T.C.
ASKALEKAYMAKAMLIcI
IleeMiⅢEgitimM龍d臨1時n
Sayl;82499420/44/3298520
26/03/2015
Konu:AnketCail;maSl
……MUDURLUGUNE
ASKALE
llg一・ilMiiliEgitimMddnrl蝉nnn24/03/20−5tarihliVe317777lsaylllyaZiSl.
Ilgi yazlgeregi,BakanlIglm−Z Oicme Degeriendlrme ve SlnaV Hizmetleri Genel
M的uri晦unnnilghiyaziSlekteg6nderilmlStir.S6zkonusu AnketForumiarlnl31/03/20は
tarihinekadaranket・meb・gOV・trinternetadresindeyaylmdakalacaktlr.Anketierinokulunuzda
g6reVyaPmaktaolanmrkce,Matematjk,FenveTeknolqii,DinKnlt踊veAhlakBilgisI,
T・Cinkllap”!、arihiveAtatnrketj踊kvelngilizcebranS6gretmen−eriile8slnlf6grenciieri
taranndanelektronikortamdadoldurulmaslnInSagIanmaslgerekmekteolup,konui−ei−gi−i
gereklihassasiyeting6sterilmesihususunda;
Bilgilerinizjvegereginiricaederim.
KezzibanBlTLisLI
Miidura.
?ubeMtidlim
DAGITIM:
OrtaokulMudur旭klerine
YenlMah HukumetKonagiKat3ASkale
ElektronlkAg wwwmcbgovtr
C−p()気a adsoyad@mebgovn
AyrlntillbIlg−1…MusaDL.LIBASlVHKI
rel(0312)XXXXXXX
Faks(0312)XXXXXXX
BuevrakguvenileiektrOnik冊aileimZaimm叫rhttp//eVraksorgumebgovtTadresindenba8f−0146−3d94−b7ab−167fkodul−cteyitedlleblilr
T.C.
ERZURUMVALILIGI
ilM輔EgitimM的nr1時ii
1削主
上.ノ十ヾ・ヽ時事∴†1
Sayl:97175630/44/3177771
24/03/2015
Konu:AnketCallimaSl
……KAYMAKAMLIGINA
(IIceMilliEgitimMndurlugn)
llgi‥MilliEgitimBakanIIglOIcmeDegerlendimeVeS−naVHizmetleriGeneiM融rlngunm
20/03/2015tarihve3100783saylllyaZISl・
BakanIIglmiZ OlCmeDegerlendime ve SlnaV HizmetteriGenelM班rl蝉ntinilgi
yazISi ekte g6nderilm一501up,S6z konusu Anket Fomlarln131/03/2015tarihine kadar
anket・meb・gOV・trinternetadresinde yaylmda kalacaktlr・Anketlerinilceniz ortaokullarinda
g6reVyaPmaktaolanTtirkCe,Matematik,Fenve’T「ekno廟,DinKnlt踊>eAhlakBilgis主TC
Inkllap Tarihi ve Atatnrk函luk veIngilizce bran§6gretmenierliie8.Slnlf’6grenciIeri
tarahndanelektronikortamdadoidurulmaslnlnSaglanmaslgerekmektedir.
Bilgilerinizjvegeregmiricaederim.
rluranBAGACLI
Valia
M硝EgitimMudnrYardlmCISl
DAGITIM:
20irpeKaymakamllglna(IIceM.且.M)
YtinetlmCad VallJIkBmaSIKa14Yakullye/ERZURUM
∧y…tliiblig1時nNAKDEM撮
ElektronIkAg wwwer川rummebg(IVlr
lel(0442)2344800−135
e−POSta hlIgllSlemeg−tek25@mebgovlr
ト水筆(0442)2351032
Buevrakguvcr画eiekuon−kimZallemZalanm撃tlr血p//eVraksorgumeb80>‘radreslndenf2d3−2bd6−3acO−beib−5044kodulieteyltedlie帥r
T.C.
MiLLIEGITIMBAKANLiG1
0icme,DegeriendimeVeSinaVHizmetleri
GenelMtidurlugu
Sayl:34878943/44/3100783
20/03/2015
Konu:AnketCallSmaSi
….VALILIGINE
(ilM冊EgitimMndGri蝉)
GeneiMHd臨時gumuzceT加kce,Matematik,FenveTeknolqii,DinKult踊veAhiak
Bilgisi・T・C・inkllapTarihiveAtatnrkcnlnki−eing掴zceolmaknzere6(a−ti)dersten,8inci
Sinlf6grencilerine y6nelik Orgunve YayglnEgitimiDestekleme ve Yetiitime Kurslarl
Y6mergesi kapsamInda・uygulanmakta olan kurslara destek olmak amaclyla“Kazanlm
Kavrama Testleri”hazlrlanm−S Ve Bakanlrg.mlZintemet sayfaslnda yay−mlanmaya
baslammiStlr.
Halen yaylmlanmakta olan Kazanlm Kavrama Tcstleri−neiliSkin6gretmenile
6grenciIerden g6rus ve6merilerinin allnmaSl amaClyla geli*irilen‘‘Kazanlm KaVrama
Testleri Memnunlyet Ankell’’fbmlar一,23/03/20151arihindenitlbaren Bakan−1glmlZ
anket・mebgov・trintemetadresindenyay−mianmayabaSlanacaktir.
S6z konusu anket fbmlarら31/03/2015tarihine kadar anketmeb・gOV・trinternet
adresinde yaylmda kalacak olup・anketlerin消niz ortaokullarinda g6rev yapmaktaolan
T証kee,Matematik,FenveTeknoIqii,DinK軸uruveAhlakBilgisi,T.C.Jnk愉pTarihive
Ataturk印luk veingiiiZCe branS6gretmenleriile8.slnlf6grencileritaranndanelektronik
OrtamdadoidurulmaslnlnSagJanmaslhususunda,
Bilgilerinizivegereginiricaederim.
YunusYAGMUR
Bakana.
DaireBaSkanl
Dagltlm:
B Planl
KonyaYoiuUzerIGaziIlastancsIKarS1Si
O6500Icknikokullar/ANKARA
EiektronlkAg wwwmebgoVtr
e−POSta Lsan@mebgovtr
Blig119lniutriSANl]gltlmUzmanI(SahsaBagl))
lei(0312)2969400DahIi19496
1水S(0312)2969437
BuevrakguvcnilelektronlkimZa,le,mZaIanmiStirh時//evraksorgumebg。Vtradrcsindenc905−ade5−39bO−aaOd−662ekodulieteyiled−leb−lir
Download

anket çalışması 26.03.2015 15:11 - erzurum