~---------------- t~-~~~~~~~----------------------------------------------------~
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Ozel Ogretim Kurumlan Genel MUdOrliigU /
SaYI : 95178074/405.0114359752
Konu: Kurul Karan
01/1012014
. . ...
........••..........V ALILIGINE
(il Milli Egitim Miidiirliigii)
ilgi:a) Mi111 Egitim Bakanhgl Talim ve Terbiye Kurulu B~kanhgI'nm 24/09/2014 tarihli ve
79031618/50.01.04/4172465 sayIlI yazlSI.
b) Milli Egitim Bakanhgl TaBm ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgl'nm 24/09/2014 tarih
ve 90 saYlh karan
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 10. Slmflanna naklen ogrenci ahnmasma
ili~kin ilgi (a) yazl ekinde gonderilen ilgi (b) 90 saYlh karar ekte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve ilgi (b) karann iIinizde bulunan tUm ozel Ortaogretim kurumlarma
duyurulmasl hususunda geregini rica ederim.
Orner Faruk YELKENCi
Bakana.
Genel MUdtlr V.
Ek:l-Karar YazlSl(1 Sayfa)
DACHTIM:
81
11 Valiligine
Be~vler KampUslllANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
AyrmtIh bilgi iyin Ercan DZLO ~b.MUd.
Tel: (0 312) 4133465
Faks: (0 312)2122461
Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~lr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
3fff-eOfl-3e Il-b2a8-gecO kodu He teyit edilebilir.
T.e.
MiLL! EGiTtM BAKANLICa TaUm ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgl
SaYl
Tal'ill
Kurulda Gor. TariM
Ollcekl Kararm
Tarill ve SaYlsl
~o
'2~. O~·
2011,
22/09/2014
Konn: Meslek! ve Telmik Anadolu Liselerinin 10.
Slnlflarma NaWell Ogrenci Almmasl
02/0612014 ~50
Ba~kal1hgllntza
yapdan ye~it1i ba~vurular ilzerine Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 10.
SmlfJarma Naklen l>grenci Ahomasl kOllUSU Kurulumuzda g6rU~i.ilmU9 olup 2014-2015 Cgretim
Ylhnda mesleki ve teknik orta0Aretim okul ve kurumlarmm 10. slIufmda ogrenim g5rmekte olan
ogrencilerin, bu 6gretim Ylhnda a~lml§ Mcsleki ve Tcknik Anadolu Lisesine nakil isteginde bulunmasl
durumunda;
1. Naklell gelen 6greneiler r6§it ise kendisinden, r6§it degil ise velisinden "Ogrencinin sUlIf tekl'an
yapmadan mezun olmasl durumullda kendisine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diplomasl"
dUzenlenmesinin kabul edildigine dair dilekye ahnmasl,
2, Bu ogrencilerin OlU9turdugu slmflar i9in, Talim ve Terbiye Kurulu tarafmdall kabul ediJmi~ ve
uygulanmakta olan Anadolu Meslek Lisesi Alan/Dal Haftaltk Ders Cizelgesi i1e bu alan/daia aU
Ceryeve Ogretim Programmm uygulanmasl
hususunu uygun g6rU~le 8rz ederiz.
Kamil YE$iL
DYE
r,3~~~
DO~.'ni GUray KIRPIK
DYE
C.~D"IY!.V It' )
Pmf. Dr. Melunet BAyyiG-iT
DYE
.
frl
Dr. Ibrahim DEMiRci
DYE Do~.Dr~·
OYE
,[L£(
. Dr. HijS~Yin~tRtNl
DYEr
~~
Prof. Dr. EminK:A.R:w , ...
Kurul Ba~kant
UYGUNDUR
.•./09/2014
Milli Egitim Bakal11
Download