T.C.
MU~ VALiLiGi
ii Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 32026198/200/3236603
05/08/2014
Konu: ilkogretim Kurumlarmda Nakiller
............................... KA YMAKAMLIGINA
il9e Milli Egitim Mudiirliigu
..................................... MODDRLDGDNE
ilgi
: MEB Temel Egitim GeneI Miidiirliigunlin 26/07/2014 tarih ve 3173655 sayth yazlSl.
ilgi sayth yaztda, ilkogretim kurumlannda nakillerle ilgili zamanmda miiracaat
yapamayan veya konudan haberdar olmayan velilerin Temel Egitim Genel Mudiirliigu'ne
konu ile ilgili istekleri dogrultusunda nakil i~lemlerinin, 2014-2015 egitim-ogretim yth
ba~mda, e-okul yonetim bilgi sisteminde nakillerin ayilmastyla birlikte 30 Eyliil 2014 tarihine
kadar yapilabilecegi belirtilmektedir.
Soz konusu yazt ekte gonderilmi~ olup, ilgi yazt dogrultusunda gerekli i~ ve i~lemlerin
yapilmas1 hususunda;
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Valia.
Milli Egitim Muduru
Ek:
1-Yazt
Dagttlm:
ilye Kaymakamhklarma
ilkokul ve Ortaokul Mud.
T.C.
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI
Temel Egitim Genel Miidiirliigii
Say• : 10230228/200/3173655
Konu: ilkogretim Kurumlannda Nakiller
ilgi
26/07/2014
: MEB Temel Egitim Genel Miidiirliigfulfu115/05/2014 tarihli ve 10230228/200/
1955155 sayth yaztst.
Ozel ogretim kurumlanndan resmi ilkogretim kurumlanna nakillerin yaptlabilmesine
ilgi yaztmtz valiliklere gonderilmi~ti.
Ancak nakillerle ilgili zamanmda muracaat yapamayan veya konudan haberdar
olmayan velilerimizden taraftmtza konuyla ilgili istekler ula~maktadtr.
Bu nedenle ilgi yaztda belirtilen nakil i~lemlerinin, 2014-2015 egitim-ogretim yth
b~mda, e-okul yonetim bilgi sisteminde nakillerin aytlmastyla birlikte 30 Eyliil 2014 tarihine
kadar yaptlabilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
ili~kin
YusufTEKiN
Bakan a.
Muste~ar
DACHTIM
Geregi:
B Plant
Bilgi:
Bilgi i~lem Dairesi Ba~kanhgt
Bu beige, 5070 sayi11 Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanmi~tJr
Download

Yazı İçin Tıklayınız