T.e. . ."'" ..
MUS VALILIGI
il Milll Egitim Miidiirliigii
SayI :67496438/903.02/6924126
Konu:AtIk PIL
25/12/2014
"...
.. ..
.....
.....•••••••.•••••••••••....•.•••••..••............".... •••••.................... MUDURLUGlTNE
MUS
Geli~i giizel atIlan pillrerin biiyiik bir zararla geri dondiigiinii bilimsel olarak
ispatlanmlj)tlr.Bunun i'(in Tiirkiye genelinde bir '(ok etkinlikler yaptlmaktadlf.Bu
'(ah~malardan biri de MUj) Belediye Ba~kanhgl ile TAP Demegi ortakla:;a yiiriittiikleri TAP
projesi kapsammda 24/10/2014'te yapdan TAP seminerine okullanmlzm temsilcileri de
katllml:;tlr.Projenin devammm geregi olarak okullanmlza atlk pit kutulan dagltlhyor.Hazlf
kutularl olmayan okullanmlzm atlk pil toplama kutucuklan olu:;turup bu projeye aktif bir
:;ekilde katthmm saglanmasl gerekmektedir.Bu kutularda toplanan pilleri Mu:; Belediyesi
Temizlik Miidiirliigune teslim edeceklerdir.
Geregini rica ederim.
..
.
;;emsettin OZ9ELIK
Miidiir a.
Milli Egitim ;;ube Miidiirii
DaihtJm: 1-Tiim Okul ve Kurum Md Irtibat Telefon: Fahrettin ALGAN 0533 7622278 ;;aban TA;;KESEN 0533 7788957 Bu evrak giivenli elektronik irnza ile imzalanml~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
1fd7-bdf8-31 06-b4f9-d904 kodu He teyit edilebilir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız