DOGRUDAN TEⅣ IIN TEKLIF ⅣlEKTUBU
ⅣlAL VE HIZMET ALIⅣ IIHALE KOⅣ IISYONU
TCDD 3.BOLGE MUDURLUGU
BAsKANLIGINA:
Alsancak/1ZNIIR
/../
Teklif sahibinin adr ve soyadr/ ticaret
unvanl
Acrk tebligat adresi
Baこ h bulunduttu vergi dairesi一 no.
Telefon ve Faks numarasl
Kurulu§ unuzCa kapah zarfusulii dottrudan tCΠ lin yё ntellli ilc ger9cklc,tirilccck olan
TRISTOR VE DiYOT allmli§ inc ili§ kin
dosya kapsamlndaki bitin belgcleri vc§
artlarl
inceledim.Herhangi bir itirazlm yoktur.
1)Sё Z
kOnusu i§ i.… ….… …
・………
・……………・……・TL(rakamla)
___1_____.― ・―・…・…・
・……・…・…・…・TL`vazlvla)
yapmayl kabul vc taahhiit edcrim/ederiz.
2)Tekliflme(KDV hari9)bitin vergi ve masraflar dahildir.
3)Tckliftutarinln cn az%3'u kadar gc9ici tcminat yatirdlЁ
lma dair bclgc ekte sunulmu§ tur.
4) Teklifllniz 30 giin stire ile ge9erlidir.
5)Vcrilen tekliflerin cn du§ uk 01anl bilc avant巧 1l tcklifOlarak kabul cdilmeyecektir.Bu hususu
pe§ inen kabulleniriz.
i tzerimde kallrsa,teklif bedelinin%6'sl kadar kesin teminat vcrmcyi ve
`)Dottrudan
i§ kabul ve taahhiit ederiln/ederiz.
imzalamayl
sё zlc,mc tcmin
TESLINII SURESI:
TESLIⅣ I YERI:CER MUD
Not:
―Teklifmcktuplar1 24/09/2014 car,amba guni sa江 17.00 a kadar,yukarldaki adrese teslim
edilecek,bu saatten sonra gclcn teklillcr dcこ erlendirrneye allnmayacaktlr.
―Teklifzarflnln tizerine i§ in adl yazllacaktlr.
‐Gccici tcⅡ linat yatlrmayan teklif sahibinin teklifl diは atc allllmaz.
―Yapllan Tercih Sonucunda Ma1/Hizmet Ahnll iizerinde kalan istekli miichir sebep
hancri dl,lnda usuliine gё rc
sё zlcsmc
―
―
yapmayan veya ytikiilnliiliiЁ iinit yerine getirlneyen
isteklilerin ge9ici teminatlarl irad kaydedileccktir.
BIRIPI FIYAT TEKLIF CETVELI
Ihale kavlt numarasl:
Al
lrra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa
B2
Birimi
Miktan
Agrklarnasr
l
つ‘
ABB FT9B-800-28-731N
0908 TRISTOR
ABB S SSIR68 S55
Adet
9
Adet
9
Teklif Ed‖ cn Birim
Fiyat(Para birinli
Tutarr (Para birimi
belirtilerek)
belirtilerek)
KAMCISIZ DIYOT
Toplarn Tutar (K.D.V Harig)
*Tabloya gercktigi kadar satlr eklcncccktir
* Bu standart fbrlll iha10 dOkinlan■
)a eklcnnledcn ёncc ihalc kayit numarasl idarc taralindan d01durulacaktir.
* Konsorsiyunllarin ihaleyC teklif vcreb‖
eceklcrinin ёngO面 lincsi halinde,bu cetvcl isin uznlanllk gercktiren klslmlarl csas allnarak idarccc
a)ri ayrl dtlzenlenecektir
* KIsmi tckHf verillllcsille izin ver‖
cn ihalede klslmiar ihale dokOmanlllda yapllan dizenlemeye uygun olarak dizenlenccektir
Adl‐
SOYAD1/Ticaret un,anl
Ka,c veimza3
'Bu stitun idarece hazrrlanacaktrr. 2 Bu stitun isteki ilerce doldurulacaktrr.
rTeklif vermeye yetkili kigi taralindan
imzalanacaktrr. ortak giri$im olarak teklif verilmesi halinde. teklil'nrektubu btit1in ortaklar veya y.etki
verdikleri ki giler tarahndan imzalanacaktrr.
272
Standan Fonn_K iKOs5■ tM
Birirn Fiyat i"cki it"ヽ 4ektubu
TCDD
3. BoLGE MiDUnr.ueU
DE 1Looo LoKoMotirr,ERE
air
lrArzEME ruuilu
rsKr,rtx ganruarmst
TIAZTRI.AYAIVI.AR
ADT VE SOYADI
H.Ali cAKIR
3/11 LOKO BAKIM
ATLoMuD.
Erdal HAMuscu
DEPo MuD.V
Arif GOcMOs 3/11
DEPO sEFI
ADT VE SOYADT
Alpaslan KARA 3/11
SERoMD.v
SAY「 ADIR
Tarih : t2.OB.2Ot4
1.
KAPSAiU
9一
Bu teknik gartname atelyemize tahsisli DE 11000 Lokomotifl_erde
kul-l-anrl-an 6zel- tiretime giren ve t.ekni-k ozelrikleri
bel-irl-enemeyen Tristorl-erin temini ire ilgi_1i istekl-er, muayene
ve garanti konul-arrnr kapsar.
istsxr,uR
2.7. Talep listesinde yer al-an mal-zemel-er ori j inal
imalatqrlarrna ait resim numaral-ar:- ve tanrmlarr il-e
belirtilmiEtir.
EK 1 Tekrif edilecek marzemerer kesinrikre
orijinal oLacaktrr.
2.2. Teklif edilen mal-zemel-erin TCDD, nin t.aLebine, kalite
boyut ve tolerans, kul-l-anrm yerine uygunluk ve qalrgma
fonksiyonu itibarryla aynen uygun oldu{u Leklife
belirtilecektir.
2.3 Mal-zeme.l-erin uzerine, imalatqr firma adr veya sembol-r-i ve
parqa numaras:- markalanacaktrr. yukl-eni-ci t.eklifl,erinde
verece!'l mal- zeme.l-erin markal-ar:-nr bel- irtece k ul_us lararas r
standartta olmayan mal-zemel-er deserlendirmeyi aI:-nmayacak,
mal-zemeler t.esl-im edil-me asamasr_nda ul-usl_ararasr_ standartt.a ve
gartnameyi uymadr$r anlagrldrfr taktirde kabur iglemleri
yaprlmayacaktrr.
2.4 Ek1 deki mar-zemer-er sartnameye uyulmak kaydryla en ucuz tek
Lif de{'erl-endirmeye alrnacaktrr
2.5 Yuklenici sozlegme imzafamadan once ek 1 deki malzemelerden
1 er adet numune urun tcdd nin i1qi1i bi-rimine tesr-im edecektir
arag uzerinde test edifen urun uygun oldusu tespit edir_irse
YUkl-enici ile sozregme imzar-anacak uygun bur-unmamasr harinde
ikinci teklif degerJ-endirilecektir. (numune urun ig gunu
igersinde TCDD ye teslim edirecek, tcdd 5 is gunu5iqersinde
Uygun olup olmadrfr karara ba$Ianacaktrr.
.
3.
)
MUAYENELER
Temin edil-en mar-zemeferin kar-it.e kontror belgeleri tesfimat
ir_e
birlikte TCDD'ye verir-ecektir. Tesr-im edir-en
mar_zemer-ere ait
kalite belgeleri incer-endi-kten sonra aga!.rda berirtiren
fizlksel muayeneleri yap:-r-acaktrr. au muiyene.r-erden er_de
edir_en
sonuglara gore t.Um partinin kabulU yaprlalak, sonuqlardan
herhangi birinin uygun bur-unmamas:- har-inde butun parti_
mar_r-arr
ret edil-ecektir.
3.1. Fiziksel
Muayeneler
Muayene ve kabur komisyonunca mar-zeme]er igersinden
maddesine gore seqilecek numunel-er Uzerinde aqaltda gartnamenin
ki
muayeneler yapl_l_acaktrr.
3. L.1 Goriiniig Muayenesi
Mal-zemelerin gorug muayenesinde markar_amanrn eksiksiz
ve uygun
oldu$u muayene edir-ecektir. Ma.r-zemer-erde hasar, deformasyon,
korozyon vb. kusurrar ife imalattan
qatlak vb. hatalar bulunmayacaktrr. kaynaklanan artrk, bogruk,
3.L.2. Boyut Muayenesi
Mal-zemel-eri-n kur-r-an:-rmakta oldu$u
orijinal
boyut ve t.ol_erans muayeneleri yaprlacaktrr. marzemer_ere 96re
d$ //
,+
3.1.3. Kullanrm yerine
Uygrunluk ve Fonksiyonel Muayene
Malzemel-erin en gee 10 takvim gunu iqersinde kul-l-anrrd:.{r yere
montaj:- yaprlarak, yerine uygunluSu ile qaJ_:_gma fonksiyonu
muayeneleri yaprlacaktrr.
3.2.
Numune Alma
Numuneler, TCDD muayene ve kabul- komisyonunca tesl_im edilen
mal-zemel-er j-qersinden gerek gorr-ilecek miktarda (1 araqlrk)
gel-igigrizel olarak seqilecektir.
TCDD
muayene ve kabul komisyonu muayeneler gerek duyduSu
muayene sayrsrn:- arttrrabil-ecek veya azaltabilecektir.
takdirde
4.
5.
GAR,AI.ITi
YUkl-enici tarafrndan temin edi-Ien br.itrln mal-zemeler at.olyemize
tesfiminden sonra iq bUnyesinde ve drE goriinUqUnde meydana
gelecek i-mal-at hatalarrna kargr en az bir (1) yrI mUddetle
garantili olacaktrr. Bu mtiddet iqerisinde gdrUl-ecek hatal-:mal-zemel-er yUklenici tarafrndan, kendi-sine bilgi veril-mesinden
en geE 20 gtin igerisinde bedelsiz olarak de$igtirecektir.
Yr.lkIenici- bi-r siire iqersinde arLZa mridahal-e etmediSi takdirde
temin ettiSi malzemenin onarrmr TCDD tarafrndan yaprlacak (veya
yaptrrrlacak), onarrm masrafr yUkleniciden al_rnacakt:_r,
YUkleni-ci bu masrafr odemedi{i takdirde TCDD bunlarr
yiikleniclnj-n alacakl-arrndan veya teminatl-arrndan tahsil- etme
hakkrna sahiptlr.
A}IBAI.A.' VE TESLiM YERI
. Yukf enici f irma temin etti{i blittin mal zemeleri, karton
kutul-ar, olukIu mukavva kutul_ar veya ahgap sandrk igersinde
5.1
paketleyecekti r .
5.2. Ambalaj Uzerine iqersinde bul_unan mal_zemelerin tanrtmaya
yeterli bilgiler ve miktar:- yazrlacaktrr.
5.3. YUklenici temin etti$i bUtrin malzemeleri, iqletmemizin
ukdesinde bulunan Tese]IUm Mahal-linde teslim edecektir.
5.4. Drg hava ile temas:. dnleyemeyecek gekilde bir ambalajlama
yaprlmrg ise mal-zeme1er korozyona karg:- koruyucu ya! ile
ya{Ianacaktrr.
5.5. Yiiklenici
sdzlegme tarihinden itibaren 5 giin igersinde ek 1 listesindeki mal
zemeleri loko bakrm atelyeye teslim edecektir.
z
,+
dt{
EK l:TALEP EDILEN MALZEME LISTESI
S
A
R
︲ O
N
1
2
丁ASNIF
KAttOLOC NO
MALZttMttNIN ADI VE OLC∪
LttRI
Brownboverl marka(ABB)ft9b-800-
ADttT
34990030121
28‐ 731n0908
trlstO「
3
34990030122
Brown boveri marka (abb)
sstr68s55 kodlu kamqrsrz diyot
9
Download

DOGRUDAN TEⅣ IIN TEKLIF ⅣlEKTUBU