T.c.
U~AK VALiLiGi II Milli Egitim Mildlirlilgil SA YI : 23374746-903.07.011 1-7;
KONU: 13 .Ek ders ilcreti kar~lhgl
gorevlendirmeler.
09/bJ/io 15­
1-00 I"\­
VALiLiK MAKAMINA
ilimiz Merkez Okullannda Ek ders licreti kar~lhgl derse girmek istediklerine dair
dilek~eleri bulunan ekli listede adl soyadl, mezuniyet durumu ve gorev yerleri yazdi
ogretmenlerin, Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen ve Yoneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine
ili~kin Esaslann 9. maddesine gore ek ders ilcreti kar~lhgl gorevlendirilmeleri, Bakanhglmlz
ilkogretim Genel Mlidilrltigilniln 16/09/2009 tarih ve B.08.0.iGM.0.08.0 1.0 1.0 10.07115135 saYlh
emirleri dogrultusunda 2014-2015 ogretim Ylhnda l1cretli olarak gorevlendirilmeleri
Mildilrltigilmilzce uygun gorillmektedir.
Makamlanruzca uygun gorilldligli takdirde olurlanmza arz ederim.
n
Milli Egitim Mildilril
Uygun
goril~le
arz ederim.
1.1. J..~
/201.~
Nevzat ER
Vali Y
CISI
OLUR.
U~ak
Valisi
Il MIlLI EGiTIM MUOURlUGU
Enstitii Sokak 64100 - U!jAK
irtibat
: Atama Servisi : A.Cabar - 169
T e l : 0 276 2233990 +169
Faks
: 0 276 2233989
okullar hayat oIsun
USAK MERKEZ OKULLARINDA DCRETLi OLARAK GOREVLENDiRiLEN OGRETMENLERiN
LisTESiniR.
BiTiRDiGi
S.N ADI - SOYADI
BRAN$
GOREV ALDIGI OKUL
nURUMU
Yunus Emre Anaokulu
Tamamen
OKUL
1
Fadime
~EN
Lisans
Okul Oncesi Ogretmeni
Download

13 Ek ders karşılığı görevlendirmeler 09.01.2015 17:08