T.e
ASKALE KA YMAKAMLIdI
Ilce Milli Egitim Mudurlugu
Sayi
Konu
..........................................
ilgi
3 1 Mart 2015
993
: 79458815-90:f~02/
: Kalorifer Islerinde
Gorevlendirilen lsciler
MUDURLUdDNE
AS KALE
: it Milli Egitim Mudurlugu'nun 05/03/2015 tarih ve 2476929 sayih yazisi,
Ilcemizde gorevlendirilen surekli iscilerin kalorifer islerinde gorevlendirmeleri halinde
yapilacak is ve islemlerle ilgili Bakanhgmuz Destek Hizmetleri Genel Mudurlugu'nun
26111/2014 tarih ve 5751547 sayih yazrsi ve KOOP- is Sendikasmm 19111/2014 tarih ve 761
sayih yazi fotokopisi ekte gonderilmistir.
Bu itibarla iscilerin kalorifer islerinde gorevlendirmeleri halinde ekte gonderilen yazilar
dogrultusunda i~ ve islemlerin yurutulmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
K9a!siTLiSLi
Mudur a.
Sube Muduru
Eki: Yazi (2 adet)
Daginm: ilgili Okullkurum Mudurluklerine
31.03.2015 V.H.K.i.
: M.O~
Yeni Mahalle istanbul Caddesi Yeni Hukurnet Binasi Kat: 3
ASKALE / ERZURUM
e- posta: [email protected]
Ayrmtih bilgi icin: Mahmut OK - V.H.K.i.
Tel: 04424151038 - Dahili : 16
Fax: 04424151269
T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI
Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigii
SaYI : 54135754/915/5751547
Konu : Kalorifer Islerinde
26/11/2014
Gorevlendirilen Isciler
DAGITIMLI
ilgi:
xoor-ts Sendikasmm
19/1112014 tarihli ve 761 sayth yazisi.
Bakanligtrruza bagh il milli egitim mudurlukleri isyerlerinde cahsan surekli iscilerin uyesi oldugu ve
bu isyerlerinde uygulanan 01107/2012-30/06/2015
yururluk sureli toplu i~ sozlesmesinin taraf olan
xoor-ts Sendikasirun, kaloriferci olarak gorevlendirilen iscilerin cahsma kosullan ile ilgili ilgi talep yazrst
incelenerek ekte gonderilmistir.
Buna gore;
I.Kalorifer yakma isi veri len iscilerin, toplu is sozlesmesinin 37/1. maddesinde de belirtildigi uzere, 0
ise uygun ehliyet veya belgeye sahip olmalan gerekmektedir. Bu bakimdan, gecerli belgeye sahip olmayan
iscilere bu tur gorevler verilmeyecek, verilecekse de gerekli egitime tabi tutularak beige almalan
saglanacaktir.
2.i~ Saghg: ve Guvenligi mevzuati geregince, isyerinde kullarulmak uzere, iscilere yaptiklan ise
uygun i~ kiyafetleri verilecek (dogrudan temin yoluyla) ve yeterince temizlik malzemeleri
bul undurulacaktrr.
3.Toplu i~ sozlesrnesinin 36. maddesi ve ilgi yazi ile yapilan talep dogrultusunda, isciler, isin ve
isyerinin gerekleri de dikkate almmak suretiyle cahstmlacak, saghk ve ozilr dururnlanrn belirtilen belgeler
goz onunde bulundurularak i~ verilecektir.
4.2014 yrh Merkezi Yonetim Butce Kanununun 8/3.-4. maddeleriyle kamuda cahsan iscilere fazla
cahsma yaptmlmasi sirurlandmldigmdan ve bu maksatla butceye odenek konulmadigmdan, iscinin yapacagi
turn is ve islemler normal cahsma saatlerini asmayacak sekilde planlanacak ve yaptmlacaktir. Ancak, cesitli
nedenlerle fazla calisma yaptlrabilmek ve fazla yah~ma ilcreti odeyebilmek iyin Bakanhglmlzca yOriltOlen
yah~malar devam etmekte olup, sonuy almdlgmda aynca bildirilecektir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Bahattin GOK
Bakan a.
Genel Mildilr V.
EK:l-ilgi YaZI
DAGITIM .
Geregi:
- 81 il Milli Egitim MOdilrliigilne
Atatiirk Blv. 06648 KlZllay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
tr
Bilgi:
- KOOp-i~ Sendikasl Genel Merkezine
Aynntlh bilgi iyin: Bekir ALIMCI (Egitim Uzmam -Sahsa Bagh)
Tel (0312)4131879
Faks (0312)4181944
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov
tr adresindenc7ec-Odf8-30fc-9385-a2d7
Songiil BiLGE (Sef)
(0312)04131839
kodu ile teyit edilebilir.
KOOP-is,
UOI
glo,bal
TORKlYEKOOPERArJF, TtCARU VI: BORO J$~'LER' SEN DtKAS'
GENEl ME'JtK&zJ
THE COOPERATIVE,COMMERCE IlND OFFICf WOHKERS'UNION OF TURKEY
Karonfer Yakanlann
Konu
An!<;ilra, •.........•
<;::ah~JUaK('~ullarl
unIon
19
, .• ,
ta!;l;?!
201(
r.c
MILLl ECiTji\l BAKANLlGJ
»~Uek HLt;mctleri Genel Miidfir]Ugu'ne
ANKARA
DakanlJglmz bu.tl.re.sinde ~al.!~an gcndik:u:nJ~ ilyelerinin bir krsrrunm ilSl] i~e yarc:!JmCl
islerde 98h§lmldtklan mal umun uzdur, j~yeri Sendil ..a TcmsilciIerimiz He yaprnrs oldugumuz
toplantJhmnda, yardunci i~lenlen olan kalorifcr yakma i}lerinde ~.ah~tlrdan ilyelerimi7.
Imkklnda bir takrm s~kmtdarm y~andlg1 laraflmlza biIdirilmj~tir. Belirlcnen sJkJntilar ve
om:rilerimiz b~~llklar haiinde a~agjda Ylkanlml~tlr. Konu hakkJnda i~~j cah~tJran turn
birimh:rinizjn bilgilcndirilmesinin faydab oJacagl du~(jnmm~ktedif,
Kalorifer yakma islerinde cahsan i.~~iler Yetkiii KalorUer Ale~~isi
Kurslanna katllarak at~~4;'i belgesine sa.hip olanIar arasindan seyilmeHdir. Bu bclge
olrnadan Isciler kalodfer yakn1£l.ya zorJarullamalHilr. Aksi takdirde ya~anabilecek bir i~
Ka7,asmda belges!/' \-e zarIa i~~i~al!»tlran i~veren vekilleri de dogrudun sorumlu ofacaklrL
1. Belgesiz (:'ah~hrdma=
,ail,.n ;j,ibo
gorev yapt,klan '"re il'eri,inde
f,;lyatetbi vc nlaL.:Geme iJe lemizlik
2. i, K'yar.ll.rl: K.lorifer yakm. i;i<rind.
yaphkian
i.';iiJl niteligine uyglln koruYUCli
l1laizemcJeri verilmelidir.
i~
3. i~c Uygun i~~i(:alJ~tlrltla ~ O.-;eIlikk: katl yaknh kaloti rer kazanlannda ~alt$an i~9i1crden
doktor taporu ile bi:lgdendirmek kaydlyJa ULun slire ayakra kalmaYl, aglf kaJdlmlaYl
engcUeyec~k bedcnsel engeli bulunaniar ile karp, kronik bron§il, tHocrktiJOL:, aSllm, diger
akcigcr hastru!kJan vb. olaillura lwlorHcr yuktlnimamasl gcrekmektedir.
4. Fa:£Ia C;ab~ma~ Kalorifer yakma ili1crinde s:alJ~<Ul i~<;:iler~ hu toplu i~ sozJe~eSii
He
bdirlenen haftahk crall§rna suresinin tiLerinde ve hafta tatillerinde flUJa ftah~tJ.rma
yaptmlmama91 g~rek.mektodjr. Fazla ~all~ma ihtiya~I olmasl haJinde isc glinlilk .;.oh$ma
sijrcsinin hi.;bir ~kHde onbir s.1J'lli ge~memesi gctekmektedit.
5, BiIindigf ilzere kazanm i~lctiIIllt:si ilc gorevlendiri1ccek ki§i, ortaya ~;akabikce .
miiJahaJedcn SOl'urnludur. Do]ayl$lyJu k5rnHr kazanlnrmdan
mesul U ler
aynca
bil~ka i~ler yapnnlmama::a g~rckmektedir.
Bilgi ve gcregini ar;:; cderiz.
/ 4 s=:::
'_EYLip Ar.EMI.JAR
Utme1 Rn~kan
-
---'-
O?Verefl
Sukak
---'No: 6
06'57{} [email protected]/Il.NKAI\A
---TeJ
Sam, Gsm
Faks
----
: {0312) 22944
23008 55.232 ---0910-T T
: (0 533) 7704~ 81-B2--83
: (0 312} 229 ~H JcS
so.
--------
-----
web
; www.koOpi>.org.lr
e-posta ; bilgi~konpfs.or9,tr
..
Download

kalorifer işlerinde görevlendirilen işçiler