fri**
T.C.
vrir,r,i BGirivr BAKANLIGI
Yenilik ve Elitim Teknolojiteri Genel Miidiirttilti
Sayr : 37805372/310/835 I 16
Konu: EBA Deney - 1. EBA Fen Deneyleri Video yarrgmasr
23/0U2015
VAt,iLiGINE
(il Milli E[itim Miidrirliigti)
EEitimde FATIH Projesi kapsamrnda yiiriitiilmekte olan EfitimBiligim Agr'na (EBA)
igerik sa[lamak, derslerin deney ve etkinlik aprrhkh yiiriitiilmesini tegvik etmek, -fark1
deney
ve etkinliklerle yeni <i$retim programma uygun igerili zengintefiirmek, 6pretmenlerin
mesleki geligimlerine katkr saplamak, EBA'mn tamtrmrnda farnnAatri olugturmak
amacryla,
Bakanlr$rmva baieh tiim resmi ortaokul fen bilimleri./ fen ve teknoloji dlretmenlerine
ytinelik olarak "EBA Deney - 1. EBA Fen Deneyleri Video
/?"u-asi, dizenlenmigtir.
Yangmaya ytinelik bilgiler http://wrvw.eba.gov.trlfendeneyleri atiesinde
mevcuttur.
Ortaokul fen bilimleti I fen ve teknoloji dlretmenlerine y<inelik olarak diizenlenen
yan$ma etkinliline iliqkin detaylarrn yer aldr$r gartname ekte yer almaktadrr.
Sdz konusu yan$ma etkinlilinin iliniz Milli Egitim Miidiirliigii sorumlulugunda
bulunan ortaokullara ivedilikle duyurulmasr hususunda geregini rica ederlm.
Yakup YUKSEL
Bakan a.
Genel MtidtirV.
Ek: l. EBA Fen Deneyleri Video yangmasr y<inetmeligi (4 sayfa)
Atatiirk
Blv.
06648 KrzrlaylANKARA
Elektronik AS: www.meb. gov.tr
e-posta: [email protected] gov.tr
Bu ewak giivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden56a4
Ayrrntrh bilgi igin: Selguk TINALAN
Tel: (0 312) 29694 34
Faks: (0 312)
XXX XX XX
-ae60-37a5-9fed-7999 kodu
ite teyit edilebilir
EBA DENEY
I. EBA F'EN DENEYLERI ViNrO YARI$MASr
YONNTVINLIX
t. pno.mNiN AMAeLART:
Yenilik ve E[itim Teknolojileri Genel Miidrirltigti tarafindan
diizenlenen
Milli Egitim Sistemi'pin genel amag ve temel ilkeleri do!rultusunda bu yarrqmada Tiirk
risretmenlerin deney
igeren video gekimi payragrmra' ile agalrdaki
imaglar hedeflenmektedir.
'
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji dersini, rifrencilere
y<inelik ellenceli ve dikkat gekici
hale getirerek daha kahcr <i$renme ortamr sa$lamak,
'
'
'
'
.
'
'
Derslerin deney ve etkinlik alrrhkh ytirtittilmesini
tegvik etmek,
Farkh deney ve etkinliklerle tisretim programma
uygun igerigi zenginlegtirmek,
Olretmenlerin mesleki geligimlerine katkrda bulunmak,
Ders iginde yaprlan etkinliklerin
diler rilretmenlerle paylagrmrni saglamak,
Elitimde iyi rjrnekler olugturmak,
E[itim Biligim Agr (EBA)'run taruttlmasr kapsamrnda farkrndallr
artrrmak,
ortaya grkan tininlere EBA igerilinde yer vererek
bunlafi '<ifrenci ve rilretmenlere
sunmak
2.
HEDEF'KiTIN:
Milli Egitim Bakanhlr resmi
cipretmenleri.
3.
ANA TEMA:
I":_?l1t-teri/Fen
naz'Ilama
ve Teknoloji Dersi Olretim Programma uygun olarak
deney videosu
4. PROJENhV
o
o
o
'
ortaokullannda gcirev yaparr Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloii
NAAT,IYETLERi
:
EBA I' Fen Deneyleri Video Ya'gmasr'run resmi ortaokullara
duyurulmasr,
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji d[retmenlerince
www.eba.gov.tr portalndan baqwru
formunun doldurulmasr ve gekilen videola'n siteye ytiklenmesi,
Yart$maya gdnderilen videolarm cin elemeye tabi
tutularak segici kurula sunulmasr,
0n elemeyi gegen eserlerin segici kurul tarafindan delerlendirilmesi
6n
elemeyi gegen videolar igin segici kurulun deferlendirmesinin yanl sra
www.eba.gov.tr portah iizerinden izleyiciler tarafindan enfazla beleniyi alan videoya
6zel6dtil verilmesi,
Odtil toreni ve dereceye giren videolarrn gdsterilmesi.
ll
s. KATTLTM KO$ULLART:
Uygulama, agalrda verilen teknik bilgilere uygun olarak yaprlacaktrr.
. Milli
koordi
.
.
.
.
.
Yenilik ver E[itim Teknolojileri
Genel
cak olan videi yan;masma; resmi ortaokull
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloj i dlretmenleri katrlabilir.
Videolar Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Ogretim Programma uygun deneyleri
kapsamah, 6[retim programrndaki igerik ve kazammlarla iligkili olmahdrr.
Yarr$macrlar ancak
I
(bfu) adet video ile bagvuru yapabilirler.
Videolarrn bagrnda deneye iligkin krsa bilgilerin bulundulu jenerik yer almahdrr.
Videolann stiresi jenerik de dahil olmak izere enfazla 5 dakikaolmahdrr.
Videolann de[erlendirilmesinde; arrraca ve kazammlara uygunluk, dzgiinliik ve
yaratrcrhk, kurgu ve anlatrm, bilimsel yaklagrm, uygulanabilirlik, g<irsel ve igitsel
nitelik dikkate
ut
Deneyler uygulamrken giivenlik dnlemlerine dikkat edilecek, ahnacak gtivenlik
dnlemi varsa videoda belirtilecektir.
Yangmarun dili Tiirkge' dir.
Videolarda dgetmen anlatrmr ve uygulamasr yer almahdrr. Milli Egitim Bakanhlr
Rehberlik ve Denetim Bagkanhlrnn 2511212014 tarihli ve 6305526011016928168
sayrh "Ses, Gdriinti.i ve Video Paylagrmr" konulu yazrsrndaki tedbirler gdz dniinde
bulundurulmahdr. Bu yazr ile ilgili olarak Milli Egitim Bakanhlr Rehberlik ve
Denetim Bagkanhlrmn 07.01.2015 taihli diizenleme yazrsr do[rultusunda dlrenci
velilerinden iztn belgeleri ahnmak koguluyla Olrenci gciriintiilerinin videolarda yer
almasrnda herhangi bir sakrnca bulunmamaktadrr. Olretmen, veli izin belgelerini
gerektilinde ibraz etmek durumundadr. Bu kapsamda dolacak hukuki sorumluluk
dlretmene aittir.
Qekilen videolarda animasyon, simtilasyon tarzrndaki etkinlikler yer almamahdrr.
Yangmaya herhangi bir teknik formatta gekilmig videolar bagvurabilir. Gcisterime
uygun gdriintii ve ses kalitesi tagrmasr gereklidir. Teknik kalitesi yeterli g<iriilmeyen
almacaktr.
a
a
a
a
videolar delerlendirme drqr brakrlacaktu.
Bagvuru sahibi dfretmenler kendi adma eba gifresi ile www.eba.gov.tr portah
i.izerinden yanlmaya katrlabilir.
Yangmacrlann katrhm formunu eksiksiz doldurmalan ve video gahgmalarrm katrhm
formu ile birlikte www.eba.gov.tr portahndaki ilgili alana yiiklemeleri gerekmektedir.
Bagvuru sahibinin www.eba.gov.tr portah tizerinden katrhm formu ile birlikte
yiikledi[i video mp4 formatmda ve maksimum 600 MB'a kadar olmahdrr.
Videolarda internet site isimleri, 6zel kuruluglann ismi, logosu, armasl vb. yer alarraz.
Bagvurunun tamamlanmasr igin istenen materyaller: Videodan en az
2
fotolraf
(300 dpi), dgetmenin fotolirafi (300 dpi), dlretmenin <izgegmigi (en fazla 100
kelime), videonun rizeti (en fazIal00 kelime).
adet
. Milli Elitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaglara hizmet eden, sakrncah ve
.
a
o
a
o
zararh ifadeler igeren, genel ahlak kurallanna uymayan, hakaret igeren ve ne amagla
olursa olsun firma adr kullamlan eserler yafl$ma drgr kalacaktrr.
Yan$maya gdnderilen eserlerdeki gdriintti, miizik vb. kullammlardan dolacak her
tiirlii telif hakkr ve reklam <igeleri yangmacmm sorumlulu[undadrr. Bu kapsamda
dolacak hukuki sorumluluk yarlgmacry a aittir.
Daha rince herhangi bir yangmada <idtil almrg eserler yan$maya katlarnaz.
Yangmaya gdnderilen i'ideonun i;ahntr olmasrndan do[abilecek her ttirlii yasal
sorumluluklar yarlsmacrya aittir. Tespit edildigi takdirde eser sahibi <idiillendirilmig
olsa bile ddiilii geri almr.
ygGifEf gahganlan ve birinci derece yakrnlan yangmaya katlamazlar.
Yangmaya katrlan eserler, Yenilik ve E[itim Teknolojileri Genel Miidiirliigii
taraflndan eba.gov.tr adresi iizerinden ticari olmayan amaglarla efitim/tarutrm vb.
faaliyetlerinde kullamlabilir.
4
Yanqmact, dereceye giren eserin kullamm haklanru Yenilik ve Elitim Teknolojileri
Genel Miidiirltigt'ne verdilini peginen kabul eder. Buna ba[h olarak gerek Fikri ve
Srnai Haklar Kanunu'nu, gerekse diler ilgili rievzuat gerelince yangmaya gcinderdipi
eserinin/eserlerinin gofaltma, iglenme, yayma, temsil,' umuma iletim, faydalanma
vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar igin Yenilik ve E[itim Teknolojileri Genel
Miidtirliiltine izinlmuvafakatname verdilini kabul eder. Bu qekilde kullanlan eserler
igin, eser sahibi verdifi izni sonradan kesinlikle geri almayacaptru ve eserin
yukandaki gekilde kullamlmaslru men etmeyece[ini veya bu izinlmuvafakatname igin
herhangi bir telif hakkr veya maddi, manevi talepte bulunmayaca[rm, gayri kabili riic0
kabul, beyan ve taahhiit eder.
Bu yan$maya katrlanlar yafl$ma kogullanm kabul etmig sayrlrrlar. Uygulama
esaslarmda yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Elitim Teknolojileri
Genel Miidiirliigtine aittir. Yangmaya katrlanlar bu gartlan kabul etmig sayrlrr.
BA$WRULARTN DEGERLENOinir,VrnSi:
Yangmacrlann eserlerini son bagvuru tarihine kadar www.eba.gov.tr portaknda ilgili
alana yiiklemeleri gerekmektedir.
Yangmaya katrlan videolar; Yenilik ve Elitim Teknolojileri Genel Miidiirliiltinde
ilgili alan cigretmenlerinden olugturulacak bir iin jiiri tarafindan delerlendirilecektir.
Nihai de[erlendirme, Yangma Segici Kurulu tarafindan yaprlacaktrr.
0n elemeden gegen videolarrn izleyici oylamasr da "www.eba.gov.tr" portalmda
baplatrlacaktrr.
7.
o
SEqiCi KURULUN OLU$UMU VE QALTgMAST:
Segici kurul; iiniversitelerin
ilgili bdliimlerinden bilim insanlan
kigiden olugur. Yenilik ve
arasrndan segilen beg
Elitim Teknolojileri Genel Miidtirhigti
belirler.
o
o
'
o
'
segici kurulu
Yenilik ve Efitim Teknolojileri Genel Miidtirliiliinrin gdrevlendirdigi
oy hakkr
bulunmayan bir gdzlemci segici kurul toplantrlarmda yer
alrr. G<izlemci, yrinteme
iligkin sorunlann g<iziimlenmesine katkrda bulunur.
Segici kurul' videolarr izlemeye baglamadan cince gdzlemci
ile birlikte ilk toplantrsrru
yup.T u_"]"pl*ttda kendilerine EBA Fen Deneyleri Video
Yangmasr ile ilgili bilgiler
verilir. Daha sonra segici kurul, gahgma ycintemini saptar.
Segici kurul i.iyeleri, yan$ma srasmda videolann hepsini birlikte
izlemekle
yiikiimliidtir.
5 ki$iden olugan segici
kurul kararlarmr salt golunlukla (en az3 oy) verir.
Segici kurul, gerek duymast halinde videolar arasrndan iki
adet <izel cidiil ihdas
edebilir.
t
s.
o
o
.
.
o
9.
.
.
.
.
.
.
Segici kurul' sonuglart agrklamadan <ince biittin tiyelerce imzalanmrg
karar tutanaklal
ile gerekgeli sonuglan Yenilik ve Elitim Teknolojileri Gendl Mtidiirliigi.ine
teslim
etmekle yiikiimliidiir.
onUI, rt]nU VE MiKTARI:
Birincilik Odrilii
4.000 TL
ikincilit OAutu
3.000 TL
Ugtinciiltik Odiilti
iki adet Jtiri Ozel Bilim insam OOtitii
EBA Bepeni Ozel 0autu
2.000 TL
Diziistti bilgisayar
Diztistri bilgisayar
YARr$MA TAKViMi:
Eserlerin Bagvuru Tarihi
Eserlerin 0n De$erlendirilmesi
2Mart20l5 - 27 Mart20l5
EBA Beleni 6zet OAulti lzleyiciOylamasr
Eserlerin Segici Kurul Tarafindan De[erlendirilmesi
De[erlendirme SonuglarrmnAgrklanmasr
Odtil Tcireni
Bu yrinetmelikte belirtilmeyen difer hususlarda karar yetkisi
iLnrigivt:
[email protected] gov.tr
4
30 Mart 2015- 17 Nisan 2015
20 Nisan 2015- 8 Mayrs 2015
12 - 14 Mayrs 2015
15 Mayrs 2015
3 Haziran2015
Milli Efitim Bakanhlr'n a ajttir.
Download

Ek-2