T.C.
wtir,r,i nciriu n.trunr,rGr
Temel Elitim Genel Miidiirlii$i
Sayr : 437 69797 11,0.061
Konu: Segmeli Dersler
06/02/2015
13207 56
VALILIGINE
(il Milli Elitim Miidiirlii$i)
ilgi:
Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlrnn28105/2013 tarihli ve22 sayh Kurul Karart
eki ilkOlretim Kurumlarr (ilkokul ve Ortaokul) Haftahk Ders Qizelgesi,
b) 0410912014 tarihli ve 86 sayrh Talim ve Terbiye Kurulu Karan eki imam Hatip
Ortaokulu Haftaltk Ders Qizelgesi,
c) Destek Hizmetleri Genel Miidiirliiltinnn l2l0ll20l5 tarihli ve 7619866511151
305475 sayrh (Genelge No: 20l5lD Genelgesi.
a)
Bakanhfrmrza
balh
ortaokullar
ve imam hatip ortaokullarrnda ilgi (a) ve
(b)
Qizelgeler uygulanmakta olup, bu Qizelgelerde zorunlu derslerin yantnda segmeli derslere de
yer verilmigtir.
2015-2016 e$itim tilretim yrh igin dlretmen ve
tr$rencilerimizin ders kitabr ihtiyaglan, 02-27 $ubat 2015 tarihleri arastnda agrlacak "Kitap
S e g im Modiilii"ne okul mi.idtirltiklerince girilec ektir.
itgi (c) Genelge do!rultusunda;
Baskrsr, ihalesi ve dalrtrmr uzun
bir zaman dilimi gerektiren ders kitaplarr/olretim
materyallerinin trlretmen ve tllrencilerimize 2015-2016 elitim Ogretim yrh baprnda
sunulabilmesi amacryla ve okullardaki iilretmen norrn kadrolanna ytinelik yaprlacak
giincelleme gahgmalarr da dikkate ahndrlrnda segmeli derslerin segimiyle ilgili ip ve
iplemlerin 2014-2015 elitim illretim yrhnm ikinci dtinemin baprnda yaprlmasmrn uygun
olaca[r deferlendirilmektedir.
Bu baglamda;
,2014-2015 elitim dlretim yrhnda ilkokul 4 ile ortaokul 5, 6 ve 7. stnrflarda okuyan
tilrencilerimiz llgi, istek ve yeteneklerini dikkate alarak 2015-2016 egitim Olretim yrhnda
okumak istedikleri segmeli dersleri Ek'de yer alan dilekge tlrneklerine gdre okul
mtidiirlii[iine 20 $ubat 2015 tarihine kadarteslim edeceklerdir.
.Okul miidiirliiliine yazrh olarak beyan edilen ders segimleri 20 $ubat 2015 tarihine
kadar e-okul sistemine okul ybnetimleri tarafindan iglenecektir.
Atattirk Blv. 06648 Krzrlay/ANKARA
Elektronik A!: www.meb. gov.tr
e-posta: [email protected]
gov.tr
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov tr adresinden
Ayrrntrh bilgi igin: $enay KOSE
Tel: (0 312)4131608
Faks: (0 312)4254049
fcc0-f7e4-3d67-87de-43ce kodu
ile teyit edilebilir.
. 2015-2016 efitim
trlretim yrhnda ortaokul 5, 6,7 ve 8. smtflarda okuyacak dlrenciler
haftada toplam 6 saat, imam hatip ortaokullannm 5, 6 ve 7. smtflannda okuyacak olan
6lrenciler haftada toplam 2 saat, imam hatip ortaokullarmrn 8. smtflarmda okuyacak olan
blrenciler ise haftada toplam 1 saat segmeli ders segeceklerdir.
.2015-2016 e[itim olretim yrhnda ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5, 6, 7 ve 8'
srruflannda okuyacak olrenciler igin ayfl ayn hazrlanan dilekge iirnekleri ekte yer
almaktadrr. Olrenciler, kendileriyle ilgili dilekge 6rne$ini kullanarak ders segimlerini
yapabileceklerdir.
.Segmeli derslerin hangilerinin oldufu, kagkez ve kag saat segilebileceli gibi konularda
ilgi (a) u. (U) Qizelge'lerin agrklamalar btiliimiinde yer alan hususlar dikkate altnarak ilkokul
+I srnif ogrencileri ve velileri igin srnrf tllretmenleri rehberlik edecek, okul miidiirliikleri
segmeli dirslerin amacl, tarutrmr ve segimine ytinelik yaprlacak iglemler konusunda tllrenci
ve velilere ytlnelik bilgilendirme yapacaklardrr.
.Okullarda en az 10 trfrencinin aym dersi segmesi durumunda ilgili segmeli ders
okutulabilecektir.
.ilgili alanda 6lretmen yoklulu
gerekgesiyle okul ydnetimlerince 0lrenciler ve veliler
belli derslere y6nlendirilmeyecektir.
ilgili alanda yeterli sayrda dlretmen bulunmadrlr derslerin segilmesi hAlinde
diler okullardan maag/ek ders karprhlr gbrevlendirmeler yoluyla blretmen temin
.Okulda
tlncelikle
edilecek, bunun da miimki.in olmadrlr hillerde ticretli Olretmen temin edilmek suretiyle bu
dersler agrlacak ve okutulacaktr.
Konuyla ilgili Olrenci ve velilerimizin bilgilendirilmesi, dilekge orneklerinin okullarda
giiri.ilebileclt yirterai bulundurulmasr, 20 gubat 2015 tarihine kadar dlrencilerimizin
ytlt
segmeli ders segimine ilipkin tiim ip ve iglemlerin yaprlarak 2015-2016 elitim tilretim
igin ilgi (c) Genelge d-o!rultusunda kitap ihtiyaglannrn belirlenmesi amacryla gerekli
tedbirlerin Valiliginizce ahnmasr hususunda bilgilerinizi ve gerelini rica ederim'
Yusuf TEKIN
Bakan a.
Miistegar
EK: Dilekge tirnekleri (8 saYfa)
DAGITIM
Gereli
Bilgi
A Plant
B Planr
Atatiirk
Blv.
06648 Krzrlay/ANKARA
Elektronik A!: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected] gov.tr
Bu evrak glvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://ewaksorgu meb gov.tr adresinden
Ayrrntrh bilgi igin: $enaY KOSE
Tel: (0 312)4131608
Faks: (0 312)4254049
fcc}-f7e4-3d67-87de'43ce
kodu ile teyit edilebilir
2015-2016 eGiriru 66nerim vlu
iruaru narip oRTAoKULU s. stNtFTA oKUyAcAK 0Gnerucirn ieiru srgrueli orns
OnrueGi
.".".""
"""'T'C' Kimlik No'lu
isimli ogrencinin 2O75-2OL6 eEitim o[retim yrhnda agaltda
Velisi bulundu$um okulunuz '..../....' Stntft
.
oiuree
belirtilen toplamda 2 saatlik segmeli dersleri almastnt istiyorum.
Gereiini bilgilerinize arz ederim.
Ofrenci:
AdrSoyadr:
Tarih ve imza:
iulru
Veli:
AdrSoYadr:
Tarih ve imza:
HATip 9RTA9KULLARI iCiN HAFTALIK SE9MEL| DERS SEeiM TABLoSU
Haftaltk
Srra
Dersin Adr
No
Ders
Saati
2l(Ll
tt
Segmeli Kur'an-t Kerim (4)
Okuma Becerileri(1)
Yazarlrk ve Yazma Becerileri (4)
Yasavan Diller ve Leheeler (AdrEeceX )
Yasayan Diller ve LehEeler (AbazacaX4)
Yasavan Diller ve Lehceler (Kurmancca)(4)
Yasavan Diller ve Lehqeler (Zazaca)(4)
Yasavan Diller ve LehEeler (Lazca) (4)
Yasayan Diller ve Lehgeler (Gtirciice) (a)
Yabancr Dil (Almanca)(4)
Yabancr Dil (Arapca)(4)
t2
Yabancr Dil (Fransrzca)(4)
2/(11
13
Yabancr Dil (ineilizce)(4)
2/(tl
t4
Yabancr Dil (DiEer)(4)
L5
Bilim Uvgulamalarr(4)
2/01
2/(Ll
16
Matematik Uygulamalart (4)
2/ft\
77
G6rsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb') (2)
MUzik (4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler (4)
2l(Ll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
L9
Segilecek
Ders ve Saati
2/(tl
2/(Ll
2/(11
2l$l
2l(Ll
2/(tl
2/(Ll
2/(tl
2/(Ll
2/(rl
2/(tl
2/(L)
2l(tl
Drama (2)
210l
27
Zek6 Oyunlarr (2)
o Segmeli derslerin ortaokul iilrenimi siiresince kag kez ahnabileceii dersin adtntn yantnda parantez iginde
belirtilmigtir.
o Tabloda yer alan "segilecek ders ve saati" biiliim0ne segilen ders igin X iSareti konulacak ve dersin 1 veya
2 saat segilecefi ilgili stitunda belirtilecektir.
20
2oLs-20t6 rGiriru 66nrriru uu
irunru nerip oRTAoKUru 6. stNtFTA oKUyAcAK 66neruciun ieirrr sreueli oens oiterge 6nrue6i
.........
oRTAorutu vtUoUnlUGUrue
Velisi bulundu[um okulunuz ...../..... Stnrfl
.
...........
."....T'C' Kimlik No'lu
isimli olrencinin 2OL5-20L6 egitim dfiretim yrhnda a5aftda
belirtilen toplamda 2 saatlik segmeli derslerialmastnt istiyorum'
Geregini bilgilerinize arz ederim.
6[renci:
AdrSoyadr:
Tarih ve lmza:
Veli:
Adr SoYadr:
Tarih ve imza:
iruaru HATip O9RTAOKULLARI iCiN HAFTAIIK sEgMELi
DERS sECiM TABLoSU
Haftaltk
Srra
No
1
2
3
4
Ders
Saati
Dersin Adr
Secmeli Kur'an-t Kerim (4)
Okuma Becerileri(1)
Yazarlrk ve Yazma Becerileri (4)
Yasavan Diller ve Leheeler (AdrEeceX
ve LehEeler
ve Lehqeler
ve LehEeler
ve Lehceler
ve Lehceler
2/(t
2l(r
21{.1,
(AbazacaX4)
2/(!
2tn
(KurmanccaX4)
2/(L
(Zazacal(4|
2l(Ll
2/(t)
)
5
Yasavan Diller
6
Yasavan Diller
7
Yasava n Diller
8
Yasavan Diller
9
10
tt
Yasavan Diller
Yabancr Dil (Almanca)(4)
Yabancr Oil (Arapca)(4)
t2
Yabancr Dil (Fransrzca)(4)
13
Yabanct Dil (ingilizceXa)
2l(t
t4
Yabancr Dil(DiEerXa)
2/(L
15
Bilim Uvgulamalart(4)
L6
Matematik Uveulamalarr (4)
G6rsel Sa natla r ( Resim, Gele ne ksel
MUzik (4)
Spor ve Fiziki Etkinlikler (4)
L7
18
1.9
Segilecek
Ders ve Saati
(Lazca) (4)
2l$
2l(t
(GtircUce) (a)
2llt
2/ft
2l(t
2/(t
Sa
natla r, Plasti k
Sa!9!]9!y!J-14
2l(Ll
2/(11
21ft
2/(L
Drama (2)
2/(tl
2t Zek6 Oyunlarr (2)
2/(1
Halk Ktilti.irU (1)
22
2t0l
Hukuk ve Adalet (1)
23
parantez iginde
yantnda
adtnln
dersin
allnabileceli
kag
kez
siiresince
o Segmeti derslerin ortaokul iif,renimi
belirtilmigtir.
o Tabloda yer alan "segilecek ders ve saati" biil0mUne segilen ders igin X igareti konulacak ve dersin 1 veya
2 saat segileceti ilgili siitunda belirtilecektir.
20
2o1s-2016 e6iriru 66neriru
uu
imRru xerip oRTAoKUru 8. stNtFTA oKUyAcAK 66nenclun ieiru secueil oens
oiurce
OnrueGi
oRTAoKULU vt UoUnlUGUrur
Velisi bulunduium okulunuz ...../..... Stntft
.
...........
.'.....T.C. Kimlik No'lu
isimli df,rencinin 2OL5-2OLG epitim diretim yrhnda
aga$tda
belirtilen toplamda L saatlik segmeli dersi almasrnr istiyorum.
Gere$ini bilgilerinize arz ederim.
0[renci:
Veli:
AdrSoyadr:
Tarih ve imza:
AdrSoyadr:
Tarih ve imza:
irunru HATip oRTAoKUTLART ieiN HAFTALTK SECMEL|
DERs sECiM
TABtosu
Haftahk
Srra
Dersin Adr
No
Ders
Saati
L
7
Segmeli Kur'an-r Kerim (4)
Okuma Becerileri(1)
Yazarhk ve Yazma Becerileri (4)
Yasavan Diller ve Lehceler (AdrEeceX4)
Yasayan Diller ve Lehgeler (AbazacaX4)
Yasavan Diller ve Lehceler (KurmanccaX4)
Yasavan Diller ve Lehceler (Zazacal(4\
8
Yasavan Diller ve Lehceler (Lazca) (4)
L
9
Yasavan Diller ve Lehceler (GUrctice) (4)
iletisim ve Sunum Becerileri (1)
Yabancr Dil (Almanca)(4)
L
1
13
Yabancr Dil(ArapcaX4)
Yabancr Dil (FransrzcaX4)
L4
Yabancr Dil (ingilizce)(4)
t
15
Yabancr Dil(DiEerX4)
t
16
Bilim Uvgulamalarr(4)
L7
18
Matematik Uveulamalarr (4)
Qevre ve Bilim (1)
19
Bilisim Teknoloiileri ve Yazrhm (2)
20
G6rsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (2)
Mi.izik (4)
L
2
3
4
5
6
10
tt
T2
2t
22
23
24
25
o
o
Spor ve Fiziki Etkinlikler (4)
Zekd Ovunlarr (2)
Segilecek
Ders ve Saati
L
L
L
L
L
L
L
I
L
t
L
t
t
1.
t
t
t
1,
Medya Okuryazarh!r (L)
1.
(2)
Di.i$i.inme EEitimi
Segmeli derslerin ortaokul iif,renimi stiresince ka9 kez allnabileceti dersin adrntn yantnda parantez iginde
belirtilmigtir.
Tabloda yer alan "segilecek ders ve saati" biiltimiine segilen ders igin X igareti konulacak ve dersin 1 veya
2 saat segileceti ilgili siitunda belirtilecektir.
iruau nRrip oRTAoKUru
2o1s-2016 e6iriru 66neriu vrr.r
7. srNrFTA oKUyAcAK 66neruciun icirrr
.....
oRTAoKulu tvtUoUntUGUrur
Velisi bulundu[um okulunuz ...../..... Srnrfr
...........
. isimli olrencinin
2OL5-2OL6
belirtilen toplamda 2 saatlik segmeli dersleri almasrnr istiyorum.
Gereiini bilgilerinize arz ederim.
Ofrenci:
AdrSoyadr:
Tarih ve imza:
Dersin Adr
No
5
Secmeli Kur'an-r Kerim (4)
Yazarhk ve Yazma Becerileri (4)
Yasavan Diller ve Lehceler (AdrEeceX4)
Yasavan Diller ve Lehceler (Abazaca)(4)
Yasavan Diller ve Lehceler (Kurmancca)(4)
6
Yasavan Diller ve Lehceler
7
8
Yagayan Diller ve Lehgeler (LazcaXa)
Yasavan Diller ve Lehceler (GUrcUce)(4)
3
4
9
10
Yabancr Dil (Almanca)(4)
LT
Yabancr Dil (Arapca)(4)
Yabancr Dil (FransrzcaX4)
Ders
Saati
2/ft\
2lttl
2lftl
2/ft\
2ll7l
2t0l
2/(Ll
2/l7l
2/(tl
2/ft\
2tIl
15
Bilim Uveulamalarr(4)
16
Matematik Uygulamalarr (4)
Cevre ve Bilim (1)
Bilisim Teknoloiileri ve Yazrhm (2)
2/(Ll
2/(Ll
L7
18
19
20
27
22
23
24
25
26
210l
2/(tl
2llrl
Gdrsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (2)
Mi.izik (4)
2/(11
Spor ve Fiziki Etkinlikler (a)
Zekd Ovunlarr (2)
Halk Ki.ilttirti (1)
Medva OkurvazarhEr (1)
2l$l
2lftl
2t0l
Hukuk ve Adalet (1)
DU5i.inme EEitimi(2)
Segmeli derslerin ortaokul
Segilecek
Ders ve Saati
2/(Ll
2llLl
t4
agairda
TABtosu
Yabancr Dil (ingilizceX4)
Yabancr Dil (DiEerXa)
13
r
Eazacal4l
iletisim ve Sunum Becerileri (1)
t2
r
HAFTALTK sECMEti DERs sECiM
Haftahk
Srra
2
.......T.C. Kimlik No'lu
eiitim ci[retim yrhnda
Veli:
AdrSoyadt:
Tarih ve imza:
iruam HATip oRTAoKUUART ieiN
1
securil oens oiterce 6nrue6i
2/l7l
2t{trl
2/Il
2/(Ll
tiirenimi siiresince kag kez ahnabileceEi dersin adtntn yantnda parantez iginde
belirtilmigtir.
Tabloda yer alan "segilecek ders ve saati" biillimtine segilen ders igin X igareti konulacak ve dersin
2 saat segileceti ilgili s0tunda belirtilecektir.
I
veya
Download

Seçmeli Dersler Bakanlık Yazısı 06.02.2015