T.C.
MEZiTLi KA YMAKAMLIGI
ih;e Milli Egitim Miidiirliigii
967617
Sayt
: 10965224.480 02110 2.3 ~
Konu : MEB ADSL Paketleri
(TELEFON ZiNCiRi)
..................................................................... .. MUDURLO (;ONE
MEZiTLi
Miidiirliigiimiize bagh okul ve resmi kurumlara internet htz artmmt ile ilgili
i~lemlerin
ba~lattlmasma ili~kin il Milli Miidiirliigiiniin "MEB ADSL Pakctlcri" konulu yaZJSI ckte
gonderilm i~ti r.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
EKLER:
EK-1: Yazt (2 sayfa)
EK-2: Tarife Dcretleri (5 sayfa)
DAGITIM
-Tiim Resmi Okul ve Kurum Miidiirliiklerine
NOT: intcrnetten (:tktt Almacak Olup, Aynca Yazt Giinderilmeyecektir.
Mezitli il,e Milli Egitim Miidiirliigii Bilgi i~lem ve Egitim Teknolojileri Hizmetleri Biirosu
(ihy)Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Giri~i <;elik Apt. Kat:2 Mezitli/MERSiN(ihy)
Telefon357 54 74-358 54 64 Faks: 359 74 44 internet Adresi: http//mezitli.meb.gov.tr
irtibat N ULAS
. T.C. . .....
MERSIN V ALILIGI
ll Milfi Egitim Miidiirliigii
Say1 : 89908396/499/5097569
06/1112014
Konu:MEB ADSL Paketleri
••••••••••••••••.•••.•••••• KAYMAKAMLIGINA
(il~;e Milli Egitim Miidiirliigii)
Ilgi:
a)MEB Bilgi i~lem Dairesi Ba~kanhgmm 10.10.2014 tarihli ve 4493038 say!l1 yaz1s1
b )MEB Din Ogretimi Gene! Miidiirliigiiniin 15.10.2014 tarihli ve 4581968 sa!l1 yaz1s1
c)MEB Ortaiigretim Gene! Mdiirliigiiniin 15.10.2014 tarihli ve 4573630 say1h yaz!Sl
d)MEB Destek Hizmetleri Gene! Miidiirliigiiniin 17 .I 0.2014 tarihli ve 4642602 say1h yaz1s1
e )MEB Ozel Egitim ve Reh.Hiz.Gen.Miid.niin 17.10.2014 tarihli ve 4652866 say1h yaz1s1
f)MEB Hayat Boyu Ogrenme Gene! Miidiirliigiiniin 21.10.2014 tarihli ve 4 705844 say1h yaz1s1
2003 y1hndan itibaren Mill1 Egitim Bakanhg1 Internet Eri~im Projesi kapsammda Bakanhg1m1za
bagh tiim okul ve kurumlanm!za geni$ bant internet eri~imi saglanmas1 hedeflenmi~tir. Bu kapsamda
okul ve kurumlanm1za bu giine kadar srras1 ile I mbps ve 4 mbps h1zlannda ADSL internet eri~imleri
saglanm!~llr.
Bakanhg1m1z tarafmdan uygulamaya konulan e-okul ve MEBBiS uygulamalarmm yiikselen
yap1s1, www.meb.gov.tr web sitesinin biiyiiyen sayfa say1s1 ve buna bagh t!klanma
say1larmdaki art1~, Fatih Projesi kapsammda uygulamaya konulan alalh tabtalar ile EBA Portah gibi
uygulamalar dikkate almd1gmda okullannuzda daha yiiksek internet bant geni$ligi h1zlarma ihtiya~
duyuldugu konusundaki MEB Bilgi i$Iem Dairesi Ba~kanhgmm ilgi (a) yaz1s1 ve ekleri yaz1m1z ekinde
i~lemsel
giinderilmi~tir.
Siiz konusu h1z artmmma ait tarife iicretleri ekte giinderilmi~ olup il~enize bagh okul ve resmi
kurun!lara (Il9e MEM, Ek Bina, Rehabilitasyon Merkezi, Halk Egitim Merkezi vb.) h1z artmm1 ile ilgili
i~lemlerin ba~latllmas! i~in gerekli duyurunun yap1lmas1 ve sonucundan Miidiirliigiimiiz Y enilik ve
Egitim Teknolojileri ~ubesine bilgi verilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
ryJ2\~/)
-""(
~urat BAGIS
Valia.
Sube Miidiirii
EKLER:
1-YaZI (1 adet)
2-Tarife Ucretleri(5 sayfa)
f(- v;l 4
;!)o.)
(0
bil~ i1/vYl
DAGITIM:
13 !lye Kaymakamhgma
(!lye Milli Egitim Miidiirliigi.i)
Guvcnli Ef
l'
nik lmzah
A,sh A tdir.
..\.!<..I.. J... .../20.l/4 ..
Adres: Dumlupmar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvan 33130
Yeni$ehir I MERSIN
Bilgi i~in: Yenilik ve Egitim Teknolojileri Subesi Web Adresi: http:llmersin.meb.gov.tr
T.C.
MiLLIEGiTiM BAKANLIGI
Bilgi i~Jem Dairesi Ba~kanh~
Say1 :49473396/704.01/4493038
Konu : MEB ADSL Paketleri
DAGITIM
10/10/2014
YERLERiNE
Bilindigi iizere 2003 yilmdan itibmen Milli Egitim Bakanhg1 Internet Eri~irn Projesi
kapsammda Bakanhgimiza bagh tiim okul ve kurumlanmiza geni~ bant internet eri~imi saglanmaSI
hedeflenmi~tir. Bu kapsamda okul ve kurumlanmiza bu giine kadai SiraSI ile I rnbps ve 4 mbps
h1zlannda ADSL internet eri~imleri saglanmi~!Ir.
Bakanhgimiz !aiafmdan uygulainaya konulan e-okul ve MEBBiS uygulamalannm yiikselen
i~lemsel yapiSI,
www.meb.gov.tr web sitesinin biiyiiyen sayfa say1s1 ve buna bagh !Iklanma
sayilaimdaki art1~, Fatih Projesi kapsammda uygulamaya konulan akilh tahtalm ile EBA Portal! gibi
uygulamalar dikkate almd1gmda okullanmizda daha yiiksek internet bant geni~ligi h1zlanna ihtiyas:
duyulmu~tur.
Bu kapsamda Tiirk Telekom A.S. tarafmdan gerekli s:ah~malm yap1laiak 8 ve 16 Mbps
Limitsiz MEB ADSL paketleri ile birlikte 24 Mbps'e kadai TTNET Fibernet MEB ve TTNET
Hipernet MEB VDSL paketleri hizmete sunulmu~tur. Bu paketler MEB !aiafmdan politikalan
belirlenen Kurumsal Giivenlik Hizmetlerine (is:erik Filtreleme ve Giivenlik Duvan) sahiptir.
Ekte yer alan ve kurumlanmiza daha once gonderilen 4 mbps ADSL hizlmmm iicretleri
arasmda fiyat farklaii olu~maktadir. Okullm ve kurumlanmlZln, bolgelerindeki desteklenen en yiiksek
h1za ges:meleri, eri~im kalitesi bakimmdan onemlidir. Okullanmiz ve kurumlaiimizm daha h1zh ve
giivenli internet eri~imine bir an once kavu~abilmesi ainaCJYla olu~acak fiyat fark]aii
biits:elendirilerek, ihtiyal' duyulacak Odenegin, okul ve kurumlanmiza aktanlmasi gerekmektedir.
Soz konusu tarife iicretleri ekte gonderilmi~tir.
Gene! Miidiirliiguniize bagh okul ve resmi kurumlma (il MEM, ils:e MEM, Ek Bina,
Rehabilitasyon Merkezi, Halk Egitim Merkezi vb.) h1z artmm1 ile ilgili i~lemlerin ba~la!Ilmasi is:in
gerekli duyurunun yapilmasi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini arz ederim.
Bilal TIRNAK<;I
Biigi i~Iem Dairesi B~kam
DAGITIM
AP!am
Atatiirk Blv. 06648 Ktzt!ay/ANKARA
Eleklronik Ag:: http://bigb.meb.gov.IT
e~posta: [email protected]
Aynntlh bilgi i~in:
Tel :(0312)413!182
Fakso (0312) 417 5009
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
acb0-d24a-3be8-8235-6723 kodu ile te)it edilebilir.
QJ
::>
·-...
-
QJ
+J
QJ
~
ra
0..
-1
c.l)
c
>.
·-...
-
QJ
+J
QJ
~
ra
0..
-1
c.l)
c
<(
al
...
~
·-...
QJ
·-1-c.l)
·~
·-\.0
-1
'"""
··-1
00
0
~
N
+J
.-I
w ::::s
u
~ ::>
N
<:t
.-I
QJ
~
0
N
0
YENi SUNULAN 8 LiMiTSiZ MEB ve 16 LiMiTSiZ MEB ADSL Paketleri
Sadece Milli Egitim Bakanhgma bagh Resmi okullar, kurum veya
kurulu~lara
ozel sunulan ADSL internet
paketleridir.
16 LiMiTSiZ MEB ADSL
8 LiMiTSiZ MEB ADSL
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
8 Mbps
Limitsiz
AKN'siz
Baglantt ucreti yok
Yeni aboneliklerde damga vergisi yok
Ocretsiz Statik IP
Ocretsiz modem
Kurumsal Guvenlik Hizmetleri (i~erik Filtreteme
16 Mbps
Limitsiz
AKN'siz
Baglant1 ucreti yok
Yeni aboneliklerde damga vergisi yok
Ocretsiz Statik IP
Ocretsiz modem
Kurumsal Guvenlik Hizmetleri (i>erik Filtreteme
ve Firewal Hizmetleri)
ve Firewal Hizmetleri)
(-·~~-
;
67Tl
~--.--·--'
~
'-~
-
~
73 T
l
--··-------·---····--···-········
2
"
.•.. "
YENi SUNULAN TTNET FiBERNET MEB ve HiPERNET MEB Pal<etleri
Sadece Milli Egitim Bakanhgma bagh Resmi okullar, kurum veya
kurulu~lara
ozel sunulan VDSL internet
paketleridir.
TTNET FiBERNET MEB
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
Fiber internet
24 Mbps' e kadar
limitsiz
AKN'siz
Baglant1 Ucreti yok
Yeni aboneliklerde damga vergisi yok
Ocretsiz Statik IP
Ocretsiz modem*
Kurumsal Gi.ivenlik Hizmetleri (i~erik Filtreleme ve
Firewall Hizmetleri)
Binaya kadar ve Eve kadar Fiber altyap1da
81 Tl
TTNET HiPERNET MEB
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
Hiper internet
24 Mbps'e kadar
Limitsiz
AKN'siz
Baglant1 Ucreti yok
Veni aboneliklerde damga vergisi yok
Ocretsiz Statik IP
Ocretsiz modem*
Kurumsal Gi.ivenlik Hizmetleri (i~erik Filtreleme ve
Firewall Hizmetleri)
Mahalleye kadar Fiber altyap1da
81 TL
*FTTH Fiber internet lokasyonlannda TilginHGW modemler Kurumun internet kullamm1 i~in iicretsiz TT miilkiyetinde olarak verilmektedir.
Aboneligi sonlanmas1 durumunda modem in iadesi beklenmektedir. FTTB Fiber internet ve FTTC Hiperinternet hizmeti veri len lokasyonlarda ise
VDSL modem iicretsiz olarak paket ile birlikte mii~teri mulkiyetli olarak verilmektedir.
3
Yeni Tarifelerin Detaylan
.,
>
>
>
>
>
>
>
>
);.>
>
>
>
>
>
Milli Egitim Bakanhg1 ile yapilan protokol ile Milli Egitim Bakanl1gma bagh devlet okullannda kurum ve
kurulu~lara sunulabilen internet paketleridir.
En yakm TT Ofis sat1~ noktasmdan ba~vurulabilmektedir.
Bu paket kapsammda baglant1 ucreti almmamaktad1r.
ADSL Hizmetlerinde Upload 1 Mbps'ye kadar d1r.
Statik IP, MEB Paketleri ile Ocretsiz sunulmaktad1r.
Bu paketten yararlanan Milli Egitim Bakanhgma bagh devlet okullan, kurum veya kurulu~lara damga vergisi
yans1t1lmaz.
Mevcut ADSL MEB paketleri aboneleri, altyapllan uygun olmalan durumunda diger MEB paketlerine "paket
degi~ikligi" ile ge<;i~ saglayabilmektedir.
MEB ADSL Modemler Ocretsiz olarak sunulacagmdan okullann modem almasma gerek yoktur.
MEB paketinden ozel egitim kurumlan yararlanamamaktad1r.
Fibernet/Hipernet tarifelerinde Upload 2Mbps'ye kadar d1r.
Mevcut ADSL MEB paketleri aboneleri, altyapllan uygun olmalan durumunda TTNET FiBERNET MEB ve
HiPERNET MEB paketlerine "paket degi~ikligi'' ile ge<;i~ saglayabilmektedir.
FTTH (eve kadar fiber) altyap1smda TilginHGW modem kullanllmaktad1r. Uygun TilginHGW modemler TT
tarafmdan lokasyondabulndugu surece Ocretsiz olarak sunulacagmdan mu~terilerin modem almasma gerek
yoktur.
FTTB (binaya kadar fiber) altyap1smda VDSL modem kullanllmaktad1r. MO~teri bu lokasyonda TTNET FiBERNET
MEB paketine ozel Ocretsiz olarak VDSL modem temin edebilmektedir.
FTTC (kabine kadar fiber) altyap1s1nda VDSL modem kullamlmaktad1r. MO~teri bu lokasyonda HiPERNET MEB
paketine ozel ucretsiz olarak VDSL modem temin edebilmektedir.
4
Mevcut Kullan1mda Olan MEB ADSL Tarifeleri
Sadece Milli Egitim Bakanhgma bagh Resmi okullar, kurum veya kurulu~lara ozel sunulan ve
mevcutta kullanllan ADSL internet paketleridir.
TTNETMEB
32.50 TL
TTNETMEB
43.69 TL
TTNET MEB
I'+U:ID
TTNETMEB
-/
-/
-/
-/
-/
-/
-/
Limitsiz
AKN'siz
Baglant1 ucreti yak
Yeni aboneliklerde damga vergisi yak
Ocretsiz Statik IP
Ocretsiz modem
Kurumsal Guvenlik Hizmetleri (ic;:erik Filtreleme ve
53.18 TL
29.86 TL
Firewal Hizmetleri)
5
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı