T.C.
KILISVALILIGI
IIM皿EgitimM同軸1時ii
Sayl:29444100/100/3341168
27/03/2015
Konu;SlnaVKomisyonu
VALILIKMAKAMINA
M冊 Egitim Bakanhgl OlCme,Degerlendirme ve SlnaV Hizmetlerl Genel
Mudtirl蝉nce Turkee,Matematik,Fenve Teknolqji,Din K批tnriive AhlakBilgisi,T.C
InkllapTarihlVeAtaturkCulukilelngilizceolmakuzere6(altl)dersten,8.Slnlf6grencilerine
y6nelikOrgunveYayglnEg証miDesteklemeVeYetiStlmeKurslarlY6mergesikapsammda,
uygulanmakta olan kurslara destek olmak amaclylaiI Kazanlm KaVrama Testleri・i
hazlrlanml担r・Kazanlm teStlerinden yararlanllarakilimiz genelinde8.slnlfogrencilerlne
2014−2015egitim6gretim ylllnda1−2/04/2015tarihinde a鴻lda belirtilen saatierde ve
Mndurl噂umnzce belirlenccekileritarihlerde de deneme slnaVl yaPllmasl,SlnaVdaokul
Ogretmenlerining6reVliolmalarl,SlnaVdegerlendirmesininokulmudurlu郵nceoluSturulacak
komlSyOnCayaPllarakMudurl噂umuzegOnderilmesi,SlnaVhazlrlamakomisyonunun Sube
Mud踊 S・Sema KORKMAZ ba*anllgmda aSaglda bel証ien kl河erden oluSmaSI
Mudurlugumuzceuygung6rulmektedir.
MakamlarinlZCadauygung6rulmesihalindeolurlarlnlZaarZedcrim.
AbdurrahmanSEVGILI
llMilliEgitimMuduru
OLUR
27/03/2015
TolgaTOGAN
Valla.
ValiYardlmCISl
09
10
F
ヨ
エ6R
FVヨ
00 FenveTeknoloJI
B
k
10 SosyalBilgiler
11:20 DinKulturiiveAhiakBilgisi 劍襪#
AkplnarCadV描iikBinaSlkal179100−KIL.IS
ElektronLkAg
kliiSmCbgovtr
誚免率6R
AyrLn川1bllgl191n血batSet、OYIiノMAZ
Iel(0348)8132828/128
ei)OStatcmclegitlm79@mcbgovtr
FakS(0348)8131264
BuevrakguvenLleLektronikimZai−eLm魚hnin申rhtLr,′hvraksorgumebgl)Ytradres…dei16bO2−5940−39f7−916b−7da5koduilcteyLtedl剛Ir
Download

T.C. KİLİS vALİLİĞi İı Mıııî Eğitim Müdürlüğü