T.e. MUS VALiLiGi il MUIi Egitim Miidiirliigii SaYl : 67496438/125.051112544
Konu: Yurt Dl$mda Gorevlendirilecek
Ogretmenlerin Se«me Smavi
06/01/2015
KAYMAKAMLIGINA
(Il«e Milli Egitim Mudurlugu)
...
..
.. ......
........................... MUDURLUGUNE itgi : Yurt Dl$mda Gorevlendirilecek Ogretmenlerin Se«me Smavi Genelge 2014/18
Yurt dl$mda ya~ayan vatanda$lanmlZ ve yurtlanmlzm ogrenim «agmdaki
«ocuklannm egitim-ogretimlerinde 2014·2015 ogretim Ylhndan itibaren gorevlendirilecek
~mlf ve bran$ ogretmenleri se«mek uzere smav a«llacagl Bakanhglmlz A vrupa Birligi ve Dl$
Ili~kiler Genel Mudiirliigiiniin 05.09.2014 tarih ve 3762225 say1l1 yazlslyla bildirilmektedir.
Amlan smav klavuzu http://www.meb.gov.tr ve http://abdigm.meb.gov.tr
adreslerinde yaymlanmakta olup, klavuzun iI«enizdelkurumunuzda gorevli tUm ogretrnenlere
zamanmda duyurulmasl ve ba$vuru i$lemlerinde klavuzda belirtilen ac,:lklamalara dikkat
edilmesi hususunda geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim Mudurii
Dagmm: itc,:e Kaymakamhklanna Merkez Tum Okul ve Kurum Md.lerine MEM.(web sayfasl) Bu evrak guvenli elektronik irnza tie trnzalanrnl§l1r. http://evraksorgu.rneb,gov,tr adresinden
9447 -d820-36c9-813a-0528 kodu tie tcyit edilebilir
T.e. MiLLI EGiTiM BAKANLIGI Avrupa Birligi ve Dl~ ili~kiler Gene) Miidiirliigii SaYl : 39930676/125.05/3762225
Konu: Yurt Dl~lllda Gorevlendirilecek
Ogretmenleri Seyme SlllaVl
05/0912014
GENELGE
2014118
ilgi:
a) Bakanhklararasl Ortak Kiiltlir Komisyonunun 02/09/2014 tarih ve 93 saYlh karan.
b) 03 Temmuz 2003 tarih ve 25157 saYlh Resmi Gazete 'de yaylmlanan 2003/5753
saYlh Bakanlar Kurulu Karan.
Kuzey Klbns TUrk Cumhuriyeti'nde 2014-2015 egitim ogretim Ylh ve sonraki Yillar
iyin T.C. Lefko$a Biiyiikelyiligi Egitim Mii~avirligi nezdinde Hala Sultan ilahiyat Kolejine
Slllav yoluyia ogretmen seyilmesi, Bakanhklararasl Ortak Kiiltlir Komisyonunun ilgi (a)
karan ile uygun gOriilmU$tUr.
Seyme ve gorevlendirme ile ilgili esas ve usuller Genelge ekinde aylklanmakta olup
Genelgenin illerinde gorevli ogretmenlere zamanlllda imza kar$lhgl duyurulmasllli ve
i~lemlerde gerekli hassasiyetin gosterilmesini onemle rica ederim.
YusufTEKiN
Bakan a.
Miiste~ar
EKLER:
1. Ogretmenlerin seyim esaslan (6 sayfa)
2. Ba$vuru formu (1 sayfa)
3. Giivenlik Soru$turmasl ve Ar~iv Ara~tIrmaSl Formu (l sayfa)
4. Dilekye ve Tutanak (1 sayfa)
DAGITIM: A veB Plant MEB Avrupa Birligi ve 01;> ili;>kiler Genel MUdUrliigiiA
Kampiisii C Blok ANKARA
Elektronik Ag: www.abdigm.meb.gov.tr
e-posta: [email protected] Be~evler
Aynntlh bilgi is;in: Tel: (0312) (0 312) 4188288 Faks: (0312)4255401 Bu evrak giivenli eleklronik imza ile imzalanml~lIr. htlp:llevraksorgu.meb.gov.1r adresinden 82e2-3a9a-3e45-843e-b 1to kodu ile leyil edilebilir.
EK-l
KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi'NDE 2014 - 2015 EGiTiM OGRETiM YILI VE SONRAKi YILLAR i<;iN iMAM-HATip LisESi MESLEK DERSLERi BRAN~INDA GOREVLENDiRiLECEK OGRETMENLERiN SE<;iMi iLE iLGiLi USUL VE ESASLAR 1. Kuzey Klbns TUrk Cumhuriyeti'nde 2014-2015 egitim-ogretim ylh ve sonraki yillar iyin
T.e. Lefko~a BUyUkelyiligi Egitim MU~avirligi nezdinde smavlar yoluyla imam-Hatip Lisesi
Meslek Dersleri bran~mda 20 (yirmi) ogretmen seyileeektir.
2. 8mava Katdacak Ogretmenlerde Aranacak ~artlar
a) T.C. vatanda~1 olmak,
b) Smav ba~vurusunun son giinii itibanyla egitim-ogretim hizmetleri slnlfmda en az 5 (be~)
yd hizmeti bulunup 657 SaYlh Devlet MemurIan Kanununa tibi olarak Milli Egitim
Bakanhgl'na bagh Devlet okullan He Bakanhk merkez ve ta~ra te~kilatmda egitim ­
ogretim hizmetleri slnlfmda fiilen c;alt~lyor olmak, 1
c) Taksirli suc;lar ve a~aglda saYllan sUylar dl~mda tecH edilmi~ hUktimler hariy olmak iizere,
aglr hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa ugraml~ olsalar bile Devletin ~ahsiyetine
kar~1 i~lenen sUylarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rii~vet, hJrSIZhk, dolandtrlclhk, sahteeilik,
inanel kotUye kullanma, dolanh iflas gibi yiiz klzartlcl veya ~eref ve haysi yet kmcl sUytan
veya istimal ve istihlak kayakylhgl hariy kayakylhk, ihale ve allm satlmlara fesat
kan~tlrma, Devlet sIrianni aylga vurma suc;larmdan dolaYI hUkUmlii bulunmamak,
d) Son 10 Yllda uyarma ve kmama eezalan dl~mda, affa ugrayanlar hariy disiplin cezasl
almaml~ olmak,
e) Askerlik hizmetini yapml~ olmak veya askerlik hizmetinden muaftutulmu~ olmak,
t) En az lisans diizeyinde ogrenim gormU~ olmak,
g) Gorevini yapmasma engel olabileeek hastahgl veya engeli bulunmamak,
b) Hizmetin gerektirdigi temsil yetenegine sahip bulunmak,
i) 03 Temmuz 2003 tarihli ve 25157 saYlh Resmi Gazete'de yaytmlanan 20031 5753 saylh
Bakanlar Kurulu Kararl'nm 9'uncu maddesinin (a) ve (d) bentleri dl~mda, bu maddede
belirtilen diger bir nedenle yurt iC;i gorevine dondiiriilmemi~ olmak,
j) Yurt dl~mda gorevlendirilmesine engel bir bali bulunmamak, 2
k) Daha once yurt dl$mda gorevlendirilmi$ olanlarm ikinci kez (hang; gore vie olursa
olsun) gorevlendirilebilmeler; ifin, onceki yurt dl$l gorevlerini ba$anll olarak
I Hizmet ylll hesaplamalarmda hizmet cetveli esas almacak, hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk baljVuru
sahibine ail olacaktlr. Ayltkslz izin, hastallk izni, istifa vb. ~ek/inde hizmete ara verilmesi halinde bu sureler lIe askerlikte.
vekil ogretmenlikte ve sozle~meli statiisunde ge9irilen surela hizmet ytlma dahil edilmeyecektir.
2 ilgili makamlarca yapi/(Icak ar~iv ar~tlrmasl ve guvenlik soru~turmasl sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere gore
deger/endiri/ecektir. (.I) Daha once yurt dl~'mda gorev/endiri/mi~ olanlardan, gore v suresini tamamlayan/ar ile kendi iSlegi
iizerine yurt i9i gore vine dondurulen/er dl~mda herhangi bir nedeli/e yurt i9i gorevine dondurUlenlerin ba$Vurulart Iwbul
edilrneyecektir.
( 1)
tamamlaml~ ve yurt i9i gorevine ba~lamalarmdan itibaren smav
gunu itibariyle en az 2 (iki) yI19alz~ml~ olmak, 3
ba~vurusunun
son
I) Yapllacak smavda ba~anh olmak.
3. Smav ba~vuru ~artlanm ta~lyan adayiar, Ek 2'de sunulan ba~vuru formunu doldurarak, okull
kurum mUdUrlUklerine onaylatacak ve 08-12 Eyliil 2014 tarihleri arasmda kadrolarmm
bulundugu il Milli Egitim Miidiirliiklerine teslim edeceklerdir.
4. Ba~vuru Sirasmda Plastik Dosyada Bir Diizen i~erisinde Teslim Edilecek Belgeler
a)
Ba~vuru
formu (Ek-2),
b) Hizmet cetveli,
c) En son mezun oldugu okula ait lisans diplomasl ya da
((Ikl~
belgesinin onayh fotokopisi,
d) Vukuath aile niifus kaYlt omegi,
e) Niifus eiizdanmm fotokopisi (4 Adet),
1) Varsa bilimsel 9ah~malan ve yaYlmlanml~ eserleri,
g) Giivenlik Soru~turmasl ve Ar~iv Ara~tlrmasl Formu (4 Adet as" beige teslim edileeek
olup fotokopi ile 90galtllmayaeaktlr. Okull kurum miidiirlUklerince onaylanaeaktlr.)
b) Adli Sicit ve Sablka KaYlt Belgesi (4 Adet),
Ba~vuru
formu ile Giivenlik Soru~turmasl ve Ar~iv Ara~tlrmasl Formunun boyutlan ve icerigi
degistirilmeyeeek, bilgilerde klsaltma yapllmayacaktlr. Formlar bilgisayar ortammda
doldurulacak, her birine son 6 ay i9inde ((ekilmi~ renkli vesikahk fotograf yapI~tmlacak ve
basvuru sahibi tarafmdan imzalanaeakttr. Tum belge/erin asllna uygunluk onayiarz
okullkurumlbirim amirlerince yapz/acakur.
Eksik beige ile yapllan ba~vurularda sorumluluk
bulunanlar hakkmda yasa) i~lem yapllacaktlr.
ba~vuru
sahibine ait olacak,
yanh~
beyanda
Ba~vuru
5. sahibi ogretmenlerce verilen Niifus Ciizdam suretinin iki iideti, adli sicil kaydl
belgesi ile giivenlik soru~turmasl ve ar~iv ara~tlrmasl formunun 2'~er iideti ogretmenin diger
evraklarl ile Bakanhglmlza gonderilecek, 2'~er iideti ise iIleree yaptmlacak olan soru~turmada
kullamlacak olup, giivenlik soru~turmalan tamamlanan ogretmenlere ait sonu((lar ivedilikle
Bakanhglmlza iletilecektir.
6. Ba~vurunun Ge~ersiz
SayJlacagl Durumlar
a)
Ba~vuru ~artlanm ta~lmayan,
b)
Ba~vuru
c)
Yanh~
belgelerini eksik teslim eden,
beyanda bulunan,
d) Siiresi i((erisinde ba~vurmayan,
e) Ba~vuru belgeleri ineeleme ve Degerlendirme Komisyonunca incelenip onaylanmayan,
J Daha once yurt dl4mda gorevlendirilmi$ olanlardan, gorev siiresini tamamlayanlar lie kendi istegi iizerine yurt ir;i goreville
dondiiriilellier dl4l1lda herhangi bir nedenle yurt ir;i goreville dtmdiiriilenlerin bagvurnlarz kabul edilmeyecektir.
(2) f) Dogrudan MEB Avrupa Birligi ve Dl~ ili~kiler Genel Miidiirliigiine ba~vuran,
g) Siiresi i<;erisinde ba~vuru belgeleri MEB Avrupa Birligi ve Dl~ ili~kiler Genel
Mfidfirliigfine ula~mayan adaylarm ba~vurularl t;!ecersiz saydaeaktIr. Ba~vurusu
gec;ersiz sayJlanlarm belgeleri iade edilmeyecektir.
7. ineeleme ve Degerlendirme Komisyonunun Kurulmasl
Adaylar tarafmdan il Milli Egitim Miidfirliiklerine teslim edilen ba~vuru belgeleri, Valilik
onaYI ile personelden sorumlu bir mUdiir yardlmelsl ba~kanhgmda kurulaeak (nee Ierne ve
Degerlendirme Komisyonu taratindan, 15-19 Evlii12014 tarihleri arasmda ineeleneeek ve i~bu
belgede yazlh ~artlan ta~lyarak smava girmeye hak kazanan ogretmenlerin belgeleri 19 EvlUl
Yll1. tarihi mesai saati bitiminde kadar "T.e. Milli Egitim Bakanhgl Be~evler Kampusu
Avrupa Birligi ve Dl~ ili~kiler Genel Mfidfirliigfi Yurt dl~l Te~kilatl ve Egitim Ogretim
Grup Ba~kanhgl Emniyet Mah. inci Ta~ Cad. C BlokJ 4.Kat 06560 Be~evlerl
YenimahallelANKARA" adresinde olaeak ~ekilde ivedi olarak kargo veya APS ile
gondereceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate ahnmayacaktlr.
8. Bakanhglmlza ula~an ba~vuru belgeleri, Avrupa Birligi ve Dl~ ili~kiler Genel MUdiirlUgiinee
gorevlendirilecek bir Daire Ba~kam ba~kanhgmda kurulaeak komisyonea ineeleneeek ve
ba~vurulan kabul edilen ogretmenlerin smav tarihleri 22-26 Eyliil 2014 tarihleri arasmda
hUp:llwww.meb.gov.tr ve http://abdigm.meb.gov.tr adreslerinde yaYlmlanaeakttr. Smav
tarihleri He ilgili web duyurusu dl~mda herhangi bir tebligat yaptlmayaeaktlr.
9. Smavda ba~anh olan ogretmenlerin smav sonu<;lan (yurt dl~mda gorevlendirilme slralan
gelmedigi takdirde), smavm yaplldlgI yIlI takip eden ufuneu (3.) Yllm sonuna kadar
ge~erlidir.
10. Smava katllaeak ogretmenler smav tarihlerinde kurumlannca izinli sayllaeaktlr.
11. Yurt Dl~mda Gorevlendirme
a) Smavlarda ba~anh olan ogretmenler, yurt dl~1 temsilciliklerimizin ihtiya<; duyulan
ogretmen saYIsl ve nitelikleri konusundaki teklifi goz oniinde bulundurularak, ba~afl
listesinden Slra atlanmakslzm Bakanhklararasl Ortak Kiiltiir Komisyonunca bir ders ylll
siiresince T.C. Lefko~a Biiyiikel~iligi Egitim Mii~avirligi nezdinde gorevlendirileeektir.
Yurt dl~l gorev bolgelerindeki gorev yerleri misyon ~efinin bilgisi dahilinde egitim
mii~avirligince belirlenecektir.
b) Yurt dl~mda ba~ka bir Ulke grubunda ve bran~ta gorevlendirilecek ogretmen buiunmamasl
nedeniyle ihtiyaem kar~llanamamasl halinde: ogretmenin muvafakatl almmakslzm
Bakanhklararasl Ortak KUltiir Komisyonunca diger iilkelere gorevlendirme
yapllabilecektir.
c) Ulkeler i<;in belirlenen kontenjanlar, mevcut ihtiya<;, ortaya <;Ikabileeek muhtemel
ihtiya~lar ve ba~anh oldugu halde <;e~itli sebeplerle yurt dl~1 goreve gitmekten
vazge<;ebiIeeek ogretmenler goz ontinde bulundurularak tespit edilmi~tir. Bu nedenle
smavda ba~anh olan ogretmenlerin tamammm gorevlendirilmesi yaptlamayabileeektir.
Smavda ba$anll olmak aym YII iferisinde yurt dl$l goreve uyum seminerine almmak ya
da yurt dl$mda gorevlendirilmek anlaml ta$lmamaktadlr. Bu durumda olanlar smav
ydml takip eden ufuneii Yllm sonuna kadar bran~lannda ihtiya~ oimasl halinde smavdaki
(]) ba~an
Slrasma gore gorevlendirilir. Bu sUre i¥inde bran~lannda ihtiya¥ olmayanlarm bu
smava dair haklan sona erer.
12. Gorevlendirilen Ogretmenlerle ilgili il Milli Egitim Miidiirliiklerinin Yapacagl hlemler
Bakanhklararasl Ortak KUltGr Komisyonu marifetiyle yurt dlsmda gorevlendirilen ogretmenler,
yurt dI9l gorevlerine ba~ladIktan soma "Milli Egitim Bakanhgma Bagh Okul ve Kurumlarm
Yonetici ve Ogretmenlerinin Norm Kadrolarma ili~kin Yonetmelik" geregince tahsis edilen
bo~ kadrolara atanacaktIf. Bu i~Iem, ogretmenin yurt dl~I gorevine hareket tarihini izIeyen 15
gUn i¥erisinde adaym kadrosunun bulundugu il milli egitim mUdUrlUklerince tamamianacaktIr.
it milli egitim mUdUrlUklerine ogretmenlerin kadrolannm ilgili bo 9 kadrolara ahnmaslyla ilgili
ba9ka bir yazl gonderilmeyecektir. Pasaport ba~vuru i9lemleri, gorevlendirme i91emi
yaptldlktan soma it mill. egitim mUdUrlUklerince yapdacaktlr.
13. Gorev Siiresi
Yurt dl 9mda gorevlendirilecek ogretmenierin gorev sUresi, 03.07.2003 tarihli ve 25157 saYlh
Resml Gazete'de yaYlmlanan, 05.06.2003 tarihli ve 20031 5753 saYIh Bakanlar Kurulu
Karan'nm 8 inci maddesi ¥er¥evesinde belirlenir. Yurt dl 9mda gorevlendirilecek ogretmenlerin
gorev sUresi 1 (bir) yddlr. Bakanhklararasl Ortak KOltUr Komisyonunca uygun goriilmesi
halinde gorev sUreleri uzattlabilir.
14. Saghk Kurulu Raporu
Yurt dl 9mda gorevlendirme SlraSl gelenler, saghk baklmmdan yurt dI9mda gorev yapmalarma
engel bir durumlan bulunmadlgml tam tegekkUllU bir Devlet ya da Universite hastanesinden
alacaklan saghk kurulu raporu ile belgelendirecektir. Sagltk durumu elveri91i olmayanJar yurt
dl 9mda gorevlendirilmeyecektir.
15. Pasaport i~lemleri
a) 5682 saYlh Pasaport Kanunu geregince, yurt dl 9mda gorevlendirilen ogretmenlerden kadro
derecesi 1, 2 ve 3 olanlara hususi damgah pasaport; kadro derecesi 4 veya daha a~aglda
buJunanlara da hizmet damgah pasaport verilir. Pasaport kanunundaki hUkUmlere gore
ogretmen e9i, ¥ocuklan da aym haklardan yararlamr.
b) Pasaport i91emleri, gorevlendirme yaztlan ilgili birimlerel iI milll egitim mUdUrlUklerine
ula9ttktan soma; merkez te9kilatmda A vrupa Birligi ve Dt9 ili~kiler Genel MUdUrlUgUnce,
ta9ra te9kilatmda ise Bakanltgtmlzca veri len yetki dogrultusunda kadrolarmm bulundugu
iI milli egitim mUdUrlUklerince yapllacaktlr.
16. Yurt DI~I Gorev Yerine Hareket
a) Gorevlendirilen ogretmenlerin yurt dl~l gorev yerlerine hareket edebilmeleri i¥in, saghk
kurulu raporlarmm ahnml~, pasaport, vize, ula9tm i9lemlerinin tamamlanml9 oimasl
9artttr .
b) Ogretmenler yurt dl~1 goreve hareket etmeden once; okull'kurum/birim
miidiirliiklerinden alacaklart yonetici veya denetmen/denet~i olmadlklarma dair
belgeyle, saghk raporlarml Avrupa Birligi ve DI~ ili~kiler Genel Miidiirliigiine teslim
etmek zorundadlr.
c) 6gretmenler yurt dt9mda yetkililerce kar~llamp goreve ba~latlhrlar.
(4) 17. Yurt Dl~lDda Gorevlendirilen Ogretmenlerin Sorumlu Olduklarl Makamlar;
gorevlendirilen ogretmenler gorevleri nedeniyle misyon ~efine; egitirn
mii~avirinel egitim ata~esine; T.e. Biiyiikel~ilikleri veya Ba~konsolosluklannda gorevleri
nedeniyle bagh hulunduklan personele; kar~l sorumludur.
Yurt
dl~mda
18. Gorevlendirme Ertelemesi
Gorevlendirme masl gelen ogretmenlerden soru~turmasl devarn edenlerin gorevlendirilmeleri
soru~turma sonu~lanmcaya kadar ertelenecektir.
19. Gorevlendirmenin Yaptlmayacagl veya iptal Edilecegi Haller
a) Bir ogretmenin gorevlendirme ~artlarml ta~lmadlgmm sonradan anla~tlmasl veya
gorevlendirme ~artlanndan herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, smaVI
kazanrnl~1 yurt dl~mda gorevlendirilmi~ olsa dahi hakkmdaki tiim i~lemler iptal edilerek
malama listesinden ~Ikanlacaktlr.
b) Gorevlendirme maSI gelip, erteleme talebinde bulunanlar iIe gorevlendirilen iilkeye
gitmek isterneyerek yer degi~ikligi talebinde bulunanlarm gorevlendirmeleri iptal edilerek
ba~an listesinden ~Ikanlacaktlr.
c) Smavm yaptldlgl ylh takip eden ut;uncu yllm sonuna kadar bran~larmda talep gelmemesi
sebebiyle gorevlendirilemeyenlerin hakkl ortadan kalkar.
20. Yurt dl~mda gorevlendirildigi halde bu haklanndan vazgeyen ogretrnenlerin 3 (Ut;) yll sure ile
smav ba~vurularl kabul edilmeyecektir.
21. Yol Giderleri ve Giindelikler
a) Gorevlendirilen ogretmenin kendisine, ilk gidi~inde ve yurda kesin donii~iinde ilgili
mevzuatma gore yol yevmiye ve vas Ita bilet Ucreti odenir. Ogretmenler yapacaklan
i~lemler konusunda uyum seminerinde bilgilendirilir. Gerekli belgeler ilk gidi~te
Bakanhglrnlzca, yurda kesin donii~te ise egitim mU~avirliklerincel egitirn a~eliklerince
verilir.
b) Ogretrnenlerin ilk gidi~lerini u~akla
Bakanhglmlzca yapttrllabilecektir.
yaprnalan
halinde
bilet
rezervasyonlarl
22. Yurt i~i Ayhgl
Yurt dl~mda gorevlendirilen ogretmenler, gorevlendirildikleri sUre i~erisinde kururnlannca
ayhkh izinli saydlrIar. 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayJlI Resmi Gazete'de yaYJmlanan,
05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 say til Bakanlar Kurulu Karan'nm ] I inci rnaddesi geregince,
yurt i~i ayhklannm baglt bulunduklan kururn tarafmdan Tiirkiye'de TUrk Lirasl o]arak
odenmesine devam edilir.
23. Yurt DI~I Ayhgl
Gorevlendirilen ogretrnenlere; 03.07.2003 tarihti ve 25] 57 saylh Resrni Gazete' de
yaYlmlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 say til Bakanlar Kurulu Karan'nm 12 nci
maddesi ~er~evesinde, DI~i~leri Bakanhgl bUt~esinden kar~llanrnak Uzere, Karara ekli
cetvelde belirtilen tutarIarda yurt dl~l ay/tgl odenir.
(5 ) 24. izinler
Yurt dl~mda gorevlendirilen ogretmenlerin Yllhk, mazeret ve hastaltk izinleri ile e~lerinin
ayhkslz izinleri, 05.06.2003 tarihli ve 20031 5753 saYlh Bakanlar Kurulu Karan'nm 13. ve 14'
UneU maddeleri ile dUzenlenmi~tir.
25. Yurt i~i Goreve Dondiirme
a) Yurt dl~mda gorevlendirilen ogretmenler, 05.06.2003 tarihli ve 20031 5753 saYlh Bakanlar
Kurulu Karan'nm 9'uneu maddesi yeryevesinde yurt iyi goreve dondUrUlUrler.
b) Yurt iyi gorev yerleri, "Mim Egitim BakanhgI Ogretmenlerinin Atama ve Yer Degi~tirme
Yonetmeligi" hUktimleri yeryevesinde belirlenir.
c) En az bir ogretim YIlt gorev yapmadan, komisyonea kabul edilebilir bir mazereti
olmakslzm yurt iyi gorevine donme isteginde bulunan ogretmenlerin istekleri kabul
edilmez.
26. Ogretmenlerin izinli SaydacaklarJ Haller
Mesleki Yeterlilik Smavl ile Temsil Yetenegi mUlakatma yagnlan, yurt dI~1 goreve uyum
seminerine katdan ya da yurt dl~mda gorevlendirilip pasaport ve vize i~lemi yaptIraeak olan
ogretmenler bagh bulunduklan makamlarea idari izinli saYlhrlar.
27. Yol ve Konaklama Giderleri
Mesleki Yeterlilik Smavi ve Temsil Yetenegi MUlakatma yagrllan ogretmenlerin yol ve
konaklama giderleri kendilerinee kar~Ilamr.
(6 ) EK-2
KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi'NDE 2014 - 2015 EGiTiM OGRETiM YILI VE SONRAKi YILLAR i<;:iN
OGRETMENLER BA~VVRU FORMV
A-GENEL BILGiLER'
T.e. Kimlik no.
Cinsiyeti
o Bay
o Bayan
Adl
Medeni durumu
o Evli
o Bckar
Soyadl
Dogum yeri ve tarihi
<;ocuk saYlsl
Fotograf
Hizmct Ylh
B- KENDTSINE VE E§INE AiT GOREV VERI VE ADRES BiLGiLERl:
Kadrosunun
11: ...................................
ilye: .................................................
bulundugu
Okullkurum: ...................................................................................
Telefon NumaraSl
1$ :
e-posta:
lEv:
Cep:
I
E~inin i~i ve i~ adresi
Telcfon No
I
C- GOREV YAPMAK iSTEDiGi OLKE
I0
Kuzey Klbns Tiirk Cumhuriycti
D-OGRENiM GORDOGDNOZ OKULLAR VE TARlHLERi
2
3
4
5
6
7
E-KA TrLDIGI KURS Y A DA SEMINERLER:
4
5
F -YAZTLI ESERLERi:
t~
I
G-ALDTGI (mULLER:
r~r=E---------------------------------4~~~------------------------------------~ H-EGiTiM ALANINDA KA TILDTGI ULUSAL VE ULUSLAR ARASI F AALiYETLER
[f
I! \
l-BiLDiGi Y ABANCI DiLLER VE DOZEYl:
I1 I
I
21
t-iLGi ALANLARI'
Bildiginiz bilgisavar programlan
Siiriicli belgeniz var ml?
Diger iJgi alanlartmz
o Windows
o Excel
o Diger( ............... )
o Evet
o HaYlf
o PowcrPoint
o Bilgisavar Kulla.nmryorum
BlIgi formundaki bilgiler taraftmdan tam vc dogru olarak doldurulmu~tur. B~vuru ko~ullarlnJ l~ldlglml, aksi durumda, seifme
smavma i1i~kin biitiin haklanmm geifcrsiz saytimasllll ve bu konuda yonetimce yapllacak i~lemlerden dogacak hukuki sorumlulugu kabul
ediyorum.
Gcregini arz edcrim.
.. ....1.....12014
Adl-Soyadl
fmza
Yukanda bilgileri yazdi ogrelmenin b~vuru ko~ullarml ta~ldlgml, bilgilerinin dogruJugunu ve belgelerinin tam oldugunu
onaylarlm.
.. .. .1.. .. .12014
imzalMiihiir
Adl-Soyadl
OkullKurum MUdlirii
EK3 GUVENLtK SORUr>TURMASI VE ARr>tV ARAr>TlRMASI FORMlJ
SoyadJ
Adl
I-tkametgah Adresi
2-Halen Oturma Adresi
3-t'}grenim Durumu
Tarihten Tarihe
En Son Bitirdigi Okulun Adl ve Yeri :
4-Aileye Ait Bilgiler SoyadlAdl Annesinin: Babasmm: E$inin: Karde$lerinin: (18 Ya$mdan Bliylik Olanlar) 199........200.......
Dolum Yeri ve Tarihi
5-En Son (:ah$tIgl Yer tsinin Cesidi
Tanh.en Tarihe
Uyruklu!!u-
Yasayanlarl Adresi
Ayrahs Sebebj
isverenin Adresi
6-HAKKINIZDA VERiLMtr> BULlJNAN MAHKUMtYET HUKMU VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA DAVASI BULUNUP
BULUNMADlGl
( ) YOK ) VAR
YUKARIDAKi BtLGtLERtN DoGRU OLDU(;UNlJ BtLDtRtRtM iMZA VE T ARiH
NUFUS CUWAN SURETi
T.C. Kimlik No
Soyadl
Ad.
Baba Adl
Ana Adl
Dogum Yeri
Dogum Tarihi
Medeni Hali
Uyruklugu
Dini
il
il~e
Mahalle
Klly
CiltNo
Sayra No
Klitlik Slra No
Verili$ Sebebi
Verili$ Tarihi
Seri No
KaYlth Oldugu
Nilfus idaresi
Askerlik Hizmeti
a)Ba$lama Tarihi
b)Terhis Tarihi
Cezalara
NUFUS CUZDANJ SURETiNt ONA YLA YANIN
SOYADI
ADI
tMZA-MUHUR
GOREVt
..... J .....12014
NOT:BU FORM DAKTiLO VEYA BiLGtSAYAR iLE DOLDURULACAKTIR.
(2) EK-4 AVRUPA BiRLiGi VE DIS iLiSKiLER GENEL MDDDRLDGDNE
Kuzey Klbns Tiirk Cumhuriyeti'nde 2014-2015 egitim ogretim Ylh ve sonraki ytllar i9in T.C.
Lefko~a BUyUkel9iligi Egitim Mii~virligi nezdinde gorevlendirilecek imam-Hatip Lisesi Meslek
Dersleri ogretmenleri i9in, Milli Egitim Bakanhgl Avrupa Birligi ve DI~ ili~kiler Genel
Miidiirliigii'nce hazlrlanan Genelgede belirtilen ~artlan
ta~lyorum.
Ba~vuru snasmda istenen belgeler ili~ikte sunulmaktadlr. Belgelerde ve bilgilerde herhangi
bir eksiklik veya yanh~ beyan olmasl halinde sorumlulugun taraflma ait olacagml kabul ediyorum.
Se9me smavma katllabilmem i9in geregini arz ederim.
.....1.....12014
Adl ve Soyadl
(imza)
EKLER: 1- Ba~vuru formu (bilgisayar ortammda doldurulacaktlr), 2- Hizmet cetveli,
3- En son mezun oldugu okula ait lisans diplomasl ya da 9lkl~ belgesinin onayh fotokopisi,
4- Niifus ciizdanmm onayh fotokopisi,
5- Vukuath aile nUfus kaYlt omegini,
6- Varsa bilimsel 9ah~ma1arl ve yaYlffilamm~ eserleri,
6- GUvenlik Soru~turmasl ve Ar~iv Ara~tlrmasl Formu (Standart form degi~tirilmeyecek,
bilgilerde klsaltma yapIlmayacak, bilgisayar ortammda 4 adet doldurulacakhr).
7) Adli Sicil ve Sablka KaYlt Belgesi (4 Adet),
tNCELEME VE DEGERLENDiRME KOMiSYONU ONAYI:
( iL MiLL! EGiTiM MDDORLDGD)
............................................................ .'m Milli Egitim Bakanhgl Avrupa
Birligi ve Dl~ ili~kiler Genel MUdiirliigUnUn "Kuzey Klbns TUrk Cumhuriyeti'nde
Gorevlendirilecek (imam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri) Ogretmenleri Se9me ve Gorevlendirme
He ilgili Usul ve Esaslar" Smav Genelgesinde belirtilen ~artlarl ta~ldlglru onaylarlz.
........1...... .12014 Ba~kan
Dye
(isim-imza-miihiir)
(isirn-irnza)
------------------~~---
(3)
Dye
(isim-imza)
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız