0
1
ヤ
ヽ
7ヽ
Al
A0
0
0
1
0
0
l
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
CLKl
OUTl
D7‐ D0
GATEI
一
D
VCC
CS
WR
RD
S
一C
CLKO
OUTO
GATEO
1
0
l
1
1
0
l
0
GATE2
0
l
0
1
1
Transfer
To
To
To
To
counter 0 CR
counter I CR
counter 2 CR
a control reg. or indicates
command
From Counter 0 OL or sBtus
From Counter I OL or status
From Counter 2 OL or status
D7
M2
MI
Counrer
0
0 l0 0 :Counter Latch Command
Counter I l0
I :RW Ieasr sig. blte oDIy
Counrer 2
0
: RW most sig. byte only
ll
Read Back 1 1 1 :RW LSB irstthcn MSB
0
IRW : Read,lvrite
BCD
↓
RWlRW0
Counter
1
0
SC:Select
l SC0
ヽ10
0
1
0:Binary
1
1
1:BCD
Mode 0:[vent Counter: After the Control Word is written, OUT is initially low, and will rcmain low until thc
OU'l then goes high and remains high until a new count or a new Mode 0 Contro Word is
Counter reaches zero.
uritten to the counter.
Modc 3:SOuare Wave Ratc Ceneraton Low N/2 htth N/2((N+1)/2 r N odd)
Modc 3 is,piCa‖ y uscd 10r Baud ratc gcneration OUT wiH in tially bc high
ヽ
Vhen halFthc initial cOunt has
exPired,OuT goesI。 、
v forthc rcmaindcr Ofthc cOunt Modc 3 is periOdic;the sequcncc above is repcatcd
hdeflnitcly An initial count OfN rcsults in a square wave with a periOd OfN CLK cycles
Counter L,atch Command Format:
D7
D0
SCI lSCo I0
0
1 x
x
l x
ヽ
SCi Selcct cOunter
SCI SC0
0
0
Counter 0
0
1
Counter I
1
0
Counter 2
1
1
Rcad Back cOnlmand
Read Back Command Format:
D7
D0
Count
D5:Latch count of
D4:Latch status of
D3: Select counter
D2:Select counter
reg.
rcg.
D0
SCO I Rヽ VI I RWO I
Command
l
reg.
CONTROL WORD FORMAl
Al
SCl
1
a
Status
CNT2
selected counrers
selected counters
2
I
Dl:Select counter 0
CNTl
CNT0
X
Uxivsnsirrsi
YTLDIZ TEKNix
silcisA.y.AR lrUuBNnisliGi ndlUlrii
ntixnoiglrnrciLBR
60 dakika
isim Soyisim
N
Gr
umara
8254 ProttarnlanabII S″
l‐
z.xls.q, srNA\/r
う‘
surc
lc卜
2014
l Soru
2 Soru
3 Soru
4 Soru
5 Soru
(20)
{25)
{10)
(30)
(15)
Zamanl″ lci(PSZ)Arり ■五 ,8086 11cmdJ JC b■ ■ktc kunalniac7akur
8254 PSZ Arayt五 nt,8086i91cmcinin C8H adrcsindcn ba,layarak art arda gelcn 9in 1/0
adreJcrhe ycrle゛ innck 19in gerekl bittn bttlan■ lar1 9iziniz(Adrcs 90■ mleme devred,adres ve
veri yolu baglantJarl_gibi)
Not:8086ヽ 撼mdnlll国 ェ 塾 生 選 ニ メ 山 堅 L蠍 」 堕 』 oldumnu dtsinerckヽ にm yaplnレ
8254 PIT
Counter O
ヽ4odc O
CLK0
GATE0
Counter l
CLKl
GATEl
Frekansr 0lQi.ilecek i$aret
0UT0
OUTl
Countcr 2
Modc 3
CLK2
GATE2
Devide by X
ouセ
Frekans rnetre nedir?lrukaridaki,ckildc gorilen,8254 ilc tasarlanml,frckans mctrcnin Oall,ma
Seklini anlatiniz 2 saylclya ytklenmesi gcrckcn X saylsini bel■ lcyiniz Tasarlanacak olan frckans
2‐
mctrcnh O● me arJttmi maX yapabllmck lh Sγ
К 1 0'a yukに nlllcJ gerckcn saン VC Sayl tabanl
ё19ebilccegi en ytksck ve en disik
(Binarv/BCD)nc sc,ilmelidir?Bu durumda frekansmetrcnin
frckans ne olur a91klayiniz
3‐
Saytc1 0 vc Sayic1 2'yi vcrilcn call,ma rnodlarlna sct ediniz ve saylcllara gerckli degerleri
ylklcyiniz
4‐
Frekans mctrc i9in gcrckli programl yazarak 01901en frekansl bcnckte cC00H adrcsinc yazinlz
5-OUT 2 91kl,in1 9izerck i,aretin periyodunu bulunuz
OWⅢ
…
嘔
CtК
L∫
'O LSB・
■
│
一
―
―
ゴ
nJm噛
_PL日 □
CW・ 16
tS3・
4
一
日」ロ
ロ
「
一
¬
CtX」
いE
」
吼
一
一
一
―
Ⅷ
」
¬
咽nヒ
JttJ口 ♂□
ロロ』」
J¬山 ¬
OoI
い NINい │:│:│:│:│:│:1詳
一
輛
│
│ヽ │“
ININI:│:│:│:│:│:│:│:│:│:│
︲
m
u
N
Status Bメ e Fo:::lat:
D7
Output
D0
RW0
Rヽ Vl
ヽ42
BCD
ヽ40
ヽ41
D7: [:OUT pin is I
0:OUT pin is 0
D6: l:Null Count
0:Count available for reading
D5-D0: Counter programmed mode
Truth Table
s
一
〇
ヽ
一
Oul。
2
・
。
一
一
一
一
一
・
一
一
一
一
一 .
.
“
0`
●.
﹂
”
H
﹂
H
H
”
H
”
“
H
H
H
H
H
月
H
”
H R
H “
H
H
H
H
H
H
H
t
﹂
”
H
H
”
”
”
L
H
H
H
H
H
“
”
”
H
H
H
H
H
H
” H
H
H
H H
H H
L
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
” H
H
H
”
H
H
”
L
﹂
t
H
H
H
L
L
”
H
”
L
H
L
H
H
L
t H
H
H
”
H
L
L
H
H
H H
X
t
H
”
L
八 X
X
L
“
崎
入 X
X
H
H
X X
L
°4
H H
X X
3
A B C “, 日 曖 E
〔
〔
0`
0・
∴ ∫一 一 一 一 ■ ____「
1っ
4,
M● υ
Aし ′toヽ
0ui C[H`ハ L
MN AЦ gOH
i cc)^{erl rdr-
,
,4T:
:
) torJ ggbt\ +-
H,Aし
c''nl(,L
“
舛ヽoooo ;
AA● V ハヒ′α
O
0ばT ιε卜,ハ し j (qr\l{r O
^^de
μⅣ ハL700■
our c`卜 ,Aヒ
t `Ц ,4L ; (oJ ooootl 1' Cl.'^k,o
αス
ハ OV
O」
At,11101000,′ ¨a
c=い ,AL
hcts熱
遺 C… υ 2"出
∼
lN A嶋 こCH″
コ
ηレ
ltお
AL,4 シ│● 。た ゛
20L
ブこ
μOV
sTrr, `w岬 ‖OuTlヽ
Aし
loo O。 1ら
′
OuT c,卜 ′Aヒ
INJ ,+L, c$r{
,C
ov
1
ブ∼
FL{ ;
`く
ge
tN ALld84
v Aし ,3`ト
CVこ し
E
Aヽ
“ '°
qs-^"tl.
i r'\'a€-o's'.\'q
ouT に ド・Aヒ
"Ю
。Ч″
L
鍋
otro
1
ψ
tsn
n
;
。1(2
,
2″
"eqJ
ls
s{'c+uJ
C・
btc
Y hrgke,. +o'1
.^a^t4'
ハd“熟よ
C 0°
しS3
らし,FF■
`上 :AL
t。 こ Bし
郎
'
Aじ ′ 諄
■′
“
F斜
∞。ら
無 6 `μ }AL
lμ
は
'I`t。
P
,ヽ 人
CVCLニ
oVfし W=..
`Crり
鱒 雀■宝鷲
{'vs+
Moヽ
′
ftq
キ‐ ■ ′
し′
つ
“
LL
fuP cЧ ι
。
313x
眸
′はル l鳴 Ψ
:卜
(
t´
(8‖
窮 -2
(Aい
CCH
C`H
ヽ100
1
1100 1
ゃ
…
C.,r*o\%
`
*Jyl.
a,J+.J-,eehr
「“
讐 :楓麟
ス3
争 も
Λ ハ
一
ザ の乾 わ ハ
枚
啄﹁た
´
衡一
CらA α薇衝
A,
副
ハ
` ハ
ιハイ0
(IJ`1
Cヽ ■4
げ ι
l
CLL?
,2deti dぐ
。ddn
'麟
out z
oe(6L
Daro
D)´ )0
2_gr Fα
Cしに 0
0嗅 T0
glQtteに
し
MttQし
た 感
ヽ
し 占r
u甥 ご
しoinさ 。 s
2魚 iL ttLosAぷ
G崚2k"し は(句 凛
、
αan
"tC 8ひ 均
c。
"け
2` AM
aよ
甲
b卜
(“ 4お OL ttSn
賊
― `鴫
a,`り u“
`は
`
な人
6C¨ ウ
い
θ)9at嗽
レ
の
ddせ
仏 CQA4も
・ 4」 ダ
Lづ L.nぃ 。(
OleD‐ ぃ ″ JS%M“
山
峡
O電 95デ 1
レuに 跳
、は れヘ
'
ハ外々 うレ
‖ blttT』‰ 等
鮮1撫
ヒ
職蹴 ぷΨ
lざ 鶴 ≒き
∬
ご
6繊
躍
機 導
tぶ
3_
露 急′
星
ヒ 60H
釧
│°
MoV A・ ′
OuT c硝
A‐ し
′
M∞ 件L763吟
our CC‖ ′AL
U*rL;el
9600
l+
Ato& 3
'dett N
WW
ⅣtoV
θuT
4ヒ ′ 00 t1 00の
0
CH,ハ ヒ
んЮ V AL`oo H
OuT Cg狙 ノAヒ
θuT
CI114L
‐
ん代表 ο
ジC"い 匈 °た+
,ο 00ο ‖
コlソ 氏に
de型
Download

一D - yarbis