GUMÜŞIiANE UNIVERSITESI, GtrMüŞIlANE MESLEK \.IJKSEKOKIILU
ORMANCILIK BÖLÜMÜ-20L4-20ı5 öĞRETiM }'ILI GüZ YARIYILI SINAV PROGRAMI
l. SINIFLAR (ORGüN
ve
iKNCi
öĞnırivl
ARA SINAVT,AR
DERSLER
Tarü
Saat
Salon
03.1 ı .20ı 4
09:1 5
205, 301, 302, 303
Gİzetmen0er)
o. Komut (205), Ş. Aydın (30l)
.2014
l0:45
205, 301, 302. 303
o. Komut (205), Ş. Aydm (30l)
INGILIZCE _ I
04.11.2014
09:45
202(l{o), 203G.ro), 204(IÖ)
f DL]N DIŞI ORMAN üRLIN'I-ERi
05.11.2014
l4:15
202oJÖ), 203o'rÖ)' 204GÖ)
ZOOLOJI
06.1 1.2014
l4:15
202oJÖ). 203Cl{Ö). 204(iÖ)
3ENELBOTANiK
06. I I .2014
l8:00
202(r{o), 203G.ro), 204GO)
TOPRAK iLN{i
07.r1.2014
I4:1 5
2020JÖ), 203NÖ), 204(iÖ)
ATATÜRK
iLL
ruRKDiLi
VE iNKILAP
TARİHi
I
03.1
I
fRI\tr{NCILIKTA YÖNETn
RiLGİSi
I
İ.H. Tunce(302), F. Çağlar, (303),
i.H. Tuncel(302), F. Çağlar, (303),
H Adanur(202), S. Zaman(203)
Komut(204). M.Öz (204)
H Adanu(202), N. Özdemiı (203)
S. Zaman(204). M.öz(204)
H Adanur(2O2), S. Zarnaıı(203)
Komut(204). M.Öz (204)
H Adanu(202), N. Özdemir (203)
Komut(204)_ M.Öz (204)
H Adanur(202), S. Zaman(203)
Komut(204), M.Öz (2ö4)
04.1 1.2014
09:45
TEMEL BiLGi TEKNOLOJıLERi KULLANIMI
.2014
09:45
D-202
D-202
]smaü KoIvruT
05.1
N,LA.TEMATIK
06.1 1 2011
l5:30
D-303
Pınar
Tırİh
Sıal
f
\E
iNKtr-.AP
Doç.Dr. Selim SEN
AKI(AN
YARIYIL SONU SINAVLARI
DERST,ER
ATATÜRK iLK.
I
TARifi
Salon
Gİzetmen0er)
30l,302'3ö3
o. Komut (205) Ş- Aydın (30l)
29.12.20'.14
09:1 5
205"
ruRKDILI-I
29.12.2014
l0:45
205, 301, 302, 303
hIGiLZCE
30.12.2014
09:45
202G.ro), 203(}Jo), 204(Iö)
]DUN DIŞI ofuVAN ÜRÜNLERİ
02.0ı.20l5
l4:
l5
202o{o), 203oJo), 204GÖ)
ZOOI.OJI
05.01.2015
l4:1 5
202oJÖ), 203oJo), 204(Iö)
SENELBOTANiK
06.01.2015
l4:
l5
202(No), 203(No), 204(iO)
TOPRAKiLN{i
07.01.20 t5
l4:15
202ojÖ), 203G']o). 204(io)
]RMANCILIKTA YÖNETiN{ BiLGisi
IE]\,,{EL BiLGi TEKNOLOJiLERi KLILLANIM
31.12.2014
09:45
D-202
Dsmaır
02.01.2015
t4
15
D-202
VIATEMATIK
Doç.Dr. Selim ŞEN
08.01.2015
l3:00
D-303
Pınar
Tarih
Saal
Salon
5
09:45
D-306
19.0
2015
09:1 5
D-302 D-303
H Adaıruq S. Zaman
19.0
20i
5
0:45
D-302 D-303
)DLrN DIŞI oRI\4-dN LrRaNLERi
ZOOLOJi
20.ü
2015
6:30
D-306
H Adanur. N. Özdernir
Doç.Dı. Selim SEN
21.0
201 5
4:30
sENELBOTANJK
TOPRAK iI,Mi
TEMEL BiLGı TEKNOLoJiLERI KLILL.ANIM
D-306
22.0
2015
4:30
D^306
cğr. Gör. Mustafa Cevikhas
Yrd. Doç.Dr. Fatna Nil ToPAloGLU
23.0 2015
4:30
D-306
Yrd. Doç.Dr.M. said
20.0
2015
4:30
D-306
)R]VL\NCILtraTA YÖNETIM BiLGiSi
NtrA.TEMATjK
22.0
2015
4:30
D-306
Doç.Dr. Selim ŞEN
csman Ko}ı{LıT
23.0
201 5
4:30
D-303
Pınar
]
]
I
17.0
AT.\TÜRK iLK. VE iNKIL.\P TARiHi
_ I
TURKDILI-I
*Vma
H Adanur(202),
S^ Zamaıı(203) N.
Özdemfu(204), M.Öz (20a)
H Adanur(202), N. Özdemir (203)
Komuı(204). M.Öz (204)
H Adaııur(202), S. Zaman(203)
Komut(204)_ M.Öz (204)
H Adaııur(202), N. Özdemir (203)
Komuı(204). |I.oZQa4\
H Adanuı(202), S. Zaman(203)
Komu(204), M.Öz (20a)
KoNfUT
AKKAN
BÜTÜNLEME SINAVLARI
DERSLER
NGILIZCE
İ.H. Tuncel(302), F. Çağlar, (303),
o' Komuİ (205), Ş. e"v'dın (30l)
i.H. Tuncel(302), F. Çağlar" (303),
20t
}v{.
Oz_
Gİzetmenfler)
o.Komuı
AKICAN
not buava bekliıtilrcek
30.10.2014
,\
30.10.2014
-',€
tıı^,.t^^^
Doç.Dr. Selim ŞEN
Bölüm Başkarıı
Doç.Dr. Abd6] lah KA YGU SUZ
Mıidiir
FiDAN
(303)
GÜMÜŞrüANE UNİVERSiTESi. GüMüŞHANE MESLEK YUKSEKoKt LU
oRMANCILIK BÖLÜMÜ-2014-2015 ÖĞRETiM YILI GüZ YARIYILI SINAV PRoGRA]V{]
II.
SINIF'LAR 1öıcıh.ıve iriNci öĞRrTi]"0
ARA SINAVI.AR
DERSLER
Tilih
Smt
(İizetmenoer)
Salon
)RN{ANCILiK iŞLETME EKoNoMIsi
03.1 1.2014
1,1 15
2BoIÖ),204Gö)
]RNtr\NCILIK IryGLII-AI,{AI -ARI I
03.1 1.2014
l6:45
z03(NÖ),204dÖ)
BiLGisi
04.1 I ^201 4
l4:
l5
203Nö), 204(iö)
]RN4AN L]R.TNLERiNDEN FA\D-AIAN}V1A
04.1 1.2014
l9:15
203G{Ö), 204GÖ)
JiLViKüLTüR
05.ll.20ı4
09:45
06. I 1.2014
09:45
06.1 1.201 4
l6:45
203NÖ)
)R.N'L\N ENTON,{OI,ONSI
07.1 1.2014
09:,15
204o.rÖ), 203dÖ)
)RIANCILIK
IŞ
)RN4AN I{ASILAT BILGISI
IIBBi
ve
AROtvl\TK RITKiIER
i. Zamm(20a), M. Öz (204),
] Admıır(203)
J .ııdmuı(204), N. ozdemir
:I
Adanu(204).
S. Zaman(204)
t{.Öz (203)
{ Admu(204). O. KomuI (20,1)
vI Öz(2o3)
202NÖ)' 203NÖ),
ı4.Öz(204), N. Özdemir (20'1)
204riÖ\
202(No). 203(NÖ),
J.
an//il\\
Zm(202). H Admu(203)
J Admu(204),
S- Zaman(204)
1 L^mıtr/?nr\
I'
)gr GöI
oz
N4
N.üebmet
^?
/)^1\
(2o3)
O4204), O. Komut(204).
H Admu(203)
)DLN DIŞI OR\.IAN LrRa]N'I-ERi
05.'l 1 .20r J
t4 l5
20:(No). r01(ö)
sus BITfi Si \TTiŞTiRiCiLiĞi
06
70 4
16:45
201
]gr GöI Mehmet ÖZ
]Rtrtr\N BAKI]ı,II ıe KoRLrı\trA
06. I I .2014
l0:45
202
Doç
BlYODZEL
07.tı.20l4
09:45
?02
Yrd. Doç Dr \,{. Said FIDAN
Trih
Smt
Salon
79.t7.2011
l.ı l5
203NÖ),204dö)
12.2014
l4 t5
202NÖ).203CNÖ),
1.12.201
I
09:45
203(NÖ),204(iÖ)
ORItr\NCILIK IŞ BILGis]
02.01.20r
i
09:45
2030üÖ)' 204dÖ)
oDLr}J DIŞI oRNtr\N aIRa\.I_ERi
02.01.20r 5
l4:1 5
202(NÖ). 204(iö)
oR\tr\N r]Ral}JLERn\DEN I'A\.DAı-ANN4A
05.01.20'15
09:'15
2GNö),204dö)
ORItr\N ENTO},4OLOfiSi
06.01.2015
09:;15
203NÖ).204dö)
07.01.2015
09:45
TIBBI ve ARCI\4\TIK BITKILER
08.01.20r 5
09:45
SÜS BİTKISI \EnŞTiR]CILiĞi
08.0
2015
OR\,L{N BAKIMI ve KCR{II\,fA
BiYoDiZEı
DERSI-F,R
oR]VIANCILIK IŞLETME
EKoNoılf Si
SIL\4KL'ILTLIR
30_
ORMANCILIK LryGL,.I-A}VALARI
ORIVIAN
I
IilSILAT BILGISi
Doç.Dr. Selim ŞEN
Dr Gtımy ÇA(JR
INA\LAzu
Y,ARIYIL SONLI
G.İzetmerner\
)oıriA\
S. Zamn(204). N{. Öz (204),
H Adanu(203)
H Adanır(20'1), o. Komu(204)
Öz /?o1\
H Adaıu(204), N. Özdemn (20a)
NI-Öz (?03)
i\d
202G{o),203NÖ),
,o4rili)
NI.Öz(2Oa), N. Özdemir (204)
o. Komu(202), H Adanır(203)
Doç.Dr- Selim ŞEN
H Admr(204),
o. Komut(202).
l
S. Zamm(204)
Ir.{.Öz (203)
Komut(204),
H Admud203)
H Adanu(204), o. Komut (20.ı)
M.Öz(203)
203G{ö),204dö)
]ğI Gör'
l\,Iebmet
ÖZ (2o3)
t4:30
202
)ğ Göı
lr{ehmet
oZ
09.0 2015
09:45
202
Doç'Dr GümyÇ.AKIR
09.0
l0:45
702
Yrd. Doç'Dr
201 5
Tarih
oRi{\NCILIK iŞLET]VIE EKoNoMisi
o
iı{ oz(204),
BUTL\ILEJ\,{E SI}JA\T,A
DERSLER
]RIVı{NCILIK IIYGLıLAiVL\LAIU
3
Saat
Salon
\4 SaidFiDAN
I
R
Gİzetmenfler\
22.0
20 5
09:30
D-306
H -A.dau, S. ZmaIı
73.O
20 5
09:30
D-306
N,{.Öz.
N.Özdemiı
SirViKarLTüR
r9.0
z0 )
09:1O
D-306
M.Öz
O^
ORMAN II-ASILAT BILGiSI
20.0
z0
5
l1:30
D-306
N4.Öz O. Komuı
22..0
20 5
BiLGisi
Komuı
09:30
D-306
HAdmu
5
1l:30
D-306
HAdmu.
20.0
20 5
09:30
D-306
HAdmu
]RI,I.AN ENTO\,{OLOJISi
23.0
70 5
I1:30
D-306
N. Özdemir
süs BiTK]sI \€TiŞTiRiCiLiĞI
22.0
20 5
:30
D-306
)gr Göı. Mehmet oZ
19.0
5
I I:-10
D-306
BIIODIZEL
Doç.Df' Gmay ÇAKIR
21.0
20 5
:30
D-306
Yıd Doç.Dr
]DL\I DIŞI OR],L\N LrRLr\'I-ER]
*Vrsa not bmya bel:lifüecek
20.0
20 5
6:30
D-306
foc.Dr- Selim SF-N
ORI'tr\NCILIK iŞ
]RN4,\N ÜRaNLERiNDEN FAmALANNtrA
2I.0 20
TIBBI ve ARO]T4ATjK BmKiLER
)R],,L\N BA(IL{I ve KORIllv{A
,-.-.
J0.I0.20T4
Le*i \)""
Doç.Dr. Selim ŞEN
Bölüm Başkanı
(204)
v{-Öz (203)
S.
\,{ saidFIDAN
/'ı30 10.2014
ü- k?z
' Dr./ıKrııuı KAYGUSUZ
Doç.
*uou,
Zmm
GUMüŞHANE r-riruvensiTEsl, GUMüŞHANE MESLER rtlrsproKulu
onııeNcırır eÖI-UMü-2014-2a|5 öĞnnrİıı ıırı çüz YARrI,LI ıizıızuNir.pT SINAVLARI
1. SINIFLAR
DERSLER
Tarih
Saat
ATATüRK iLK. vg iı.rxn-aı, TARİHI
TURKDILI*I
INGiLiZCE-II
ODUN DISI ORMAN
ZOOLOJi
imi
Salon
Gözeıııen0er)
oğr Gör. Fefullü Dewan
oğr. GörNihanBIYIKT.I
cüzymıyn rınnsrrtf
_I
N{,ERi
MATEMATiK
TOPRAKtr,Mi
3RMANCILIKTA YöNETiM BiLGiSİ
GENEL BOTANiK
IE\4EL B[-Cİ TEKNOLo.IILERi K ULLANIM
290 20
)o
,so
5
08:00
303
5
08:30
30i
09:00
09:30
')
l0:00
303
303
5
10:30
101
29.4 2ü )
290
t90
2A
)o
7qo 10
l)
29.O1.20 )
29.0t 2A 5
,g
oı
?o
?9 01 ?O
5
i03
l1:00
303
11.30
2:00
l2:3O
303
ogr' cör. Mehmet Akif MARABAOĞLU
Doc.Dr. Selim SEN
oğr. Gör. Mustafa CEVIKRAS
Ofu. Gör. P'ınar
oğ. Göı. osmanKOMUT
Y Doç.oı Fatına Nil TOPALOGLU
?o1
io?
Doc.Dr. Selim SEN
BAIIAR YAR. IYILIDERSLERİ
ATATIIRK iLK. VE INKI-AP TARİHİ - Ir
TÜRK
DiLi-tr
hIGILTZCE _ tr
]RMANBoTANiĞi
]RMAN üRüNLERİ
}RMANEKOLOJISi
riıryası
fRMANCILIK POLiTİKASI ve YöNETiMI
Israfisrir
3:00
303
3:30
303
29.01.2015
4:00
4:30
303
Ö5. GorNihanBIYIKLI
oğr Gör. Mehmet Akif MARABAOĞLU
303
29.0t.201s
29.012015
oğr. Gör. Mehmet öZ
5:00
303
5:30
303
29.0I.2ül3
Doç.Dr. Selim ŞEN
Doç.Dr. Selim ŞEN
6:00
6:30
303
29.01.2015
DERSLER
ORMAN I]RINLERİNDEN FA YDAT .ANMA
WKULTT]R
JI(MAN HAs|l.A l Hıl '(;Isl
ı'e
ARoMATjKBiTKiLER
SÜS B iTKİSİ YETİSTiRiCtr-iĞi
QRMANENTOMOLO.TiSi
BTYODTZEL
ORMANBAKIM
ve
AĞACLANDIMA u.
KORIIMA
fioffii
sRMANAMEN&IMANI
JKMANUILIK
U YGUT-AMALARI tr
AHSAP MALZ.EMtr TF,KNOT.OTiS.
SEMiNER
}RMANCILIKTA HALKLA İLiSıKI-ER
KORUNANAI-ANLAR
ORMANCILIKTA PAZAnLAIv1A
KIRSAI KALKINMA
YENILENEBiLİR ENERJI KAüNAKI-ARI
MILLI PARKI/R ve DoĞA TURZIVfr
Öer. cd..
saıt
Salon
,:G0zetiİitıı'üteır],;
2015
08:00
303
08:30
oğr. Gör. osrrıanKOMUT
<
{
09:00
5
09:30
SINIFLAR
Tırih
?nn ,rlı
?AO ,or
100 ?oı
?on ,nr
?on ,nı
5
{
,or {
ıo.o0
ı
tı.3{}
?n?
?o?
?o?
5
1r.n{r
?n?
30.01.20 5
10 0t ,a s
t3:00
303
1..ln
,nr
100 ?nı
<
I
l:i0
Doc.Dr. Giinav CAKIR
oğr. Gör Mehmeı
10?
?n?
I
ğr. Gör. Osmaı KOMIIT
sr. Gör. osmanKoMl]T
oğr. Gör. Mehmet oZ
Doc.Dr. Gtınav Cıxrn
30i
t.oo
1AO
osl. Gdr Mehmet öZ
)oc f)r Selim SF.i
Yrd.Doc.Dr. M. Said FIDAN
Doç.Dr. Giinav CAKIR
1n?
300 ,oı 5
12.t5
10?
30.0 20ts
12:30
303
BAEARYAR] TYILIDERSLERi
i00
0l
j0 0ı
10
)(
?0 5
0l
l4:00
l4:30
l5:00
30i
16:00
5
16:
5
16:30
5
l6:45
303
l5
Doç.Dr. Giinav CAKIR
Doc.Dr. Güııav CAKIR
oğr. Giir. osman KOMIIT
Doc.Dr. Selim SEN
Doc.Dr. Gİinav CAKR
303
5
15:30
l5:45
?n
30.01.20
30.01.20
30.01 20
30.01.20
l3:30
103
303
303
303
303
303
303
7f 5
30.01 20 5
?0
OsmaıKOMUT
Yrd.Doç.Dr. M. Said FIDAN
cÜZYARrı aILIDERSLERİ
30.0
Fetullah Deıran
303
2.
]RMANCILIKis Bir.Gİsİ
ö5 cor.
29.01.2015
29.012015
29.01.2015
]RMANC ILIK ISLETN4E EKONOMiSi
]RMANCILIK T-]-YGLILAMAI,ART I
oğr. Gör. Satih ZAMAN
oğr. G)r. Mehmet oZ
oğr. Cxır. osmanKOMUT
Öer. cor. Mehmet
öZ
Yrd.Doç.Dr. M. Said r'inıN
DoÇ^Dr. Giinav CAKIR
not bura1.a tıeklirtilecek
27.r0 2At4
27 tO2014
Doç.Dr. Selim ŞEN
Bolum Başkanı
llah
CtiJLI'
AKKAN
YrdDoc.Dr. S FIDANIB. KARABULTIT
KAYGUSUZ
Müdür
Download

Sınav Programı 2014-2015 GÜZ - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu