T.C.
MEZiTLi KA YMAKAMLIGI
iJ~e Milli Egitim Miidiirliigii
(967617)
Sayt : 61961361-IOI.OI/803{,
Konu :Okul Oncesi Egitim Kummlarmda
Beceri Egitimi
IJ./09120 !4
.. ..
.. -0
................................. ......... MUDURLUG NE
Meslek Liselerinin <;:ocuk Geli~imi Bollimii ve Egitimi alanmda iigrenim goren son
stmf iigrencilerine beceri egitimi yaptmlan kurumlarda iideme yapilmast ile ilgili iJ Milli
Egitim Mlidlirliiglinlin !7/09/20!4 tarihli ve 3999984 sayilt yaztst ve ekleri ili~ikte
gonderilmi~ olup, ilgi yazt dogmltusunda i~lem yapilmast hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
me
Miidiir a.
~ube Miidiirii
EKLER:
Yazt
( 2 adet)
DAGITIM:
Anaokulu Mlicliirlliklerine
ilkokul Mlidlirlliklerine
Ortaokul Miidiirlliklerine
MEZiTLi iL(E M(LLi EGiTiM M0D0RL0G0
Ycni Mah.G.M.K.Bulvan Mczitli Sanayii Sitesi Giri~i
C:elik Apt.Kat:2MEZITLi/MERSiN
Tclefon (324 )3585464 Faks:(0324)3597444
e-posta: mezitl [email protected] .tr
web:http://mezitl i .mcb .gov. tr
Aynnt11i bilgi i<;:in irtibat:Tcmel Egitim
T.C.
MERSiN VALiLiGi
ii Milli Egitim Miidiirliigii
Sny1. : 619613611841.02.06/3999984
l<onu:Okul Oncesi Egllim Kurumlanuda
Beceri Egitimi
17/09/2014
...................... KAYMAKAMLIGINA
(it~e Mill! Egttim Miidiidiigii)
IrizMET BiRiMLERlNE
Meslek Uselerinin ~ocuk Geli~lmi B(\lilmtl ve Bgitimi alamnda ogrcnim goren son
sllllf iigrcncilerinc
beceri egitimi yaptmlan kurumlarda 9deme yapdmasJ ile ilgili
Bakanhgmuz,
Temel Egitim
Gene!
Miidiirliigimiin
16/09/2014
tarihli
ve
90812931/841.02.0613956270 say!lt ve "Okul Onccsi Egitim Kurumlannda Bcceri Egitimi"
konulu yaz!Ian ili~ikte gunderilmi~ tir.
Bilgilerinizi ve Ralumhgmuz yaz1lan dogrultu•unda gereginin yapdmas1m rica ederim.
Erol OZDEMiR
Valia,
Milli Egitim Miidiir V.
EKLI!:R:
1-Y= Sureri(2 sayfu)
DAGITIM:
• 13 llye Kaymakamhgma
(ilye Milli Egitim Mildiirliigii)
• Hizmct Birimlcrine
~~ 0.? . ;~
IJonnhoPJIW Molo.GMK llul.~lllO Yenil"'hir/Me"'i"
Elektt(JnikAi: http;/f.DJCfSin.aneD.~v.tr
e-P<J5ta; temelegitim33~rneb.gov.tr
Ayrmioh biJii i>in; S.PARI..
AK!~YD1NN
l!.K.i
Tel: (0324)32914~1(266)
l'•ks; (0327))2714 S1
--,-
T.C.
MiU.l EGiTiM BAKANLIGI
Temel Egltim Gene! Miidiirliigii
SaY' :90812931/841.02.06/3956270
16/09/2014
Konu:Okul Onccsi Egitim KLHUIIllannua
Beccri Egitimi
......................................... vALiLiGiNE
hgi: a) M.E.B. Okul Oncesi Egitim ve llkiigretimKurum!Rtt Yonctmeligi.
b) Strateji Oeli~tinne Ba~nhgwm 07/03/2014 tarih ve 1001835 sayd1 yaztsJ.
26/07/2014 tarih ve 29072 sayth Rcsmi Gazetede yaymlanarak yiiriirlugc ginni~ olan
ilgi (a) yfutetmeligin 45.maddesinin ii~cii bendinde ycr alan " ii/il~e milli egitim
miidiirJiikJcfince bir grupta bir stajyer Ogrenci oJmaJ< kaydtyJa kurumJarda, 5/6/]986 tarihJi VC
3308 sayth Mesleki Egilim Kanunu gcrcgince mcsleki cgitim kapsarnmda becerl cgitimi
yaptmlan ogrencilcrin hizmctlerinden de yarariamklbilir." hiikmii ~;~eregi. meslek Iiselerinin
~ocuk geli~imi ve egitimi alamnda ogrenim gor"" son smtf ogrcncilerinin okul oncesi egitim
k:ummlannda beceri egl.timi ahnalan miimk\in olabilecektir.
Bakanhguruz Strnteji Geli~tirme Ba~kanllgmm il!li (b) yaztsmda ise 3308 sayth
Mesleki Egitim Kanunu ile Mesleki vc Teknik Egitim Yon..tmeligi kapsanunda okul (incesi
kurumlannda, ~ocuk geli~imi ve egitimi alanmda ogronim goren son swtf oi;rencilcrine
beccri egitimi yaptmlmast halinde s6z konusu iicretlerin 6512 saydt Kanun hiikiimleri
dogrulrusunda Genel MiidiirHigfunii£ biit~esinin 01.4 ge~ici personel giderleri harcama
kalemindc yer alan iidenck tutarlan dikkatc ahnarak oderunesin.itl miimkiln olacagl
belirtilmi~tir.
Buna. gore resm.i anuokullan ve Gcnel Miidurlugiimiize bagh ilkokul ve ortaokullar
lliinycsinde a~tlrm~ olan ana srnrllannda lleceri cgitimi yaphn Ian mesleki ve teknik orta
ogretim kurumlannm son smtf ogrencilerinin iicretlcri ,Gene! Miidiirli<gumiiziln resmi ana
okullart icin 13.01.31.62-09.1.1.00-1-01.4 harcama kalemindcn, ana stmflan i~i[) de
13.01.31.62--09.1.2.00-1-01.4 han:ama kalcminden kar;;~lanacakur.
·
AtatUrk Blv. 06648K<Ziiay/A.~MRA
Ayrontili bilgi i\'in:A.I!RKUT ALPAY
ElckrlOtlik AM:; www.meb ..guv.tr
e-p01ta; [email protected]
Tel: (0 312) 41313 29
Fa!<,; (0312)417 7108
1
Gene! Mudiirliigumiizc bagh kurumlarda beceri egitimi yaptmlacak suz konusu
oii,roncilerin plan:lamasmm her grubal~beye giindc bir ogrcncidun fazla olmamak iizere
illil<,:e milli egitim miidurliiklcrince yapdmas1, yap•lacak: olan planlamada ollCclikli olarak
ucret ahnmayan sosyo ekoncnnik !ll;nian d<.lzavan!.!tjl! ycrle~im yerlcrindeki okul iincesi egitim
kurumlanrun tcrcin edilmesi, odeme i~lemlerinin il/ih;c milli ~gitim miidurliiklcrince
yaptlmaSI, SOZ konUSll odenek miktart il /ilye!crdeki beceri Cgitimine altnacak ogrenci sayiSI
vc mevcut okul iincesi $Ube sayJsJ dikkate almarak Gcnel Miidiir!Ugiimiizce
gondcrileccginden herhangi bir odenek talebinde bulunulmarnast hususunda bilgilennizi ve
gcregini rica ederim.
Yu.sufBUYUK
Ilakan a.
Mf1stefar YarduncasJ
Ek
1- ilgi (b) yazt
DAGfflM
Geregi:
81 i:J Vali lijiine
A..tiirkBlv. 06648~1Ziiay/AN!CARA
Eldllrollik:Aj.: www.mcb.gav.tr
Bilgi
Ortaogretiru Gene I Mi\diirliigu
Din Ogretimi Gene! Mudiirlugu
IIayat Boyu Ogrenme Ucnel Miidiirliigii
Ozel Egitim ve Rehberlik Hi~metleri Gene! Miidiirliigu
Strateji Geli;;tirme Daircsi 0¢anltg•
i~iii:A.ERKI,T ALPAY
Td:Wll?l411J'(':'IJ
Aynnt1h bilii
T.C.
MiLLf EGITiM BAKANLlGl
Sb"ateji Geli,mrme Ra,kanJ,g,
Sayi : 10903426/841.02.06/l 001835
07/03/2014
Konu: Beceri Egitinri
ilgi : 11.02.~0 14 tarihli ve59l378 •aytb yazttnz.
ilgi ya2ll'ilZ ..ilt, nwsb>k:i vo tekllik C)1'1a0getim kurumlarlllln ~ocuk gelijlimi ve
ogitl:mi a)amnda i\greilim I!Oren son Sllllf ogrencileiine, 3308 sa~b Me•l.eki ESitim K&ll\lll\!
:ilo Mesleki Vl! Telgrik Egitim YW!etmeli)ii kapsammda ana oknll!lll ile ana smlfh!nnda b~>ceri
egitimi .yaptlttb:nast halinde beceri ci;itim ilctcti o4cnip odenmeyeccgi hususund~ bilgi
istenilmek.tedir.
·BJlindjgi iix.ere, 6512 sayth 2014 Yilt Merk~'Zi Y"Oiletim Biitye Kanununun :M:ali
KOillrDlc ll~kin Hi.ildimler b~ltklt 8/c flkr,.smrla, "51611986 tarihli ve 3308 sayzb Mesleki
Egiflm Krwmunun 25 inci marUiesi gereiinee a®y, (Jirak ve ~lezmelerde me.ilek egiliml
gi}ren ogrt!Jfci/ere yaplli:lcak odemeleri, biitf'Jlerinin (01.4} ciamomfk kodumla yer alan
i}denekleri apnay/li;Q/;; qefd!(je yap!JI'/ar VB ~'or konuSJ; efamn"!ik kodunu if'Jren tcrliplere
iidenek eldeneiitu, bU(fektin hatfra tertfplerinden (bu ekmtomilr korlu lferen tortiplerin kendi
araslll.daki a/rtamtafur harlf) odenek aktardamaz ve Odenek li.stii harcama 'yaprlal'r!az.•
hukmiiyer almaktadir.
· · ·- · · - · ·
· · .... · ·
·· ·
·
Bun.a. g\irc, 3308 soy1h Meslcki Eiiilim Kl!nunu jle Mesleki ve Teknik Egitim
kapsammda q~l oncesi kurul1llnnnda ~ocuk geli~mi ve egitimi nlanmda
ogretlltn giiren son s1111f iigrem:ill~Une beceri egitim yapttn lma&l halindc, soz konml
Yon.etm~ligi
iicmlerin 6511 sayili Kai11111 hilkiimleri dogrwtusunda Gene! M"tidiirli.tgiiniiz biit~eslnin
01.4.~ci pe~:sonel gWer!m bar~ kaleminde yer alan Odcnel< tutan dikknte alu:mra.k
,9!!~si.llliimkiinb!li®m.~dtr.
Bil,gilerlnizi "e geregini arz ederim.
Veyscl ERDEL
Sa,'ikan V.
---------------------------------------------------8•
3070 soyJII.Jllekln>nik.lnw Kanununuo S
g/ivenli
il<
beige,
l\1:>1iirkB!v. O~(i4KK!Ziiay/A'-<"KA~
BJU!nrnik Aio www~.gc:w.1r
e.posllr. adsll)'8<[email protected],U'
im;i maddcliJ~ereiiJnc:e
c\ektrL<lik imz&
A)'rulbh
biJgi~ln:
imzala~UJUthr
M.INAK·M.!!JJ-m
Tol: (0 31l) 413 lS OJ
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı