlandirirsm, giinde be§ vakit bu ihlas §urubunu ifip de 5Ukiir secdesine vardigm zaman 5lu gontil
dirilmi? o l u r . "
Fikra pek miihim degil. Amma bundan
sonrasi f o k ?arpici. Hazret anlatiyor yine:"Ben vaaz kiirsusunden indim. Cema^
at pek memnun, bir sakalli gozleri ya§li
yanima yakla§ti, "Efendim o bahis buyurdugunuz 'tevbe otu', aktarlarda buiunur m u ? " demez mi?
XXX
l i , gdnlu, dili afik bir insandi... §u s6z
Eonundur:
-Verirler de almazsam, isterler de vermezsem elim kirilsm.
Bunun gergekliginin §ahidiyim. Kimseyi bo§ gevirmezdi.
-Verdiginiz bir §eye yarasm. Hi? olmazsa bir kutu kibrit, bir simit almabilsin
derdi.
XXX
ili de afikti. Eski "Nevadir" kitapla-
nndan muthi? bir mahfuzati vardi.
D
Osmanii tarihine, islam tarihine ait neanli ve vicdanli bir tarih gibiydi. ^ o ken bir medeniyetin uzgunti idi. ^ o k
Seyler, 50k enteresan insanlar germujtu...
Hayati tirna|indan tepesine kadar yajami5ti... Bazen derdi:
-Bu Istanbul sokaklannda rahmetli
anamla ben, az siiriinmedik...
C
XXX
j l k memuriyeti, Fener civanndaki bir caXmide muezzinliktir ve maaji da onbe§
lira kusur kurujtur. Mescidin yanmdaki
berbere gelen bir Fenerli papaz, gen? miiezzine Islam ile Hiristiyanhk farkmi sormu5 ve Islam'in yiice Peygamberi'nin
(A.S.), son peygamber olmasi meselesinde ffira,'4a-pt-'nJsHi'-Bak, z i k r e t t i g i n ayette " H a t e menneliyy" diyor "Hatemurrusul" demiyo»v-be'ki sofi-te-resul gelebiliF-^u hale
ler anlatmazdi? Dili ba§ka turlii de a?ikt i . . . Ekserisini hammlarm tejkil ettigi
meclislerde bile ne yakasi afilmadik fikralari anlatirdi... En ?ok hasretle bahsettigi yerlerden birisi " K i i l l u k " t u . Istanbul'un bu eski kahvesi iein;"Bir akademi idi, kimler gelmezdi k i , Tanpinar'lar,
M i i k r i m i n Halil'ler... Ve herkes konujmazdi. Ekseriyet dinleyici idi, konujulanlari dinlerdi..."
Onun dukkani da Oyleydi. Hep kalabalik. Hep sohbet ve o tek ba§ina bir akademi... Vaktimin darlifindan mecburen
izin almak istedigim zaman vermek istemez ve seslenirdi:
-Goze beye yapin bir kahve de beraber
i(^elim...
" " ^ u n f f i T O i T I u k ue yoF.'b soTibei ae...
guic...
" B i r an j a j i r d i m , sonra Yarabbi beni
bu papaz kar$ismda mahcup etme diye Utica ettim ve derhal cevabi zihnime geldi"
diye anlatiyordu:
-Her resul nebidir, amma her nebi resul
degildir.
Binaenaleyh
"Hatemiirriisul" deseydi bir nebi gelmesi
dii$iiniilebilirdi, amma "Hatemenneliyy"
dendigine gore ne nebi ne resul gelemez."
Bu cevap Uzerine papaz memnun kahr. "Senin ziyaretine gelecegim" der. Gerfekten gelir, ?ay i?er ve bu arada " M u s liiman oldugunu, bunu gizledigini amma
yakmda Olecegini hissettigini, bu sebeple kendisine Oliimiinden sonra dua etmesini vasiyet etmek i f i n geldigini sOyler...
Anlatiyordu:"Ger?ekten kisa bir miiddet sonra vefat etti, OliisUnii bir hafta patrikhanenin bah?esinde ayinlediler, sonra
kendisini defnettiler. Ben sik sik kabrine
gider dua ederim kendisine..."
ertemiz bir inanijm ve derin bir vatanseverlik duygusunun ifindeydi. Kaf
defa "Rumeli'de karlara elinizi soksaniz
atalanmizm sa^lari, $ehit ecdadimizin
saflan dolanir parmaklarmiza" derdi.
A m m a irtica tUccarlanmn da ilk hedefi
idi. Ne zaman bOyle bir calkanti olsa onu
polis alir gOtiirardii. Bunlardan birincisi
Mare$al Fevzi ^ k m a k ' m cenaze merasimi vesilesiyle olmujtur. Bu macerayi
kendisiyle beraber gOturulen diger hocalari ve kendilerini sorguya feken, Nigdeli komiser, Karadenizli polis, Rumelili
bekfiyi jiveleriyle taklit ederek bir anlatirdi k l te>'be'a!tnadigima ?ok yanarim. ,
T
XXX
/y —Mayis'ta da,
yine bOyle bir irtica yayJt I garasi neticesinde mahkemeye sevkedilmi§, dim kitaplar sattigi ifin tevkif edilm i j , (Esasen meslegi dim kitap satmak).
"t?erde eilemizi tamamlattilar" derdi...
Ilave ederdi... Hapishaneye girdik... Birisi kojtu boynuma sanldi. EUerimi 6pUyor... "Seni Allah gonderdi, Allah duam i kabul e t t i " deyip duruyor. Sordum
megerse nQTni§. Ifine bir a§k gelmi?. Dua
etmi? Yarabbi buraya bir jeyh gOnder de
beni ir§ad etsin diye. §imdi beni gfiriince
sevineten ufuyormuj...
-Kerata hi? boyie dua olur mu? Maksadm beni de mi hapse attirmakti. Hapisten beni kurtar gideyim bir miirjid bulayim diye dua etsendi ya...
XXX
i t n " Beyazit Camii'nde kalabaliktan
I S e l b i s e diigmelerinin koptugunu (ok
b l l i r i m " diye anlatirdi eski gUnleri. Ramazan mukabelelerinde dOrt yuz kusur
minder saydiguni hatirlarim. Kimler yokt u ki... Eski valiler, defterdarlar, me§ihat
muntesipleri... Hepsi bir deryaya, bir
imparatorluga benzer muhterem insanlar.
Sonra, onlar birdenbire ?ekildiler. Gittiler. Kimseler kalmadi. Meydan bize kal... Beyazit Camii'nde i l k vaaz kursiisu?ikarken dizlerim titriyordu, nasil va^XtllllllllltHilllllllltllllilililli>ll""»"""""
ir gun yine dukkanda oturuyoruz...
BElinde
zurnasi bir esmer vatanda? geldi:
-Efendim ben ekmegimi bunu ?alarak
kazaniyorum, gtinah diyorlar. Olmaz diyorlar ne dersiniz?
-Cal eviidim ?al, yalniz namazlanm
ka?irma...
Sonra o gittikten sonra ilave etti: "Bre
bu meret kiyamete kadar ?alinacak. Birisi de bunu ?alacak, birak desen birakamaz hemence. Neden tedirgin edersiniz,
Once terbiye edin, edebilirsenlz."
Herkese "ahseni takvim Uzere yaratilmi5 insan" muamelesi yapardi. Bati diinyasmda da en ?ok begendigi husus insana deger verilmesi idi. Hazret orada, itibar edilen, konferanslar verdirilen bir insandi, burada daimi polis takibi altinda
bulunan insan. Aci aci gulerdi...
XXX
bazi MUslumanlar'in baA zilmanya'daki
gunahlan daha rahat irtikap etme-
leri ve bunun i?in de fetva istemeleri uzerine,
-Tkbii efendim, Oyle ya Almanya'nm
AUah'i ba§ka, orada hiikum de ba§ka olacak diye tersledigini bilirim.
XXX
• t l k hanimi ile beraber hacca gitmijler.
J."Arap'm birisi, diye anlatiyor, hacilara ne kadar kOtil muamele ediyor, nasil
hirpahyor, nasil ijkence ediyor... Kimse de
sesini ?ikaramiyor, zavalh hacilar perisan... Bizim hamm " D u r u n su Arap'in
hakkindan ben geleyira. ben kadinim bana bir jey yapamazlar" demeye kalmadi, iskarpinini ?ikarip Arap'in kafasina
vurmaz mi?Adam acisindan karji tarafa
ka?ti. Oradan tek g6ziinU kapatip bize
bakiyor acisindan. Kar;ismdaki de kadm
bir jey yapamiyor. Bizimki h a l i sSyleniyor:"Seni hmzir, MtislUman'a eziyet ha?
Yakijir n u ? "
Bu menkibenin sonunu jOyle getirmi§ti:
. -Bilmem Cenab-i Hakk bizim hatunun
haccini kabul etti mi? Amma adim gibi
biliyorum k i attigi o dayagi kabul etti...
XXX
ahaflarin arkasmda kU?iik bir camide
cumalaii teberruken hutbe okurdu. Samimiyet, sadelik ve irfan dolu hutbelerdi. Son gunlerde hep oleceginden bahsediyordu... "Edimekapi yolu goziiktii" diye hutbede sOyliiyordu. Dtikkaninda da
"Allah Allah biz bu sene giimeliydik. Bizi
niye biraktilar burada, yoksa dervi§lerimizden birisini bedel mi aldilar?" dedigini hatirlarim... Benimle ?ok dertle§irdi... Yine bOyle bir dertlejme esnasmda
kendisine yapilanlan anlatirken bir an
durdu:
" A m a n ha aman. Yanh? anla?ilmasin
kimseden hesap istedigim, hesap sordugum yok, benim hesabi ulu Tann kabul
buyursun. Ben kimseden bir §ey istemiyorum... Hi? bir jey."
S
Download

Haci Muzaf f er Ozak Hoca