T.C.
AiKALEKAYMAKAMLIGI
I19eMilliEgitimMud血1噂ti
sayl‥29254301.05−050A58
GUNLUDUR
Konu:EgitimB61gesiZtlmreBaSkanlarlToplantlSl
上告中i 帖
… MUDURLUGUNE
ASKALE
ilgi:a)2014/2015Egitim6gretimyllleall叩atakvimi
b)KaymakamllkMakamlndanallnanbilatarihIivebilasay山onay
ngi(a)eall叩atakvimi・ilgi(b)onaydo昏…ltusunda2014/2015egitim6gretimylllikinci
yarIylld6nembaq“E昏itimB61gesiZnmreBaskanLanToplantlSl”11iubat2015C町Smba
gtmsaat13・30,dainkllaFrillめgIetimokumdayapllacaktlI・・KonuhakklndaKaymakamllk
makamlndanalmanilgi(b)“EgitimB61gesiZtimreBakamlan”konuluonaylimzallSldaha
竺町〃ヰndcサギkmr上申i址gomlehhniS01up;yaZLnmi固iogre血enleTeimka申llgl
tebHgediIerekbilgilendirilmesihususunda;
Gereginiricaederim.
qL
KezzibanBITLIsL主
Mudura
iubeMtidtirti.
聖堂_
Onay
(lsayぬ)
Da到tlm:
Ilgiliokulvekmmmudtirlukleri
18/02/2011V.H.K.主 M.DELiB
6−pO鉦 askalc25@mcbgCVけ
AyrintlIlbiiB)MuSaDtLIBA洲VHKi
ASKALEKAYMAKAMLIeI
1時eMiIliEgitimMudHrl噂ii
驚 T.C.
Sayl:29254301/<..>/<...>
< >
Konu:EgitimB61gesiZumreBaskanlarl
ToplantlSl(YarlmGmEgitim)
KAYMAKAMLIKMAKAMINA
ASKALE
Ilgi:a)Kaslm1999tarihve2506saylllTebIiglerDergisindeYaylnlananMilliEgitim
BakanllglEgitimB61geleriveEgitimKurullanY6nergesi.
b)2014−2015EgitimOgretimYlllCallSmaTakvimi
Ileemizde 6grenci
ba印lSlnl
ammak
Ogretmenler
arasl
bilgi
alliVeriSlerini
Saglamakve egitimprogramlarlileegitimhizmetlerinidegerlendirerek,egitiminkalitesini
ytikseltmekamaclylailgi(a)y6nerge,ilgi(b)eallimatakvimidogrultusunda;2014/2015
egitim6gretimylllikinciyarlylld6nembaSl“EgitimB61gesiZ屯mreBaikanlar「11oplantlS1,,
11Subat2015Carsmba gtintisaat13・30’daInkllapIlk/Ortaokulunda yapllacaktlr.Bu
kapsamda anllan gtin ve tarihtei19emizIhk11apilk6gretim okulunda dtizenlenecek olan
“Egitim B61gesi Ztimre BaSkanlarl ToplantlSl”nedeniile oku16ncesi,ilk6gretim ve
Orla6gretimokullarlnda‘‘Yarlm GmEgitimUygulamasl,,yapllmasIVetOPlantlyakatllan
6gretmenlering6revliizinlisayllmasIMtidtirl堕umuzceuygungOrtilmektedir.
MakamlarlnlZCadauygung6rtilmesihalindeolularlnlZaarZederlm.
SerhatERDEM
MtidtirV.
OLUR
<〟.>
M.FlratTAiOLAR
Kaymakam
YenlMah HukumetKonaglKat3Aikaie
Elektron−kAg wwwmebgovtr
e−pOSta adsoyad@mebgovtr
Ayrin面bllgI一cm MusaDELIBAiIVHKI
lel(0312)XXXXXXX
Faks(0312)XXXXXXX
Download

eğitim bölgesi zümre başkanları toplantısı - erzurum