T.C.
MANISA VALIL量GI
IIMⅢiEgitimMiidiir1時ii
13/04/2015
Sayl;88977374/841/3949611
Konli::用51し車中ii\YLiilitiBu15Llcreti
….KAYMAKAMLiGlNA
(llccM冊EgitimMddurl噂u)
Ilgi:a)llk6gretimveOIla6gretimKurumlarlndaParasIZYatlllllk,BursVeSosyal
YardlmiarY6netmeligi,
b)BakanhglmlZMeslekiveTeknikEgitimGcneiMtidnrlngununO9/04/2015tarihve
3826646sayliiyaZliarl.
BakanllglmlZ Mesleki ve Teknik Egitlm Gcnel Mudurlugunnnilgi(b)“2015/1.
U笹yllkYuIliCiBursUcreti”konuluyazISlekteg6nderilml$tir.
埴cniz・/Okulunuzda MesleklVe Tekllik Eg証m kurumiarlnda6grenim g6ren bursiu
6grenciIeriIlyu両iburs ncrctIeriningeciktirilmedenOdcnmesiicinlcdbirlerinallnarakilgi
(b)yazldogrultusunda6dcnmcsihususunda,
B車高高Ii/ivegeleglIlimeIllleI’iCaedelim
RecepDERNEKBAS
Vall a.
MilllEgitimMuduru
EK:YaZl(lSayfを)
DAGlTlM:
1川i ei\信用lik・…iigl…
(ilceMmiEgitimM的ur時gune)
Nl沖ICiPaSa Mah AlulurkBuIvIci O(236)2314608Dah111142EIcktromkAg http//maniaJm・bgovlr
MANIsAlax O(236)231125le−POSlaIlleSiekleg血nI45@inebg。Vlr
11−IC用血判、間l・LIc点tr。niT・…閃ii同一一穴点…m・Prhllr・//′い「点so…=nebg()、11rudres…Jc・18bO1−0219−3C74−bfe5−7C85koduiIcte〉1両正高一lir
T.C.
MILLI EGITIM BAKANLlCI
MeslekiveTeknikEgitimGcnelMiidiirliigii
\′
09/04/20は
Sayl:20880154/841/3826646
!く0…:201年Iliぐay凧YtiniCiBmSUcreti
….VALILIGINE
(llM掴EgitimMddnrl堕u)
Ilgl 川\房子だ川一一、eO時(粗e用TIKLirLmhrindaParas−ZYat一帖k,BursveSosyaiYardlmlar
Yonetmcllgi.
Ilinizmerkczvedigerilcelcrdekimeslekiveteknikegitimkurumlarlnda(泊renimg6ren
bursluOgrenciIe皿,2015Y−Illuncu的ayilkyu両ibursucretlcr主010cak−31Mart2015
tarihleri dikkate alLnarak,1990(burs g6stergesi)rakamlnln O,07930801an memur maaS
katS甲i、tileqrnlm∼SOnL一Cll a、11khesaplanmliVeblr6grenc−yellet473,47TL・Odenmek
uzc白j,2015\白11MelkezIYolle川nButCCSiKurumsalKodu13.0133.00,FonkslyOnelKodu
O9.2.2.00,Finans Tipil,Ekonomik Kodu O5・401an Mesleki ve Teknik Egitim Genel
Mndurlugnne baglIOkullarda6grenim g6renOgrenclleriCm bursmoduln6denek dagltlm
cetvelindctarihiVenumaraSlyaZliL6denekg6ndemebelgesiileokullarlnbagllbulunduklarI
Saymanllkiarag6nderilml印r・
Burslu ogrencISi bulunal10kul mndurlerl;http‥//mtegm・meb・gOV・tr/adresmdek一
‘DUYlllullAR−’h(出IllLIllde yuyllliallan“2015/1.09ayllk Odenek gOndeme yazISI’’ile
e−Burs modulmden aIdlgi“2015月 D6nem Odenek Dagtllm Cetvell’’ndebellrtllen ogrenci
say−S一Ve OkulunataIISISedllen6denek miktarlkadar‘・Odeme EmrlBelgesi,,ddzenleylP,
burslu6grcncilerin Eklm,Kaslm,Arallk2014ayla…a ait yumeiburs ucretierin…IIgili
saymanllkiardanallnmaSlnlVe‘‘2015/1・D6nem BursluOgrcncIListesl”ndeisimleribulunan
OgrenCiiereOdenmesinisaglayacaklardir・
llvc車e m冊C宙tim mdd血iLIkleri6deme yapacakokul mudurluklerine rehbe高kte
bulullalaL,。gre−lC−iellll…agdL一l‘Oim引Lmalarl VC yurtlCi burs ucretlerinill geCiktirllmeden
OdenmesllClngerekentedbirlerialacakIard−r・
BilgilerinizIVegereglniricacderim・
OsmanYILDIRIM
Bakana.
Genel MudurV.
DAGJTIM:
B Pianl
∧taturkBiv O6648K開lily/^NKAlく^
Eieklronik∧g wwwIllCbgovtr
e−p(面a油S。yad@nlebg。Vlr
A)lrint,iib,1g叫1n ZZ Clt,nDEDE
lei(0312)4i31249
iaks(0312)4251967
Bue、rakguvcnL,Cie血0両IinnilcimZaianmiStirhttp//cV軸LL.sorguinCt・OV」radrcsLndcn2ef主4462−330主a844−Cb36回∪証tey・ledlieblLlr
Download

f `ş` MANİSA vALiLİĞİ - Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü