I
t/ODAVATEL:
ICO:
DlC:
ICDPH:
p
FAKTURA cislo:
Jana Schwarzova
Fandlyho 47/8
Casta
90089
Slovenska republika
•
44283610
1080144956
SK 10801 44956
2013055
Objednavka:
Dodaci list:
Obec Casta
Hlavna 168
900 89 Casta
Obvodny urad v Pezinku, O2P-Z/2008/02558-2
e.zivn.reg. 130-19906
ODBERATEL:
Obec Casta
Hlavna 168
900 89 Casta
Slovenska republika
ICO:
DlC:
iC DPH:
304701
2020662061
Datum vyhotovenia
Datum s>platnosti
31.07.2013
14.0J1.2013
Cislo uatu: 0653038815/0900
Banka:
Slovensk£ sporiteFria, a.s.
IBAN:
SWIFT:
GIBASKBX
Sp6sob dopravy:
Forma uhrady:
Prevodnym prikazom
Datum dodania
31.07.2013
VS:
2013055
Fakturujem Vam prispevok na stravu pre dochodcov za mesiac jul pod Fa rozpisu v prilozenom dodacom liste.
P.C. Cislo polozky Nazov polozky
1.
MJ
Mnozstvo
247
prispevok na stravu dochodcov
ks
ZFava
%
0
SadzbaDPH
DPH
%
0,4166 20
JCbezDPH
Spolu s DPH
123,4802
BezDPH
DPH
SDPH
20%
10%
0%
Neobsahuje DPH
102,90
0,00
0,00
20,58
0,00
123,48
0,00
0,00
0,00
Su5et
102,90
20,58
123,48
Zaokruhlenie:
Celkovd fakturovana suma:
EUR
0,02
123,50
K uhrade:
EUR
123,50
Jana Schwarzova
Fandlyho 47/8, 960 89/Casta
l£0:44J_
DlC:10801449!
Petiatka a podpis
Vytvorene v programe ALFA plus - jednoduche uStovnictvo, vyrobca: KROS a.s., ekonomicky a stavebny softver, tel. 041/707 1011, www.kros.sk
2*021471965-01-02-2
ill! Ill III III Illl III 111 Hi11 III III R
Vasa faktura za sluib'y
/ovak Telekom, a.s., Bajkalska 28,817 62 Bratislava, Slovenska republika tel.: 0800 123 456 ICO: 35763 469,1C DPH: SK 2020273893, DIC: 2020273893 Zapisana v Obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava I., oddiel Sa, viozka
c.2081/6 Bankov6 spojenie: Tatra banka, a.s., 6. u. 262 102 3511/1100(IBAN:SK93 110000000026 2102 3511 B!C:TATRSKBX)
SUMANA UHRADU
DATUM SPLATNOSTI
VARIABILNY SYMBOL
Cfslo uctu VUB
Cislo uctu Tatra banka
Cfslo uctu SLSP
Cfslo uctu CSOB
30,07 €
09.09.2013
7308765239
Datum vyhotovenia faktury
Datum dodania sluzby
Cfslo faktury
1.92032265
1.92032265
22.08.2013 Ucastnfk
21.08.2013 Ucastnfk
7308765239
192 626 4258/0200 Platba za ziictovacie obdobie vo vyske
262 102 3511 /1100 30,07 EUR bude realizovana inkasom
0631773464/0900 z uctu 2'3 pracovne dni pred
0025505443/7500 splatnosfou.
Uhradu
si
prosim
skontrolujte v bankovom vypise.
ICO 00304701
Obec Casta
Hlavna 30/168
900 89 Casta
1C DPH -
Adresat
Obec Casta
Hlavna 30/168
900 89 Casta
ZISKAJTE ODMENU
ZAVERNOSf!
iPredlzte si zmluvu s programom Biznis Star
a ziskajte zlavu na pausal na cele 2 roky!
Vyska zl'avy zavisi od toho, ako dlho ste
nasim zakaznikom.
Mesacne poplatky
Hlasove sluzby
25,0575 €
0,0000 €
Nehlasove sluzby
Ine platby
0,0000 €
0,0000 €
Spolu bez DPH
5,01 €
DPH 20%
Spolu za aktualne obdobie
Suma na uhradu
Viac informacii najdete na www.telekom.sk,
bezplatnej linke 0800 123 456 alebo
v Telekom Centre.
Dakujeme
0
S EASY FIX ZISKATE NOVY
SMARTFON A EXTRA
KREDITAZ50%!
Venujte svojim blizkym volania uz za 9 centov
do vsetkych sieti v SR. Aktivujte im program Easy Fix,
";
Viac informacii najdete na www.telekorn.sk,
bezplatnej linke 0800 123 456 alebo v Telekom Centre,
1€
**
25,0575 €
'ft
30,07 €
30,07 €
r
Strana: 2z2
FAKTLIRAc. 13037
Fakturujeme Vam
PoharO,3L100ks
KahanecZ16
Motuz PP250gr.
Rukavice FineWork
:
Informativna ciastka celkom : 12 470,06 SKK
Konverzny kurz : 1 EUR = 30, 1260 SKK
MJ
bal
ks
ks
ks
Pocet MJ
1,000
2,000
1,000
2,000
Cena MJ %DPH DPH MJ
Zfava %
2,2917 20,00
0,4583
0,9167 20,00
0,1833
1,875 20,00
0,375
0,5417 20,00
0,1083
Zaklad DPH
DPH
V sadzbe zakladnej
: V sadzbe zmzenej
Celkom
2,75
2,20
2,25
1,30
Celkom
68,99
0,00
Mimo DPH
344,94
0,00
0,00
0,00
413,93
0,00
0,00
0,00
Celkom
344,94
68,99
413,93 EUR)
Faktura je zaroven dodacfm listom
EV.6:ZO-1 07-1 3459
REG.c. A/1035/99 Pezinok
Tel. 033/64 90133,mob.: 0905/571 497 ,E-mail:[email protected] sk
. , ..i
'Ml
Vystavil: J.Nilas
"''
YJFS010105, 6.60.654, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno
|f"n''J^^
/
ateF:
ICO:
PETER HORVATM
DiC/iC DPH:
',
Faktura
FAKTURA c.
'TZlf
Cislo objednavky
Konstantny symbol
Cislo uctu
Peflazny ustav:
Prijemca:
Odberatel':
Konecny prijemca:
DIC/IC DPH:
Sposob dopravy:
Datum vyhotovenia:
Datum splatnosti:
,X3- o
^0-3- $0 f%
Datum vzniku danovej povinnosti:
Miesto urcenia:
Forma uhrady:
Datum dodania:
spis. c.: ..................................... zo dna
odavatel'je registrovany v Zivnostenskom registri na str. c.
Druh tovaru - sluzby
Sadzba
DPH
Cena za jednotku
bez DPH
Celkova cena EUR bez DPH:
Vystavil:
C, 6.70
Peciatka a podpis
0910 372 •»
^oee,
Mnozstvo
priloh
Cena celkom
bez DPH
S'fe&tr
Celkova DPH v EUR:
Zaokruhlenie:
Celkom EUR s DPH:
£i£ £^(*
IGAZ 018
J +K
V
/ .*~
_p
L
FAKTURA eislo:
JDAVATEL:
Jana Schwarzova
Fandlyho 47/8
Casta
90089
Slovenska republika
ICO:
DlC:
ICDPH:
2013056
Objednavka:
Dodaci list:
44283610
1080144956
SK 10801 44956
Obec Casta
Hlavna 168
900 89 Casta
Obvodny urad v Pezinku, OZP-Z/2008/02558-2
fi.zivn.reg. 130-1 9906
ODBERATEL:
Obec Casta
Hlavna 168
900 89 Casta
Slovenska republika
iCO:
DlC:
iC DPH:
00304701
2020662061
Dodacia adresa: Obec Casta, Hlavna 168, 900 89 Casta, Slovenska
republika
Datum vyhotovenia
Datum s platnosti
27.08.2013
10.0S .2013
Cislo uctu: 0653038815/0900
Banka:
'BAN:
SWIFT:
Datum dodania
27.08.2013
VS:
2013056
Slovenska sporitel'na, a.s.
GIBASKBX
Sposob dopravy:
Forma uhrady:
Prevodnym prikazom
Fakturujem Vam za prenajom zariadeni a dodane napojt^pri prilezitosti vyrocia 100 rokov Poziarneho zboru Casta.
P.c. Cislo polozky
Nazov polozky
MJ
Mnozstvo
1.
prenajom stolov a vycapneho zariadenia
1
2.
Kelt 50 1 2 ks
3.
Kofola 25 1
2
1
ks
ks
ks
Zfava
%
0
JCbezDPH
DPH
%
Spolu s DPH
300,00
20
360,00
0
47,45
20
113,88
0
25,90
20
31,08
Bez DPH
DPH
SDPH
20%
10%
420,80
84,16
504,96
0,00
0,00
0,00
0%
0,00
Sadzba DPH
0,00
0,00
Neobsahuje DPH
Sucet
420,80
Celkova fakturovana suma:
EUR
K uhrade:
EUR
84,16
OIC: 1
Peciatka a podpis
Vytvorene v programe ALFA plus - jednoduche uctovnictvo, vyrobca: KROS a.s., ekonomicky a stavebny softver, tel. 041/707 1011, www.kros.sk
504,96
504,96
504,96
adavatel'
"Roman Strazay R & S
201332
Faktura c.
Objednavka c.
Hlavna 439
900 89 Casta
SLOVENSKA REPUBLIKA
Dodaci list 6.
ICO:
35084901
ICDPH : SK1034650496
OBEC CASTA
DlC: 1034650496
Obecny urad
900 89 Casta
OU v Pezinku OZ a OS, c.zivnost. registra: 107-12634
Vystavil
Strazayova, 0903943587
Tel.: 0903 477878, 033/6495649
Fax: 033/6495649
Odberatel'
OBEC CASTA
Obecny urad
900 89 Casta
ICO:
00304701
DlC : ZAKLK6D ORG.572011
Datum vyhotovenia
Dat. dod. tov./sl.
Datum splatnosti
28.08.2013
28.08.2013
11.09.2013
Prevodnym prikazom
Forma uhrady
Sposob dopravy
Konstantny symbol
Banka
0008
Tatra banka, a.s.
Pobocka
Cislo u6tu
Modra
2622060445/1100
SWIFT
IBAN
Dod. a plat. podm.
TATR SK BX
Fakturujem Vam - rekonstrukciu strechy telocvicne ZS a MS Casta
P.O.
Kod polozky
1
Popis
DPH
%
material
vykonane prace
2
20
20
Mnozstvo
Jedn.
Cena za j.
bezDPH
14663,33
1,00
1,00
9 600,00
Zaklad pre DPH: 20 %
Zaklad pre DPH: 10 %
Celkova suma bez DPH:
Roman S1
YR&S
CASTA
DPH:
DPH:
20 %
10 %
Spolu
bez DPH
14663,33
9 600,00
24 263,33
24 263,33
4 852,67
Centove vyrovnanie:
Celkova fakturovana suma: EUR
0,00
29116,00
Preddavok:
K uhrade:
17 596,00
11 520,00
SK1034630494
Podpis
Preddavkova fak.c.201305
Spracovane v programe ALFA - jednoduche uctovnictvo, vyrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk
1
14923582035588
Zakaznicke cislo: 5100000810
Obec Casta
Hlavna 168
90089 Casta
Faktura za opakovanu dodavku zemneho plynu
7192908488
Vase pripadne otazky zodpovie:
Biznis linka 0850 111 565
v pracovnych dnoch od 7:00 do 20:00 hod.
V Bratislava dfia 01.09.2013
Vazeny zakaznik,
na zaklade harmonogramu buducich platieb za opakovane dodavky Vam zasielame fakturu za odber zemneho plynu za obdobie 01.09.2013
30.09.2013.
Uvedenu ciastku prosime uhradit' v lehote splatnosti na nas bankovy ucet 1001018151/0200 s variabilnym symbolom 7192908488.
Dodany tovar
Zaklad dane (EUR)
Zemny plyn
Naiihradu
sadzba DPH
DPH (EUR)
Celkom (EUR)
20%
53,83
323,00
269,17
''••'•'"•-•;'
''
' " ' • " i. ' ' --\
:'-"'
: ,' : "V.--
••:"'-'•-''." : '-": •'•"••• :'-v '! : -'-
•;--V:;«-:;x-.^N;^;Op-
V pripade nejasnosti suvisiacich s dodavkou zemneho plynu, nas mozete kontaktovat' na telefonnom cisle Biznis linky 0850 111 565 v
pracovne dni od 7:00 do 20:00 hod.
S pozdravom
, .,
Yi tf.
.
Adresa pre pisomny styk: Slovensky plynarensky priemysel, a.s., Mlynske nivy44/a, 825 11 Bratislava
Slovensky plynarensky priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565
Bankbve spojenie:
1001018151/0200
Pravna forma: Akciova spoloCnost'
Fax: 02/5869 9010
Obchodny register Okresneho siidu Bratislava 1, oddiel Sa, Cislo vloiky: 2749/B E-mail: [email protected]
Vseobecna uverova banka, a.s.
ICO: 35815256 iC DPH skupiny: SK7020000372
Internet: www.spp.sk
BIF402
I
Fakturac. 5790-2013
Variabilny symbol: 170397
KonStantny symbol: 0308
http://www.atlantis.sk
e-mail: [email protected]
ADRESAT:
DODAVATEL:
Obec Casta
Atlantis Systems s.r.o., Gorkeho 6, 811 01 Bratislava
Okresny sud Bratislava I. vlozka c. 27398/B, oddiel: Sro
ICO: 35844230, DIG: 2021690605, l£ DPH: SK2021690605
Hlavna 168/65
900 89 Casta
ODBERATEL:
Obec Casta
Hlavna 65, Casta
ICO: 304701
BANKOVE SPQJENIE:
Tatrabanka: 2624520839/1100
(IBAN: SK88 1100 0000 0026 2452 0839 SWIFT: TATR SK BX)
Slovenska Sporiteffia: 0176482533/0900
Datum vystavenia:
Datum dod. tov./slufby:
Datum splatnosti:
Mtumod
Datum.dg
Web hosting: "Beta" (obec-casta.sk)
17.9.2013
Obnova domeny: obec-casta.sk
:. Nazov Joyajru/sluiby.
Ks.
3. 9. 2013
3.9.2013
3.10. 2013
.Cena_€..bez DPH
DP.H.%
Cena.€...s.DPH
17.9.2014
63.36
20%
76.03
17.9.2013
17.9.2014
16.60
20%
19.92
Sadzba
Zaklad dane
Dart
Cena s daftou
20%
79.96
15.99
95.95
CELKOVA FAKTUROVANA SUMA S DPH (zaokr.): 95.95 € (2890.59 Sk)
Zaplateny preddavok: 95.95 €
Suma na uhradu: 0,- €
Fakturacne informacie: [email protected] Konverzny kurz 1 EUR = 30,1260 SK.
Generovane v ATAS - Atlantis Administration System, ©2002-2010 Atlantis Systems, s.r.o.
*RTLSYS Ffl 5798 2813*
Download

Prijaté faktúry 251