T.e.
MUS VALiLiGi il Milfi Egitim Miidiirliigii Say! : 94414164/13612819618
Konu: Proje Tamtlm Toplantlsl
13/03/2015
................................ KAYMAKAMLIGINA
il<;:e Milli Egitim Miidiirliigii
..................................... MUDURLUGUNE Bakanhglmlz Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigii Be Procter &
Tiiketim MaHan Sanayi Anonim ~irketi arasmda 28.01.2013 tarihinde "Ergenlik Donemi
Degi~im Egitimi" i~ Birligi Protokolii imzalanml~t1r.Soz konusu protokol kapsammda Zen
Halkla ili~kiler yetkililerin ba~kanhgmda, it Milli Egitim Miidurii Cevdet ARSLAN,
Mudiirliigiimiiz Mesleki ve Teknik Egitim ~ubesinde sorumlu Miidur Yardlmclsi Sebahattin
EKE, itye Milli Egitim Mudiirliiklerinden birer ~ube Miidiirii ve ilimiz Merkez 6. ve 7.
Smlf ogrencisi bulunan tUm Ortaokul Miidiirleri ve varsa Rehber Ogretmenleri yoksa bir
bayan ogretmenin kahhmlyla 18 Mart 2015 ~ar~amba giinii Saat 13.30 t da ilimiz Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Usesi Miidiirliigii toplantl salonunda "Proje TamtIm
ToplantIsl" yapIlmasl He iJgili Valilik OnaYl yazlmlz ekinde sunulmu~tur.
18 Mart 20 15 ~ar;>amba giinu Saat 13.30'da ilimiz Mes1eki ve Teknik
Anadolu Lisesi konferans salonunda diizenlenecek olan "Proje Tamttm Toplantlsma"
katlhmm saglanmasl hususunda geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN VaH a. Milli Egitim Miidiirii Ek: Valilik OnaYl (1 Adet) Daglttm: ilye Kaymakamhklanna ilye M.E.Md.ne Merkez Tum Okul Md.ne Bu evrak guvenli elektronik irnza ile irnzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
d465-aca8-36e5-bcff-a033
kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MUS VALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii Sayl : 94414164/20/2808281
Konu: Proje TamtIm Toplantlsl
13/03/2015
VALILIK MAKAMINA
ilgi :Zen Halkla ili~kiler Dam~manhk, Yaymclhk ve Tic. Ltd. Sti. Nin 11.03.2015 tarih ve
27-01 saylll yazlSl.
Bakanhglmlz Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mildiirliigii He Procter &
Tilketim MalIan Sanayi Anonim Sirketi arasmda 28.01.2013 tarihinde "Ergenlik Donemi
Degi~i~ Egitimi" i~ Birligi Protokolii imzala!1ml~tlr.Soz konusu protokol kapsammda Zen
Halkla Ili~kiler yetkililerin ba~kanhgmda, II Milli Egitim Mildilru Cevdet ARSLAN,
Mildiirl~giimiiz Mesleki ve Teknik Egitim Subesinde sorumlu Mildiir. Yardimcisl Sebahattin
EKE, lIve Milli Egitim Miidiirliiklerinden birer Sube Miidilru ve Ilimiz Merkez 6. ve 7.
SlOlf ogrencisi bulunan tUm Ortaokul Mildiirleri ve varsa Rehber Ogretmenleri yoksa bir
bayan ogretmenin kattllmlyla 18 Mart 2015 ~ar~amba giinii Saat 13.30'da ilimiz Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mildiirliigii toplantl salonunda "Proje TaDium
Toplanusl" yaptlmasl ilgi saYlh yazl ile istenilmektedir.
Proje Tamtlm ToplantIslOlO belirtilen tarih ve saatte Zen Halkla ili~kiler
yetkililerinin ba~kanhgmda yapllmasl, toplantIya katllacak idareci ve ogretmenlerin belirtilen
tarihte gorevli-izinli saYllmalan, ilvelerden kattlacak olan Sube Miidilrlerinin yolluk ve
yevmiyelerinin 2015 mali Ylb harcama kaleminden odenmesi MiidiirlilgfunUzce uygun
gorulmektedir. Makamlammzca da uygun goruldiigii takdirde;
OlurmlanOlza arz ederim.
Cevdet ARSLAN
Milli Egitim Mildilril
OLUR
13/03/2015
Zeliha lNAN VaH a. VaH Yardlmclsl Bu evrak gilvenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~ttr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden Ofa8-12ce-3d5c-9284-9082 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız