ToC。
BANAZ KAYMAKAMLIGI
119e Milli Eこ itim M艤 duriuЁ
Sayr
通
18/12/2014
: 567488131 10016635907
Konu: Seminer Duyurusu
MUDURLUGUNE
BANAZ
Hgi:い ak H Milli Eこ itim
MuduriuЁ unun lo/12/2014 tarihli vc 63 H 21l saylll yazlsl.
Hgi yazl ckinde alinan cOCuk oyunlari ve Spor Kulipleri Konた derasyonu
Baskanilこ 1(CClik 90mak Pederasyonu)'nln "scmincr Duyurusu" hakklndaki 09//12/2014
tarhli vc 123 saylll yazlsl ve ekleri yazllnlz ckindc gё
ndcrilnlistir.
Bilgile“ nizi vc gcreЁ ini五 Ca edcrim.
Huscyin KIYAK
Mtidur a.
H9c Milli EЁ itim Subc Midirii
Gttven‖ ElektrOnik
imzall AsIIlle Ayn:dir
2° 17
17′ 1径
EKLERI:
―
Yazl(4 Sayfa)
DAGITIM:
―
Tum
Okul Md.Banaz
l10c Mili EEllnl Mldurll[o
int・ adr.http:〃 bantt mcb gov tr Ayrintlll Bilgi icin irtibat sCf H∪ MIT
Bana′ UsAK
E― posta:ban厖 64omcb 30V tr Td:31553H(Dahili 1 9)Faks no:3151369
GUN
Bu o'rak giivenli elcktlrnik imza ile imzalanmrstrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindcnabOf-40c3-3 6a I -8e0d- I b5e toau ile teyit edilebilir
T.C.
MiLLi ECiTlM BAKANLIこ
]
Tcmel EEitim Gencl Mldurii慧 濃
Sa押
……/
:B.08,0.TEG.0_04,00,00.010/06
./2012
Konu i cOCuk oyunla自
Konfederasyonca:
1.cOSKK taraindan okullanl潤 za oyunlar ile ilgili ara9‐ gcre9 yardiml yapllmぉ 1,
tumuva ve,enlik dizenlenebilmcsi iOin,0こ itim Ve ё
廓℃timin temel ama91anna ters
diOmCyen kurum vc kurulu§ lann spOnsorluklarinin kullanmasl icin valilik Onaり
nln
alinぼ nasl,
2.BakanllElm121n il」 (b)Genelgcsi llc uygulamaya konulan・ 10kullar Hayat Olsun
Pro」 esi"lcrcevesinde okul bahOcicrinin uygun yericHnde d02enlenecek geleneksel
9ocuk oyun alanlannln,standartlannin bclirlenmesi ve imkanlar ol,tisiinde yapllmasl,
3.11lerde temsilcilik aracllltt ilC 90Cuk Oyunlarl,lidcnik ve hakcmllk scminedennin
dtizenlenmcsi,
4.Hcr t薔 rl滋 giderleH cOSKK taraindan karsilanlnasl kaydlyla okullararasi dizeyde
,cnlik veya turnuvaiann diizenlenmesit
5. Organizasyonda giivenlik ve sa二
1lk tedbirlcrinin alinm251,
6.Or3anizasyona katilacak oyuncu 9ocuklann sa二
1lk raporiarlnln alinmasl,
7.OrganizasyOnda gOrev alacak hakcm ve pcrsonelin g6rcvlcndiHimcsinin saЁ larunasi
vc ttiΠ l
giderlerinin ka■ 1larmasl,
8,Konfcderasyonun so「 unlluluttunda yaPllaCak Olan etkinlikle五 n il isi ve iller arasl
●,lrna nc yapllmatt halinde ёttend Ve ёζamcn● 甲yacak ara,lann ёzdllkleinln
``Okul Servis Ara91an HiZmet Yё nctmeli31'・ Ve`ι Karayolu Taslma Vё netmeli」 "
httkumlc五 ne uygun olmasI
hususunda bilgilerinizi ve gerettini rica cdc」
m
DAGIT34:
GereJ:
Bilgil
A ve B Planl
COCuk Ownlan ve Spor KulilpleH
Konfederasyonu Ba,kanilEIna
饂
Atatirk Buivar1 06648 Bakan:lklar/ANKARA
Bl131 19in,M CENGiZ sb.Md,
Tclcお n:(o312)4)3:580
Faks:(0312)4:77105
に3m kuiture!etki‖ [email protected]
yJ● ぃ
●
3● 卜Or
― 晟●
““
TC
MLLiEё iTiM BAKANLIё I
Tcmcl E」 tim CCncl Mldintii
Sayr
: B.08,0.rEG,0 04.00.00.010/*-
Konu
: Qocuk Oyrnlarr
/
f lUSt
/2012
11 0 Fy1 21112
VALILIGNE
(1l Milh Eこ itim Midurll普
り
ngi :a)o8′ 08/2012 ta‖ hl w 50 saylh c∝ uk Ownlarl vc Spor Kuliplcri Konfederasyonu
Ba,kanllこ inln yazlsl,
b)16/01/2012 tahhli vc B 08 0 1KG 0 20 00 00-010060:/2657(2012/04)saメ
11
Genelge
COCuk Oン unlari ve Spor KultpleFi Konfedcrasyonu(cOSKK)Baskanllil taraflndan
Tllrkiye genelindeki okunarda 。。cuk oyunlarl dl12CnlCnmesine iliskin ilgi (a) yazl
lllC● lenlnistir
COCuk Oン unlarl vc Spor Kulipleri Konfdcrasyonunca[ド lcnckse1 9ocuk Oyunlannin
iktc‖ Ein
gchstirllmesi, yayglnlaotinima.sL gclecek nesllere aktanimasl vc ulumi bi‖
sagimm“ l
hedcnenIIlektedit Bu arna91a:
Valiliklerce;
1ldc yap:lacak her ttrli organizasyonlarla ilgili onay alinnlasl,
1
2
Dtzcnlenccek olan ctkinliklelln okul
ёLTetlllcnlchnin gozctiminde yapJmaslnln
Sallallmasl,
。
kul
mtdlrliさ 6ntn Ve vclisinin izin onaylnin alinmasL
3
OBrCnCinin Oま eniln gё rdig。
4
unlanna yё nelik senhklcr vc
ン
cOSKK taralindan vc」 lecek ettitim ne cocuk 。
arnalannda
il
mini
cgIIm
midl」 i]inden yetkili
mmuvalann uygulanlnasl a゛
5
"rCVICndinlmesl,
cOSKK tarartndan yapllacak Oocuk oyunlarl ile ilgili orgat― syontar ve semincrlcr
i9in, c=ilm VC Oま etim faallycllcrlni aksatlnayacak,cklldC,Spor salonlan, okul
bahceleri,konfcrans sa:onlan ve dersliklerin dcrs saati dl,lnda ku‖ anlma a91lmasl,
´0
cOSKK taraindan mcrkcz vc ta,ra tcskilaunda g6rcvli Oま etmen vc yё ncicilcre
yonclik gcleneksc1 7ocuk oyunlarl kurs ve semincr duyurulannln yapllmasl,
7
HCr Cこ him_6:rclm ylh SOnunda yll iccnsindc pp:lan etkinlklcdc ng‖
i kapsamll
rapodann(yap:lan ctkinliklcr,kablan Ogrctmcn vc ё
ょenci Sayllan ilc valhk 86rusi)
dizcnicncrek Bakan11こ a g6ndc」 Imcsi,
Tcic rOn:(o312)4131580
Fasi(03!2)41フ 7111
tegm_kulture ctkilllik,cr(3[]]こ b gov ti
熙
⑬︸
嚇
B'18'iCin:M CENGlZ sb Md
ー
g轄.a..i 墜
基
嗅xumrr-n
d.-.tr..u
EK12
YER
TARIH
20 ARALIK 2014
(TeOnk an at m)
21 ARALIK 2014
(Uygu ama)
SAIT―
SABRIACAOGLU
ANADOLU L:SESI
KEMAL● Z MH 64200
SAAT
[rkan 301ent sAFAK
1000-1600
usAK
Senl ner KoordinatOr0
05493081838
usAK
SAIISABRI A6A00LU
ANADOLU L:SESI
KEMALOZ MH 64200
lLET151M
coskkseminerOomai com
1000-1600
BURclN ERYILMAZ
U5ak!I Ba5kanl
05054544467
co.ur oYu{4.r v. spo. r(uLorLrRl xo.r
Adr..: Y.tI i..h- Y.all Yo. !br- xe12 tG...t ../I^Y!.atl
at lo o tx 5 r at w.ar trjru.ra-r.
q' {..5,.-rrad*]n
r-e.' -r.+
KULOPL∬ KO綿 淵 :慧 詳 ぶi馴器 KANH伽
(Celikgomak Federasyonu )
u
n
卸K
o
0912_2014
:123
:Seminer DuYurusu
UsAK VALiJdi
(lL MiLLi ECiTiM MttDORLO10)
m/ice ve ulusai d12eyde Sem:ner,lig,turnuva,sen‖ k gibi organizasyonlanmlz Etilm
oこ reum
vllsorecinde devam etthedir ll/11cenizdeki,Oku16nceJ′
ilkokuL ortaoku ve Llselerde
im alm:5
retmen,idarecilenn
veya
EЁ
kim
Fakultesi
me2un:a口
nln
ve pedagolik e言 に
ver alan tum 6首
1isans mezunlann n Veni nes‖
vetlstirme prolesinde yer almala口 M‖ ietlmize al beden k6化 Oru nun
dtter kuto‖ ere ettt etmesine vard:mc:o acakur
Seminere ka● │:m,rtian httDノ /WWW coskk org tr/MaproDuvurubr/17 adreJnde yer
almaktadlr
Kat hmolar 柿 ■ヽ
"skkven.o″
yapacaklardir
州1/muracaat aspx adreslnden seminer ba,vuruSu
Mi‖ Eこ ■m3akanhこ in n Ekteki 10[Y!●
yap:acak i51em er ba゛
│こ
:2012 Tanh ve 129S2 say‖ l ya2:Sin n Va‖ iklerce
lnin 5 ve 6 maddesine istinaden, Ek 2 te be:lrtien yer ve ta‖ hte
Mend‖ kapmaca Yardlmc1 0yun Liderhk ve Aday Hakemlik semlneri vap:lacakt:r
kat‖
Seminere
aniara Mendilkapmaca Federasyonu Adaγ Hakemhk ve Yardimc1 0Yun Liderik belgeleri
verilecektir.
3elgesin alaniar″ oku lar Havat olsun PrOlesi cercevesinde 120 saate kadar ik etkinlik
orogramivla cahsma vapab‖ ecektlr″
Seminerde Mend‖ kapmaca ovununun van:nda Fareseksek,Iseksek,Tekta,ce‖ k90mak,
Ciftta5 cel kcOmak oyun kurallarl bilgisi verilecektir
Seminer duYurusunun tOm i:ノ 細
ce Merke2i′ Belde ve K6Y Okul mldOr:● klerine(Okul
Oncesi, ilkOkui, OrtaokuI′ Lise, Mes:ek Lise:eri dう hiり duvurulmasi′ 〔kte ya211! Olan seminer
aianlarinin tahsisini,oku‖ ardan aiinacak kat::Im‖ stelerini ve onav yazisini,seminer tarihinden
bir gln 6nce mesai saati bitimine kadar coskkseminerogmal.com adresine gonderllmesi
hususunda gerettini ar2 edenm.
Oktay YELL KAYA
/Ooメご
Ek 1: Bakan|k Yazrst
Ek 2: Seminer Tarih ve
COSKK Gene1 3a5kani
n/1iLL夕
Verileri
「
‐ ● ・・ ● ●V・ 1■ ,
Nい R:。 ● SPOR κυ■Opt[R'
o.■ 2
●ll M● hv"`,v● _銀
“
cCIC UK OVυ
M",iV●
│●
`_M● “
―
●
―
―
"―
‐
3・
・・ ・
Download

banaz kaymakamlıgı