M
1-
Komisyonca yapllan tespite gOre ihaJe edilecek kantinin Muhammen Bedeli 1 A hk 25000 T dir kira Memeleri 1 Yllda 9 Ay
olup Haziran, Temmuz ve Agustos aylannda kira Memesi yapllmaz.
2- ihale a~:Jk teklif verilerek pazarhk usulO ile yapllacak olup, sonu¥ ahnmamasl durumunda en n a¥lk teklif flzerinden kapaIl
teklif ahnacaktlr. YaptJacak olan ihaleye katdmak i¥in b~vumcak isteklilerden aranacak ~ He ihale Komisyonuna ibraz
etmeleri gereken belgeler ~aglda YlkarllmI~tlr.
3- ihaleye katdacak istekJiler ~aglda belirtiJen evraklarl ihale saatine kadar Mu~ Alparslan Klz atlll B6Ige Ortaokulu MfldUr
Yardtmclhgma teslim edeceklerdir.
4- ihale 21111/2014 taribinde saat to.OO'da Mus Alparslan Klz Yat") Bolge Orta kulu fi~retmenler Odasmda
yapIlacaktlr.
5- Belirtilen ihale gUnU ve saatinden sonra gelenler, evrakiarl zamanmda teslim etmeyenler ihaleye aImmayacakttr.
6- thaleyi kazanan ki~iden ihale Bedeli uzerinden 9 (Dokuz) Ayltk tutart 0/06 oranmda kati teminat Itnacakttr.
7- Kira i~letme Bedeli Ozerinden ayhk arz bedeIi ise 3'er ayltk pe~in olarak yatmlacakttr. haleyi alan mUste' cir ihale
Komisyonunun kararmI kendisine yazdI tebligatmdan itibaren 10 gUn iyersinde kati teminatt, a Ik kirasml Uy ayltk arz bedelini
p~in yatmp sozle~me imzalamasl gerekir. Aksi takdirde ge¥ici teminatt dogrudan irat kaydediJi .
8- Okulun ogretim ~ekli normal olup 2014-2015 Ggretim ydmda 250 YatJlI 306 OndOzlO to lam 556 ogrencisi bulunmaktadIr.
9- ihale ilanmda belirtilmeyen diger hususlar ihaJe Komisyonunun haztrlamt~ oldugu ~artnamed bulunmaktadlr. ihaleye i~tirak
edenler ~artname ve ekli bulunan ozel hUkOmleri tum maddelerini okumu~ ve aynen ka ullenmi~ saythrlar i1eride bu
dOzenlemelerin aksine hiybir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.
10- ihale tarihinden itibaren i~in sOresi I Y ddlr. i~letmecinin genel ve Gzel ~artlart yerine getirme i ve Okul yonetimi He uyumlu
yalt~mast halinde kira bedelinin yeniden belirlenmesi ko~uluyla birer ytlltk sUrelerle 4 ytl daha u tllabilir.
belirlenmi~
iHALEYE KA TILACAK KtSiLERDE ARANACAK SARTLAR:
1- T.C Vatand~t olmak
2- YUz ktzartlCI bir suytan hOkUm giymemi~ olmak
tHALE KOMtSYONUNA VERtLECEK EVRAKLAR:
1- B~vuru dilekyesi
2- Geyici Teminat Makbuzu : (Ziraat Bankasl Mu ubesindeki Mu AI .rslan Klz Yat") Bo e
Birli!!;inin .............................. nolu hesabma belirlenen ytlltk muhammen bedelin %10' 225,00 TL yatITIldtgma dair
dekont)
3- ikametgaIt Belgesi (nUfus MUdUrlUgOnden)
4- NUfus CUzdan Sureti (NUfus MUdUrli1gOnden )
5-
Savelhk Sablka Kaydl: 5237 sayIlI TUrk Ceza Kanununun 53 Oneil maddesinde belirtil stireler geymi~ olsa bile;
kasten i~lenen bir sUytan dolaYI bir yd veya daha fazla stireyle hapis eezasma ya da affi ugraml~ olsa bile devletin
gtivenligine kar~l sUylar, Anayasal dUzene ve bu dUzenin i~leyi~ine kar~1 sUylar, mill! s
aya kar~l sUylar,
devlet sIrlartna kar~1 sUylar ve easusluk, zimmet, irtikiip, rtl~vet, hlrslzhk, dolandlfleIllk sahtecilik, gUveni kottiye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karl~tInna, edimin ifasma fesat kafl~tInna, sUytan ka aklanan mal varhgl
degerlerini aklama veya kayakylhk ve aym Kanunun Cinsel Dokunulmazhga Kar~l Sm; b~IIkh ikinei KIsmlmn
Altmel Bolilmtinde dtizenlenen maddelerdeki sUylardan mahkilm olanlar ihalelere katll azlar ve okul-aile
birliklerinee kiraya veri/en yerlerde istihdam edilemezler
678-
Vergi borcu olmadtgma dair beIge (Vergi Dairesinden) Kantin i~letmeci1igine engel hali bulunmadtgma dair Saghk Raporu trnza SirkUsO (Noter Tasdikli) 9- Kantin kiralama ihalelerine katJlacak ki~iler; MUS esnaf odasmdan adma kaYlth okul antin
i~letmesi olmadlgma ve ihalelerden yasaklama kararl bulunmadlgma dair aldlgl beIge.
10) Kantin kiralama ihalelerinde katJltmeliardan, 5/611986 tarihli ve 3308 sayIlI
esleki Egitim Kanunu
htikUmlerine gOre kantineilik alamnda ahmnt~ ustahk beJgesi sahibi olma ~artl aran . Aneak, katthmetlarm
hiybirisinde ustahk belgesi bulunmamasl durumunda i~yeri ayma belgesi, kalfahk, kurs bi' e belgelerinden en az
birine sahip olmasl. ihale e Kantin t letmeeili i Ustahk Bel esi Sahi leri mt1racaat .. taktirde i
belgesi. KalfalIk ve kurs bitirme belgesinin sahiQlerinin ba vurularl de erlendirme e
Tiim evraklar ash ve fotokopisi olmak iizere 2'er siiret hazlrlanarak i . dosya halinde ve
siiresi i~inde Mu~ Alparslan KIz Yat"l BOige Ortaokulu Miidiir Y rdlmclbg.na teslim
edilmesi
DiGER SARTLAR
:
Her ~e~it kantin hizmetini kantin mahallinden okul i~i birimlerine kadar g~tunnek Kantinde 3100 SaYlh yasa geregi yazar kasa kullanacaktlT. Su Elektrik ve ISltma bedelleri i~letmeciye aittir. ihale aylk teklif verilerek pazarhk usulii He yapllacak olup sonuy ahnmamasl durumunda en son lk teklif Uzerinden kapah
teklifahnacaktlr. Kantin Kiralamasl KapalJ tekIifte en yok fiyatl verende kahr.
s- i~letme hakkml kazanan i~letmeci sOzle~mede belirtilen Genel ve Ozel ~artlara uymak zorundad . Alesi halde sozle~me tek
watl! olarak Okul Aile Birligi tarafmdan fesh edilir.
6- Kantinin tum donanlml i~letmeciye aittir.
7- istenen belgelerin eksiksiz bir ~ekHde ihale saatine kadar Komisyona teslim edilmelidir.
8- Belgelerin incelenmesinden sonra teklitler aylk teklif olarak ahnacak sonuy Uzamasl durumunda 4. Teklitler kapall zarf iyinde
ahnacaktlr. 9- ihaleyi kazanan i~letmeci hiybir ~ekilde kantini devir edemeyecektir. 10- Belgeleri eksik olan katIllmc! ihaleye ahnmayacaktlr. 11- ihale Komisyonu ihale Hanl yaplp yapmamakia serbesttir. 12- MilIi Egitim Bakanhgl Okul Aile Yonetmeliginin 22. Maddesinin 4. fIkrasl geregi; Kira done
sona enneden faaliyetini
durdurmasl, kiralanan yeri amaCI dl~mda kullanmasl, taahhildUnii sOzle~me hiikUmlerine uygun olarak yerin getinnemesi veya izin ve
ruhsatlarm her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira s<)zle~mesi, 2886 saydl Devlet ihale Kanu unun 62. maddesine gore
tabligat yapmaya gerek kalmakslzm birlik tarafIndan fesh edilerek kesin teminatt gelir kaydedilir ve cari yd/ay kira bedeli tazminat olarak
tahsil edilir. Sozle~menin fesh edildigi tarihten sonraki doneme ili~kin varsa altnan kira bedeli oncelikle ki cldan ahnacak tazminata
mahsup edilir.
1234-
NOT: Kantin ihalesi He ilgili ~artname Alparslan KIz YatIh BOige Ortaokulu
m8caktlr.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız