T.C. !\·IiLLl EG1TL\:{ BAKAN1~IGl Ortaogretim GeneJ ~lfidur1ugu 06f08l2014
: 83203306/10.03!32j4026
Konu : Son Suuf Ognmcileri
SaYI
BAKANUK MAKMDNA
~
ilgi: Milli Egitim Bakanbji Ortaogretim. Kuromlan yonetmetigi.
20 13-20 14 den yib 13 Hmnn 2014 tarihinde sona ~tic. Ogrencllerin devam.-devam.~
clurumlan i.lgi YOnetmelik hukilm]e;nne gore dcgerlendirilcrek balfanb olaniar bie Usl smlfa
geotmi~. son smllla ba~anh oianlar 1SC m~un olm~lardlf.
ilgi Yonetmdigm 58 inci maddesine gore dogrodan slmfulJ g~'1lleyen ogt<m!ilcrden bir
smdta balfanslZ de.n; saYISl en fazla 3 detS olanlar sorumlu olarak sl~Jfl3mU getrmekte,. alt smtflar da
dahil topbm 6 dersten falJa ~3ns1Z dersi bulunanlar slruftcliar etmel1e.• sorumlu olank Slntf gc.yefi
ogrendler i~1n nisan ve kasun IlJlannda sorumluluk smavlan yapllma.k1adlr. Yonetmeligin 59 uncu
maddesinde me mezun (} lam:tyan :son sltllf ogrencilerinin ba:}amlz oSdukJan derslderslerden
sorumluluk slnavlanndan yaradanacagt. ayln YonetmeJigin 36 Del maddesinde, devamsrzbk suresinin
orurniiz 10 gURu, toplamda 45 gUnu, kayna~tuma veozel egitim BI:.'fektiren ogrencilcrin t.oplam
&;vamsahk lOr~inin ise 60 giinii a~maSl hatindc, det'S puanlan ne oiuru ois.un "ba~allSlZHsayllacagl
ifade edilmek1edir,
Ancak BakanhgHlllZll ulalfan ogrenci ve veli taleplcrinden bazl ojrcnciJerin gcrdl:li b$§aO}l
yakal.ayaru.adtklan,. bw. ogrencjJ.erin ise dmlmn batanlt oknaiarma ragmen cUe bagh
vc
ba~an
~anslZ dumma .d~tOkleri an.1attlmab.1adtr. Bo dunnnun (}zelWde
yUksekogretime dewm ebneye hak bzarum son swf ~lerillin ma.gduri)>etine yol aqabilQ.~ii
devat1\!:HzIU4an dolayt
d~unulmel1edir,
Bu nooenk: 2013·2014 cgitim ve ognnirn ytls lIe slmrh olmak umre. fOm orgun odaogretim
kUfum1annm son suuf ogr<::ncilerinden;
1· Dcrs ke.'!iiml itibariyic iki d6nem nolu alarak ba~anh olmasma ragmen devamSlz.bk lluresini
a.};mlann devamh ogn;:neiler 8tbi i.,k:mc tabi hJtulma\,lnmn.
2- Sort1mlu dersi bulllnanlar i~in crUH aytntn 1i9(lncll haftasl it;:t.'1i:sinde sorumJuluk 51113:'\'1
yapllmastmn.
:;.. HyUil aytntn u~i.blcu h.,tn."Sl i~risinde yaptJacak !!orumluluk !il.navlan sonunda ba~aflslz lek
dersi kalanJar icrtn valiliklerce cylii1 ayt i9Crisinde bclirlel1~(.?k birtarihte sorum1utuk smav esasl.atma
gore bir smav hakkmd~:n daha yararlandmlmalaruun.
4- O~encilerin ydsol1u ba~fI duntmlaruun smav $onu~'anna gOre yeniden
degalcndirilmes iuin
uygun ol~lljl degetlendirilmel1cdir,
Makam1aruuZC8 da uygutl g6riiS.dUgii takdirde OrgWl ()rta6pt1mde 6genim g&en !;onsmU
ogrencilerinin ynkllndaki a~tklama\ar dojrultl1sunda durumlarulln yeniden deaerlendiriJrnesi ve
yapuacak slnaviatdan)'l1radandlnlmasl hususlanm olurlannaa au ederill1.
Erean11JRK
GenelMUdtlr
l}ygun g6tU!~1¢ arz eclerim.
YusufTEKIN
!\Iil$t~ar
OLUR
06i08/2014
NabiAVCI Bak.'tO A>'fUltUl bi18i .ilin: y.ULUY01
Tel: (0 312) 4131604
Fab!(O 31:1}41 S 1>1 ~9
Download

06f08l2014 BAKANUK MAKMDNA ilgi: Milli Egitim Bakanbji