T.e. MU~
VALILIGI it Mill'i Egitim Miidiirliigii SaYI : 32026198/100/4691428
Konu: Seminer Plam
20/10/2014
HASKOY KAYMAKAMLIGINA Ilge Milli Egitim Miidiirliigii .................................................... MUDURLUGUNE Ilgi
:Mu~ il landarma Komutanhgmm 17/1012014 tarih ve 97 saylh yazlSl.
it merkezindeki ve Haskoy ilgesindeki ilkogretim birinci kademe okullannda
ogrenim goren ogrencilere 201412015 egitim ogretim Ylh i9erisinde temel trafik i~aret1eri,
karayollan iizerinde yayalann dogru hareket tarzian, yaya ge9itlerinin kullamml ve trafik
giivenIigi konulannda bilgi vermek amaclyla seminer faaliyetinin planlandlgma dair ilgi yazl
ve ekindeki seminer programl 9izelgesi ekte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve eldi seminer program 9izelgesinde belirtilen tarihlerde okullarda
gerekli hazrrbklann yaptlmasl hususunda; geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii
Eki: 1-Y azl (1 Ad.) 2-Seminer Plam (1 Ad.) DagltIm : Haskoy Kaymakamhgma (ilge Milli Egitim Miidiirliigii) Merkez Ilkokul Miidiirliiklerine Bu evrak giivenli elektronik irnza ile imzalanm~. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
6c59-b 153-3897-986e-4afS kodu He teyit edilebilir.
HizMETE CZEL
Te. JANOARMA GENEL KOMUTANLIGI iL MERKEZ JANOARMA KOMUTANLIGI MU$ ASY$
:4990- ~
KONU
: Seminer Planmm Gonderildigi.
-14fTrf.Ks.
l~ Ekim 2014
iL MiLLi EGiTiM MOOORLOGONE
iLGi
a) i9i~leri Bakanhgmm 05.02.2001 tarih ve B.05.1.EGM.0.8.03. 03/298 -1065 saYl1i
genelgesi.
b) J.Gn. K.hgmm 25 Mart 2003 tarih ve HRK: 2060-34-031 Asy~.O.Trf.$.(99580) say,,,
emri.
1.
ilgi gene\ge geregi; it Merkez ve Haskoy ilgesindeki ilkogretim birinci kademe okullarrnda
2014 1 2015 Egitim Ogretim Ylh igersinde ogrenim goren ogrencilere temel trafik i~aretleri,
karayollan Ozerinde yayalarm dogru hareket tarzlan, yaya ge9it1erinin kullanrml ve trafik gOvenligi
konulannda bilgi vermek amaclyla seminer faaliyeti planlanml~tlr.
2.
Seminer verilecek okullarla ilgili tanzim edilen seminer program 9izelgesi EK-A' da
Ekli 9izelgede belirtilen tarihlerde okullarda gerekli hazlrllklarrn yapllmaslnl rica
gonderilmi~tir.
ederim.
EKI EK-A ( 1 Adet Seminer Planl )
Geregi
.
it Milli Egitim MOdOrlOgOne 1 MU$ HizMETE CZEL
Baglantl noktasl: JKd.B....9.C.ERDoGAN 0436 2161120 (6094)
MUS iL MERKEZ JANDARMA KOMUTANLIGI EMRiNDE GOREVLi 1· 2 VE 6. INCI JANDARMA TRAFiK TiMLERiNIN 2014/2015 EGITiM OGRETiM YILI SEMiNER PLANI S.NO
SEMiNER VERiLECEK OKUL ADI
SEMiNER TARiHi
SEMiNER SAATi
--.
03.10.2014
09:00·11 :00
2JTRFTiMi
2
$ENOVA KOYO iLKOGRETIM OKULU
08.10.2014
09:00·11:00
1.J.TRF.TIMI
3
75.YIL TA$OLUK iMAMHATlp ORTAOKULU
10.10.2014
09:00-11 :00
4
SUVARAN ILKOGRETIM OKULU
22.10.2014
09:00-11 :00
2.J.TRF.TiMI
5
YOCETEPE ORTAOKULU
27.10.2014
09:00·11 :00
6.J.TRF.TiMI
6
MURATGOREN ILKOGRETIM OKULU
07.11.2014
10:00-12:00
1.J.TRF.TIMI
7
SERiNOVAZiYARET iLKOGRETiM OKULU
17.11.2014
10;00·12:00
2.J.TRF.TIMI
SUNGU HORRIYET ILKOGRETIM OKULU
21.11.2014
10:00·12:00
6.J.TRF.TIMI
2.J.TRFTIMI
1
HARMAN KOYO iLKOGRETiM OKULU
..
,--t--.
SEMiNER DOZENLEYECEK
" - r·­
i
I
..
6.J.TRFTiMI
.
8
-
9
SUNGU KIZ YiBO
26.11.2014
10:00·12:00
10
GOZELTEPE iLKOORETIM OKULU
05.12.2014
10:00-12:00
11
TA$OLUK iLKOGRETIM OKULU
12
IYAYGIN ILKOGRETiM OKULU
13
KONUKBEKLER ylBO
I
I
2.J.TRF.TiMi
.-~-~
11.12.2014
10;00·12:00
1.J.TRF.TIMI
17.12.2014
09:00-11 :00
6.J.TRFTiMi
25.12.2014
09:00-11 :00
6.J.TRFTiMi
09012015
09:00-11 :00
1.J.TRF.TIMi
•..
I
-~.-
14
YAYGIN KAR$IYAKA iLKOGRETiM OKULU
15
HASKOY DOZKI$LA iLKOGRETiM OKULU
15.01.2015
09:00-1100
2.J.TRFTiMi
16
HASKOY ELMABULAK iLKOGRETiM OKULU
20.01.2015
09:00·11 :00
6.J.TRF.TiMi
17
KARAAGA~LIORTAOKULU
22.01.2015
10:00·12:00
2.J.TRF.TiMi
18
HASKOY GOKYAZI iLKOGRETiM OKULU
17.02.2015
10:00-12:00
1.J.TRF.TiMi
19
YAYGIN ORTAOKULU
20.02.2015
10:00-12:00
2.J.TRFTiMi
20
SERiNOVA ORTAOKULU
26.02.2015
10:00-12:00
6.J.TRF.TiMI
21
SUNGU ORTAOKULU
03.03.2015
10:00·12:00
2.J.TRF.TiMI
22
TANDOOAN ORTAOKULU
10.03.2015
10:00·12:00
2.J.TRF.TIMi
23
SUNGU HURRIYET ORTAOKULU
20.03.2015
10:00·12:00
2.J.TRF.TiMI
.-~~
-­
-/--_._._--­
24
MERCIMEKKEU ORTAOKULU
25.03.2015
10:00·12:00
6.J.TRF.TIMI
25
GOZELTEPE ORTAOKULU
10.04.2015
10:00-12:00
1.J.TRFTIMI
26
KEPENEK ORTAOKULU
2404.2015
10:00-12:00
6.J.TRF.TiMI
27
TABANLIORTAOKULU
08.04.2015
09:00-11 :00
1JTRF.TiMI
28
YARPUZLU ORT AOKULU
15.04.2015
09:00-11 :00
29
KIZILAGA~ CUMHURIYET YIBO
0505.2015
09:00·11 :00
30
SERiNOVA YiBO
0605.2015
09:00·11 :00
1.J.TRFTIMI
I-­
I
i
._-­
I
6.J.TRF .TIMi
6.JTRF.TIMI
31
TA$OLUK YiBO
07.05.2015
09:00·11 :00
2.J.TRF.TIMI
32
IYE$iLOVA YIBO
04.06.2015
09:00·11 :00
1.J.TRF.TiMi
~
TASDIK EDEN
TANZiM EDEN
1. OAJ ..1)
"-----·-~EMi'ff·-==;" Ceng~E~
J.Kd.Bc;v~.
1.J.Trf.Tim
"­
J.Bnb. II Mrk.J.Komutan! K.
o L U R2.
./10 / 2014
I
Download

Ayrıntılar İçin tıklayınız