f'I1
artalrt
TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU
1. AMAg
Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan
tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile ilgili yontem olugturmak
2, KAPSAM
Bu prosediir, tekel niteliginde olmayan tedarikgilerinin de$erlendirilmesi iglemlerini ve do$rudan temim
usulti sahn alma yaprlan tedarikgi firmalan kapsar.
3.TANIMLAR
3.1.Tedarikgi: Mal ve hizmet ahmr ihalesine teklif veren gergek veya tiizel kigileri veya bunlann
olugturduklan ortak girigimleri ifade eder.
3.2.ihale Komisyonu: Kamu ihale kanununa gore en az 5 kigiden olugturulan komisyon.
gore' en az 3
3.3.Denetim Muayene ve Kabul Komisyonu: 4735 sayrh Kamu ihale sozlegmeleri kanuna
ederek
kontrol
kigiden kurulan, ahmr yaprlan mal ve hizmetlerin, idari ve teknik prtnameye uygunlu$unu
gegici veya kesin kabulii yapan komisyon.
gartlannt
3.4.gartname: Satrn ahnacak her trirl0 mal, hizmet veya igin idari ve teknik esas, usul ve
belirleyen doktiman.
gore belirlenmig tip
a)idari gartname: 4734 Sayrlr Kamu ihale Kanununa gore qrkanlan, ihale usullerine
idari gartnameler esas altnmak suretiyle hazrrlanan ihale doklmantdtr'
haztrlanan ve sahn altnacak mal veya
Uy trlat ve hizmet satrn ahnmasr taiebinde bulunan birim taraflndan
hizmetin teknik ozelliklerini igeren doktiman.
3.5.TURKAK: Ttrkiye Akreditasyon Kurumu
firmalann be-lirlenen gartlart
3.6. ikinci Taraf Tetkik: Uriin ve/veya hizmet ahmr yaprlacak olan tedarikqi
olmadrgr ile ilgili yaptlan tetkik
kargrlayrp kargrlamadrgr ve yasal gar1ira uygun bir fiiiki yaprlanma olup
faaliyeti.
T0rkak,DAR,RVA vs gibi
3.7.Kalite Belgesi: Tedarikgi firmalann, faaliyet alanrna baoh olarak,
denetimleri sonucunda
furuTugan tarafrndan aireoite eOilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn
Yonetim
,rrry. n'.r kazandiktan: tSO iOOi:ZOOI Kalite Yonetim Sistemi, ISO 22000:2005 Grda Ggvenligi
,k;;i66
Sistemi belgelerini ifade eder.
4. iLGiLiDOKUMANLAR
4.1.Uygun Olmayan Uriin-Hizmet Kontrol Prosediini
4.2.Diizeltici Faaliyet ProsediirU
4.3.Onleyici Faaliyet Prosediirii
4.4.i9 Tetkik Prosed0rtl
4.5.Mal veYa Hizmet Ret RaPoru
4.6.Uygunsuzluk TesPit Formu
4.7.Tedarikgi Performans Degerlendirme Formu
4,8.Hedef Performans TakiP Formu
4.9.Ur0n/Hizmet Teknik $artnamesi
4.1 0.OnaYlr Tedarikqi Listesi
5,SORUMLULUK
kontrollti da$rtrlmasr ve argivlenmesinden
5.1. Bu prosediirun hazrrlanmast, gtincellegtirilmesi,.. iptali,
birim harcama yetkilileri sorumludur'
vOn.iirn t nitif.U, uygulanmastndan,
oo.PR oa/R 03/1.5
{x,
reonni rgi orGeRlrNoiRME PRoseounu
tlltr,rt
5.2. Harcama birimleri tarafrndan talep edilen ilrrin ve hizmetler ile ilgili ihale yolu ile temin edilmesinden
Destek Hizmetleri MrldLir[igt], satrn alrnan tinin ve hizmetlerin gartname, sozlegme ve belirlenen kalite
kriterlerine uygunluk agrsrndan kontrollerin yaprlmasrndan, uygunsuzluk ve uygun olmayan tirtin kontrol
raporlarrn rn drizenlenmesinden muayene ve kabul komisyonu sorumludu r,
5.3. Harcama limitleri dogrultusunda, odenek tahsis edilmig tirtin ve hizmetler ile ilgili do$rudan temin
usu[] ile satrn alma iglemlerinin gergeklegtirilmesinden ve gerekli olan ttim muayene, kontrol, tagtntr ve
tahakkuk iglemlerinin yilrritrilmesinden harcama yetkisiverilen birim(ler) sorumludur,
5.4. Muayene ve kabul komisyonundan gelen, kontrol raporlarr do$rultusunda, mal ve/veya hizmet sattn
alrnan tedarikgi flrmalar ile ilgili performans degerlendirilmesinin yaprlmasr ve tedankqi performans
raporlarrnrn hazrrlanmasrndan mal veya hizmetin satrn alma talebinde bulunan birim sattn alma personeli
sorumludur.
5.5. Mal ve hizmet ahmr yaprlacak olan tedarikqi firmalar ile ilgili ikinci taraf denetimlerinin i9 tetkik
prosedrirrine gore yaprlmasrndan ve sonug raporunun Ybnetim Temsilcisi'ne ve mal veya hizmetin sattn
alma talebinde bulunan birime sunulmasrndan Yonetim Temsilcisi'ne baglt i9 tetkik ekibi sorumludur.
6.UYGULAMA
6.1.Tedarikgi Srnflandtnlmast:
Birimlerin satrn alma yaptrgr tedarikgiler TS EN ISO 9001:2008 kalite belgesine sahip olan ve olmayan
olarak iki srnrfa ayrrlrr, Tedarikgiler a9a$rda belirtildigi gibi stntflandtrtlmtgttr.
DUZEY
TEDARiKgISTNIFI
PUAN
90-1 00
80-90
70-80
70 ve altt
A
EnldealTedankai
ideal Tedankai
B
Kendini Gelistirmesi Kayd ryla Qal grlabilir Tedarikqi
Cahsrlamaz Tedarikqi
r
c
D
a)Genel Degerlendirme Puanl:
Tedarikgi degerlendirilmesinde genel puan 100'drir. Genel puanln dagrhmr aga$rdaki gibi olugturulur ve
tedarikgilerin de$edendirilmesinde, agagrda belirlenen altr kriter esas altntr. Her bir kriter, tedarikqi firma
performanstntn de$erlendirilmesinde bir katkr de$er sa$lar,
Performans
G
<istergesi
1
Uriin Kalitesi
2
Siparige Uygunluk
3
$artnameye Uygunluk
4
5
6
Zamantnda Teslim
6deme KoiaylOr
Yonetim Sistemi
Toplam
Performans Puant
25
20
15
15
10
15
100
Katkr De6er ( % ) Oranlarr
%25
%20
o/o15
%15
o/o1O
o/o15
100
blUriin Kalitesi (%25 katkt):
ilgiti tedarikgi tarafrndan temin edilen tirtin, teslim alrndr$rnda gerekli kontrollerin uygulanmast
sonuiunda tespit edilen puan dagrlrmr agagrdaki gibi olacakttr.
00.PR.08/R.03/2.5
{x
ttTtr,rt
TEDAR|KQi DEGERLENDiRME PROSEDURU
istenilen Ozelliklere Uygunluk ( 7o )
Mal ve hizmet <izellikleri
PUAN
95-1 00
25
94-90
89-85
84-80
20
79-70
15
10
Eksiksiz mal ve hizmet teslimi
5
0
69 ve altr
Ornegin, satrn ahnan tirrinrin ozellikleri % 92 ise, ikinci satrrda yer alan 94-90 puanrn kargrh$rnda
yer alan 20 puan verilir. Diger puanlar, Tedarikgilerin De$erlendirilmesi Formu'nda dikkate altnmaz.
c)Zamanrnda Teslim (% 15 ):
Sipariglerin teslimat suresindeki gecikmelerine gore verilen puanlar.
Performans Gtisterges
i
Tam zamanrnda teslim
Teslim Tarihinden once Teslim
Teslim Tarihinden sonra Teslim
Perf. Deqerlendirme Puanr
Katkr Orant
15
Yo15
10
Yo10
5
%5
d) $artnameye Uygunluk (%15 ):
Sipariglerin tirrin ve/veya Hizmet Teknik gartnamesine uygunluguna gore verilen puanlar.
Performa ns G<isterqes i
Sartnameye Uyqun Urtin
Krsmen uyqun rirtin
Uyqun olmayan tinin
Perf. Deierlendirme Puanl
KatkrOranr
15
Yo15
5
%5
0
Yo}
e)0deme Kolayhgr (%10):
Tedarikciler Stirekli Kullandr0rmtz Odeme $eklini, Kabul ederse
Tedarikciler Stirekli Kulland r0 rm rz Odeme $eklini, Ktsmen kabul ederse
Tedarikciler Stirekli Kullandr0rmrz Odeme $eklini, Kabul etmez ise
f)
Ba$rmsrz belgelendirme kuruluglarr tarafrndan belgelendirilmig
tedarikgiler:
10
5
0
bir ytinetim sistemi
olan
Belgelendirilmig yonetim sistemi olan kuruluglara genel puan tizerinden 15 puan verilir. Kalite belgesini
TSE'den alan veya T0RKAK, RVA, DAR vs. akreditasyon kuruluglarr tarafrndan akredite olan
(belgelendirme yetkisi verilen) di$er ozel belgelendirme kuruluglartndan alan tedarikgilerden oncelikle
satrn alma yaprlmasr tercih edilir.
Kalite belgesi olan tedarikgi firmalarda: Belge gegerlilik ispat gartr ( TURKAK taraftndan verilen yazt
)
aranlr.
Kalite belgesi oldugu halde, belge gegerlilik gartrnr yerine getirmeyen tedarikgi firmalar higbir kategoride
yer alamazve bu firmalar yasakh firmalar listesine altntr.
g) Kalite Belgesi Olmayan Tedarikgiler:
Tedarikgi degerlendirme genel puan rizerinde 15 puan eksik verilir. Kalite belgesi olmayan tedarikgiler
(B,C,D) dtizeyindedir.
00.PR.08/R.03/3.5
{x,
ttTttrt
tonRirgi
orGeRlrruoiRME pRosroUnu
6.2. Onayh Tedarikgi Listesi:
a) En ideal Tedarikgi Listesi:
Satrn alma sorumlusu, mal ve hizmet Satrn alma iglemini, oncelikli (A) dtizeyinde bulunan en ideal
tedarikgilerin listesini olugturur ve satrn almayr bunlarla gergeklegtirir.
b) Seviyesindeki Tedarikgiler:
Satrn alma sorumlusu, (B,C,D) drizeyinde bulunan ideal tedarikgilerin listesini olugturur ve satrn alma
nedenleri (tekel vb) agrkga belirtilir,
Satrn alma sorumlusu, tedarikgi de$erlendirme puanr 70 ve tizerinde olan tedarikgilerini onayh tedarikgi
listelerinde gosterir. Bu liste aynca hazrrlanmayrp tedarikgi de$erlendirme listesi 0zerinde 70 ve rizerinde
puan alan firmalar igaretlenmek suretiyle de gosterilebilir.
Tedarikgi de$erlendirme puanr 70 in altrna dripnler onaylr tedarikgi listesinden grkanlrr.
6.3. Kalite Belgeli Tedarikgiler:
Satrn alma sorumlusu, kalite belge sahibi kuruluglanna, genel puanrna ilave edilecek 15 puanr
aga$da belirtilen kriterleri esas alarak hesaplar.
1
2
3
4
5
b
7
Kalite Belqesinin alrndr0r Tarih
Belgelendiren kurulugun TURKAK, DAR, RVA vs. Akreditasyon kuruluglarrndan
Akredite olup olmadrqr
Cahsanlann planh e0itilip e0itilmedikleri
Kalite politika ve hedeflerinin neler oldu0u
Mristeri talep ve sikayetlerinin nasrl deoerlendirildiqine dair sorularrn cevaolarr aranrr.
sletme Faaliyet Belqesinin olup olmadrdr
Kalite Belqesinin iptal veya askrya ahnmadr0r
3 puan
2 puan
4 puan
1 puan
3 ouan
2 puan
0 puan
6.4. Bilingli Tedarikgi:
Safin alma sorumlusu: Kalite belgesi olmayan, fakat bilingli tedarikgilerin, genel puanrna ilave
edilecek 1 0 puanr aga$rda belirtilen kriterleri esas alrnarak hesaplar.
1
Firma organizasyon $emasr, tist yonetim ve gahganlarrn Yonetim Sistemlerini
1
puan
aQrklayan yazrh dokrimantasyonlarrn mevcut olup olmadr0r
4
Firma Kalite oolitikasr, hedefleri ve Kalite El Kitabrnrn olup olmadrdr
Cahsanlara editim verilip verilmedioi
Satrlan mal ve hizmetlerin standarda uyqunluqu
5
Mrigteriye satrlan mal ve hizmetlerin kusur veya hatalarrn nasrl kontrol edildi$i ve
I
6
kusur/hata raporunun drizenlenip denetlen ip denetlenmediq i
Urtin/Hizmetleri tanrtan yazrh dokriman mevcut olup olmadr0r
1
Urrinler kalibrasyonu gerektirmesi halinde kalibrasyonu cihazlarrn kalibre edilip
1
edilmedidi
Urrin veya hizmetlerin yonetimi, muhafazasr tagrnmasr konusundaki metotlarr
Mristeriden gecen talep ve sikayetlerin deOerlendirme yontemi
Kayrtlarrn muhafazasrna iliskin sorularrn cevaplarr aranrr.
I
I
2
3
7
8
9
10
ILCISI
1
1
1
1
00.PR.08/R.03/4.5
"fx?
arrmtt
TEDAR|KQi DEGERLENDIRME PROSEDURU
6.5.Tedarikgi Performans De$erlendirme Formu:
Miidrirli.ikler, tedarikgi firmalan ve bunlar igin venlen (A), (B), (C), (D) puanlan ile toplamrndan olugan
tedarikqi degerlendirme puanlannr, Tedarikgi Performans Degerlendirme Formunda gosterir.
6.6. Uygun Olmayan Uriin Hizmet Kontrolii:
a) Satrn ahnan mal ve hizmetlerin, $artnameye ve girdi kalite planrna uygunluk agrsrndan yaprlacak olan
kontroller; ilnin veya hizmetin satrn alma talebinde bulunan birim sorumlularr tarafrndan, Uygun Olmayan
Urrin-Hizmet Kontrol[i Prosed[irine gore gerqeklegtirilir.
b) Birimler tarafrndan talep edilen mal ve hizmetlerin satrn ahnmasrnda gortilen uygunsuzluklar konusunda
Mal veya Hizmet Ret Raporu; denetim, muayene ve kabul komisyonu tarafrndan dtizenlenir ve rapor, satrn
alma birimine gonderilir.
c).Urrin ve hizmet konhollerinde tespit edilen uygunsuzluklann onem derecesine ve/veya tekrar srklgrna
bagh olarak: iiriin veya hizmeti kontrol eden birimin kalite temsilcisi tarafrndan Dtizeltici Faaliyet
Prosedtini'ne uygun olarak dtizeltici faaliyetler baglatrlrr.
6.7. Harcama Birimlerinin igbirligi:
Harcama birimleri taraflndan birim btitge odenekleri dogrultusunda dogrudan temin usult ile satrn
ahnacak mal ve hizmetlerden benzer nitelikte olan [ir0n ve hizmetlerin a[mrnda birlikte hareket edilerek en
uygun fiyat ve en ideal tedarikgi flrma kriterlerinin etkin bir pkilde gerqeklegtirilmesi esastrr.
6.8. Satn Alma Siirecinin Performansr:
Etkinlik ve verimlilik performansrnrn olg0lmesi, Hedef Performans Takip Raporu ile Ayhk Uygunsuzluk
Analiz Formu kullanrlarak yaprlrr. Satrn alma performansrna iligkin veriler Performans Raporunda belirtilir.
7.DA6ITIM
www.muntpasa.bel.tt intemet sitesi lizerinden t[im birim ycineticileri, birim kalite temsilcileri, birim
doktimantasyon ve argiv sorumlulan.
00 PR o8/R 03/5 5
Download

00.PR.08 Tedarikçi Değerlendirme Prosedürü