T.C.
ASKALEKAYMAKAMLJcI
IIceM鞘EgitimMm臨1時ii
Sayi;29254301/604/3510305
01/04/2015
Konu:iimdiDuSnnmeZamanl
、…‥MUDURLUKLERiNE
ASKALE
jlg吊iMilliEgitimMudnr−ngm血16/03/20−5tarihIive2868136say一一lyaZISl.
ilMilliEgitim M融r噛nt,n yazIlarlekinde bulunan M踊Egitim BakanllgI
TemelEgitimGenelMud…gunmyaiL血lile7Ve8slnIf6grencirerininTekn0回ve
TasarJm dersinde0両turdukLarl mnJeri seI却eyerek g6zlem sorgulama araStlma,
degerIendimeve yaratlCli−kgibi∴山LnseIs証ec−eriaktifhalegetimekamaclylaetkinIik
degerlendimekhterieridikkateaiinarakeserhaznlanmaslhatIr−anaclk olaneserlericin
mutlakaEK−2TeknolqjiveTasarmDersiOgrencjetkinl蘭bild証mfbmund。Id…lmas,
Okulur…Zd息hazrrlanacakoIaneserlerarasLndasecilecekbireserin16′04′2015些r畦
聖聖i一半mqPdrl脚mdzcfODdcmmC・L聖」些!聖_坦地理」壷重工辿ILj≡
Sa到anmaslhususundai
BilgilerinizivegereginilCaederim.
KezzibanBiTLisLi
Mnddr乱
SubeMud踊
DAGITIM;
OrtaokulMudiirltiklerine
YemMah HukihelKonaglKat3Askaic
l・1eklronlkAg wwwmebgoVtr
C−pOSta adsoyad@mebgovtr
BuevrakguvenileLcktroniL・一m′a高im∠aianmlStlr
Ayrint高blig‖qn MusaDELIBA;lvHKI
Ici(0312)XXXXXXX
Laks(0312)XXXXXXX
T.C.
ERzURUMVALILIGI
IIMimEgitimMiimI・li嘔龍
Sayl:67269960/604/2868136
16/03/2015
Konu:SimdiDtistinmeZaman1
......KAYMAKAMLIGINA
(Ilee MilliEgitlmMudtirlugu)
Milli Egitim Bakanl嶋I Temel Egitim Genel Mndurl鴫ull/03/2015 tarihli ve
2690538saylllyaZllarlile;7 ve8・Slnlf 6grencilerinin TeknolqllVe Tasarlmdersinde
oluSturduklarl 肌nleri sergileyerek,g6zlem,SOrgulama,araStlma,degerlendirme Ve
yaratlC−llkgibizihjnselsureCleriaktifhalegetirmekvekendilerineolangnvenduygularlni
gelistimekamaclylaBakanlIgImlZileT証kPatent EnstittistiarasmdaprotokolimzalanmlS
olup,yaZIVeekindeallnanPrOtOkoIvekllavuzekteg6nderilmlitlr・
−Bakan鴫lmlZlnyaZISlileprotokoIve kllavuzuilcenizdebulunanttimTeknol(扉ve
TasarlmDersi6gretmenlerineimzakar中一gLndaduyurulmasl・
−Etkinlik degerlendime kriterleri djkkate almarak eser hazlrlanmasl,hazlrlanacak
olan eserlerlCln mutlaka Ek−2Teknol叩Ve Tasarlm Dersi Ogrenci Etkinligi bildirim
Fomuinundoldurulmas1.
−0rtaokullarda hazlrlanacakolan eserleraraslndanseeilecekolanbireserin16Nisan
2015PerSembegu血mesaibitiminekadarllceMilliEgitimM融url此lerineg6nderilmesi・
−IleeMilliEgitimMtidurlnklerindekuruIankomlSyOnlartaranndanprotokoIvekllavuz
dogrultusundagereklihassas−yeting6sterilerekseeeCekleriilCebirincisieserln,engee 20
Nisan2015PazarteslgunnmeSaibitiminekadarMudHr1時timuzTemelEg誼mHizmetleri
Subesilne g6nderilmesihususunda;
Bilgileriniziricaederimi
HalilKARAPINAR
Vali a.
ilMilliEg串mMndurYardlmCISi
EK:
1−Yazl(1sayfa)
2−Protokol(5sayfa)
3−KllaVuZ(13sayfa)
DAGITIM
20119eKaymakamhglna
(IlCeMilliEgitimMudurliign)
YOnetlmCad VallllkBInaSiKat4Yakutiye/ERZURUM
E−Mail tcmcIcg−tlm25@mcbgovn
Eiektl“OnlkAg http//erzLLTummebgovtr
AyrlntlllbllgliCmlrtlbat VHKICKAPLAN
lelcfon(0442)2344800−113
Faks(0442)2351032
BuevrakguvenIlelektronlklmZallelmZalanm函rh叫//evraksorgumebgovtradreslnden2ef9−2319−3C99−8d30−852dkodu,1eteyitedlleblilr
T.C.
MjLLiEciTiMBAKANLlcI
TemelEgitimGenelMnd師1時髄
Sayi:66621367/604/2690538
11/03/2015
Konu:iimdiDnsunmeZaman1
...VALILIGINE
(IIMilliEgltimM跡皿igu)
Ilgl:27・01・2015tar皿SlmdlD輔nmeZamamSergisiProtokolti
Tekno廟ve Tasar一m Dersinde OgrencLlerIn OluSturduklarl nrunlerln Sergilenerek,g6ziem,
SOrguiama,araStlma,degerlendirmeVeyaratlClilkglbizlhinselsurec−eriaktifha−egetirmekve
kendilerineolan guven duygularln−ge1両mek amaclyla BakanhglmlZile Turk PatentEnstlt融
araslndaIlglPrOtOkolimzalanmlStlr
IlglPrOtOkoigeregince’reknolqiiveTasar一mDersindenretilennrunlerinsergiLeneceglSerglnin,
23−24MaylS20151arihleriaraslndaAnkaraidayap∼1masIPlanlanmaktad−r・Sergideyera−acakeserler,
Ii Mllli Egitim MndurlukIerl bmyesinde olu担rulacak komisyonIar marifttiyle seCilecektir
Komisyonlarda TIMilli Eg証m Mudur Yard一mCISI/Sube M班ru,Maarif Muft時,Fomate.
TeknolqjiveTasar−mOgretmenindenoiusanenaz3kliigorevalacaktlr Komisyonlardasergiienecek
mnlerillereayrllankontermnsay−S−kadarsecIIecektlr・SeCllenherblretkln−lkiCin・一rl、eknoIQjive
TasarLmDersiOgrenciEtkinliglBlldirimFomluildoldurulacaktlr KomisyonlarcaseCiienetkinlikler
5MaylS2015tarihinekadar dahasonrakendllerineuLastlrllacaksifreilelnrkPatentEnstitusiiweb
Sitesineyuklenecektlr・Sergiyekatlimasluygung6r陸neserlerCDiIeTalim veTerbiye Kuruiu
BaskanIlg10gretimProgramlarlDaire Ba$kan嶋lnag6nderllecektlr.Komisyonlarda g6rev alacak
personei bilgiieri kllavuzda yer alan Ek工∴fOmat−na uygun Oiarak world be一gesi biCiminde
dnzenlenecek・16・03・2015 tarihine kadar resmi yaz−lLe Temel Egltim GeneI Mudurlugune,
abuyukylldiz@homa江comadresineiseeiektromkpostailegOnderilecektir.
23−24MaylS2015tarihinde AnkaraidagerCekleStlriimes−PianlananserglyeSe91−enetklnIl博ri
ureten6grencllerilebu6grencliererefakatedecekTeknolqjlVe’1’asarlmDers16gretmenIerininulailm
VekonakiamagiderleriTnrkPatentEnstitusutarafIndankar河anacaktlr.
iimdiD哩nmeZam竺lTekno厨veTasarlmEtkinilkleriUlusalSergisiilellg硝kom−SyOniarln
iVedilikle kurulmasr,掴nizde bulunan ortaokullara,teknolqJi ve tasarlm dersi6gretmenlerille
Ogrencilere konuylailgili bilglendlme yaPlimasl Ve uygulamaya d6nuk gerekli tedbirlerin
ValiliginlZCeallnmaSlniarZ/ricaederlm.
FundaKOCABIYIK
Bakana.
GenelMudur
Ekier:
1・Protokol(5sayfa)
2 Kllav此(13sayね)
Da如tlm:
B=gi.
B Piam
TallmVeTerbiyeKur山uBaskanIrglna
AtaturkBlV 06648KIZ11ay/ANKARA
Ayrln両ibligi甲n D Demlrkaya
EIektTOnlkAg wwwmebgovtr
Icl(0312)4131603
e−POSta dgdemlrkaya@mebgovtr
十aks(0312)4177108
Bl.eVrakguvcnlleIektroniklmZaJleimZaianm蘭rhnp//eVraksorgumebgoVlradre洲denibO8−C86b−3a4C−bO92−CaebkodulicteyltedilebiLir
23−24MかIS2015
ANKARA
軸ID岬UNMEZAMANT2015
TEKNOLafIVETAS4RLMDERST
●
OGRENCTETKtNLIRLERl
UL弧4LSERGLSI
KILAVUZU
ICINDEK主LER
1.KOMisYONLARINKURULMASI
2.ETKiNLIKDEGERLENDI則MEKRITERLERi
2・1.DiizenKusaglEtkinlikleri
2・2・KurguKuSaglEtkinlikleri
2・3・YaplmKuSaglEtkinlikleri
3.ETKINLiKLERjNBILDIRiLMESi
4.SERGjNiNGERCEKLEST主RiLMESi
EK−lKOMisYONBiLG主LERj
EK−2BILDiRjMFORMU
EK−30GRENCiETKiNL主KLERIULUSALSERGisIUYGULAMAPLANL…‥9
EK−45主MD主DUsUNMEZAMANIPROGRAMI
EK−5KATILIMCIL主STESi
5.YURUTMEKURULU
1.KOMISYONLARINKURULMASI
ilMilliEginmMudnrl蝉bunyesindeasagrdabelirtilenkisilerdenolu印birkomisyon
kurulacaktlr・UlusalSerglnin23−24MaylStarihleriaraslndayapllabilmesileinkomisyonlarln
hlZllbirsekildekurulmasIVelSlemlerinebaSlamaslbtlytik6nemarzemektedir・Komisyonlara
aitileti*mbilgileri(EK−2)worldbelgesibiciminderesmiyazlileTemelEgitimGenel
Modmngnne・abuYLJkYlldiz(郵otmail・00madresineiseelektmnjkmSlnilegOndeTilecekh
ン IlmilliegitimmuduryardlmCISl/?ubemtid肌(1),
> Maarifmufemiii(1),
> FomatOrtekno嘩vetasanm6gretmeni(Fomat6rltikkⅢSlannakatllmISOlanTeknolqji
VeTasarlmbran年増retmeniyoksaTeknoIqjiveTasarlmDersiilztimrebaSkanl)(1−5)
jIlerdekurulankomisyonlar6grencisaylSlnln90klugudikkateallnarakenaztiCkiiiden
Olu*urulacakbiCimdekuulacaktlrIhtiyacd含hilindekomisyondag6revlendirilecek6gretmen
SaylSlamlrllabilir.
2.ETKINLIKDEGERLENDIRMEKRITERLERj
Ogrencietkinlikleriduzen,kmgu,yaPlmkusaklannauygunolaJakdegerlendirilecektir.
DegerlendimekTiterlerindeslnlnarVeetkinliktiimdikkateallnaCaktlr Komisyonlarillerine
tanlnanSayldaetkinlikseeeCekler,gerekduyduklarltakdirde高YnltitmeKurulu当1eiletlSime
geCebileceklerdir.
Ogrencilersergiyeteknolqiivetasarlmdersindebulunar=ieadetkuiak(dtizen,kugu,
yaplm)icin gerCekle函rmis olduklarletkinlikleriyle katllacaklardlr.Etkinlik urtintikendisive
gtinltigtlndenoluimaktadlr.Ogrencilerbirdenfazlaetkinlikiledemtiracaatedebilirler
2・1・D血m Kusad EtHDlmemde Om▼a Clhm U血nqn Dc!erlcDdimcl咋
AlmabiJmesiIcinAsaむdakiOze皿klereSahipOlmasIGerekir:
′ mZenkuSa雪letkinliklerindeortaya91kandtizeninbirhacmiolmall(tieboyutlu)ve
dengede duabilmeli(蘭n baSkabiryeretaslndlgmda fbmubozulmayacak Sekilde olmall),
90galmayaimkanvemeli(farklly6nlerdeistenildigikadar90galabilmeli),tekTarlayanbirimler
aClk ve anlaslllr Olmalldlr・Zemine yapl;tlrllarakeahSllmamalldlr・Duzene gltmedekullanllan
geometrikbiCimoriiinalfbmunukorumall,?ekildegiSikligine(bieimdebozulma)ugramamalldlr.
3
> Ortayaelkacakduzen・aramaVedenemeeaJl叩alammsonucundakendiligindenortaya
erkmalldmOmeginJ粗encieallSmaSlnataktagae,Cicek・eVeSyaLarlVb・yaPaCa如ndiyerek
baSlamamallVeSOnuCubunlarabenzertmnlerolaneaIl洲malaIkabuledilmemelidir.
>∴∴∴C別1針naSlnmkISabir6zetiveortayaClkzmdtizenleiJgilig6mSVe6nerikriieerenaynbir
aGlklamayayerverilmelidir.
r DegerIendimeyealmmetkinlmeneaitfbtogranar;kmanllanbirim(1er)パ(噌alabilir
birimved血Zenieniyiifadeedenaynayrlfbtogranardanolu叩alldm
D批enKu執agletkinlikJeriiqinherslnlrSCViyesindeetkinl批ruerarklJSe田de
Ohbilh;
ン∴∴∴CaI”mahazlrbirimlerdenolu叩alldlr・Teh町1ayanbirimler(eogalabilirbirim),hazIr
biriminkendisiyadahazIrbirimlerink皿an山maslylaeldeedihniiSOImalldlr・D龍en(mn)karar
Verilencogalab血birimlerintekraretmesiyleolu弾nalldlriCogalabilirbirim6ZdeiVeanla河abilir
>∴∴I凋郎kenIG olmayangeometrik函mOer)denolu叩alldlr.Ogrencidigergeomet.ik
biCimlerdekuuamS(labni.d龍則digersamlarltaS1yOrSakabulediJebihK元Lkmnangeometrik
bieimOer河en90gaIabilirbirimlereldeedilmiSOhall,d庇則(肌n)kararverHen90galabilir
birimlerin tehar etmesiyle olum山dlr・Cogalabilirbirim62deiVe dtizeniCindekitek.an
amasllabilirolmalldlr・OgrencilerfarkllrenkveorahIardageometrikbiCimlerkullanabi皿er.
>∴∴∴Dei蛮kenli寓olmayangeometrikbieim(ler畑molusmahdlr O皆encidiger geometrik
biCimlerdekmami(labiilir,dtizen{蒔er綿rtlar‖ailyOrSakabuedileb旺Kullanllangeometrik
biCim(ler)90gaIabilir birimler elde edilmiiOhnall,dnzen(urm)karar verilen90galabilir
birimlerin tekrar etmesiyle olu叩alldlr・∴Cogalab皿birim6zdeiVe diizenieindekitekJran
anlaqlabilirolmaIldm Ogrencilerftmkllr’mkveoraldardageometrikbidmler,90galabilirbirimler
eldeetmiSOlmalldlriDuzenderenk,OranVey6nkavramlaClkveanla河rrolmalldlr
2“2・Ku”gu Kuか“BI EfHnli此riJ)de OmV● CIJLan Umnm DcBcrlendimeVC
AlmabiImeSiicinAsa巨idakiOzellikJcreSahiDOIInaSIGerekh
> D呼nceden96ztimekadargeCenStirecinklSabir6zetiolmahdlrCa串mamnl担LlSmdaki
merakvehayali,bunun…u’kasmdayatansorunveihtiyacl,bulmsoldugu1時Zummneoldugu
klSaCaanlammalldm
ン∴∴∴CallSmanmilkhali,SOnhaHvb s融eeleriifadeedenenazucfbtografolmalldlr
ン UrnnthtanItlml;eall叩aSekH・Sagla(hglkolayllkvbae皿mailetmnhakklndakig6rui
Ve6nerilerinkISaOzetiohalldlr
4
KurguKusa雪I etkinIikJeriieinhersln,fsevIyeSindeetkiniikJcr叫farkh粥kilde
Oiabilir;
′ Ortaya Clkan∴Call叩a baskalarl taranndan∴∴anla河r olmalldlr.Cizim fazla
detaylandlrllmamlS01abilirancakmnuolu印LmmParealarlnadl,g6reviveCizilerekanlatllamayan
hususku・yazllarakaClklanmliOlmalldlr.
シ OrtayaclkanCallSmabaSkalarltaranndanahI軸IrOlmalldlr・Umnveurumoluituran
parCalarvebirbiriyle串kisiaelkvedetaylandlrllmlS01malldlr Cizerekanlatllmayanhususlar
yazllarakaelklanmlS01abilir.
r OrtayaelkanealvmapatentalmakayglSlylacizilmiiOlmalldlr・CaJlimaPatentalmak
lClngerekliClZim軸lannlta叩all・AelkveanlaS111rnitelikteClZilmlSVedetaylandlrllmlS
Z・3・迦Jun Ku置血Et山田ehde OmVa C血n UHhm DcBerlcndim哩
Ah℡bihc51IciDA撮むdJdOzcilmereS山Il)0一皿抑Gcrekj±
シ∴∴SorunveihtiyaCtan16ztime ve degerlendimeye kadar gecen surecin klSabir6zeti
Olmalldlr・CahSmanlnelklSlndakisorun veihtiyac,96znm,96zummhayatage9irilmesinde
yaSanm deneylm・degerlendimeler ve6neriler klSaCa anlatllmalldlr・Umnun ortaya Ckli
ammalarlnlanlatanlbtograHar;肌ntln elZimi/planlamasl,yaPllma aSmaSIVe加重nnn son
halini/肌nunCallSmahaliniifadeedenenaz3fotografolmalldlriFotogranar肌踊neldeediliS
SnreCininetbir担ildeifadeetmelidir・CallSmada肌n血kendisi,mOdelveyamaketieldeedilmiS
01abiliriUrnnnntmltan;eall叩aSekli,SagladIglkolayllkvb・bilgilerinklSabiraelklamaslnayer
ン Bir距融npazaI事mabilirhalegetirmesnrecininklSabir6zetiolmalldlr.CallSmanm
eIklSlndakisorunveihtiyac,gerekCe,96zumlCln6ner高6Z血rmnhayatage91rilmesindeyasanm
deneylm,degerlendimelerve6nerilerklSaCaanlatllmalldlr・UrtmnortayaClklSaSmalarlnl
anlatanfbtogranar;hazlrlammmarka,logo,Slogan,yaPllan…Hnbalmnresmiayrlayrlyeralmalldlr.
AyrlCaOrtayaelkansoneallSmanlnreSmine(gercekleitirileneahimadanrmnpazarlanl嘩Seklini
ifadeedensonfbtograniH)yerverilmiSOlmalldlriUrtintamtlmliein seeilenreklamlnmklSa
aclklmasl,SenaryO,VarSaCekimfbtogranarlnayerVerilmelidir.
3,ETKINLIKLERINBILDIRILMESI
ン KomisyonlarseetikleriheretkinlikiCinEK−1“TeknolGveTasarlmDersiOgrenci
Etkin塵iBildirimFormu’’nudolduaCaktlr.
5
r KomisyonlarseemlSOlduk血・letkinlikleriveetkinliksahibi6grenciilerehber6gretmen
iletiimbilgileriniTurkPatentEnstitus血eaitmailadresineveyawebsayfasmakendilerine
bildirileceksiHelerileenge95MaylS2015tarihinekadarg6ndereceklerdir.
>∴∴AynlZamandaserglyekatllmasluygung6rtileneserlerlO/05/2015ta.ihinekadarTalim
VeTerbiyeKmluBaSkanImOgretimProgramlarlDaireBaikanllgmaCDieindepostayoluyla
g6nderilecektir.
ン∴∴一郎垂ncietkinliklerininbildiriminde(EK−1)prqjesahibi6grencive晦.tmeneait
◆ Adl,Soyadl:
◆Ili:
◆ Okulu:
◆IletiiimBilgileri(UlailmVekonaklamaiCintelefbnu,adresi)‥
◆ Pr(房adl:
◆Pr(扉ileilgilienaz4adetR)tOgraf,
◆Prqjehakklndabilgivemekamaclyla50−100kelime6zetbilgi,
◆PrqieninsunummadairelektrikbaglantlSlihtiyaClarlmuhakkaksuretleyer
4,SERGiNiNGERCEKLESTiRiLMESi
Sergi23−24MaylS2015tarihleriaraslndaAnkara,da yapllacaktlr・Serglye etkinligi
SeCilen6grencilerile6grencilererefakatetmesiieinteknoIQjivetasarlmbrans6gretmenleri
katllacaktlr・Ogrencive6gretmenlerinkonaklamave ulaSlm maSranarlTurkPatentEnstitusn
taraflndankarS11anacaktlr.
KomisyonlarcaseCilenetkinliginlyaPan6grencilerilebu6grencilerdensorumluolmak
tlzereg6revlendirilenteknolqiivetasammbranS6gretmeniiletliimbilgilerinindogruolmasICOk
6nemlidir・UlaSlmVekonaklamaieinbubilgilernzerindenkendileriileiletlilmegeeilecektir.
T学田
言 ‘あ ・81 8 日 賀] ●− 「 X爾 ィ*メ -ツ
Z e は〃 田 ,」 田 園
・− > 自 筆 …○ くつ 9 室 “e ∽・ ○こi lo > “さ ま yFX 2 X h x咤 「 F免飛 ネ ャ } yB 岳 O E el L )eO …e Uh 雪 空 鎗 tli e L e) > ふく 。 i
■隼田JSUe8Hze︸SS一言○讐
享=)鏑巨学園)〇°〇°∽、81j■く J−
‘覇 臼 U ,」 ・S
●H Ij ●SO
〇 日■<〕10∽8日■<
■く 鐘 OiS ∽
披
●′)
書 冤O
EK−2
mkno輔所∵I、租胎r一m鵬扇鵬剛証mkjml聴聞dir血Formu
碕融腺畦部服創掘L雨龍湘勝敗
鴎手品南紀l銃撃測れ 岬硬
璃r脚CimimSln南
崩車軸00心細−S駆寄1 年踏め
Ok血nJ油 隼弾め
Ok鑓l調nT別mAdrを高
鳴色健闘朗麗丁離脱純油症G虹E出
帆軸i∴∴∴∴∴∴i臨醐義∴‰親し_ 怖p淵_
硝諒両様6榔丁高鵠脇机幽励欄騨話耕I諏鮎痛航醐聞航繭加瀬璃朝練
甲羅間胸高勧励硬母胸紺証臨調…朝砿南朝煽頼朝
【頻鯵融血1痩「話
SiMDiDUSUNMEzAMANI2015TEKNOLOJivETASARJMDERSieGRENCiETKjNLiKLERi
ULUSALSERGIsiuYGULAMA PLANI
TARIH 部
汎
4
エ
兀APACAKBIRIM
16.03.2015 末ニニW&FTカ
Nisan2015
W&v認
fWFヌ坊ニW&匁也fV
ヨ
柳譁
ニW&匁匁
&ニ莵W'V蒙
ヲヌ&ニ
贍
6ツ
6ツ
僮IMilliEgitimM同軸ldkleri
儺PET山kPatentEnstittisu(TPEtaraflndan 的revlend蘭enkisi/Or餌nizasyonSirketi)
Nisan2015 W&v芳 fWD蘭VニW&匁匁F t友ニニヨ 6ツ 儺PE,TTKB,TEGM Herkurumdagrt一myaPaCagIbirimleri kendisibelirleyecektir(dagltlm6ncesibir OrganizasyontoplantlSlnmyaPlimaslfaydal一 OIacaktIr)
10.05.2015 末霧
ヨナ7尾貳
&紋6
6T6薄V觚Fカ匁ニ霧ニW(
6WFカ問
gercekiestiren rehberlikyap SayiSlnCatCS mnduri蝉nne 吐w&V 末W'h f'VVw&V 鳴
15Man− 末ニニW&F8
ヌW2
ニニヨ
6ネ
6VT蒙匁FX
T6木
vW&Vカニ
キ&友W&ニW&
0「ganizasyonlarvb.) 剩カ
0主10/05/2015
綰w&WFヨV譁W&ニ譁霧 蹤W'V
W&R
$
觀ツ
iiM掴 Eg南m Mtid加圧ikleri,iIl..d.
友VF末W&VキFVヨVニVv友蒙vR &免F 末ヨW6 蘭 ヲネ
H 「
W7GW'Vニ 荼 ヨ 柳貳 (
turulan komlSyOnlara y6nelik 儺aiim ve’l’erbiye Kurulu BaskanlLgl
10MaylS 妨Fカ匁ニ霧ニW&冶
2015 蘭
末v
T6末V觚Fカ匁ニ霧ニW&霧
ヨ
ヨ
V
&W&ニ没問
56T6蒙X
坊觀末イ
柳藐傍妨&
ィ
尾譁
GW&オ
&6
兀urutme Kurulu Uyeleri(Tekno噂ive
儺asarlm Dersi Program GeliStIrme
ニVヨVトVv友網vV觀ツ
FV蹌
ラVGF
Ⅱ邑'WFヨTキW'VヌUW坊妨&
冦erdeolu恥rulankomlSyOniar/ilMilli
Enstitiisunemailileg6nderilmesi. (TPEaitmailkomisyoniarag6nderilecektir.) 剩Vv友網ヨ襾X゚カカニW&
0主15/05/2005
豸
&
fF
acakserglyekatIlacak6gretmen 冓t M冊 Eg証m Mudtirliiklerinceizin
Ve6宮renciIerinizinlSlemlcrininyapllmasi. 剿ナ4ヲVヨニW&匁W吐觀ニ霧6 ニニ蒙 ニ '邑'WGVニV6VキF
10−15/05/2015
W&vヌ帽
カ
Fツ
W&vヌ帽
カ
D
56W&vヌ坊カ
W&v
F
蹤ニ
23−24/05/2015
25−26/05/2015
&ニ譁艷
T
W&v蘭Vカ
ヲヌ&
W&v霧
2015 黙yf沫&ニ豸ニW&匁X
F
56W&v蘭Vカ
6
カWFカ冶
贍
6ツ
Fニニ
薬
Fニニ
FW&R
VヨニW"
穆g&Ud坊襷
免V豸
蔔&v
譌ヲ
7柳
カWF
「
'6ニニ
贍
&ツ
綰w&WFヨV
&ネ
敗g&WfニV襷
ヲニV荼
蔔&v
譌ヲ
7柳
カWF
儺nrkPatcntEnstitnsu(TPEtarafIndan g6revlendirilenkisi/0rganizasyonSirketi)
fv匁紋vW$6VカニW7Fヌ&ヲニヨW6
黛eZjsiyapmal
Haziran−Ekim
Fニニ
acak 6gretmen ve 6grencilcrin 儺urk Patent Enstitusu(TpE Taranndan
Ankara’yag 蒙V妨&庸Vカ
22/05/2015
末トヤTリ 6牝カ ヨ 柳躪 「
acak 6gretmen ve 6grencilerin 儺urk Patent Enstitusu(TPE taranndan
ulaslm,konak y6nelikisvci 蒙
22/05/2015
B
3fw&V
儺PE,TTKB,TEGM
免W&紋
贍W&匁VCf贍V妨&
豸
釦
&
&WfニV襷
gunun hazlrlanmasl,ilvei 坊R
觀w&WFヨV軫R
hエ
V
末W&VF
儺urk Patent Enstitusti(TPE tarahndan
*友ニヨニ貳逍
免V豸
蔔&v
譌ヲ
7柳
カWF
「
TPEGerceklestlrilecekOiup∴TTKB,TEGM
免ヨ
6ツ
兀urutmeKuruiuncaDesteklenecektir
・SI′) 迄
ツ
∽▼“「 裳
X 8゚R
弱書 手日昌
音
春雪立 剪
IeO)bO(ヨ :○…○<〔
l羊 ・< 課
〇 三.三三 ∽ 」
H
<X・
雪8
ヌネ
ョツ
H
YTリ Y ツ 蓼 h 8 2 ヌ&薬 せこ 劍 ツ リ(
剏g葛
乙は ∽
凾ツ
6x H
ョノo( Hホ
曇∴ci⊂!q)
Eg寓
宇R 劔e2 ラR
N e) 〔つ 劔)eO)eOO …○:○‡」
.〔こ、 ∽iの ▼“S
8
・く まuヽ i一
8
X,"
,"
ー] 一一 儺ネリr
∪宗
剏コ<謹
傲 皇繊
メ
、−/∽
耗 昌之 劍 Yf ツ
凵j的)eO O
63 劍
「
H
ク
く] “書
剽ネコ 鴇0,里 ._
凵E≧彊喜
2 劍 ク亡霊b ラR
因,「 豊罵 輔
T
*リ+2 ヒ雜ym8
エD8 "
胤
講 諌
」○ ]− 岩岩毒∴ぎ∴疾吏
Z < ∑ ”<
ネ
リ
⊂⊃ o
8
ネ
メ
くつ ⊂)
▼一一 N t、−
トミ ネ ツ 剪
8
リ
メ
r
x
井
鶉譜 h ツ ヲT 」
( 葛の
〇一1
リ
ク+8/
蓼蔗
イ hクd 「
・−宝08︻焉一幸呈善言00しぎ9−をZ叉①>︸0−卦N嘗睾嘗馬主
書く魯Ue善HSIU隼田S。Z<M<ZH雪害富合山岳⋮扮
孟ま
韓 と球
謀重
Xス
室の烏青さト音京町竜巻00春雷害意首−⑭芸q畢S董︻○昌一寿ぎ>主立⋮⋮巨至芸u⋮N。半量雪雲害宅巻舌︶肯吾qOS竜n言
寸i出田
○○{
⊂〕
x ク h ク H 「
ネ
ヲ
メ
劍
ネ
メ
ネ
メ
6
Ek−5
KATILIMCILIsTESi
NO
粕トトU"
1
KATILIMCI
迫7F
2
Vツ
豸
3
RENCl SAYISl2 5$UDヤT
舶6ツ KATILIMCl
D汎、ヤ6ツ
KATILIMCl
疋SAYISl
閥
4
&
釘
1
3
沫ヲヨ
2
W'6
2
1
5
F
2
1
噺
7
8
9
逍
蹤
膝&
牌
10
12
14
15
19
25
26
27
磐
34
35
36
37
2
1
2
贍
1
&
2
カ
2
1
'f
2
1
儷
埜'ァW'Vメ
2
1
2
&F問
ニ
微&GR
&
"
B
2
2
1
b
'Vメ
1
2
1
2
1
2
Fヨ
ヲv
カカ
微6ヨ
1
2
2
ヲノ
*
42
1
イ
ヨ
1
1
噺迫F
楓
2
2
誣VニF
40
1
1
2
カ
之ニ
1
2
2
豸
Fヌ
1
2
G
蒜
1
2
埜6カァ6V
彦
1
2
H
1
1
蕃X゙ヨ
ト
2
1
2
認V譌ヲニ
沸
1
1
2
芳ニ
39
43
2
ヨ
彦Vカ
1
1
2
W&
f
1
2
譌6
38
41
2
カヌ"
蒜
32
1
2
噺
磐
33
2
ニニカW6
磐
1
1
Vニ
噺
29
31
2
2
ラ6メ
28
30
蹤W
F
23
24
1
&&
陪
21
22
2
6
18
20
'ヲ
認蘭
16
17
1
貳ヌW(ケイ
噺
1
2
ヲ
11
13
2
ヌ
磐7'6問
釘
1
4
6
迭
1
1
2
B
1
2
ニR
譌fR
1
2
2
44 Slmak i2
1
1
剴"
1
ト
メ
45
46
47
48
牌
Sl
52
53
34
2
棉7
キ6
2
標6
2
36
ヨ
7
陪
噺
67
隼jfV
2
2
2
豸ヌ&ツ
背VラW6
l
1
1
ヨR
1
2
2
1
1
2
Xリ"
81
SAYISl
l
2
2
&F
膝V
1
2
2
噺免
1
2
Fヌ"
軫問
1
l
f
問
俯
1
i
2
匁
79
80
i
2
免V6夢
76
78
2
'Vイ
ニ
74
1
1
2
73
77
2
ヨ
&
72
1
1
2
埜'ヲ匁6
71
75
2
&
&
楓
1
2
W&GW"
66
70
1
乏
カカ
噺
1
2
夜4
65
68
2
ヌR
64
1
1
2
噺ヌ&ニカカ
62
69
2
末
61
1
l
2
'2
疲Wg6V
63
l
2
2
率2
59
1
&4亦
60
1
1
2
友ニァ2
噺
2
2
濡Wヲ6R
噺ヌ&カニ
1
躋
イ
53
58
1
2
ヨ
fFR
37
1
1
&
7F
疲
2
2
之FヲヨR
噺
1
メ
蕃W2
49
30
W7V
V
2
2
1
1
1
65
TOPLAMKATILiMC106RENCl SAYISl 剞チ顕艶強国臨蔚百〇寡 聞回田閏田田圃因鰹国gSSe顕〇〇〇 月園田騒温田起電韓日SSSHSSS
ocRETMENSAYISl
246)
5.YURUTMEKURULU
mimveTtrbiyeKur山uBaskanlIgl
TbperAKBABA,
AbdullahBUYUKYILDIZ
abuvukvildizのhotmail.com,
03122126530/4297
TemCIE曽itimGenelMiidGrlii軸
DidemDEMiRKAYA
tegm_Prqjeler@meb.gov証
03124131605
TiirkPatcnlEnstit跳滝
HakanBAYRAM,PatentUzmanl
Enfbmasyon,DoktimamasyonveBilgiIslemDairesiBaSkanlI蘭
hbavramのturkDatentJlOV血
03123031193
MeteKIVanCUNALrEKiN
Enfomasyon,DOk蘭rnar血syonveBilgiiSlemDairesiBaikanlrgl
mkunaItekinのturkDatent.gOVll・
03123031493
MILL量EGITIMBAKANLIGIILETURKPATENTENSTiTUSUARASINDA
isBiRIJ沌ipROTOKOLt
AMAC
MADDEl−Bu protoko臨amacl,OrtaOkullardaokutulanteknolqJIVetaSarlmdersmdeha7lrlallan
踊111erin幽nillerde se9ilerek sergilenmesmlSaglamak ve bu baglamda ogrencilerde g6zlem,
SOrgulama,araStlrllla記egerlendl…e、′eyaratlClllkgibizilllnSelsureele一・18ktlrllalegetirnlektlr.
KAPSAM
MADDE2−Buprotokol・M硝Eglt11nBakanhgnlabagLll・eSmtVeOZeLortaokuiktrln7Ve8 smlf
OgrCnC蛤手品一ItCkno時vctasarlmderslndeIla紺Iad−klarlurunlerinse91mlVeSergllenmeslllel圃l
Call叩lalarlkapsar
DAYANAK
MADDE3−BuplOtOkoL222saylJIIlkOgretlmVeEgltlmKanunLiiLe5000saylllTurkPatentEnstlt鴎u
Kuru時veGorevleriHakklndaKanunadayamlarakhazll・lanml担r
TANIMLARVE KISALTMALAR
MADDE4−BuProtokoldegeGen,
a)Bakanhk:MlmE師imBakan鳴im
b)TTKB:Tal−mVeTel’blyCKLu−uluBaikanIlgllll,
e)TEGM:TemelEgltlmGenelMtidiirl噂unti,
e)TPE:lul”kPatelltEnstltLlSuilil,
d)Sergi:SlilldlDustillmeZamamSelgisml.
e)Diiz,enleme KuruLu:Serginm ama中m dogrultusunda organlZe edilmesl amaC−yla
taranardanenazdairebaSkanldLizeylndebi一−ertemSiIcininkatlllmylaolusankurulLl,
r)Y前約mc Kurulu:Serglnln amaClal’l dogrultusunda sonuかandirllmasLna y6nelik s reci
yorletmekuzerctaTaflamena7blrel、temS−1cislnde−10LuSankL剛直
g)ilKomisyonu‥Serginino一・ganizeed=meslllellgilIllM間鴨血mMudul撮lerlbiinyesmde
ktlrLllankomlS)′Onu
lねdecder
TARAFLAR
MADDE5−BuProtokol血taraHaITMllllEgltlnlBakan蒔lTalimveTerblyeKL間IuBaska−11蘭VC
Tcmci Egitim Genel Mudurl鴎tJile Blllm、SanaylVe Teknolqil Bakanhglna bagllTurk Patent
YUKUMLULUKLER
MADDE6−1alanaml踊nse坤mVeSergile一一IneSl−lellliku−yukt一ml踊kle=叩liard旧
a)TTKB’ninYukiiml乱ukJeri
l−CallS‘一Iala…TekI一〇lq‖VeTasa・1‘一一DelS一〇eletlmP・Ogl−allll…gel−elfelsefes購uygm
OlarakgerGeklc揮IeS皿Sa副aITlak
2−日komlSyOnlarlnarehber根etmek.
3−SerglninTTKB宜llIntemetsavfasmdadLVurLISunuVetarl面n皿yaPmak・
4−Scrgicall叩ala…ay6ne血01al ̄akMEBICCr−SlndekoordmasyonLISaglamak
5−UygulamarehbcrlnInhazlrlanmaslnlkoordlneetmek
b)TEGM’ninYiikiiml削iiIderi
l・Sergikapsant一ndayap庇ak撃llimalarHltLImlIlereveoltaokulJaraduyul・し高nasllIellgl1両
VelSlemlerlyapmak
2・I岨de)ap−lacakdegerle−ld∼r,一}eCall叩aJarISOmCundasergiyekatllacak6gretmenveo雪rel−Cl
listesilliolLI*urmak
3・Isblr胸n‖1LIygLllanmas∼VCSel‘glGa車lalarlnlnyuruttilmcslamaClylagerekillZlnierIn
al−nmaS皿Veduvurularmyapllmas…Sa到amak.
4・SerglmnTEGM’nlnlntemetSa、′ねslndaduyurusunuvetanltlmlmyaPmak
e)TPE’ninYiikiiml削龍山eri
l−Serg−kapsamlnda〉′apllacak9allSmalarlailgl1−01・galllZaSyOnalliSklndavetlyebaslmLPr〔Ue
Sahlb16grencIVerefakateIOgremcnic…komklamalarlVeula斗mlarLSerglyeillSklnte鉦Sat
malzemClerlllintem1111VebunungIblgldel壷rlB−1tCeKanu一皿dayeralallt)denekkalemleri
\’c Odcrlek kaIemleri−leisnatedlle−lharcamaimktariarlnlaSmayaCak Se姐dc bu harcama
mlktarlarleSaSallnlmksuretlylekar河alnak
2−Serglllellgillherturluegitlm,tan−tlmVebllgLlendlmeyeyOnelLkorgal冊aSyOnuMEBlte
koo−dme1−01arakyapmak
3−0grencllerlnSerglyekatllImbaSVurularlnlyaPmalarllemelektrolllkortamlhazlrlamak−
4−MEBlJelSblr鳩目坤ldeSergldeyelalanurtlnlerilebukapsamdayapILanfaallyetlerlnyer
aidlgle−kitapha相1amakve出nlllie雪面mil涌durluklerineclektronlkoI・tamdaula印rlllak
5−SergIyekat−lacakogretmenle一>eOgrenCilertembutt;eimkanlarldahilindesosyalelkllliikler
diizenlelnek.
6−Serglyebasvuruyapanmmogrencilereeiektl・Onlkortamda,SerglyekatilanBglenCllereise
bas両olarakSc−“glKatlilmBclgcsIVCrinCk
?)OI・takYiikiiml削拙kJer
l−SerglninOrganlZeedILmeslne〉One臨ca車Illa、CuygulalnaPLalllmllaZlllamak
2−UrunlemSeGlmVeSerglIelmeSISLirec11leyOilellkoial・akyapllacakea車malarlIcDuzenieine
KurdLI,YurLitmeKul・し血Ve11KomSyOI−lal・1nlnGall叩aL一SL白、eeSaSLarllll−e一・enuygL一1ama
rehbelilllllaL11−1狐nak
3−L*gudumluoIarakSeJgm11−yul‘u硝lmesImtaklPetmek.
4−DuzcnlemeVeyuI”utmekurullarmauyegorevlendlrlllek
5−SerglStu.eClnde gerCekle担rllecek faaIIVetlerln egitlm−6gle仙n sLIreeLnlaksalmamasl岬il
gci”Ckllplanlamayi〉′aplnak.
YAPILACAKFAALIYETLER
MAnDE7−
1Serglye ka同acak∴蘭rtmlerln Se91mllle scrglye kat而cak ogretmen ve ogrencllcriIl
belll‘lenmeslCall叩Iala…同kolnlSyOllJarlnCayaPmak,
2 0grcnCii融nlerinllklgiinsLireylcsergilemek
DEGISIKLiKYETKisi
MADDE8−HaklIVehLIkuklSebeplc…Ortayaqkmas同urumundaprotokoldeyapllmaslgerekellek
Ve dei函iklikler,taranar al‘aSlndalmZalanacaki‘Ek Protokol’言le yaplln.Bu ek protokoIler
lmZalaJldlklarltarlhtenltibaren yLirill●iuge gll−Cl−ヽle PrOtOkol…ayr−imaz parGaSlOlur Bu protokol
dogrultusullda,ayrlCataraflararas−ndagerCCkle申rilecekprog−alTLtanltlmVeyemprqlClcmherbirI
IGlnekplOtOkolleryaP−labilecek.budl剛mdaheiPlqCmnyuktlm間取lerlVelllallhukmnleriayrI
ayrldegerlendlr11ecektIr・DLlZenleIleCek ek sozIc叩leler LSbu protokoIve dayanag101an mevzuat
hukumler同eeklerineayklrlhukumlerLCelTneyeCCktlr
TANITIM
MADDE9−TTKB,TEGM ve TPE protokoi kapsammda yurutulecek etkl1−1−kiere叫kin basln
topiantlSi,duyL一ruVChcl、tur1utamtlmlhallyClle…10−18klaiagereekle印rll●
TaraHar.hazlrlatacaklarlahS,pOSterglbltanltlmmalzemelei1nde,Baka−llLgmVeTPE‘mnlogos……
aymbuyukLukteveyanyanaolacakSeklldebuIunmas…Saglar.C−de−ie.JPttarafindallkar河anlr
CESITLiHtJKtJMLER
MADDElO−Protokoldeye一‘almayanhtJkumlerlleuyguiamadakarSIlaSllanguClukleringlderllmesl
lC111DiiZenlellleK…ulLInunaIacaglkararlardogrultusundaiSlemyaPllacaktn
MADDEll∴Taraflar,車uprotokoidetamlam酬e一幸Iilda、dIgeItara航一r”niOlmaksIZ旧i
buprotokoJu、ノe/>eyaPrOtOkoleatfd=一erhang−b叫ekllde、digertaranarlIlunVa−1Veiogos…ulelbl・ans
OlarakgOsterel一一eZ、′e/veya}′aZlILIIsozlu/gorsclollan血darekiamVb−a一一一aGJarlakulianama7
UYUSMAZLJKLARINCOzUMU
MADDE12−1、araflari bLlProtoko出し1)′gL面l一一laS−eSl−aSll−davL一k…bulabileceiくbutuil1回aflarl
uz函mavesL一ihyolulieGez…1−eL両t…naklGmllertui壷やabaylgOStCrCCeklcrdlrlilt剛amtaranar
arasllldasull一}/Olulle函Imle剛elneS111a1−11deAnkaraMahkemcle…elcraMu鉦iu陸1・一yCt冊dil・
DUZENLEMELER
MADDE13−IsbuProtokol・Taranamtabi01dugumevcutKanunlara,Yonetme間ere,eSaSLarave
benzerlkonuyal囲nhL一kuklduZe−11eillelereuygL…01arakhazlrlallmIStlr・Taranarlntabioldugu
Kanunlarda・Yonetme聞erde,eSaSiardavebenzerikonuya川串一lhukukiduzel11e−neie.d。.i.一ldebir
dcgl剛k−ney′danageImes−d…・umL…da言直uProtokoidedegerekende軸kllkleryapilacaktlr
DEVIRVETEMLIKYASAGI
MAl)。E14−1aranar,1SbL一ProtokoluvcProtokoIdeyeralanyetkLhakVeyukunlluluklerldiger
laraf川yaZ出 〇・一ay…aImaksIZ1−1klSlllen Veya tamamen u函ncu函11Slara devi.V。temlik
edemeyecektll‘
TEBLiGATVEiLET量SiMADRESLERj
MADDE15−BuprotokolCereeVCSindcyapiiacakhel・turIutebllgalVeSa−ryaZ−Smalar,lPE∴lLGM.
TTKBtara血da−llSlmle−lyaZll−0胤akblldlrllml河an韓hlSlara・teSLlmVelesellL一mtutanagllleelden
tesllmedlimeslyletebllgedll‘叫Say−ilr Tebllga血、′eyazISmalarlnteyltllfaksveyaladeIltaahhu油
POStayOlLIylag6nderlImeslh細Ildea$agLdakIadreslerlulIanllll Ancak,anakonusL一tenle,一・utVefesl1−
01anteblJgVeyaZtmlalar・〉・ahLZCaNoterVaSltaSiV1ave〉′atelgIafveyaladelltaahhutlumektupyoluyla
g6nderllecekvebuSekildeg6ndcriImclerlh細ndegeeerliolacaktlr
TEGM’niniletisimvetcbligatbilgileri:
MiiIiEgltlmBakan嶋1.AtaturkBulvarlBakanilklar/ANKARA
Tel O(312)41313280(312)4131619 Faks O(312)4180559
TTKB,hiniJetiSimvetebligatbilgileri:
TeknlkokullarO6330ANKARA
Tel
O(312)2126530 Faks
O(312)2233509
TPElniniletisimvetebligatbilgiieri‥
I車OdromCaddesiNo.115(06330)Yen皿ahalle/ANKARA
Te1 −0(312)3031000 Faks
O(312)3031173
Taranar,yukal−ldayazllladreslerLdigertarafadegrSikliktenienaZはgt1116nceyaz高olarakbilahal・e
bild高lmeksLll、etrYleherzamandegtStrI‘ebilirler・BLIやrtauyulmaksIZ1−1yaPllacakadresde垂直klikleri
h鉦lde,yukarldakiadl・eSlel・eyaPliacak1−eI・ttu諏tebligat・uSultineuygLmOlal・akyapl血1iSayllacaktllr
Adl・eS degriikliklerinin zamamilda bildirilmemesinden do吾acakherttLrln sol、umluluk,bildirjmi
yapnlayantarafaait01acaktlr.
MADDE16−Protok01unllCrhangibil−hukll高畑11T−allkemeve/veyayetkilimercitaraflndangeeerSiz
Veyauygulanamazsayllmaslyadaherikital’afやagecersizkabuledilerekuygulanamayraCagl
hususundaanlaS11−a〉′aVari1mas一、Protoko晶lkalan航kumieriningcGerlil蘭nlyadauygulanab出場証
etkilemeyecektir.
PROTOKOLtjNSURESI,SONAERMESivEYtrRURLUGEGIRMESI
MADDE17−TPE,TTKBveTEGMal”aSmdaimzalanalliSbLiProtokol的yllstu−elioluptaraflardan
birinin,enaZbirayencedendigertarafagerek9elerinideiCereCekSekildeyazlllbildirimdebulunlllaSl
yadataraflarlnyaZlllOlarakmutabakatsaglamasldurL汀nL一ndasonaerer・
Protokol血y蘭rltigegl叫tarih再buProtokoI航tal”afla…yetkilikisJlerinceimzaland蘭tarihtir.
MAl)DE18−1担uprotokol18maddedeno両maktaoluptaraHarabirerasl‖1溢haverilmekuzere3
ntishahalindetanzimedilmlStll∴…/、.ノ2015 TARAFLAR
$
TalimveTerbiyeKuruluBasIalnlTemeiEgitimGenelMiiddr電T臨kPatentEnstitiisiiBaSkanl 5
Download

Şimdi Düşünme Zamanı - aşkale ilçe millî eğitim müdürlüğü