T.e.
U$AK VALiLid} il Milli Egitim Miidiirliigii SA YI : 23374746-903.07.011 r'3
KONU: 14.Ek ders iicreti kar~lhgl
gorevlendirmeler.
l:3 I ~ c.
V ALiLiK MAKAMINA
ilimiz Merkez Okullannda Ek ders iicreti kar~lhgi derse girmek istediklerine dair
dilekgeleri bulunan ekli listede adl soyadl, mezuniyet durumu ve gorev yerleri yazdI
ogretmenlerin, Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen ve Yoneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine
tli~kin Rsaslann 9. mmidesine gore ek ders iicreti knr~lhgl gorevlendirilmc1cri, Bakanhgimiz
ilkogrctim Genel MUdUrlUgUnUn 16/09/2009 tarih ve D.08.0.iGM.0.08.01.01.010.07/15135 sayIll
emirleri dogrultusunda 2014-2015 ogretim Ylhnda iicretli olarak gorevlendirilmeleri
Miidiirliigiimiizce uygun goriilmektedir.
Makamlanmzca uygun goriildiigii takdirde olurlarlmza arz ederim.
Uygun gOfll~le arz ederim.
;-. .I~1..!2015
A~
VaH Y~srP""-
Nevzat ERGUN
~
OLUR.
ismail GlJRSOY
Vali V.
Enstitii Sokak 64100 ­ U$AK
irtibat
: Atama Servisi : A.cabar ­ 169
T e l : 0 276 2233990 +169
Faks
: 0 276 2233989
U~AK MERKEZ OKULLARJNDA iJCRETLi OLARAK GORIWLENniRiLEN OGRETMENLERiN LisTESiniR. HiTiRDiCi
S.N ADI-SOYADl
BRAN$
GOREV ALDIGI OKUL
nURUMU
Vala Gcdik Ozel Egitim Ortaokulu
Kismen
OKUL
1
UgurTA~L1
On Lisans
Din Ktiltiirti ve Ahlak B
2
Fadimc DUck SARII<A YA
On Lisans
Din Ktilttiril vc Ahlak B . Omcr Bedrcttin U~akh Ol1aokulu
3
FalmaKALE
On Lisans
Din Kiilttirti ve Ahlak B Mehrnet Sesli Ortaokulu
Tamamcn
4
Mclih ie;oz
Lisans
Bcdcn Egitirni
GOre Ortaokulu
Tam amen
KIsrnen KIsrnen
Yeni~ehir
Ortaokulu
Orner Bedrcttin U~akh Ortaokulu
Tarnamen
On Lisans
Bili~irn
6 Zuhal KA YNAR
Lisans
Fen Bilgisi
Susuzoren Ortaokulu
Tarnamen
7 Meltem e;INAR
Lisans
Fen Bilgisi
Yeni~ehir
Tarnamen
8 SevilAYDIN
Lisans
OkuJ Oncesi
Muharrem~ah ilkokuJu
Tarnamen
(')znur TA~A VLI
On Lisans
OkulOneesi
Karaeahisar ilkokulu
Tamamen
SongUll'iDAN
Lisans
Smlf Ogretmeni
Eglenee ilkokulu
Tamamen
11 CihanKAYA
On Lisans
Sml[ Ogretrneni
Eskigiiney i1kokulu
12 MuzaITer MIDIK
Lisans
Ingilizce
On Lisans
On Lisans
5
9
10
OzlernOLGUN
13 ZeynepER
14
Zeynep DEMtREL
15 Fadime SARle;ie;EK
On Lisans
16 Halirn DiNe;
Lisans
17 HUseyin Ali ERKOL
On Lisans
Teknolojileri
OrtaokuJu
Tamamen
!
Karakuyu Ortaokulu
Kismen
Din KiiltilrU ve Ahlak
Karakuyu i1kokulu
Kanunu Sultan Stileyrnan Mes.ve
Kismen
Tamamen
BiI
Din KilltilrU ve Ahlak
Tekn.And.Lis
Kanuni Sultan SU!eyman Mes.ve
Tamarnen
Bi!
Tekn.And.Lis
OkulOncesi
Eglenee ilkokulu
Tilrkye
Karakuyu Ortaokulu
Din KUltUrU ve Ahlak
Yapagllar Ortaokulu
Bi!
Tamamen
Tarnarnen
Kismen
Download

Ücretli Öğretmen Görevlendirmesi 06.02.2015 14:21