T.C.
ASKALEKAYMAKAMLlcI
IiceMilliEgitimM組diir1時ii
Sayl:64222086/200/3756804
08/04/2015
Konu:OkumaYa叩maSl
.…..MUDURLUGUNE
ASKALE
Ilgi:AtatnrkUniversitesiKariyerToplulugununOl/04/2015tarihlive33sayll−yaZISl・
Ilgl yaZlgeregi,Ataturk Universitesi Kazlm Karabekir Egitim FaktiltesiKariyer
Toplulugu tarahndani−Kutlu Dogum Haftasii−nedeniyle ne ayrikategoride duzenlenecek
olanErzurumOkuyorgelenekse16dnlln kitapokumayarlSmaS−12Nisan2015Pazargunu
saat13:30,daAtatnrkIMKBYBOslnaVyaI)llmasl,MerdivenOrtaokulu,KandillilMKB
Cok Programll Anadolu Lisesi jle Kandilli Guven90rtaokulu tarih ve saattikendi
belirleyecekierigundeyapmalarl(adaylarinternctnzerinden slnaVa girccekieriokulu
giirebilccekler.Ancaks.mvgiriSbeIgesiveriimcyecek)konuileilgiligereklihassasiyetln
g6sterIlmesivebasvuruyapanogrencileregerekiiduyurularmyaPllmaslhususunda;
Bilgilerinizivegeregmiricacderim
MEminCOMAKLI
Mndiira.
SubeMudurii
YeniMah HukumelKonagiKat3Aikaie
ElektronlkAg wwwmcbgovtr
C−POSla adsoyad@mebgovtT
BueVrakguveniieiektronIklmZaileimZalanmL*ir
AyrInllllbiig一問n MusaDELtBASlvHKl
icl(0312)XXXXXXX
raks(03i2)XXXXXXX
h巾′′eVraksorgumebgoY‘radresindenbabc−133a−3253−8ead−C943kodulietey−tediic帥r
経
国くARiYER
TOPl hjl自Gl)
Konu OkulTahsiSihk
01042015
SaYi B3
A;KALEiLCEM川L圧GITMMUDURLUGuIN〔
ERZURUM/ASKALE
Ataturk UnIVerSrteSi KarNer Topiu焼u oiarak KL川u Dogum H3両asl VeS陸S中e L時 aYri
kategorIdeduzenrenecekoIanErzurumOkuvorgeienekSelod捕ukitapokLimayariSmaSlnln母eniZde
12NISanPa2.日gunuSInaVY8回masl時nA簿kaieAtaturklmkb Yibo,MerdlV8両OrtaOkuiu,Kand間
)MKBCPL’冊IuygullgOrLi而esihaImdetahsはedIImesIhuSLSunul
GeIegnlibi蘭ieri服eSaVgIIarimねarzederimOlO42015
宗駁轟謹言
K rverTol点画ugL」Akadem紋Baskanl
DoC Dr AHai個ULAS
AtaturkUmVerSlteSiKaz冊KarabekIr暗面Fak諏es−KariYerTop刷jeuO5335758474
鉦dL凧akh証mLi庇(寝)(甲dii((…
Download

Okuma Yarışması - aşkale ilçe millî eğitim müdürlüğü