T.C.
ASKALEKAYMAKAMLIel
nccMiIliEgitimMiid軸1時ii
Sayt:29254301/10.07/4040180
15/04/2015
Konu:KurumStandarlarln
YayginlaStlrilmasl
.…‥MUDURLUKLERINE
ASKALE
llgl:llM冊Eg証mM調光r申恥nun14/04/2015tarihlive3997800saylllyaZISl.
M掴 Eg諦m Bakanhgl Temel Eg証m GeneI Mudnr国師nun yazllarl ekinde
bulunan27Mart−17Nisan2015tarihleri araslnda’le−Okui6grenci veiibilgilerinin
gtinceIlenmesi g6revlendime oIarak g6rev yapan6gretmen Ve6grencilerin MEBBIS
biigilerininve函eleringnncellenmesi20Njsan−01MaylS2015tarihIeriarasindaokuldaki
tnm paydaSlara yonclik gerekli bilgilendime eallSmalarlnln yapllmasI Ve kurumsal alt
yaplmnhazlrhaIegetirilmesi−idenilmektedir・Konuileilgiligereklihassaslyeting6sterilmesi
VebakanllgImlZlnyaZ−larldogrultusundaiSVeislemlerinyapllmaslhususunda;
BilgileriniZiVegereglnlricaederim.
KezzibanBiTLisLl
Miid血ra.
SubeMndiirii
EK:
Yazl (6Sayfa)
DAtHTIM:
irkokulVeOrtaokulMudurluklerine
Ye…MahalleIi撮りmetKonaglKat3Askalc
ElektronIkAg wwwmebgoVtr
e−POSta adsoyad@mebgovtr
AyrlntlllbllgllGin MusaLMl,iBASIVHKl
rel(0312)XXXXXXX
l−aks(0312)XXXXXXX
BueVrakguver而eiektronikimZaiic,mZaIallmiSlirhttpIIeVraksorgumebgov‘radresinden9bf2−e5e9−382b−93da−3673koduiLe時iledileb血
T.C.
ERZURUMVALILIGI
IIMilnEgitimM間組1時髄
Sayl:67269960/10.07/3997800
14/04/2015
Konu:KurumStandartlarlnln
Yayglnlastlrllmasl
DAGITiM YERLERINE
MilliEgitim Bakanl蘭TemelEgitim GenelMnduri噂∬nun O9/04/2015tarlhliVe
3850048saylllI−KurumStandartlarlnlnYayglnlastlrllmasI・11leilgiliyaZllarlVeekleriilisikte
g6nderilmlS0iup,konuylailgiliilce milli egitim m融rlukIeri Ve dairelei hizmet
birimlerince gereklitedbirlerinallnmaSlhususunda,
BilgileriniZivegereglniricaederim.
SamihKIR
Vali a.
ilM踊EgitimMudurYardlmCISI
EK:1−yaZIVeekleri(5sayfa)
DAGiTIM
20IIceKaymakam噂lna
(ileeMⅢEgitimMHdurl鴫ti)
DairejciHizmetBirimlerine
YOnc1−mCad VallllkBmasIKa14Yaku‘iye/ERZURUM
It−Mall temelegltlm25@mebg。>tr
Ljlektro…kAg http//erzurummcbgovtr
Ayrlnllllbllgli即日rtlbat VIIKIcKAPLAN
iclefon(0442)2344800−113
富永S(0442)2351032
BuevrakguveniieiektrOnikim穐一ie−mZ鉦nnliStirh叫〟ev,aL・SOrgumebgovtradresindeTTb318−1588−36e8−bf4e−71a7kodu−1eteyiledikblIir
T.C.
MiLLiEeiTiMBAKANLlcl
TemelEgitimCeneiMiid師1時ii
Sayl:30140611/10.07/3850048
09/04/2015
Konu:KurumStandartlarlnIn
Yaygmlastlrilmasl.
……VALiLIGINE
(IiM皿EgitimMudiirl堕n)
Ilgi:25Arallk2014tarihVe6928377saylllMakamOluruileyaylmlanan“OkulOncesi
Eg証mveilkOgretimKurumlarlStandartlarlUygulamaYOnergesi
Genel Mtidur1時umuzce gelistirilen“llk6gretim Kurumlarl Standa証arl,,Sistemi
BakanIlknezdindeyapliande轟klikiereuygunolarakilgiY6nergeile“OkulOncesiEgitim
VeIlk6gretimKurumlarlStandartlarl(KurumStandartlarl)’’olarakguncelienm函r
Sisteme veri glr甲 Saglayacak MEBBlS veri tabanl nZerindeki‘‘Kurum
StandartlariMod批’’,yurtgenelindekiokuloncesiegitimkurumiarl,ilkokul,OrtaOku口mam
hatiportaokullarlileyatlllb61geortaokutlarlnda27Mart2015tarihiitibarlylaa可mI*lr.
Kurum StandartIarI Sistemi,nin amaclna uygun biriekiIde yurmlebllmesileln
ekte yer verilenli VeiilemIerin,yaPllan aelklamaiar dogruitusunda yerine getirilmesi
gerekmektedir.
Konuileilg消Va冊ginizce gerekIi tedbirlerin allnmaSlhususunda bilgilerini∠i ve
gereglniricaederim.
FundaKOCABIYIK
Bakana.
GenelMiidiir
Ek:Ekyazl(4sayfa)
DAGITIM
B Planl
AtaturkBIv O6648KIZ11ay/ANKARA
EiekdonlkAg wwwmebgovtr
e−POSta tegm OrlamgeliS1−me@mebgovtr
Ay〇両llibligi甲n BahaJKUCUKIEm
lei(0312)4132729
Faks(0312)4254049
BuevrakguvenI,eicklronikimのlleim∠aianmiStlrh叫//evraksorgumebgovtradrcSi・lden449b−3a83−3484−8449−3a7dkodu−leteyited−1cbIl,,
EK−1
a“ILIllCeMiliiEgitimMiidnrI削derinceKurumStandartlarlSistemiUygulamaencesi
TamamlanmasJGerekenCaIlSmaiar
LKurumStandartlarlSistemininamacmauygunOlarakiSlemesinisagkmaktizeresistemin
fdsefesini,hedenerini・19erlglni,SnreCiniaclklayan veaynlZamandabirbilgibankasl
niteliginesahip“OkulencesiEgitimveilkBgrctimKurumlanStandartlar,K,ia,uZ
Kitabl’’veKurum Standartlan Moduln’ndekullanlmkolaylIgISa郎mak nZereSisteme
VerigirislyaPaCak6grenci,Veli,OgretmenVey6neticilerinrolleriiIeverlglrlil函mlerini
nasllve hanglamaClayapllacagmlteknikolarak aclklayan“Oku10ncesiEgilim vc
Ilk6gretimKurumlarlStandartlartVeriGirisiRehbcrKitabl’’hazlrlanmlStlr
HazlrlanankaynaklarkullamcllaraulaStlrllmakuzereGenelMud田鴫nmuztmwebsayfaslnda
(Duyurular ve YaylnlarlmlZ)klSmlile MEBBIS tizerindekiKurum StandaJtlarlModnlu
glrlS ekranlnda yaylmlanmlStlr・Ek olarak sistemde yapIlan gmcelleme call$malarl
yaylmlanan kaynaklarda anllk olarak takip edilebilecektir.KullanlCllarln hazlrlanan
kaynaklarhakklndabilgilendirilmesl,
2・09−13Mart2015tarihleriaraslndaMersinHimetiCiEgitimEnstitnsundeger撃kleStirilen
Kurum Standartlarl Seminerine katlllm Sa緋mlSil/ilee milli egitim m的tirluklerlnde
g6revlisubemiidnruveSenerinbilglVebirikimleriniil/i19emilliegitimmudnrltiklerindeki
Kumm Standartlarlileilgili Callimalarl ynruteCek birim(羽車anlariile bilgilendime
toplantllarlyaParakpaylaSmalarl,
3.AsagldabelirtilentakvlmeuygunOlarak雨emleringereekle担rilmesi,
27Man2015
13−25Nisan2015
FVヨ匁
Vニニヨ
免v免V襷蒙WF
6ツ
ニ
蹤ニニ
&ニ貳
yapllmasl
30Haziran2015
01Temmuz2015
FVヨ匁カ
&ニ
Fニニヨ
&ニ
ニニ贍
6ツ
&
6ニ
ヨ
6ツ
4.SistemevenglrislerininMEBBISsayf誌luZerindeyeralan“KurumStandartIarl’’
moduliindenyapllmasl,
5・MEBBISsayぬsluZerinde“KurumlarlStandartlarl”modnInbasl蘭nlg6remlyOriseniz;
modtilyetkilerinizinkontrolti191nilinlZdekiMEBBISy6neticisiileg6ru担lerek
yetkilendimevegereklikontrollerinyapllmaslnlnSaglanmasl,
6・Ilinizde/ilcenizdeg6revlendimeilebaskabirkurumdaCallSan6gretmenveyOneticilerin
g6revlendimekaydlnln(6zellikleg6revlendimebaslamavebitiStarihlerinin)kontrol
edilerekgereklignncellemelerinyapllmasl,
7・2011ylllndaIKSistemindeokullarlnVerlglrislerinitakipetmelerivedenetimlerde
kullanmalanlCmmaarifmnfediSlerinetanlmlananjKSSifrelerininyetkilerininve
kullanllabilirolduklarlnlnkontroledilmesi,
8・MaarifmufediSlerininrehberlikveyadenetimama9110klrakziyarete融kleriokullarda
KurumStandartlarlSistemininkullamml・VerlglrlSigibikonulardahazlrlanankaynak
kitaplarlda(OkulOncesiEgitimveIlk6gretimKurumlarlStandartlarlVeriGirisiRehber
Kitabl,OkulencesiEgitimveIlk6gretimKurumlarlStandartLarlKllavuzKitabl)
kullanarakkurumlararehberlikyapmalarlnlnSaglanmasl,
9・MEBBIStizerindeyeralanKurumStandartlanmodtil皿eherokulunzamanlndagirlS
yapabilmesiiein6zelliklevelive6grencileregerekliolanakveteknolqiikaltyaplnln
Saglanmasl,
10. 20.01.2011tarihve928saylllmakamonayl,
04.02.2011tarihli1591saylllmakamonaylVe
O6/03/2012tarihli3830saylllmakamolurlarlileilmaarifmnfediSleri,Okulm的urlerive
OgretmenlerdenoluilnIKSilEklPlerindeyeralanIKS主1Egiticilerinin,gerek
duyuldugundaKurumStandardansistemininislerlikkazanmaslndayapllacakrehberlikve
bilgilendimeeallSmalardaihtiyaeduyuldugunda6ncelikliolarakg6revverilmesi,
11.1LARGEekipleriilesistemlymitmeveizlemeeallSmalarlnlnyaPllmasmda
koordinasyonsaglanmasl,
12.0zelegitimokuHarl,Vaklfokullarl,6ze16gretimokullarlnlnbuyllsistemegiris
yapamayacaklarlkonusundailgililerinbilgilendirilmesi,
B・OkuIOncesiEgitimKurumlanIleIlkokul/Ortaoku皿rdaYaInlacakiSVeislemer
l・OkullardaKummStandartLar・Stirecindeg6revlipersonelve〔堰ersorumlupaydadarln
(Kurtmy6neticileri,6gretmenler,OGYEEkibi,OkulAileBirligivs.)belirlenerektakvime
uygunolarakcallimaPrOgramlnlnyaPllmasl,
2・Kurumlar,Sistemgiri函rineMEBBIsnzerindenkummkoduve担esiilegiriSyaParak
“KⅢumStandartlan”mod融uzerindenvengiriSleriniyapmasl,
3・Ogretmen,Velive6grencilereAlglSalYararO19eklerinindoldurulmasIVeSistemin
amaelanhakImdabilgiverilmesi・BuCallSmada,BakanllktaramdanhazmlannlLV
kavI心kkmn(OkulOncesiEgitimveIlk6gretimKummkmStanda血anVeriGiriiRehber
KitabLOku10ncesiEgitimveilkOgretlmKurum而mStandartlanKJavmZK]虚心1)
kullanllmasl,
4・CocukvevelilerinanketleridoldurukensistemenasllgiriiyaPaCakLmhakklndabilgi
Verilmesi(“e−OkulvelibilgilendirmeekIanIVeMEBBIsanasayfasmdakiDuyurukⅢ
klSmlndabulunanKmmStandartkmbadlglndanVeliK廟enciGiriiSayfaslnaeriiimin
Sa到anmasl)
5・KmumayenigelenveyaMEBBis担esinibiheyen6gretmenveyay6neticilerinkiSisel
料缶elerininokJtaranndangnncellenmes主
6.VeriGiriiISlemi;
a・MevcutDurum GiriiekTanltX乙erindenmnduryadasorumlum的nryardlmCISltaraflndan
Okulktinvebil融erinin(e−OkuldanveMEBBis五digermod肌erindenaktarIlan)kontrol
edilerekhatallbilgileringnncellendiktensormonaylanmasl,
b・OnayiSlemiilebirlikte,y6netici,6gretmen,Velive印CukalglSalyarar619eklerinin
(anketlerin)aellmasISaglanmasl,
C・Anketekatllmakisteyen ocukvevelilerinsistemeeriSimlerininsaglanmasmdarehberlik
edilmesi,
d.VeliveOgrencilerinverigirislerinintakibivekarqla担ansorunlarhakJmdadestek
hizmetininsaglanmasl,
e.YeneticiveOgretmenverigirislerinintamamlanmasl
f MevcutDurumveAlglSalYararOIceklerinin(arLketler)30Hazirentarihinekadar
tamml細田naSl
g・MevcutdurumbilgilerininhepslnindoldurulmaslndansonraokulonaylnlnVerilerek
tamamlanmasl.
OkulOncesiEgitimKurumlarlileIlkokul/OrtaokullarlCinVeriGiriiTakvimi
Tarih
27Man−17Nism2015 帽
ト
g&Wb
キVネ
fF
カ吐w&V
庸Vニ
免v免W&匁匁wV
VニニV贍W6
G6revlendimeolarakg6revyapan gretmenvey6neticilerin
MEBBisbilgilerininve担eleriningmcellenmesi
20Nism−01MaylS2015 尾キVニF
カ
也
芳
免
&
吐觀ニ霧vW&Vカニ
免v免V襷蒙R
CallimalarlnlnyaPllmasIVekuumSalaItyaplnmhazlr
halegetirilmesi
04MaylS−05Haziran2015 蕪f觚F
4
w&WFヨV
46
7VキfUfVニ
ニvナ6
ナ
&
"
019eklerinindoldurulmasl.
08−30Haziran2015 尾キVトヨWf7WDGW'Vヤv
芳W&匁門F
ヨ
ヨニ
贍
4蒜TキW'Vメ
OnaylnlnVerilmesi
01Temmuz−01Eylu12015
H
TVv友儲fT
w&WF儲免ニニ
優キW'Vラ6
RaporlarlnlnallnmaSlVe2015/2016EgitimveOgretim
ylllOkulGeliSimPlanlarlndakullanllmasl
Not:Okullarlnbulunduklarlb61geninegitim6gretimlerinletkileyeneevreseldurumlar
nezdinde(mevsimlikiscilik,g6cvs.)takvimdedegiiik蒔e gidilebilir.
IIetisimBilgiie高
MllIIEgitimBakanIrgI
l、emelEgitimGenelMhdiirl堕u
EgltimOrtamlarlnlnVeOgrenmeSureclerininGeiistiriImesiDaireBaskantrgl
KurumStandartlarlSistemSorumiularI
BaharKUcUKTEPE
CerenTUNABOYLU
Tel:03124132729
ErdiYUcE
Tel:03124132705
e−IIOSta;tegm_Ortamgelistirme@mebgovtr
ツ
Download

T.c. AŞKALE KAYMAKAMLıĞı İlçe Miııi Eğitim Müdürlüğü