TS-EN-ISO 9001
KALITE SISTEM BELGESI
1993
Ankara, 31 Arahk 2014
Universitemizde
gir isirnci lik calismalan ve yenilik o dakh dtizenlemeler
kapsarrunda
yaprlan faaliyetler
devam etmektedir.
ilk etapta KOSGEB i~
birl igi ile Teknoloji
Gel istirme
Merkezi
(TEKMER)
kurulmus,
bunu
Teknoloji Transfer Ofisi (BU-BiTTO)'nun
kurulusu takip etrnistir. Ikinci
etapta
girisimcil ik faaliyetlerinin
temeli
sayilabilecek
on kulucka
merkezi kurulus calismalan
baslatrlrmstrr.
Universitelerde
ogrencilerin
gir isimcil ik fikirlerinin
korunmasrz
oldugu
asamada desteklenerek
hayatta kalmalanrn
saglayacak
bir surec olarak
on kulucka
merkezlerinin
kurulmasr
on em tasimaktadrr.
Bu amac
dogrultusunda
Universite
geneline
cagn
ile bir toplanti
yaprlarak
Universite
akademisyenleri
ve
giris imci
mezunlanrruzin
fikirleri
almrmstir.
Bu asamada,
On kulucka merkezinin
kurulus
cahsmalanrn
ytirtitmek uzere Prof. Dr. Zeliha Eser haskan li gtnda Dr. Zuhal Senyuva
gorevlendirilmi~tir.
Bu faaliyet
ile ilgili Yard. Doc. Dr. Emek Barrs
Kepenek
damsrnanlrk
hizmeti
vermistir.
Dtinyadaki
ve Ttirkiye' deki
tiniversitelerde
bulunan kulucka merkezleri
incelenerek,
tiniversitemizde
kurulacak
olan on kulucka
merkezi
konusunda
bir model
onerisi
gel istirilrnistir
.
Universitemizde
kurulus calrsrnalarr
devam eden on kulucka merkezinin
adi
BU-EKiN
olarak
bel irlenmistir.
BU-EKiN,
tiniversitemizdeki
gir isirncil ik kulturunun
geli~tirilmesi
icin ilk asama olarak gorulmekte
olup Kulucka Merkezi olan TEKMER'i
tarnamlayicr
bir yapiya sahiptir.
Kurulus <;ah~malannm
ikinci asamasi,
ogrencilere
ve akademisyenlere
acik olarak 2014-2015
Bahar yanydmda
yaprlacak
Gir is imci lik Fikri
Yarrsmasi ' dir. Basarrli olan fikirlere 2015-2016 gtiz donerninde faaliyete
gececek olan on kulucka merkezinde
yer verilecektir.
Ek'te oze ll ik leri ve modeli paylasi lan on kulucka merkezinde
yaprlacak
olan calismalara
katkl yapIlmasml
ve Universitemizin
katma deger
zincirinde
onemli bir yer tutan bu faaliyetin desteklenmesini
rica ederim.
~
Prof. Dr. Ali Haberal
RektOr
Bagllca Kampusu
Eski§ehir Yolu 20. Km. 06810, ANKARA
• Tel:(0312) 2466608
• Fax: (0312) 246 6611
BA~KENT ON KULUCKA MERKEZi (EKiN) CALI~MALARI
ON KULU~KAMERKEZi NEOiR?
Kulu9ka Programlan ister ozel ister devlet olsun giri~imcilik kultUrunugeli~tiren, ekonomik ve sosyal geli~ime katkt
yapan merkezlerdir. Fikir qelisminden start-up tirmalanmn kurulumuna kadar olan "i~ geli~tirme" sure91erinindiger
bir adidir. Bunu da kapsamll bir destek program I ile yaparlar. Beklenti bu programlann fikrin geli~imine katkl
yapmasi ve basan sansuu annrmasi beklenmektedir. Bu programlann tiziksel olarak hayata ge9tigi yerler ise
"Kulu9ka Merkez" (KM) leridir.
On Kulu9ka Merkezleri ise Kulu9ka Merkezlerine hazirltk sefhas: olarak gorulebilir. Henuz flrmalasarnayen basanh
fikirlerin buyume sathasuu destekleyen "hazlrhk sure~leri"dir. On kulucka merkezleri giri~imci fikinerin, tirmalarm
geli~imini destekleyen, onlann en korunrnasrz olduklan ba~langl9 periyodunda destekleyerek hayatta kalmalanm
saglayan sure9lerdir.
Merkezlerin onemli arnaclanndan bir tanesi de hem sektorun geli~imine katkl saglamak hem de kuruldugu bolgenin
i~ geli~tirme kapasitesini yukseltmektir.
KM'ler buyume odakh, erken safha giri~imleri/tirmalan destekler.
OKM'ler ise tikir asarnasmdaki gen9 beyinleri destekler. Heruz tirmala~ma deneyimi yasanrnarmsnr.
OKM'ler ileri de atilacak adrmlarm daha guvenle anlmalanru saglar. Merkezlerde saglanan cevre firma
kurulum sureclerindeki bilgi ve deneyim eksikliklerini giderilmesine katkl yapar. Bir nevi "kapasite
geli~tirme" giri~imidir.
OKM'lerin temel unsurlen
Aityapi
Otis Alanl, Teleton, internet vb hizmetler
I, Geli,tirme
Prole Geli~tirme Sure91erindedamsmanhk,
Pazadama sur99lerine dam~manhk,
Hukuki darusmanhk,
Pazar bilgilerinin payla$llmasl.
Yatmmct gOrU~melerindendigerfirmalana ili~kilere kadar surekli ileti~im.
Network
Flnansal
Ba~langl9 a~amasmda proie geli~tirme surecinde destek saglayacak
finansal destek ya da ba~langl9sermayesi. Bu baglamda devlet desteklerine
ba~vurulabilir. Ancak bu a~amaya gelinmesi i9in de bir sure proie uzerinde
cah~llmasl Qerekir.
1
BA~KENTONivERSiTESI ON KULUCKA MERKEZi (EKiN)
Misyon:
Baskent Universitesi'nin hedef ve amaclanna uygun giri~imci ve yetkin gen91erini~ fikirlerinin katma deger
saglayacaksekllde hayata ge9irilmesive Ankara bastaolmak uzere tum liIkeye sosyo-ekonomikkatki saglanmasL
OegerJer:
.:. Giri~imciyiher alanda destekleyen bir yapL
.:. Kalifiye insanlarm bir araya getirilmesi ve sinerji yaranlrnasr.
.:. Yatmmcilar ve mentorlarlasagllkll i~leyenbir ili~kiagio
.:. Bilgi ve tecrObeninust duzey paylasirnr.
.:. Projeye ve gelecege yonelik risk azaltict faktorler uretme; ihtiya91an gozeterek verilen hizmetler
sirkeflesrneasamasmdadestek sureclerl
.:. Baskent Universitesi'ningiri~imciligidestekleyenyeni vizyonu ve yatmmlan,
Ama~lar:
.:. Merkezin kurumsal bir yaplya kavu~turularak profesyonel cahsma materyallerinin ve ortammm
saglanmasl.
•:. ihtiya9 odakll esnek bir yapirun olustarulmasi.
.:. Faydaiamci gruplann odak noktelanm koruyarakfinansman desteginin saglanmasl.
.:. $irketle~me sure91erindekigruplara daha fazla yonlendirici darusrnanhk verilmesi ve surdurulebilir i~
modellerininolu~turulmasl.
•:. Tum gruplarm ihtiya91armayonelik olusfurulanegitim ve destek surecinin olusfurulmasi,
.:. Universiteogrencilerine kendilerinigeli~tirebilecekleriproje geli~tirmeveya staj olanaklarmmsaglanmasl.
.:. Ulusalve oluslarerasiba~kakulu9kamerkezleriile sureklive etkile~imlibir i~birligisurecininolusnnulrnast.
Kimler ba,vurabilir?
EKiN on kulu9kamerkezi yenilik9itUmfikirlere ve fikir sahiplerinea9lktlr.
Ba,vuru sureci:
.:. On ba~vurular web sitesi uzerinden online olarak yapilir. Sonu91ar e-posta yolu ile ba~vuru sahiplerine
iletilir ve web sitesi uzerinden yaymlamr .
•:. Finale kalacak ekiplere i~ plam haZirlama ve ba~anll sunum i9in egitim verilir.
2
.:.
•:.
.:.
Egitimlerden sonra ekipler i~ plant hazirlar ve icra kurulu onOnde sunum yaparlar .
Ekipler 1 sene boyunca merkezde desteklenirler.
Merkez bOnyesindeki tUm destek ve hizmetler {icretsiz olarak verilir.
Merkeze kabul i~in istenen kriterler:
.:.
•:.
•:.
•:.
•:.
•:.
•:.
Oncelikle fikirlerin belirli bir Pazarl OrOnodakh olmalan gereklidir. i~Plam vb hamhgl olan adaylar secilrne
asamasmda diger adaylardan daha ~anslldlrlar. Diger bir deyisle, ekip merkeze ne kadar ham gelirse
merkezde basanh olma sansi 0 kadar artar .
Teknolojik bir alanda kar amacl gOdOyor olunmah .
Pazarlanabilir bir OrOnya da hizmetiniz olmah .
i~geli~tirme sOrecinin ilk donernlerinde olunmah. Geli~meye ve degi~ime a91k bir fikir olmah .
Grup i9i gorev daglhmmm belirgin olmasi merkeze se9ilebilme konusunda onemli avantaj saglamaktadlr .
Merkezin hizmetlerinden anlamh bir sekilde faydalanabilecek potansiyeli olmah .
Topluma ekonomik olarak pozitif etki yapabilecek bir potansiyeli olmah.
I, plam neden onemlidir?
i~ kurma
sOrecinde yeterli motivasyona sahip giri~imciler, belirledikleri i~ fikirlerini 6n degertendirmeden
ge9irdikten sonra uygulama detaylanm ar~tlracaklafl kesin i~ tikirlerine ula~lrlar.
Bu noktadan sonra giri~imciyi, kendi isini kurma konusundaki kararilliQIm test edecek zorlu bir asama
beklemektedir. Bu a,ama, Iii, fikrinin uygulanabilirligini ara,brmaklJ ve bu ara,tlrmamn her adlmma
paralel olarak Iii, plammlJ hazlrlamaktlr.
Merkeze kabul edildikten sonra gruplar;
.:.
•:.
•:.
Merkezde aktif olarak cahsacaklardir .
Diger gruplarla lletislrne ve i~birligine a91k olrnalan istenecektir .
Gruplann 9ah~malan ayhk degerlendirme toplantilan ile degerlendirilecektir. Bu toplantilara merkezde
faaliyette bulunan tOm ekip Oyeleri, kulu9ka merkezi yonetimi ve isteyen akademisyenler katllacaktlr. Bu
toplantllarda ekipler projelerini ve geli~tirme sOre91erini anlatacaklar ve olasl problemler Ozerine
konu~ulacaktlr .
•:. Yeteri kadar ilerleme kaydetmeyen ekiplerle ozel toplantllar yapllacaktlr.
Verilecek hizmetler:
./
./
./
A91k Otis alam temizlik, gOvenlik, elektrik, i9me ve kullanma suyu, Ismma ve havalandlrma, ileti~im ve
internet gibi hizmetlerin kesintisiz olarak verilmesini saglamak .
Aityapi hizmetleri: internet, telefon, sekreterya hizmetleri
Network: Proje tikri konusunda destek olabilecek yetkin ki~ilerle gorO~meler ve mentorluk sOreci. Diger
giri~imci firmalarla bir araya getirmek. Payda$/ar/a kuru/aeak i/i$ki ag/afl ba$aflY' getireeek en onemli
unsur .
./ i~geli~tirme
./
./
sOre91erine destek: mentorluk .
Gruplarla Ba~kent Oniversitesi yonetimi, akademisyenler ve BO- Tekmer Kulu9ka Merkezi arasmda araci
rol Ostlenmek .
Alanda yer alan faydalamcllann Oniversite veya Ar-Ge merkez ve enstitUlerin olanak ve birikimlerinden
yararlanma ve i~birligi yonOndeki taleplerini koordine etmek.
3
./
Gruplarm bolgesel, ulusal ve uuslararasi kaynaklardan yararlanabilmeleri i~in gerekli bilgilendirmeleri
yapmak .
Gelecek tale be gore egitim konulan belirleyip egitimlerin verilmesini saglamak ve atolye cahsmalan
duzenlernek .
ihtiya~ duyulrnasi halinde faydalarucilara insan kaynagl destegi saglamak. Bu baglamda, Web saytasi
uzerindeki i~1eleman arama portahrnnkurulmas: faydall olacakur.
./
./
./
ilgili yaym ve aract kurumlada yapilen i~ ve projelerin duyurulanm yapmak.
YONETiM YAPISI
, 1M i~r::~,"':;
,,
,lurull:l
"
',
,
/I
'1M ¥QA~im:~'
:" Ilili
\ did,
ay(i!alarnclla ,
,I
1,
;1
iSYldala1l1,ell ...
h'ili'
,"
I
t
x
"",
1
t
"
1
\1
icra Kurulu: Universite yonetimi, akademisyen ve ozel sektor temsilcileri tarafmdan olusrnahdir. Kurulun esas
smaci KM'ye yapilan ba~vurular arasmda secirn yapmak ve mezun olsun ya da olmasm aynlacak ekiplere karar
vermektir. Aynca Merkezde yapilan cahsrnalar hakkmda bilgi allr ve yeni fikirleri tarnsarak merkezin i~leyi~inekatkl
yapar. Merkezin ~all~ma duzenine gore 6 ayda bir toplanabilir.
KM Yonetim Ekibi: KM'nin yapisma ve cahsrna sarflanna uygun bir ekip olusfururnahdir. KM'nin amaclsnna gore
i~ bolumu yaparak cahsmalanru yurutUr. Paydaslarla ili~kilerin surekliliginin saqlanrnasi, faydalamcilann
ihtiya~lannm giderilmesi vb bir~okfarkll cshsma yapuacaknr. Bu baglamda gu~lu bir ekip kurulmalldlr.
Faydalamcllar: Merkeze kabul edilen i~fikri sahibi ekiplerdir. Olusfurulan i~ planma gore projelerini yurutmeleri
ve ba~anll bir ~ekilde mezun olmalan beklenmektedir.
Kulu~kaMerkezi Yonetim Ekibi ve Rolleri:
./
./
Yonetim Birimi: Merkezle ilgili tUm sure~leri yonlendirir ve duzenli bir ~ekilde yurutUlmesinisaglar.
Network Ekibi: Merkezin dl~ dunya ile her tUrlu ili~kisini yonetir. Ozellikle, egitimci ve mentor havuzunun
olu~turulmasmda oncu rolleri vardlr. Aynca diger kulu~ka merkezleri ve kamu birimleriyle ileti~imi
saglarlar.
./ Merkez Yonetim Birimi: Merkezin ve ekiplerin ihtiya~larmm giderilmesi hizmet kalitesinin arttlnlmasl
konusunda ~ah~lr.
./ Proje Destek Ofisi: Ekiplere devlet desteklerini saglama surecinde ba~vurularm hazlrlanmasmda destek
olurlar. Aynca network ekibi ile beraber yatlrlmci aglannm olu~turulmasl surecine katkl verirler.
4
Download

Başkent Üniversitesinde Kuluçka Merkezi BÜ