MU~
T.C. VALILIGI il Milfi Egitim Miidiirliigii Say. : 17480297/60412530070
Konu: Comenius Projesi Ogretmen ToplantIsl
06/0312015
.......................................................................... MUDURLUGUNE it Milli Egitim Miidiirliigii'niin koordinatorliigiinde yUriitiilen "iyi Karakterli
Ogrenciler" isimli Comenius Bolgesel Ortakhklar Projesi kapsammda; okullarda ya~anan
disiplin ve davram~ sorunlan ile ilgili toplantlya okulunuzda bulunan Rehber Ogretmenin
katllmasl gerekmektedir.
Proje faaliyetleri ile ilgili 10 Mart 2015 Sah gi.inii saat 10.00' da Milli Egitim Miidfuliigii
ARGE biriminin toplantl salonunda (Mesleki Egitim Merkezi binasmda) bilgilendirme
toplantlsl yaptlacaktIr. Bilgilendirme faaliyetine a~aglda ismi belirtilen okulunuzun rehber
ogretmeninin katIlmasl gerekmektedir.
Geregini bilgilerinize rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim MiidUrii
EK:
1- Liste
DAGITIM: -Ekli Listedeki Kurum ve Okul Miidiirliiklerine Bu evrak gilvenli e1ektronik irnza ile imzaJanml~tlr, http://evraksorgu,meb,gov,tr adresinden 4208-9183-3416-aSal-4622 kodu ile teyit edilebilir,
ToplantIya Katilacaklarm Listesi:
Moderatorler: Mu~ Alparslan Oniversitesi: Murat POLAT Rehber Ogretrnenler: Mehmet AkifErsoy iIkokulu - Orner Faruk KARADAG Mu~ Ozel Egitirn Uygularna Merkezi 1. kaderne-Tuba DEMiR Eko in~aat iIkokulu-Cahit CAGLAYAN-Oguz BEYAZiT Yaygm ilkokulu-Yunus Ernre OZTEKiN Eko in~aat Ortaokulu-Ugur AKYOL Sungu VakIfbank KIZ Yatlh Bolge Ortaokulu-Gizern GOLEC Mu~ TUrk Telekorn Ortaokulu- Naciye KOBA Ye~ilova YatIh Bolge Ortaokulu-~akir ERZEN Sel~uklu Ortaokulu-Hatice DOGAN Mu~ Anadolu Lisesi-Ttilay ATA~ ibni Sina Lisesi-Sami AKIN ibni Sina Lisesi-Volkan BAKLACI ~eker Anadolu Lisesi-Giilsen KAYNAK Selcen Hatun KIZ Tek. ve Mes. Lisesi-Onur YILDIRIM Mu~ Tek. ve End. Mes. Lisesi-~eyrna iLHAN KIZ imam Hatip Lisesi-Birsen BA YAR KIZ Teknik ve Meslek Lisesi-Suna YILMAZ TOBB Anadolu Ogretrnen Lisesi-Yunus NEHiR iMKB Anadolu Lisesi-Mutlu YILDIRIM Mu~ KIZ Meslek Lisesi- Birsen BAY AR Konukbekler YBO- Ahmet GENGORO Esen KARADAG- Mu~ Anadolu iHL 
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız