T.c. U$AK vALiLldi il Milli Egitim MiidiirHigii s· 6::; L\ ~")
SAYI: 23374746/903.0701- lit
KONU: GCi(ici Gorevlendirme (17)
VALiLiK MAKAMINA
ilimiz ve Hyelerimiz Oku.lannda gei(ici gorcvle derse girmck isleycn ekli listede ad!,
soyad! ve gorev yerleri belirtilen ogrclmenlerin; Milli Egitim Bakanhgma Bagh Ogretmen ve
Yonelieilcrin Ders ve Ek Ders Saallcrinc jli~kin Esaslann 20. maddesine gore ogretmen
ihliyacJ bulunan ismi hizasl11da goJsterilcn okulda 2014·2015 ogretim YIlt ders bitiminc kadar
gCyici olarak gorevlendirilmcIcri,
Makamlanmzca uygun gorilldiigil lakdirdc olurlanmza arz ederim.
Nevzat ERGUN
Vali YardlillClSl
__
-_
OLUR.
0'1..102/2015
~
Seddar YAVUZ
Vali
U'
..- - - ­
insan Kaynaklan YHnetim Hizmctleri ~ubesi
Dilgi i~in : Anc CADAR
Telcfon : (0276) 223399(1- 169
Fak,
: (0276) 223398"
EnsiiUl Sok. VaIillk 131na..<;) At'kasl 64100-McrkcEitJ$AK
e-post~
! [email protected]
.~
I
I
i
2014-2015 E(";iTiM oGfuniM YIL! GE(iCi GOREVLENOiRME ONAY LiSTlcSioiR.
---~.
81n1
......
'u Ikil YILMAZ
2
Zeynep DALOGLU
Oklll ()nccsi
3
Rem,j KARADURAK
I
4
5
,
Adl ve SOY~Hh
Gorey Veri
Bran 51
.
.
....-----c­ .
Oku! Onccsi Mcslcki vc Tcknik Anadolu Lises!
I
~o
6
7
Tmnnmcn
Gore ilkokulu
Tarih
Mestcki ve Teknik !\naduiu l..iscsi
U"ak Imam Ilatip Uscsi
ip!al
Mesut KU(UKAKKA~ Tarih
Mcslcki vc Tcknik Anadolu Liscsi
,U~ak imam I-Iatip I.iscsi
KJsl11cn
Ahmcl DARICJ
Fen J'!scsi
09/02l20151aLit.
Cumhuriycl ilkokulu
iptal
,Diu Kill. Vc
---.
Ip!al
I
I
I Ah.Bit
GUrbU,. BOZKA YA
Slmf()gli.
E,me Yclcgen IIkokulu
Kader KILlN(:
SmlfOglt.
Vkii Ali Foat GUven ilkokulu
;Cigerdcdc i1kokulu
09102/2015 tm.it.
Kapakl., ilkokulu
Tumamcn
SUllfOgrL
Alper GUnbayram Ortaokulu
Cige,dcdc Ilkokulu
Gazi Mustafa Kcmal ilkokulu
imal
'l'amamcn
Duygu $AI-liN
Rchbcl'lig.
Ulubey Anadolu
Alalilrk Ortaokulu
iKlsmcn
I-tuli! TOPUZ
Fen vC Tek.
23 Ortaokulu
I(:a~~mnba ve Pcrscmbc Gun,
~ckcrevlcri Imam Halip Ortaokulu
Klsmcil
Sevda SARIKAYA
Ozel Egitim
Balla, 31 Ali"Dln> Ol'laokulu
Vilaycller Hizl11ct Bjrli~l Anaokulu
Tamamen
8
9
Dii~ullceler
Ad"lel Anuokulu
09/02/2015 ladl.
O,lakiiy ilkokulu
Nczahal TllRKMEN
I
{]c\,id Gijrcv.Oknl
Tamamcn
i
i
Li~csi
10
II
f---- Bahar VURGUN
12
Kudret
BA~ER
lli02120 15 lar. it
Kimya
E~me
$ehit Cemalettin Avel Anadolu ,Klsmcn
E,me ~el1it Nihat KiiylO Mes. Ve Tek.
lisesi
09/02/2015 tarihinden
And. lisesi
i
E,me imam Hatlp Orlaokulu
Kismcn
Beden Egitimi E,01e Sltkl t:;cUn Ortaokulu
13
09/02/2015 tarihindea itibaren
Haral TAKMAK
Ingililee 0
E,nre Ahm.tler A.Can Ortaokulu
E,meGalip r:;etin ilkokulu
Klsmcn
Seher!;:UMEN
ingililee 0
E,me ~ehit Alibey Ortaokulu
09/02/2015 tarihindell itibaren
f,me Ogretmen Ali Baykal i1kokulu
Klsmcn
14
15
SmlfOgr.
Banaz Alaba $.O,Ozdcmir i1kokulu
18
Banaz Mehmc! Makbulc Erdem 10
iptal
i1kin oiiKTA~
Cogrnfya
Bar,"z ~.Tuncay DumlU! t;:PAL
0910212015 !arihindcn itibercn)
Banaz Anadolu Imam I Ialip Liscsi
Hokan GULHAN
Pclscfc
Banaz ~.Necati Sargrn And.Lis.
Ilanaz ~.Tul1eay Durmul t;:PAL
i
I
Banaz $.V.Uludag Derllenl ilkokulu
16
17
I
09/02/2015 tarlhinden itibaren
Emine ZENOiNSAN
,
I
Tamamcn
KISI11Cn
tptal
!
Download

Geçici Görevlendirmeler 10.02.2015 16:27