BURDUR'DA OORENiM GOREN DNiVERSiTE OGRENCiLERiNiN GELENEKSEL VE
TAMAMLA YICI TIP(BiTKiSEL TEDA Vi) KULLANIMIN iLi$KtN BiLGt, TUTUM VE
DAVRANI$LARININ DEGERLENDiRtLMESiNE YONELlK ANKET <;ALI$MASI
Bu anket sizin geleneksel ve tamamlayrci tlp(Bitkisel tedavi) kullannnma iliskin
bilgi, tutum ve davramslarnnzi belirlemek i~in hazrrlanunsnr, Cevaplarrmz gizli
tutulacak ve bireysel degerlendirme yaprlmayacaktrr,
Bu nedenle ankete Ismtnizi
yazmamza gerek yoktur.
1. Cinsiyetiniz :
Kadm ( )
Erkek ()
2. Ya~1111z
:.........
3. Bolnmuz:
.
3.Medeni durumunuz.
A) Evli B) Bekar C) Dul D)Ayn Yasryor E) Bosanmis F) Nisanh
4.En son bitirdiginiz Okul
A) Lise
B) Saghk Meslek Lisesi
C) Meslek Lise
D) Anadolu Lisesi
E) Anadolu Ogretmen Lisesi
F) Fen Lisesi
5.Babamzm egitim durumu
A)Okur Yazar Degil
B) Okur Yazar
C) ilkokul Mezunu
D) Ortaokul Mezunu
E) Lise Mezunu
F) Yuksek Okul/Universite Mezunu
G) Ynksek Lisans
I
I
,
I
H) Doktora
6.Annenizin egitim durumu
A)Okur Yazar Degil
B) Okur Yazar
C) Ilkokul Mezunu
D) Ortaokul Mezunu
E) Lise Mezunu
F)YUksek Okul/Universite Mezunu
G) Yilksek Lisans
H) Doktora
7.Babaruzm cahsma durumu:
A) Calisiyor
B) Cahsmiyor
C) Emekli
I
8.Annenizin cahsma dununu:
A) Cahsiyor
B) Calisnuyor
C) Emekli
9.Herhangi bir iste cahsiyor musunuz?
A) Evet
B) HaYIr
10 .Sosyal Guvenceniz :
A) Yok
B) Emekli Sandigi
C) SSK
D) Bag kur
E) yesilkart
F) Ozel sigorta
1O.~u anda kaldigrmz yer neresi
A)Aile ile
B) Yurtta
C)Arkada~lan ile evde
11. Sigara Kullamyor musunuz? (paket-yil)
A) Evettpaket-yil)
B) Hayir
C) Birakrmstpaket-yil)
12.Herhangi bir kronik hastahgimz var ml?(Tansiyorr..';ei.<.e:::.: ~.~~:
...
A) Evet
B) Hayir
13.Kronik Hastahgimz varsa hangisi?( Birden fazla ~~sfi!e"deyeoii;"«lni7'i
A) Hipertansiyon
B) Diyabetes Mellitus
C) Koroner Arter Hastahgi
D) Kalp yetersizligi
E) KOAH
F) Kanser
G) Diger. ..... '"
14.Doktor recetesi ile kullandigimz ilaclan yazar mlSiI1JZ. .::
15.Geleneksel ve tamamlayici
A) Evet
tIP yararh oldugunu dnstmuvor ·.:J.usimuz'.'
B) Hayir
C) kararsizun
16. Geleneksel ve tamamlayici tip kullandnuz IDI?
A) Evet
B) Hayir
..
-...
17. Geleneksel ve tamamlayrci tip baslamamza etkili olan etmen nedir? ( Birden fazla sik
isaretleyebilirsiniz )
A) Aktar
B) Doktor
1) Gazete
J) internet
K) Televizyon
L) Arkadas
M) Diger
18,.Geleneksel ve tamamlayici tip olarak ne kullamyorsunuz/kullandnuz?
.
19. Geleneksel ve tarnamlayici npf bitkisel tedavi) kullanma nedeniniz nedir? ( Birden fazla
sik isaretleyebilirsiniz)
A)Sagllk problemleri icin
B)Say ve yuz bakimi icin
C)Stresi azaltmak icin
D)Kilo vermek icin
E)Rahat uyku icin
F)Y orgunlugu gidermek icin
g) cinsellik
h) kanser
1) kilo alrnak
i) vucut gelistirmek
G) Diger
.
20- Geleneksel ve tamamlayici tlp( bitkisel tedavi) kullandigmizda yaranm gordunuz mu?
A) Evet.yaranm gordnm.
B) Hayir.yaranru gormedim
C) 'Kullandtgun yontemin yan etkisi oldu
D) Kismen
E) Fikrim yok
21. Geleneksel ve tamamlayici tip ( bitkisel tedavi) olarak kullandigrmz yontemi
cevrenizdekilere onerdiniz mi?
A) Evet
B) HaYJr
.
22-A~agldaki sorularda, size en
uygun dusen srkki (x) koyarak
isaretleyiniz
Geleneksel ve tamamlayici up
Basit hastahklan(Grip vb ..)
yenmemizde yardimci olabilir
Geleneksel ve tamamlayici tIP
(bitkisel tedavi) kucttk
rahatsizhklarda kullamlmah daha
ciddi hastahklann
tedavisinde kullamlmamah
Geleneksel ve tamamlayici tip
bilimsel olarak testlere tabi
tutulduktan sonra kullamlmahdrr .
. Geleneksel ve tamamlayici tIP
kisilerin tam bir tedavi almasma
engel oldugu icin tehlikelidir.
Geleneksel ve tamamlayici tip
sadece tibbi tedavinin cozum
sunmadigi durumlarda son «are
olarak kullamlabilir,
Doktora gitmeden once
Geleneksel ve tamamlayici up
denenmelidir .Doktora darusmaya
gerek yok.
.Tibbi tedaviyi.destekleyici olarak
Geleneksel ve tamarnlayici tIP
kullamlabilir.
Geleneksel ve tamamlayrci tIP
(bitkisel tedavijTtbbi tedavi kadar
etkilidir,
Evet
. rsavrr
Fikrim Yok
:
:
VERDlaiNrz Bt~ C;:
I
-.'5,.
~C::::N
_'~EKKOR EDERiZ.
.
Download

Anket