T.e. MUS V ALILIGI il MOO Egitim Miidiirliigii 28/01/2015
SaYl : 737744021160.02.0811005072
Konu: NARKOTIM Projesi ve Payda~lar
~
.......................................................... KAYMAKAMLIGINA
nye Milli Egitim Mudiirliigu
..
~..
~.
... ..
................................................................. MUDURLUGUNE
Ilgi :Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mudiirlugiiniin
27.01.2015 tarih ve 910687 saYlh yazlsl.
Narkotim Projesi ve Payda~lar ile ilgili i$ ve i$lemlerin ilgi yazl dogrultusunda
yapllarak, Koordinasyon Kurulu toplantIlanna yonetici duzeyinde katIllmm saglanmasl
hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
iI Milli Egitim Mudiirii
Ek :l.Yazl(3 Sayfa)
Dagltlm :
Il~e Kaymakamhklanna
Merkez Tiim Okul Mud.
RAM Mud.
BILSEM Mud.
Egitim Uygulama Okulu Mud
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~tIr http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
1754-aOb7-346b-9e43-6028 kodu lie teyit ediJebilir.
T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigii 27/0112015
SaYI : 26670320/160.02.08/910687
Konu: NARKOTiM Projesi ve Payda~lar
................................. VALiLiCiiNE
(it Milli Egitim Miidiirliigu)
ilgi: Emniyet Genel Miidiirliiguniin 14/01/2015 tarih ve
62018024-45906.(22134)-109880-15885 saYlh yazlsl.
Emniyet Gene1 Miidiirliigiiniin ilgi yazlsmda beHrtilen proje kapsammda, i1 Uyu~turucu
Koordinasyon Kuru1u toplanttlanna il Milli Egitim Miidiirliigtiniizden yonetici diizeyinde
katthmm titizlikle saglanmasl hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Celil GUNGOR
Bakan a.
Gene1 Miidiir
Eki:
1- ilgi Yazl (2 Sayfa)
DagltIm:
BPlant
MEB Bellevler Kampus ABlok Y.MahalIe/ANKARA
Elektronik Ag: www.orgm.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak glivenli elektronik il1l7a He imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
Ayrmhh bilgi iyin: Servet KILI<; Sef
Tel: (0312)413 3005
Faks: (0312) 213 l3 56
ee71-eecl-397e-b458-609b kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
t<;i~LER1 BAKANLlGI
Emniyet Genel Mtidiirlilgil
SaYI
Konu
: 62018024-45906. (22134) (oj'!!O -I}(,ff
: NARKOTIM Projesi ve payda~lar
M.J01l2015
DAlUTIMDAKi YERLERE (,ttkd ea/TIM
gAf;-AAIi... I&lIV'A)
Emniyet Genel MtidtirltigtincesuyUD anleyici boyutu esas alarak
geli~tirilen
ve
ayIll~l,
Ba~bakanImlz Saym Ahmet DAVUTOGLU'nun katIllmlyla 11.12.2014 gunil geryekle~tirilen
Narkotim Projesi kapsammda; Narkotim polisleri, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbaku,
Erzurum, Mersin, istanbul, Izmir, Konya ve Samsun illerinde goreve b~laml~tIr. 2015 yllmda 81 it ve
28 Hye olmak ilzere iilkemizin genelinde uygulanmasl hedeflenen proje ile;
l-Uyu~urucunun odagl haline geldigi tespit edilen balge, mahalle, sokak, okul oniilyevresi,
ogrenci ve gellc;lerimizin sosyal ya~am alaru vb. bolgelerde gerekli tcdbirleri almak suretiyle
u~turucu ile miicadelede etkin ve kahcl sonuylann elde edilmesi,
2-Etkin operasyonlarla devletimizin suy/suyluyla miicadeledeki kararhhgmm gosterilmesi,
3-tlgili tum kurum/kurul~lar ve toplumun her katmanlyla, i~birligildayam~ma iyerisind<;
SUI/un magduru veya miiptelasl olan bireyin topluma kazandlCllmasl ve sosyal bilinylendirme
faaliyetlerinin yiiriittilmesi amaylanmaktadlr.
~ilphesiz uyu~turucu He mucadelede, polisiye tedbirlerin yam srra sosyal bilin91endinne, tedavi
ve rehabilite siirecinin onemi biiyiiktiir. Burada oncmli olan, devletin tiim katmanlarml, mucadelenin
birer paryaSI haline getirmektir. Bu amayla; ll1lIye Saghk ve Halk SaghgI Mudilrliikleri, !1lilye Milli
Egitim Mudiirlilkleri, Aile ve Sosyal Politikalar tl Miidtirliikleri, Genylik ve Spor 11 MudUrliikleri,
illhye GIda Tanm ve HayvancIllk Miidiirliikleri, <;evre ve $ehircilik 11l11 ye Miidiirliikleri, Denetimli
Serbestlik Subeleri. illili;e MiiftUliikleri. Yerel Yonetimler (Belediyeler), Universiteler, Kay ve
Mahalle Muhtarlan He STK'lar (Sivil Toplum Kurulu~lan) projenin payd~l durumundamr.
Nitekim Ba~bakamrruz Saym Ahmet DAVUTOGLU aylh~ konu~masmda ozetle~ Narkotimlerin
ulvi bir gorev ustlendigini belirterek, sokak satlcllanna kar~l son derece kararh olunmasl gerektigini
ifade etmi~tir. Kon~masmm devammda ise. suyun magduru veya muptelasuun topluma
kazandmlmasl amaclyla devletin kucaklaYlcl yamna dikkat yekmi~ ve bu manada psikologlann
onemini vurgulaml~tlr.
Bu itibarla, projenin etkin ~ekilde yiiriitUlmesi ve istenilen sonuylarm elde edilmesi amaclyla
yaptlmasl gerekenler ~aglda belirtilmi~tir.
I-Projenin oncelikli olarak il Uyu~turucu Koordinasyon Kurulunda tamtIml amaclyla, ilk
koordinasyon kurulu toplantIsma, ilye kurumlann yanl Slra yukanda belirtilen payda~lann tamammm
ve projenin uygulanacagl lIye Kaymakamlanmn katlliml saglanacaktIr. Toplantlda, proje etrafhca
anlatllarak tiim kurum ve kurulu~larm projenin bilincinde olmasl ve projenin birer paryaSl haline
gelmesi ama91anacaktrr.
2-Narkotimlerle irtibath olmak 1izere, psikolog ve sosyolog gorevlendirilmesi yapIlarak,
gorevlendirmeye i1i~kin isim ve ileti~im bilgileri 11 Narkotim birimlerine gonderilecektir .
.. .1...
Esat Caddis; Akay Kilv~alll No:3 t;ankaya/Ankilra
Tel: (0311)462 7189
e-posta: narkotikt!jlkom.gov.tr
Narkotik Su~arla Miicadele. $ube MildilrlUgii
faks:(OU2) 417 06 21
Elektronik Ail; ~!!l.go\l.tr
Sayfa -2­
3- Proje surecinde yiliiltUlen yah~alara ait analizler, diizenli arahklarla
11 Koordinasyon
Kurulunda ele ahnarak, projenin it veya ilye bazh degerlendirrnesi yapIlacaktlr. Bu manada yetersiz
kalan uygulamalar, Have tedbirlerle gUylendirilecek ve b~anh uygulamalarm il genelinde
yaygml~Irllmasl saglanacaktir.
4-llgili ti1m kurum ve kurul~lar arasl i~bir1igi ve koordinasyon, Vali ve Kaymakamlanmlz
tarafindan saglanacak ve bu manada ol~abilecek aksakhklar giderilecektir.
Bilgi ve geregini arzIrica ederim.
/I
!' Dagltlm: Geregi : - 81 11 Valiligine - Adana Valiligi (Ceyhan KaymakamhiP-na)
- Antalya Valiligi (Alanya Kaymakamhg"na)
- Aydm Valiligi
(Didim, Ku~dasl ve N azilli Kaymakamhklanna)
- Ballkesir Valiligi
(Ayvahk, BandIrrna ve Edremit Kaymakamhklarma)
- Bursa Valiligi (fuegol Kaymakamhgma)
- Bitlis Valiligi (fatvan Kaymakambgma)
- Gaziantep Valiligi (Nizip KaymakamlIgma)
- Hakkari Valiligi (YUksekova KaymakamlIgtna)
- Hatay Valiligi (lskenderun Kaymakamhgma)
-lzmir Valiligi (<;e9me Kaymakambgma)
- Kahramanmarru} Valiligi (Elbistan Kaymakambgma)
- Krrklareli Valiligi (LilIeburgaz Kaymakamhgma)
- Kocaeli Valiligi (Gebze Kaymakamhgma)
- Mardin Valiligi
(KIzdtepe ve Nusaybin Kaymakamhklarma)
- Mersin Valiligi
(Silifke ve Tarsus Kaymakamhklarma)
- Mugla Valiligi
(Bodrum, Fethiye ve Marmaris Kaymakamhklarma)
- ~anhurfa Valiligi (Siverek Kaymakamh8ina)
- ~Irnak Valiligi (Cizre Kaymakamh8ina)
- Tekirdag Vali1igi (Corlu Kaymakamhgma)
- Zonguldak VaIiligi (Kdz. Eregli Kaymakamhgma)
Esat Caddesi Akay KNo:3 Cankaya!Ankara
Tel: (0312) 462 7189
e-posta: [email protected]
Bilgi :
-Adalet Bakanhgma
-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhgma
-<;evre ve ~ehircilik Bakanhgma
-Gen9lik ve Spor Bakanbgtna
-GIda, Tanm ve HayvancIllk BakanlIgma
-Milli Egitim Bakanhglna
-Saghk BakanbiIna
-Diyanet l~leri Bru}kanhgma
-TUrkiye Ye~ilay Cemiyetine
Narkotik Su(larla Miicadele. Sube MudOrliigu
Fak$:(0312) 4170621
Elektronlk At: wwwJwm.gov.tr
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız