Technická univerzita v Liberci a Vysoká škola Zittau/Görlitz
nabízí od září 2010 vzdělávací, kulturní a společenské aktivity po názvem
Přeshraniční vzdělávání seniorů
Tento projekt je spolufinancován prostředky Evropského fondu pro regionální
rozvoj v rámci programu Cíl 3.
Cíl projektu: realizace přeshraničních vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit pro
seniory v České republice a Svobodném státu Sasko, jejichž cílem bude poznávat sousední
zem, seznamovat se s její historií, kulturou, jazykem, navázat bližší kontakty a přátelské
vztahy v rámci Euroregionu Nisa.
Cílová skupina: Občané starší 50 let, v ČR - studující a absolventi Univerzity třetího věku
TU v Liberci, v Sasku – studující Seniorenkolleg VŠ Zittau/Görlitz a Akademie pro starší v
Trojmezí. Každé aktivity se zúčastní 20 seniorů z ČR a 20 ze Saska.
Plánované aktivity: přednášky, semináře, cvičení, exkurze
1)
18. – 19. 9. 2010 v Liberci - Interkulturní komunikace (2 dny)
Seznamovací aktivity, seminář Interkulturní komunikace - aktivity na seznámení s kulturou a
jazykem sousední země, prohlídka města, prohlídka okolí města
2)
16. – 17. 10. 2010 v Žitavě - Interkulturní Komunikace (2 dny)
Přednáška – „Němci a Čechy“, Úvod do německého jazyka, Pruská Horní Lužice, Návštěva
muzea v Žitavě
3)
13. – 14. 11. 2010 v Liberci -Historie a kultura sousední země (2 dny)
Přednáška k historii města, prohlídka liberecké radnice, návštěva muzea v Liberci, prohlídka
horského hotelu Ještěd
4)
3. – 4. 12. 2010 v Görlitz - Historie a kultura sousední země (2 dny)
Historická prohlídka města, přednáška o historii města, prohlídka: Hallenhaus, návštěva
přírodovědného muzea, prohlídka - Zgorzelec. Po této akci vyrobí senioři česko-německou
brožuru doplněnou fotografiemi.
5)
26. – 27. 2. 2011 v Liberci – Kulturně-společenská akce spojená s kulturním
večerem (2 dny). Této aktivity se zúčastní 50 seniorů z Čech a 30 seniorů z Německa.
Přednáška o české kultuře, návštěva galerie, kulturně společenský večer, prohlídka botanické
zahrady
6)
18. – 19. 3. 2011 v Žitavě/Görlitz - Konference. Této akce se zúčastní 50 seniorů z
Německa a 30 seniorů z Čech (2 dny).
Zahájení, přednáška „Němci a Češi“, výtvarní umělci v Praze ve 30. letech, uprchlíci v Praze,
britský fond na záchranu ... Z této konference bude vytvořen sborník na CD-ROM.
7)
13. – 15. 5. 2011 v Görlitz - Kreativní tvorba (3 dny).
Přednášky o teorii umění, kreativní tvorba. Po akci budou díla seniorů vystavena v prostorách
Hochschule Zittau/Görlitz.
8)
2. – 4. 6. 2011v Bílém Potoce - Kresba a malba v plenéru (3 dny).
Kresba, kreativní práce s barvou, kreativní malba. Po kurzu budou díla seniorů vystavena v
prostorách TU v Liberci nebo v krajské knihovně.
Kontakt:
Česká republika – Mgr. Jitka Pacltová, tel: 485 355 108, email: [email protected]
Deutschland – Prof. dr. Erika Steinert, tel. Nr. TRAWOS/John 03581/76 71 414 [email protected]
Technische Universität in Liberec und Hochschule Zittau/Görlitz
bieten seit September 2010 Bildungs-, Kultur- und Gesellschaftsaktivitäten unter dem Namen
Grenzüberschreitende Seniorenbildung
Dieses Projekt wurde vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im
Rahmen des Programms Ziel 3 mitfinanziert.
Projektziel: Realisierung von grenzüberschreitenden Bildungs-, Kultur- und
Gesellschaftsaktivitäten für Senioren in der Tschechischen Republik und im Freistaat
Sachsen. Ihr Ziel ist: das Nachbarland kennen lernen, sich mit seiner Geschichte, Kultur und
Sprache bekannt machen, nähere Kontakte im Rahmen der Euroregion Neisse - Nisa
anknüpfen und Freundschaften schließen.
Zielgruppe: Personen 50 plus, in der Tschechischen Republik – Studierende und
Absolventen der Universität des dritten Lebensalters an der TU in Liberec, in Sachsen –
Studierende des Seniorenkollegs und der Akademie für Ältere im Dreiländereck an der
Hochschule Zittau/Görlitz. An jeder Aktivität werden je 20 Senioren aus der Tschechischen
Republik und Sachsen teilnehmen.
Geplante Aktivitäten: Vorlesungen, Seminare, Übungen, Exkursionen
1)
18. – 19. 9. 2010 in Liberec - Interkulturelle Kommunikation (2 Tage)
Kennenlernen-Aktivitäten, Seminar der Interkulturellen Kommunikation - Aktivitäten, durch
die die Senioren die Kultur und die Sprache des Nachbarlandes kennen lernen werden,
Stadtbesichtigung, Ausflug in die Umgebung
2)
16. – 17. 10. 2010 in Zittau - Interkulturelle Kommunikation (2 Tage)
Vortrag – „Deutsche und Böhmen“, Einführung in die deutsche Sprache, Die preußische
Oberlausitz, Besuch Museum Zittau
3)
13. – 14. 11. 2010 in Liberec - Geschichte und Kultur des Nachbarlandes (2 Tage)
Vortrag zur Stadtgeschichte, Führung durch das Rathaus in Liberec, Besuch des Museums in
Liberec, Führung durch das Berghotel Ještěd
4)
3. – 4. 12. 2010 in Görlitz - Geschichte und Kultur des Nachbarlandes (2 Tage)
Historische Stadtführung, Vortrag zur Stadtgeschichte, Führung: Hallenhaus, Besuch des
Museum für Naturkunde, Führung durch Zgorzelec. Nach dieser Veranstaltung erstellen die
Senioren eine deutsch-tschechische Broschüre, die mit den Fotos ergänzt wird.
5)
26. – 27. 2. 2011 in Liberec – Kulturgesellschaftliche Veranstaltung verbunden
mit einem Kulturabend (2 Tage). An dieser Aktivität werden 50 Senioren aus Tschechien
und 30 Senioren aus Deutschland teilnehmen. Vortrag über die tschechische Kultur, Besuch
der Galerie, Kulturgesellschaftlicher Abend, Besichtigung des botanischen Gartens
6)
18. – 19. 3. 2011 in Zittau/Görlitz - Konferenz. An dieser Aktivität werden 50
Senioren aus Deutschland und 30 aus Tschechien teilnehmen (2 Tage).
Eröffnung, Vortrag – „ Deutsche und Tschechen“, Bildende Künstler in Prag in den 30er
Jahren, Flüchtlinge in Prag, Der britische Fond zur Rettung, ... Aus dieser Konferenz wird ein
deutsch-tschechisches Sammelwerk auf CD-ROM hergestellt.
7)
13. – 15. 5. 2011 in Görlitz - Kreatives Gestalten (3 Tage).
Vorträge über die Kunsttheorie, Kreatives Gestalten, Auswertung. Nach der Veranstaltung
werden die Werke der Senioren in den Räumlichkeiten der Hochschule Zittau/Görlitz
ausgestellt.
8)
2. – 4. 6. 2011 in Bílý Potok - Zeichnen und Malen im Freien (3 Tage).
Zeichnen, Kreative Arbeit mit der Farbe, Kreatives Malen, Auswertung.
Kontakt:
Česká republika – Mgr. Jitka Pacltová, tel: 485 355 108, email: [email protected]
Deutschland – Prof. dr. Erika Steinert, tel. Nr. TRAWOS/John 03581/76 71 414 [email protected]
Download

Projekt ERDF Přeshraniční vzdělávání seniorů