T.e. MU~ vALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii Say. : 32026198/100/2399980
Konu: Geni~letilmi~ ZOmre
Ogretmenler Toplantlsl
04/03/2015
TOM ORTAOKUL MODORLERiNiN DiKKATiNE
05-18 Mart 2015 tarihleri arasmda, ilimiz Merkeze bagIl tOm ortaokul 8.smlf
Matematik, Fen ve Teknoloji, Tiirk~e, Sosyal Bilgiler, ingilizce ve Din KUltiiIii ve Ahlak
Bilgisi bran~mdaki ogretmenlerimiz ile ekli onaydaki ~izelge dogrultusunda, Milli Egitim
MUdiirii Cevdet ARSLAN b~kanhgmda Geni~letilmi~ ZOmre Ogretmenler Toplantlsl
yapllmasl He ilgili 04/03/2015 tarih ve 2385193 saYlh Valilik Olum ekte gonderilmi~tir. Soz
konusu toplantIya katllmadan once okullanmzda konu ile ilgili ZUmre Ogretmenler
ToplantIlan yapIlmasl, ogretmenlerin toplantIya hazrrhkll gelmeleri, Merkezi Ortak YazdI
sonu~lan ile, ogretmenlerin yapml~ oldugu smav sonu~lan arasmdaki farkm tespit edilmesi,
belirtilen tarih ve saate toplantlya katlhmlanmn saglanmasl husususunda;
Geregini bilgilerinize rica ederim.
Murat <;OBAN
MUdiir a.
Milli Egitim Sube MUdiirii
Ek: Valilik OnaYl Dagltlm: TUm Ortaokul MUd. Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalannll~r. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden493b-562a-3ab3-9254-65dc kodu i1e teyit edilebilir.
T.e. il
MU~ vALiLiGi Milli Egitim Miidiirliigii Say) : 32026198120/2385193
Konu: Geni~letilmi~ Ziimre Ogretmenler Toplantlsl
04/03/2015
VALILiK MAKAMINA
ilimizde Merkeze bagh tUm ortaokullarda gorev yapan Matematik, Fen ve
Teknoloji, Ttirkye, Sosyal Bilgiler, Ingilizce ve Din Ktiltiirii ve Ahlak Bilgisi bran~mdaki tUm
ogretmenlerimizin a~agldaki yizelge dogrultusunda TEOG degerlendirilmesi yapIlmak mere
Milli Egitim Mudiirii Cevdet ARSLAN b~kan11gmda Ogretmenevi Toplantl Salonunda
Geni~letilmi~ Zil.mre Ogretmenler toplantlsl yapmalarl, belirtilen saatlerde gorevli izinli
saytlmalan uygun gorUlmektedir.
Makamlanruzca da uygun goriilmesi halinde olurlartnlza arz ederim.
Cevdet ARSLAN
Milli Egitim Mudtiril.
OLUR 04/03/2015 Zeliha UYAN VaH a. Vali Yardlfficlsl BRANSI
.MATEMATiK
IFEN VB TEKNOLOJi
TORKCE
SOSYAL BILGILERI
DiN KOLTVRD VE AHLAK
BILGISI
iNG1LacE
TOPLANTITARIHI
05/03/2015 - PERSEMBE
06/03/2015 - CUMA
16/0312015 - PAZARTESi
17/03/2015 - SALI
TOPLANTI SAATI
16:00
16:00
16:00
16:00
I
I
I
18/03/2015 - CAR~AMBA
16:00
Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalarum~. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenb881-2gel-382d-bd 14-7be8 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız