T.C.
DiNAR KA YMAKAMLIGI
il~e Milli Egitim Miidiirliigii
Say1: 20290588/ 305.02/
~
Konu:ingilizce DyndEd Toplantis1
55
b
0b
.. .11112014
......................................... ... MUDURLUGUNE
ilgi:05.11.2014 tarih ve 5502 say1h Kaymakamhk Olur'u.
ilgi Onay geregince;DynEd ingilizce Oil Egitim Sistemi'nin etkili ve verimli bir ~eklide
uygulanmasm1 saglamak amac1yla il9emizde ilkokul,Ortaokul,imam Hatip. Ortaokulu ve Ortaogretim
Okullannda ingilizce dersini okutan ekli listede ad1 ge9en Ddyned okul sorumlulanna Mtidtirltiglimliz
il9e KoordinatCirti ~ube Mtidlirli Ercan <;::ELiK tarafmdan 07.11.2014 Cuma giinii saat 16.00 da il~emiz
Mehmet (:avu~ Anadolu Lisesi salonunda bilgilendirme toplant1s1 yapilacaktir.
Bilgilerinizi ve belirtilen tarih,saat ve yerde yap1lacak olan bilgilendirme toplant1sma ilgililere teblig
edilmesi ve kat1hmmm saglanmas1,Mehmet <;::avu~ Anadolu Lisesi Mtidtirltigtince de belirtilen tarihte
salonun haz1rlanmas1 hususunda geregini rica ederim.
EKLER
I )Kaymakamhk Olur'u ( 1 adet)
2)Liste ( .... sayfa)
DAGITIM
-Mlidtirltigtimlize bagh Tum Okul Mlidiirltiklerine.
-Mlidtirltigtimtiz Web sayfasma.
20290588 Temel Egitim ~ube Md.
79038795- idari Birim Kimlik Kodu
~EF- E. OZTURK
Adliye Mah.Adliye Cad.Htiklimet Konag1 03400 Dinar Kurum Kodu: 115605
Tel.0272 3536020(12 04) Faks.02723534577
e-posta: [email protected]
T.C.
DiNAR KA YMAKAMLIGI
il-;e Milli Egitim Miidiirliigii
S5e
Say1: ~0290588/ 305.021
L.
Konu:Ingilizce DyndEd Toplant1SI
o_s ..11112014
KA YMAKAMLIK MAKAMINA
DynEd ingilizce Oil Egitim Sistemi'nin etkili ve verimli bir ~eklide uygulanmasm1 saglamak amac1yla
il9emizde ilkokul,Ortaokul,imam Hatip Ortaokulu ve Ortaogretim Okullannda ingilizce dersini okutan
ekli listede ad1 ge9en Ddyned okul sorumlularma Mtidtirltigtimliz il9e KoordinatOrti Sube Mtidtirti Ercan
<;:ELiK tarafmdan 07.11.2014 Cuma giinii saat 16.00 da il9emiz Mehmet <;:avu~ Anadolu Lisesi
salonunda bilgilendirme toplantis1 yapilmas1,belirtilen tarih ve saatte ad1 ge9en ogretmenlerin gorevli
izinli sayilmalan hususunda;
Tensiplerinize arz ederim.
o.~./11/2014
0.511112014
Sef
Sb.Md
E.OZT.DRK~
E.<;:ELIK
-----------------------------------------------------~------------------------------------------------------------
20290588 Teruel Egitim Sube Md.
79038795- idari Birim Kimlik Kodu
SEF- E. OZTURK
Adliye Mah.Adliye Cad.Htiktimet Konag1 03400 Dinar Kurum Kodu: 115605
Tel.0272 3536020(12 04) Faks.02723534577
e-posta: [email protected]
Dy~Ed ingilizce Dil Egitim Sistemi
iLC;:E/OKUL iNGiLiZCE VE iNGiLiZCE DERSiNi OKUTACAK OGRETMEN.LERi
S1ra
No.
iL<;:ESi
1
Dinar
Akgun ilkokulu
bzgur c;niNER
2
Dinar
AkgUn Ortaokulu
Volkan YORUK
OKULUN ADI
iNG.VE iNG.DER.OKUTACAK
OGRETMENiN ADI SOYADI
3
Dinar
Akpinarll ilkokulu
Firdevs <;:ELiK
4
Dinar
Alpaslan ilkokulu
Gok~e GULTEKiN
5
Dinar
Ataturk Yat11i Bi:ilge Ortaokulu
Cemile <;:AMLI
6
Dinar
Bademli ilkokulu
Mucahit OZTAS
7
Dinar
Bagcllar ilkokulu
Ay~e
8
Dinar
Cengiz Topel ilkokulu
Mehmet DEMiREL
9
Dinar
<;;aglayan ilkokulu
i. Mahir CiHANGiR
10
Dinar
<;;ak1c1 ilkokulu
Raziye SAVKLIYILDIZ
11
Dinar
<;;ayUstu ilkokulu
Erdal UYGUN
)
12
Dinar
<;;i,ektepe ilkokulu
Serife EMiR
'
13
Dinar
<;;i,ektepe Ortaokulu
Emre ARSLAN
14
Dinar
Dinar Anadolu imam Hatip Lisesi
Tugba DEMiRAL
15
Dinar
Dinar Anadolu imam Hatip Lisesi
Gamze EROL
16
Dinar
Dinar Anadolu Lisesi
Ay~e
17
Dinar
Dinar Anadolu Lisesi
Banu TERLEMEZ
18
Dinar
Dinar Fen Lisesi
GUNGOR TAYLAN
19
Dinar
Dinar HUrriyet ilkokulu
Fatih OCAK
20
Dinar
Dinar imam Hatip Ortaokulu
OZLEM ODABASI
21
Dinar
Dinar Mehmet
<;;avu~
Anadolu Lisesi
Adem izci
22
Dinar
Dinar Mehmet
<;;avu~
Anadolu Lisesi
Sarni YiGiT
23
Dinar
Dinar Mehmet
<;;avu~
Anadolu Lisesi
Cemaynur EROLTEKiN
24
Dinar
Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
FUN DA TEKiN
25
Dinar
Dinar Mesleki ve Teknik Egitim Merkezi
Murat EROL
26
Dinar
Dinar Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
Yunus YAYLA
27
Dinar
Doganl1 ilkokulu
MEHMET SAGLAM
28
Dinar
Doganll Ortaokulu
Hulusi BiR
29
Dinar
Duman ilkokulu
ibrahim KEYiK
30
Dinar
Fatih Ortaokulu
Ugur DALGALI
31
Dinar
Fatih Ortaokulu
Tayfun KO<;:
32
Dinar
Fatih Ortaokulu
Aliye ATAY <;:AKIR
33
Dinar
Fatih Ortaokulu
Ayper Hicran OZCAN
34
Dinar
Gi:i,erli $ehit Piyade Er Yavuz bztOrk ilkokulu
Evrim BAYSAN
35
Dinar
Go,erli $ehit Piyade Er Yavuz bztOrk Ortaokulu
Evrim BAYSAN
36
Dinar
Haydarll <;;ok Programll Anadolu Lisesi
OSMAN GUL
37
Dinar
Haydarli ilkokulu
bzgen Caner OZ
38
Dinar
Haydarl1 iMKB Yat11i Bi:ilge Ortaokulu
Ersen YILMAZ
39
Dinar
Haydarl1 iMKB Yat11i Bi:ilge Ortaokulu
Halil RAY
40
Dinar
Haydarll Ocakl1 ilkokulu
Mehtap <;:ALISKAN
41
Dinar
Kad1lar ilkokulu
Mustafa SOKEL
42
Dinar
Karahac1l1 ilkokulu
Ali ULKER
43
Dinar
K1nik ilkokulu
Halil MUTLU
44
Dinar
Menderes ilkokulu
S1dd1ka TURHAN
45
Dinar
ok,ular ilkokulu
Salih AKDAS
46
Dinar
Pinarll ilkokulu
Adem ERDAY
47
Dinar
Sermaye Piyasas1 Kurulu Yat1l1 3i:ilge Ortaokulu
Tuba OGOT
48
Dinar
Sermaye Piyasas1 Kurulu Yati\1 Bi:ilge Ortaokulu
Asa let BASTURK
c;:rnsu
DURAN
I
_49
Dinar
Sermaye Piyasas1 K.urulu Yat;l1 Bolge Ortaokulu
50
Dinar
Sutlac; $ehit Rama~rn UlkO ilkokulu
Kadir KAVUK
51
Dinar
$akir Onver ilkokulu
Serkan MERCAN
52
Dinar
$ehit Piyade Uzman
ilkokulu
$ehit Piyade Uzman
Ortaokulu
$ehit Piyade Uzman
Ortaokulu
<;:avu~
Selc;uk GOrdal
<;:avu~ Sel~uk
GOrdal
<;:avu~ Sel~uk
GOrdal
Mustafa AKSOY
FATMA PASOGLU YAVUZ
53
Dinar
54
Dinar
55
Dinar
Tatarl1 Cumhuriyet ilkokulu
Ali KILl<;:OGLU
56
Dinar
Tatarl1 Cumhuriyet Ortaokulu
Ali KILl<;:OGLU
57
Dinar
Tatarl1 <;:ok Programli Anadolu Lisesi
DAVUT YEYEN
58
Dinar
Tatarli ilkokulu
SONER ERGO<;:
59
Dinar
Tatarl1 imam Hatip Ortaokulu
Veli AKGUL
60
Dinar
Ulukoy ilkokulu
SELiM OZTURK
61
Dinar
Ulukoy Ortaokulu
AYSE DiN<;:ER
62
Dinar
Yeniyol ilkokulu
Sinem <;:ETiNE~
63
Dinar
Ye~ilhUyUk ilkokulu
Mahmut Ali GOKMEN
64
Dinar
Y1prak ilkokulu
OSMAN BAG
65
Dinar
Y1prak Ortaokulu
OSMAN BAG
66
Dinar
Yunus Emre ilkokulu
ismail iNAN
MURTAZA MiTAT COSKUN
G0LS0M AKIS
Download

ilgi yazı için tıklayınız