MUS SELAHAOoiN-i EYYUBi ANAOOLl! iMAM HATip LiSESi M(rOURLU(;u KANTiN iHALE iLANI
ilimiz Selahaddin-i Eyyubi Anadolu imam Hatip Lisesi Kantininin ita amirinin 13/0212015 tarih ve 1658599 saylIl Olurlan gerdi
ihale edilecektir.
1-
Komisyonca yap!lan tespite gore ihale edilccek kantinin Muhammen Bedeli I Avlik 350,00 TL'dir kira odemeleri I Yilda 9 Ay
bclirlenmi$ olup Haziran. Temmuz ve Agustos aylannda h.ira iidemesi ) apilmaz,
2- ihale a<;lk teklif wrilerek pazarlik uSlilli de yapilacuk olup. sonuc,: ailrHTlamaSI durumunda en son a<;lk teklif Uzerinden kapal!
teklif ahnacaktlr. Yapdacak olan ihaleye kanlmak ic,:in ba~vllracak isteklilerden aranacak ~artlar ile ihale Komisyonuna ibraz
etmeleri gereken belgeler a~aglda c,:lkafllml~tlr,
3- lhaleye katllacak istekliler a~aglda belirtilen evraldan thale saatine kadar Mus Mill! Elitim MiidUrlileU Strateji Subesine
teslim edeceklerdir.
4­ ihale 26/02/2015 tarihinde saat 14,00'te Mus Milli Eeitim MiidiirlU£tii toplantl salonunda yapllacakhr.
5­ Belirtilen ihale giinO ve saatinden soma gelenler. evraklan zamanmda teslim etmeyenler ihaleye ahnmayaeaktlr.
6­ thaleyi kazanan ki~iden thale Bedeli Uzerinden 9 (Dokuz) Ayltk tutan %6 oranmda kati teminat almaeaktlr.
7­ Kira i~letme Bedeli Uzerinden ayhk arz bedeli ise 3'er ayhk pe~in olarak yatlnlacaktlr. ihaleyi alan mUste' eir ihale
Komisyonunun karanm kendisine yazdi tebligatmdan itibaren 10 gUn i<;ersinde kati teminatl, ayltk kirasm! 0" ayhk arz bedelini
pe~in yattnp sozle~me imzalamasl gerekir. Aksi takdirde ge"ici teminatl dogrudan irat kaydedilir.
8- Okulun ogretim ~ekli normal olup 2014-2015 ()gretil11 yiltnda 600 tigrencisi bulunmaktadlr.
9- ihale ilanillda belirtilmeycn diger hususlar thale Komisyonunun haZiflarm~ oldugu ~artnamede bulunmaktadlr. ihaleye i~tirak
edenler ~artname ve ekli bulunan tizel hiikOmleri tum maddelerini okumu~ ve aynen kabulJenmi~ say!llrlar iIeride bu
dUzenlemelerin aksine hi<;bir hak talep edemez vc itirazda bulunamazlar.
10- ihale tarihinden itibaren i~in sUresi I Ytldlr, i;;letmecinin genel ve Ozel ~artlan yerine getirmesi ve Okul yonetimi ile uyumlu
<;ah~masl halinde kira bedelinin yeniden belirlenmesi k()~uluyla birer yilltk sOrelerle 4 yll daha uzattlabilir.
iHALEYE KATILACAK KiSiLERDE ARANACAK SARTLAR:
1- T,e Vatanda~l olmak
2- Yuz klzartici bir suc,:tan hUkum giymemi~ olmak
iHALE KOMiSYONUNA VERiLECEK EVRAKLAR:
1- Ge"ici Teminat Makbuzu : (Halk Bankasl Mu§ Slibesindeki Selahaddin-i Eyyubi Anadolu imam Hatip Lisesi Okul Aile
Birliginin 45000031 nolu hesabma belirlenen ytlilk muhammen bedelin % 10'0315,00 TL yatlrlldlgma dair dekont)
2- ikametgah Belgesi (nOfus MOdUriUgOnden)
3- Nufus CUzdan Sureti ( NUflis MUdUrliigUnden )
4- SavcllIk Sabtka Kaydl: 5237 sayJlI TUrk Ceza Kanununun 53 lincU maddesinde belirtilen sUreler gecmi~ olsa bile;
kasten i~lenen bir suctan dolaYI bir yll veya daha fazla sUreyle hapis cezasma ya da affa ugraml~ olsa bile devletin
gOvenligine kar~1 suclar. Anayasal diizene ve btl dUzenin i~leyi~ine kar~1 sUylar, mill! savunmaya kar~1 suclar,
devlet slrlanna kar~1 suclar ve casusluk, zimmet, irtikap, rO~vet, hlrslzhk, dolandlflclllk, sahtecilik, gUveni kotUye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kan~tlrma, edimin ifasma fesat kan~tlrma, suctan kaynaklanan mal varlJgl
degerlerini aklama veya kayakClltk ve aynt Kanunun Cinsel Dokunulmazilga Kan~1 Suelar ba~hkh ikinci Klsmmm
Altmci BolUmUnde dOzenlenen maddelerdeki suclardan mahkOm olanlar ihalelere kattlamazlar ve okul-aile
birliklerince kiraya veri len yerlerde istihdam edilemezler
5- Kantin bletmeciligine engel hali hulunmadlgm8 duir Sagllk Raporu
6- imza SirkUsil ( Noter lasdikli)
7- Kantin kiralama ihalelerine katJlacak ki$iler~ MUS esnar odasmdan adma kaYlth okul kantin i~letmesi olmadlgma
ve ihalelerden yasaklama karan bulunmadlgma dair aldlgl beige,
8- Kantin kiralama ihalelerinde katllJmctlardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 saYll1 Mesleki Egitim Kanunu hUkUmlerine
gore kantincilik alanmda almml~ ustahk belgesi sahibi olma ~artl aramr. Ancak, katJllmcllann hi~birisinde ustaltk
belgesi bulunmamasl durumunda i~yeri aema belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olmasl~
ihaleye Kantin i~letmeciligi UstalJk Belgesi Sahipleri muracaat ettig;i taktirde is yeri a9ma belgesi. Kalfahk ve kurs
bitinne belgesinin sahiplerinin ba§vurulan [email protected] ahnmayacaktlr
TUm evraklar ash hazlrlanarak kapah zarf
MUdUrliigii ihale Komisyonuna teslim edilmesi
i~inde
ve sUresi
i~inde
Mus Milli Egitim
DiCER SARTLAR :
Her ye~it kantin hizmdini kantin mahallinden okul iyi birimlerine kadar gotGrmek
Kantinde 3100 Say til yasa geregi yazar kasa kullanacaktlr
3- Su Elektrik ve ISltma bedetleri i~letmeciye aittir.
4- ihale aylk teklif verilerek pazarllk usulO lit:: yapilacak ulup sunu.,: almlllamaSI dururnullda en son a~lk teklif Uzerinden kapalt
teklifalll1acakur. Kantin Kiraiamasl Kapali teklifte en ~ok liyall vcrende kallr
5- i~letme hakkllli kazanall i~letmeci sOl.le~medl! bclirtikn Genel ve Ozel ~artlara uymak zorundadlr. Aksi Imide sozle~me tek
tarafh olarak Okul Aile Birligi taraflndan fesh edilir.
6- Kantinin tlim donamml i~letmeciye aittir.
7- (stenell belgelcrin eksiksiz bir ~ekilde ihale saHllnc kadar Komi,yona tcslim edilmelidir.
8- Belgelerin incelenmesinden sonra !eklitler a":lk teklil' olarak almacak sonu.,: uzamasl durumunda 4. Teklitler kapah zarf i~inde
ahnacakur.
9- ihaleyi kazanan i~lelmeci hio;bir ~ekilde kantini devil' edemeyecektir.
10- Belgeleri eksik olan katilimci ihllleye almmayacaktlr.
))- ihale Komisyonu Ihale ilam yaplp yapmarnakta serbe~ttir.
12- Milli Egitim Bakanligl Okul Aile Yonetmeliginin 22. Maddesinin 4. fikrasl geregi: Kira donemi sona ermeden faaliyetini
durdurmasl, kiralanan yeri arnaci dl~lI1da kullanmasl. laahhUdUn(1 sozle~rne hlikli1l1krine u)gun olarak yerine getir1l1em..:si veya izin ve
ruhsatlarm her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira sozle~mesi, 2886 saYl11 Devlet ihale Kanununun 62. maddesine gore
tabligat yapmaya gerek kalmaksll.m birlik tarafmdan fesh edilerek kesin te1l1inatl gelir kaydedilir ve cari yil/ay kira bedeli tazminat olarak
tahsil edilir. Sozle~menin fesh edildigi tarihten sonraki doneme ili~kin varsa alman kira bedeli oncelikle kiracldan almacak taz1l1inata
1l1ahsup edilir.
12-
NOT: Kantin ihalesi ile ilgili ~artname Selahaddin-i Eyyubi Anadolu imam Hatip Lisesi ile Milli
Egitim Miidiirliigiinden ahnacaktJr.
Download

MUS SELAHAOoiN-i EYYUBi ANAOOLl! iMAM HATip LiSESi M