T.e. MUS VALiLiGi il Milfi Egitim Miidiirliigii Say. : 47093652/20/1745690
Kono: Bil~im Teknolojileri
Rehber Ogretmenligi
17102/2015
VALILIK MAKAMINA
MU~
Ilgi:
a)
MEB Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigtiniin 28.09.2012 tarih ve
B.08.0.YET.0.I0.04.00-903.99/16791 saylll yazlSl.
b) M.E.B Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigiiniin 27.12.2012
tarih ve 89692170/903.99/248065 saylit yaZlSl.
e) 161I2/2006 tarih ve 26387 sayth resmi gazetede yaymlanan Milli Egitim
Bakanhgl Yonetiei ve Ogretmenlerin Ders ve ek Ders Saatlerine i1i~kin karar.
FATIH projesi, egitimde ve ogretimde flrsat e~itligini ve BT arac;:larmm ogrenme ve
ogretme siireeinde daha fazla duyu orgamna hitap edeeek ~ekilde derslerde etkin
kullanmasmt saglamak amaelyla uygulamaya konulmu~tur.
Bu kapsamda FATiH projesi donamml kurulumu tamamlanan ve i~ler vaziyette en az
bir bili~im teknolojileri Smtfl bulunan orgiin egitim okullanna ilgi a) ve b) yaztlar gereginee;
Bili~im Teknoloji Rehber Ogretmen gorevlendirilmesi planlanml~ttr.
BT Rehberligi gorevi ogretmenin haftahk ders c;:izelgesinde "BT Rehberligi" adt ile
gosterileeektir
Kadrosunun bulundugu okul dl~mda ba~ka bir okula gorevlendirilen ogretmenlerin
bran~ dersleri okul idareleri tarafmdan tUm haftaya yayt1mayaeak, en az giinde verileeek
~ekilde planlanaeakttr.
Kadrosunun bulundugu okul harieinde ba~ka bir okulda BT rehberligi ic;:in
gorevlendirilen ogretmenler, kadrosunun bulundugu okulda ders gorevini yerine getirecek,
gorevlendirildigi okulda sadece BT rehberligi gorevini yiiriiteeektir, bu okulda aynea ders
gorevi verilmeyeeektir.
BT Rehberligi gorevi egitim ogretim yapIldtgl saatlerde yapdaeaktlr.
BT Rehberligi gorevini yiiriitecek ogretmenlerinin gorevleri Bakanhglmlzm ilgi a) ve
b) yaztlannda tammlanml~tlr. ilgi Bakanhk yaztlanna httpll mu~.meb.gov.trl adresinde
duyurular boliimiinden ula~tlabilir.
BT Rehberligi gorevini yiiriiteeek ogretmenler; gorevlendirildikler tarihten itibaren15
(onbe~) giin ic;:erisinde ytlhk c;:ah~ma plam haztrlaYlp okul miidiirliigune sunaeaklardrr.
gorevlendirilen ogretmenlerin plana uygun c;:ab~masl okul miidiirliigtiniin sorumlulugundadlr.
Bu evrak gilven!i e!ektronik irnza ile imzalanm!~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3511-fSe5-3ffe-974f-Oe9fkodu ile leyi! edilebilir.
Ekli listede isimleri yer alan ogretmenlerin 09 ~ubat 2015-12 Haziran 2015 tarihleri
arasmda belirtilen okullarda BT Rehber Ogretmen olarak gorevlendirilmeleri ve goreve
ba~ladlklan gOOden itibaren kendilerine ilgi c) karann 16. Maddesi geregince ek ders iicreti
odenmesi Miidiirliigiimiizce uygun goriilmektedir.
Makamlmzca da uygun goriilmesi halinde olurlanmza arz ederim.
Cevdet ARSLAN Milli Egitim Miidiirii OLUR
17/02/2015
Hiiseyin GOKTURK Vali a. Vali Yardlmclsl Bu evrak giivenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~ttr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden 3S Il-f8eS-3ffe-974f-Oe9fkodu ile teyit edilebilir.
2014-2015 EGiTiM OGRETIM YllIiLiMiz MERKEZ VE iL~ELEROE 2. OONEM BTR OGRETMEN GOREVLENOiRME ONAY LisTEsi
VARTO
VARTO
VARTO
VARTO
13196785460
14819227510
21047545996
25532396476
iBRAHiM
C;:ETiNKAYA
Varto Hamurpet Ortaokulu
Varto Hamurpet Ortaokulu
Varto Anadolu imam Hatip lisesi
KADRiYE GiZEM
SAKARYA
Varto Anadolu imam Hatip lisesi
MAHFUZ
BALLI
Yatlh Bolge Ortaokulu
Yatlh BOige Ortaokulu
NECLA
TURAN
Cumhuriyet Ortaokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Download

T.e. MUS VALiLiGi