ETHICON
" "",
a.
Ethcon Endo-Sprgery
4545 Cree< Rodd
Cincinnati OH 45242
^. $ot$**.$rt..s*
Onemli MUgtei Bilgilendirmesi: ECHELON ENDOPATHru Sleeve
Gastrektomi Ameliyatlarr igin Endoskopik Lineer Kesici Kaftug
17.09.2014
Sayrn Ameliyathane sefi,
Bu bilgilendirmenin amacr dzellikle kahn dokunun kesimiveya kapamasrnr igeren laparoskopik sleeve
gastrektomi ameliyatlarrnda agaIrdaki kartu$ segeneklerinin tinemini pekittirmektir. Ethicon Endo-Surgery,
("Ethicon") doktorun doku ge$itlerini e$lestirme esnasrnda optimum cerrahi sonuglan alabilmek igin uygun
LLC
kartu$segimindekikritikdeneyimlerinifarketmi'tir.
sereEi. Ethicon'un laoaroskopik sleeve qastrektomi amelivatlarrnda kullantlan ENDOPATH'" Endoskooik Lineer
Kesici kartusu icin bazr iinemli bilqileri oavlasmak isteriz.
Laparoskopik sleeve gastrektomi hrzla biiyiiyen bariatrik bir prosedur olmaya devam etmekte olup, ve bu
ameliyatlarda a5airda alntrsr yaprlan yakrn gegmiste Rawlins tarafrndan yayrnlanan verilere gcire bazt
doktorlarrn tahmin ettiEinden daha kahn dokularrn kesimi ve kapanmasr gerekebilir.
J
Yoktn zamonda yoytnlonon gohSmoyo gOre gastrik dokulon olon bozt hostolordd, 6zellikle erkek ve
v\cfi kitle endeksi yi)ksek olonlordo, antrum kohnhjt doktorun beklediQinden doho fozlo olobilir.
Rowlins "8u foktiirler oldu!undo, doktorlar siyoh gibi doha koln zmbo kortuglonm giiz 6n nde
bulundurmohdrlor. Aynca, 4. ve 5. Kortus ote5lenirken doku kolnhQndo korStlostlon Anemli
dejiSikliklerde, kartus rengi segiminin buno gdre \zenle yoplmogm tovsiye eder." sonucuno uloim$ttr.
Ethicon'un ECHELON ENDOPATH'" Endoskopik Lineer Kesici Kartutlannrn, gri'den siyah'a, kapah lrmba boylarr
a5a!rdakiler gibidir:
Ka
rtui
Kartut
Kodu
Rengi
Kapah Zrmba Boyu
ECR60M
Gri
0.75mm
ECR6OW
Beyaz
1.0m m
CR6O B
Mavi
1.5m m
EC R6O D
Altrn
1.8m m
ECR60G
YeSil
2.0m m
ECR6OT
Siyah
2.3m m
E
Ethicon'un ECHELON ENDOPATH'" and ECHELON FLEX'" zrmbalarrna ait kullanrm krlavuzunda yet alan
agaprdaki bilgileri pekistirmek isteriz.
Zrmba ateSlenmeden 6nce doku kahnhpr dikkatlice belirlenmelidir. Eler doku tabloda verilen kaphll
zrmba boylarrnda rahatga srkrstrnlamryorsa, veya istenen doku kahnhfilndan daha alt seviyedeki
kahnhga iniyorsa segilen ztmba igin doku 9ok kahn veya gok ince oldugunun sinyalini vermektedirr
Page 1 of 2
Customer Notification for ECHELON ENDOPATH" Endoscopic Linear Cutter Reloads
ECR60G-2014-09
ETHICON
*** *' p*a$'Wo"
uygun kortug ztmbost segimi dokunun kolml4t ve vorso
kortus Azerine yerlegtirilen zmbo hottt g Clendiricisi kolnhfinrn birlikte deQerlendirmesine gore
yoprlmoltdr.
Stapler kartuSlannrn performansr staplerin Cenelerinin kapanmast sonrast rahat bir gekilde
zrmba bacak boyuna komprese edilemeyen doku kahnhklannda zorlanacak olup eger daha kaltn
riretilen kartug tercihlerine gegilirse 6zellikle midenin daha kahn dokulartnda kartuslartn
kapalr
igin
daha ust
seviyeye Erkacaktrr.
amacrvla dizavn edilmistir.
Li.itfe n
Ethicon hastalannrzrn giivenlif,inden sorumluluiu olduiundan bu bilgileri sizinle payla$mak
laparoskopik sleeve gastrektomi ameliyatlarrnda bulunan tiim personeller ile bu bilgileri paylatrn. Sizin gibi
Ethicon'da obezite ameliyat standartlannt gelistirmeye kendini adamr5trr. iSbirliilniz iCin teSekkUr ederiz.
VP Quality Regulatory Compliance
Elliott Fegelman, MD
Director, Medical Affairs
Ethicon Endo-Surgery
Ethicon Endo-surgery
Rick Sedlatschek
i'
Rawhns L,, Rawlins M , D Teel ll, el
al
Human tissue thickness measurements from excised sleeve gastreclomy specimens.
Sut!
Page 2 of 2
Customer Notification for ECHELON ENDOPATH* Endoscopic Linear Cutter Reloads
ECR60G,2014-09
(2014) 28:811-814
Download

ethıcon