,t
TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
T
TURK STANDARDTARINA UYGUNTUK BETGESI
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OT CONFORMIIY TO TUNKI$H TTANDAND$
Markanrn Tanrmr
^
Descrintion of the Mark
TsE @-,
FonI
14.11.421r5E-463
BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
eelceruiru
ilx venilig reniHi
30.12.2003
DATE OF FIRST /SSUE OF LICENCE
eeLceNiN soN GE9ERt-it-ix rnniHi
30.12.2014
LICENCE VALID UNTIL
xoNooxsnru DOKUM SANAY|vE TiCARET LTD.$Ti.
BELGE snHiei KURULUgUN ADt
NAME OF THE LICENCE HOLDER
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER
2.ORGANIZE SANAYI BOLGESi YAYLACIK CADDESi NO:14
sELQU KLU KONvR;rU nri Ye
Uneriu yeninot
KoNDoKSAN DoKUM SANAY|vE TiCARET LTD.$Ti.
BELGE saHiei KURULU$uN RoResi
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
Unerim YeRi Ronesi
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
iprRl eoileN
2.oRGANiZE SANAYI BOLG ESi YAYLACI K CADDESi NO: 1 4
SELgUKLU KoNYA/ruRKiYE
BELGE NUMARASI (varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LTCENCE (if any)
rescir-r-i riceni MARKASI
KdS KONDOKSAN
REG/SIERED TRADE MARK
ilcilirUnr
RELATED
STANDARDt
TU RKI SH
SIANDARD
TS 1478 EN 124 / Taglt ve Yaya Trafi$ine Maruz Alanlardaki lzgara
Takrmlan ve Baktm Rogart Kapama Elemanlart-Tasarlm $artlart' Ttp
Deneyleri, igaretleme, Kalite Kontrol / 05.01 .1 999
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE
TA$IT VE YAYA TRAF|GiNE MARUZ ALANLARDAK| IZGARA TAKIMLARI VE BAKIM ROGARI KAPAMA
,ELEMANLARI-TASARIM $ART, TiP DENEYLERi, i$ARETLEME, KAL|TE KONTROL.
.KURESEL GRAF|TLI oOKIvT DEM|RDEN MAMUL BAKIM ROGARI KAPAMA ELEMANLARI, GRUP 1 (SINIF A
15),cRUp2(StNtFB125),cRUp3(StNlFC250)GRUP4(SlNlFD400),GRUP5(SlNlFE600),GRUP6(SlNlF
F 900) HAVALANDIRMA DEL|KLi
Ve OrliXsiZ
-LAMEL GRAFITL| DOKME DEM|RDEN MAMUL BAKIM ROGARI KAPAMA ELEMANLARI, GRUP 1 (SINIF A 15),
cRUp2(StNtFB125),cRUp3(SlNtFC2q0),GRUP4(SlNlFD400),GRUP5(SlNlFE600),GRUP6(SlNlFF
900) HAVALANDIRMA DELiKLi vE DELiKSiz
-XUTCSCI GRAF|TL| DOKME DEM|RDEN MAMUL IZGARA TAKIMLARI, GRUP 1 (SINIF A 15), GRUP 2 (SINIF B
125),cRUp3(StNtFC25O),cRUp4(SrNrFD400),GRUP5(SlNlFE600),GRUP6(SlNlFF900)
25.t12.2013
MEHMET ALi GOKSEL
KONYA BELGELENDiRME MUDURU
*Bu belge, belgelendirilen 0
yerinin EnstitUmilziin belirledi6i Sartlarl karglladl0lnl da gdsterir'
Bu belqe hiQ bir surefle tahrif edilemez, klsmen veya okunmaslnl zorlagtlracak
lekilde go0altllamaz, kazlntl ve silinti yapllamaz.
I[iRx
runx
STANDARDLARI
ENsrir0sii
STANllARrrLAttTNA uyGuNLuK gnrcgsi
sxi
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CEITTIFICATE OF CONFOITMITY To. TURKISH $TANDART}S APPENDIX
:i.T.ti
--:],.'i.i
j
i!ii+
BELGE KApsAMt (14.11.42trsE-463notu betge devamr) : KoNDOKsnu
o6rUu sanavive ricRRer lro'$ri'
Taktmlart ve Baktm Rogart
147g EN 124 / Tagrt ve yaya Trafigine Maruz Alanlardaki lzgara -I5),
iLGiLi
- - TURK STANDARDI rs
GRUP 2 (SINIF B
.r-Nr'IiI. GRAF|TL| OOXVE DEMIRDEN N/INIVUL IZdNNN TAKIMLARI, GRUP 'I (SINIF A
125),cRUpalsrNrFt)s-ol,onup4(stNlFD400),cRUP5(slNlFE600),cRUP6(slNlFF900)
Ll.nz.zots
MEHMET ALi EOKSEL
KONYA BELGELENDINVE UUOUNU
*Bu belge, belgelendirilen iir0nrin, iiretim yerinin Enstitilmiiziin belirledidi gartlafl karglladlglnl da gdsterir'
83
Tel: 0 332 239 04 80 (3H) i239 04 s4' Faks: 0 332 239 04
Borgesi vezirkoy cd. Kocadere sokak 42300 KONYA.
KoNyA. KoNyA BELGELEND{RI\4E MuouRLu6uorganize sanayi
* web: * e-mail:
Bubelgehigbirsuretletahrifedilemez'klsmenVeyaokunmaslnlzorla$tlracaklekildegogaltllamaz,kazlnIVesiIintiyapllamaz.
Download

TS 1478 EN 124 Kalite Belgemiz TR