T.C,
ffi
ESKiL KAYMAKAMLIEI
ilce Miili Egirim
Miiriiirtii[ii
Sayr : 10243693/155/6894919
Konu: Yurt Drgrnda Gdrevlendirilecek
Olretmenlerin Srnav Krlavuzu.
25/12t2014
MUDURLU6UNE
Yurt drgtnda yagayan
ve soydaglanmrztn dlrenim galtndaki
..
gocuklarrntn elitim-d$retimin de ^valandaglanmrz
rilretim
yrlrndan itibaren gdreilendirilecJk srnrf
_2015-2016
bfns
dlretmenlerini
segmek
iizere
srna-v
agrlmasrnrn
Bakanlrklararasr ortak Kiilttir
Lt
Komisvonu Kararr ire uygun gortildrigti, Milri Egiiim Bakanrrlr
Avrupa Birrili Dr; iri;kile.
Genel MUdi.irlii!0niin ilgi yazrsr ile bild irilmektedir.
S<iz konusu srnavrn; bagvuru. $a..lan, stiresi, gekli ve segme
slnavt ve yurt dl$lnda
giirevlendirmeye dair esas ve usuler ire diler hususla.n
yer ardrlr, ,,yurt orgrnaa
gdrevlend irilecek dlretmenlerin mesleki yeterlili[
srnavr ile temsil yetene$ miilakat krlavuzu
201 5,
Bakanh!rmrzrn http://www.mei.gov.tr ve nttp'ilauaigm.me6.gou.t.
.
uJr.r;na"
yayrmlanmaktadr r.
Bilgilerinizi ve krlavuzun yukarrda belirtilen lnternet adreslerinden
indirilecek
okulunuz-kurumunuz cilretmenrerine duyururmasrnr ve
krlavuzda belirtiren
do!rultusunda i5 ve iglemlerin yiirtitiilmesi hususunda;
"i,ti"r"r*
Gerelini dnemle rica ederim.
Kamit BiLGIC
ilge Milli Elitim Miidiirii
Tiim Egitim Kurumu Miidiirliiklerine
O0venli Ele!..,rnil
Lnrl
Elektronik Ag: www.eskil.meb.gov.rr
e-posta: [email protected]
BueYrak8,VenlIelektronikimzailelmzalanml$t'l
Aynnhlr bilgi igin:D.YAVUZ
Tel:(0 382) 4l 144 | I
Faks: (0 382)
4l I4261
Download

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Sınav Klavuzu