EZİNE DEVLET HASTANESİ
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR LİSTESİ
DOK.KODU
YÖN.LS.09
YAYIN TRH
01.10.2007
REV.TRH
09.10.2014
REV.NO
NO
DOKUMAN ADI
YAYIN TARİHİ
TAKİP YÖNTEMİ
İNTERNET ADRESİ
KONTROL
PERİYODU
BÖLÜM
SORUMLUSU
1
HASTA HAKLARI
YÖNETMELİĞİ
01.08.1998
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/1555/eski2yeni.html
6 AY
HASTA HAKLARI
BİRİMİ
HASTA HAKLARI SORUMLUSU
2
HASTA HAKLARI
YÖNETMELİK
DEĞİŞİKLİK (MAYIS
2014)
08.05.2014
İNTERNET
http://www.resmigaz
ete.gov.tr/eskiler/201
4/05/20140508-3.htm
6 AY
HASTA HAKLARI
BİRİMİ
HASTA HAKLARI SORUMLUSU
3
HASTA HAKLARI
UYGULAMA
YÖNERGESİ
İNTERNET
http://www.tbmm.go
v.tr/komisyon/insanh
aklari/belge/um_sagli
ktesislerindehastahak
3 AY
HASTA HAKLARI
BİRİMİ
4
KAMU SAĞLIK
HİZMETLERİNDE
İYONLAŞTIRICI
RADYASYON
KAYNAKLARI İLE
ÇALIŞAN
PERSONELİN
RADYASYON DOZ
LİMİTLERİ
HAKKINDA
YÖNETMELİK
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/116212/saglikhizmetlerindeiyonlastiriciradyasyon-kaynaklari.html
6 AY
RADYOLOJİ BİRİMİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ /RADYOLOJİ
TEKNİSYENLERİ
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/14005/bulasicihastaliklarin-ihbarive-bildirim-sistemiyoner-.html
6 AY
ENFEKSİYON
KONTROL KOMİTESİ
ENFEKSİYON KONTROL
KOMİTESİ BAŞKANI
5
BULAŞICI
HASTALIKLARIN
İHBARI VE
BİLDİRİM SİSTEMİ
26.04.2011
06.10.2007
24.02.2004
3
SAYFA NO
HASTA HAKLARI
SORUMLUSU
16
6
POLİKLİNİK
HİZMETLERİNDE
ÖNCELİK SIRASI
GENELGESİ
7
MEMNUNİYET
ANKETLERİ
UYGULAMA
REHBERİ
8
POLİKLİNİK
HİZMETLERİNİN
HASTALARIN
HEKİMİNİ
SEÇMESİNE VE
DEĞİŞTİRMESİNE
İMKAN VERECEK
ŞEKİLDE
DÜZENLENMESİ
HK. YÖNERGE
9
10
TEHLİKELİ ATIKLAR
YÖNETMELİĞİ
TEHLİKELİ ATIK
YÖNETMELİĞİ
2010/73-80
01.03.2012
19.10.2007
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/111483/poliklinikhizmetlerindeoncelik-sirasihakkinda-genelg.html
3 AY
HASTA KABUL BİRİMİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.kalite.sag
lik.gov.tr/content/file
s/duyurular_2011/20
11/03_ocak_2012/05
01memnuniyet_anket
leri_uygulama_rehbe
ri_2012.pdf
6 AY
KALİTE BİRİMİ
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/15280/saglik-hizmetisunumundapoliklinikhizmetlerinin-hasta.html
6 AY
HASTA HAKLARI
BİRİMİ
BAŞHEKİM/HASTA HAKLARI
SORUMLUSU
İNTERNET
http://www.mevzuat.
gov.tr/Metin.Aspx?M
evzuatKod=7.5.7557&
sourceXmlSearch=&M
evzuatIliski=0
3 AY
ENFEKSİYON
KONTROL KOMİTESİ
ENFEKSİYON KONTROL
KOMİTESİ
İNTERNET
http://www.dso.org.t
r/userFiles/File/4%28
5%29.htm
22.07.2005
05.11.2013
11
TIBBİ ATIK
YÖNETMELİĞ
22.07.2005
12
TIBBİ ATIK
YÖNETMELİĞİ
DEĞİŞİKLİK(21.03.2
014)
13
HASTA VE ÇALIŞAN
GÜVENLİĞİ
YÖNETMELİĞİ
06.04.2011
14
EVSEL ATIK
YÖNETMELİĞİ
15
16
ENFEKSİYON
KONTROL
YÖNETMELİĞİ
STERİLİZASYON
YÖNETMELİĞİ
27.10.2010
11.08.2005
Değişik:
01.04.2005
http://www.mevzuat.
gov.tr/Metin.Aspx?M
evzuatKod=7.5.9145&
sourceXmlSearch=&M
evzuatIliski=0
3 AY
ENFEKSİYON
KONTROL KOMİTESİ
ENFEKSİYON
KONT.KOM.
http://www.resmigaz
ete.gov.tr/eskiler/201
4/03/20140321-2.htm
3 AY
ENFEKSİYON
KONTROL KOMİTESİ
ENFEKSİYON
KONT.KOM.
İNTERNET
http://www.resmigaz
ete.gov.tr/eskiler/201
1/04/20110406-3.htm
6 AY
İDARİ BİRİM
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
İNTERNET
http://www.resmigaz
ete.gov.tr/eskiler/201
0/10/20101027-7.htm
6 AY
ENFEKSİYON
KONTROL KOMİTESİ
ENFEKSİYON KONTROL
KOMİTESİ
İNTERNET
http://www.asm.gov.
tr/UploadGenelDosya
lar/Dosyalar/143/ME
VZUAT/18_08_2010_
12_59_10.pdf
6 AY
ENFEKSİYON
KONTROL KOMİTESİ
ENFEKSİYON KONTROL
KOMİTESİ
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/110615/yatakli-tedavikurumlari-isletmeyonetmeligi-sondegisi-.html
6 AY
ENFEKSİYON
KONTROL KOMİTESİ
ENFEKSİYON KONTROL
KOMİTESİ
İNTERNET
İDARİ BİRİM
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
6 AY
İDARİ BİRİM
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
http://www.kalite.sag
lik.gov.tr/index.php?l
ang=tr&page=26
HER AY
KALİTE BİRİMİ
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
İNTERNET
http://mevzuat.meb.
gov.tr/html/26407_0.
html
6 AY
TAŞINIR KAYIT
BİRİMİ
TAŞINIR KAYIT VE KONT.
GÖREVLİLERİ
İNTERNET
http://www.resmigaz
ete.gov.tr/eskiler/201
0/03/20100308-4.htm
6 AY
SAĞLIK BAKIM
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ
MÜDÜRÜ
19.03.2011
İNTERNET
http://www.resmigaz
ete.gov.tr/eskiler/201
1/04/20110419-5.htm
6 AY
SAĞLIK BAKIM
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
22.01.2002
İNTERNET
http://mevzuat.meb.
gov.tr/html/24648_4
734.html
3 AY
SATINALMA BİRİMİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.resmigaz
ete.gov.tr/eskiler/200
6/06/20060616-1.htm
6 AY
FATURALANDIRMA
BİRİMİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.tbmm.go
v.tr/kanunlar/k4857.h
tml
6 AY
İDARİ BİRİM
HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK
OTELCİLİĞİ MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.mevzuat.
gov.tr/Metin.Aspx?M
evzuatKod=1.5.5018&
MevzuatIliski=0&sour
ceXmlSearch=
6 AY
İDARİ BİRİM
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
02.12.2011
İNTERNET
18
657 SAYILI DEVLET
MEMURLARI
KANUNU
23.07.1965
İNTERNET
19
SAĞLIKTA
PERFORMANS VE
KALİTE YÖNERGESİ
01.03.2011
İNTERNET
20
TAŞINIR MAL
YÖNETMELİĞİ
18.01.2007
21
HEMŞİRELİK
YÖNETMELİĞİ
08.03.2010
22
HEMŞİRELİK
YÖNETMELİĞİ
23
24
25
26
KAMU İHALE
KANUNUN VE ALT
YÖNETMELİKLER
5510 SAYILI
SOSYAL
SİGORTALAR VE
GENEL SAĞLIK
SİGORTASI
KANUNU
4857 SAYILI İŞ
KANUNU VE ALT
YÖNETMELİKLER
5018 SAYILI KAMU
MALİ YÖNETİMİ VE
KONTROL KANUNU
http://www.tkhk.gov.
tr/TR,86/resmiyazismalardauygulanacak-esas-vehttp://www.mevzuat.
gov.tr/MevzuatMetin
/1.5.657.pdf
3 AY
17
RESMİ YAZIŞMA
KURALLARI
31.05.2006
22.05.2003
10.12.2003
SAĞLIK BAKIM
HİZM.MÜD.
27
26
DEVLET ARŞİV
HİZMETLERİ
YÖNETMELİĞİ
SÜRÜCÜ ADAYLARI
VE SÜRÜCÜLERDE
ARANACAK
ŞARTLARI İLE
MUAYENELERİNDE
16.05.2003
26.09.2006
İNTERNET
http://mevzuat.meb.
gov.tr/html/19816_0.
html
6 AY
ARŞİV
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.kararara.
com/forum/viewtopic
.php?f=3&t=2479#p2
802
6 AY
SAĞLIK KURULU
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/110615/yatakli-tedavikurumlari-isletmeyonetmeligi-sondegisi-.html
6 AY
TIBBİ HİZMETLER
BİRİMİ
BAŞHEKİM
İNTERNET
http://www.kalite.sag
lik.gov.tr/index.php?l
ang=tr&page=46&ne
wsCat=1&newsID=77
2
6 AY
MUTEMETLİK
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
6 AY
GELİR TAHAKKUK
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
6 AY
GELİR TAHAKKUK
28
YATAKLI TEDAVİ
KURUMLARI
İŞLETME
YÖNETMELİĞİ
29
SAĞLIK
BAKANLIĞINA
BAĞLI SAĞLIK
KURULUŞLARINDA
GÖREVLİ
PERSONELE
DÖNER SERMAYE
GELİRLERİNDE EK
ÖDEME
YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
30
SAĞLIK
UYGULAMA
TEBLİĞİ
24.03.2013
Değişik:RG26/9/2013
İNTERNET
31
SAĞLIK
UYGULAMA
TEBLİĞİ
22.11.2014
İNTERNET
13.01.1983
DEĞİŞİK
01.04.2005
12.03.2012
http://www.ttb.org.tr
/mevzuat/index.php?
option=com_content
&view=article&id=95
3:teblig&
http://www.sgk.gov.t
r/wps/wcm/connect/
e70dc903-aafd-4d7c9f60b930c349f44e/22102
014_degisiklik_tebligi
İDARİ MALİ
HİZMETLER
MÜDÜRÜ
32
DİYALİZ
MERKEZLERİ
HAKKINDA
YÖNETMELİK
33
SAĞLIK BAKANLIĞI
DİSİPLİN AMİRLERİ
YÖNETMELİĞİ
34
SAĞLIK BAKANLIĞI
HİZMET İÇİ EĞİTİM
YÖNETMELİĞİ
35
SAĞLIK BAKANLIĞI
SİCİL AMİRLERİ
YÖNETMELİĞİ
18.06.2010
Değişik:RG14/2/2012
08.03.1995
11.12.2009
08.09.1986
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/115070/diyalizmerkezleri-hakkindayonetmeliktedegisiklik-yap-.html
6 AY
DİYALİZ ÜNİTESİ
BAŞHEKİM
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/1524/saglik-bakanligidisiplin-amirleriyonetmeligi.html
6 AY
İDARİ BİRİM
HASTANE YÖNETİCİSİ
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/19912/saglik-bakanligihizmet-ici-egitimyonetmeligi.html
6 AY
EĞİTİM BİRİİMİ
EĞİTİM HEMŞİRESİ
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/1525/saglik-bakanligisicil-amirleriyonetmeligi.html
6 AY
İDARİ BİRİM
HASTANE YÖNETİCİSİ
6 AY
SATINALMA BİRİMİ
SATINALMA GÖREVLİSİ
6 AY
EVDE SAĞLIK
HİZMETLERİ
BAŞHEKİM
36
TIBBİ CİHAZ
YÖNETMELİĞİ
09.01.2007
İNTERNET
37
EVDE BAKIM
HİZMETLERİ
SUNUM
YÖNETMELİĞİ
10.03.2005
Değişik
06/11/2007
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/14131/tibbi-cihazyonetmeligi.html
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/1570/evde-bakimhizmetleri-sunumuhakkindayonetmelik.html
38
ACİL SAĞLIK
HİZMETLERİ
YÖNETMELİĞİ
39
SAĞLIK HİZMETİ
SUNUMUNDA
POLİKLİNİK
HİZMETLERİNİN
HASTALARIN
HEKİMİ
SEÇMESİNE VE
DEĞİŞTİRMESİNE
İMKAN VERECEK
ŞEKİLDE
DÜZENLENMESİ
HAKKINDA
YÖNERGE
40
SAĞLIK
BAKANLIĞINCA
SUNULAN EVDE
SAĞLIK
HİZMETLERİNİN
UYGULANMA
USUL VE ESASLARI
HAKKINDA
YÖNERGE
11.05.2000
Değişik:
RG15/03/2007
19.10.2007
24.02.2011
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/1510/acil-saglikhizmetleriyonetmeligi.html
6 AY
ACİL SERVİS
BAŞHEKİM
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/15280/saglik-hizmetisunumundapoliklinikhizmetlerinin-hasta.html
6 AY
POLİKLİNİKLER
BAŞHEKİM
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/112133/saglikbakanliginca-sunulanevde-saglikhizmetlerinin-u-.html
6 AY
EVDE SAĞLIK
HİZMETLERİ BİRİMİ
BAŞHEKİM
6 AY
DİYALİZ ÜNİTESİ
BAŞHEKİM
6 AY
DİYALİZ ÜNİTESİ
41
SU ARITMA
SİSTEMİ
YÖNERGESİ
17.04.2009
İNTERNET
42
SU ARITMA
SİSTEMİ
YÖNERGESİ
28.10.2011
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/16842/su-aritmasistemiyonergesi.html
http://www.saglik.go
v.tr/SYGM/belge/114415/su-aritmasistemi-
DİYALİZ ÜNİTESİ
43
SAĞLIK BAKANLIĞI
İZİN YÖNERGESİ
44
YATAKLI TEDAVİ
KURUMLARI TIBBİ
KAYIT VE ARŞİV
HİZMETLERİ
YÖNERGESİ
45
YATAKLI SAĞLIK
TESİSLERİNDE ACİL
SERVİS
HİZMETLERİNİN
UYGULAMA USUL
VE ESASLARI
HAKKINDA TEBLİĞ
46
47
48
VÜCUT DIŞINDA
KULLANILAN TIBBİ
TANI CİHAZLARI
İÇİN ORTAK
TEKNİK ÖZELLİKLER
KAMU HASTANE
BİRLİKLERİ
VERİMLİLİK
ÇALIŞAN
GÜVENLİĞİ
GENELGESİ
09.01.1995
06.11.2011
16.10.2009
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/dosya/138284/h/1663.pdf
6 AY
İDARİ BİRİM
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/14688/yatakli-tedavikurumlari-tibbi-kayitve-arsiv-hizmetler.html
6 AY
ARŞİV BİRİMİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/19405/yatakli-sagliktesislerinde-acilservis-hizmetlerininu-.html
6 AY
ACİL SERVİS
BAŞHEKİM
6 AY
SATINALMA BİRİMİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
6 AY
VERİMLİLİK BİRİMİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
07.04.2005
İNTERNET
05.10.2012
İNTERNET
14.05.2012
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/12872/vucut-disindakullanilan-tibbi-tanicihazlari-icin-ortahttp://www.tkhk.gov.
tr/TR,573/kamuhastane-birliklerihttp://www.tkhk.gov.
tr/TR,201/calisanguvenligininsaglanmasigenelgesi.html
6 AY
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
BİRİMİ
49
SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK
HİZMETLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
DAİRE
BAŞKANLIKLARININ
GÖREVLERİNE
DAİR YÖNERGE
10.11.2012
6 AY
İDARİ BİRİM
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
6 AY
BİLGİ İŞLEM
BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU
6 AY
İDARİ BİRİM
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://personel.saglik
.gov.tr/20121-sayilihakem-kurulukararlari-uyarincamerkez-teskilatipersonelineyapilacak-ekodemeye-iliskingenelge-id361226.html
6 AY
EK ÖDEME
MUTEMETLİĞİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://personel.saglik
.gov.tr/alt-bolgetayinleri--ve-il-iciatamalar-hakkindagenelge-id328426.html
6 AY
İDARİ BİRİM
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
50
MHRS HAKKINDA
YÖNERGE
13.06.2012
İNTERNET
51
SAĞLIK BAKANLIĞI
TAŞRA TEŞKİLATI
STANDART KADRO
YÖNERGESİ
23.05.2012
İNTERNET
52
MERKEZ TEŞKİLATI
PERSONELİNE
YAPILACAK EK
ÖDEMEYE İLİŞKİN
GENELGE
53
ALT BÖLGE
TAYİNLERİ VE İL İÇİ
ATAMALAR
HAKKINDA
GENELGE
11.06.2012
08.09.2011
http://www.saglik.go
v.tr/SaglikTurizmi/bel
ge/1-15951/saglikhizmetleri-dairebaskanliklariningorevlerine-da-.html
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/115593/mhrshakkindayonerge.html
http://www.saglikakt
uel.com/haber/saglikbakanligi-tasrateskilati-standartkadro-yonergesi26043.htm
İNTERNET
http://personel.saglik
.gov.tr/4b-sozlesmelipersonelinin-yenidenhizmete-alinmasi-vekurum-ici-yerdegisikligine-dairyonerge-id303026.html
6 AY
İDARİ BİRİM
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.saglikakt
uel.com/haber/hasta
nelerde-oksijenuretim-ve-depolamasistemi-hakkindagenelge-27913.htm
6 AY
TEKNİK BİRİM
TEKNİK BİRİM SORUMLUSU
6 AY
TEKNİK BİRİM
TEKNİK BİRİM SORUMLUSU
6 AY
SATINALMA BİRİMİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
6 AY
İDARİ BİRİM
HASTANE YÖNETİCİSİ
6 AY
İDARİ BİRİM
HASTANE YÖNETİCİSİ
54
4/B SÖZLEŞMELİ
PERSONELİNİN
YENİDEN HİZMETE
ALINMASI VE
KURUM İÇİ YER
DEĞİŞİKLİĞİNE
İLİŞKİN YÖNERGE
55
OKSİJEN ÜRETİM
VE DEPOLAMA
SİSTEMİ
HAKKINDA
GENELGE
56
MEDİKAL GAZ
FAALİYETLERİ
HAKKINDA
GENELGE
19.12.2011
İNTERNET
57
ÖN MALİ KONTROL
YÖNERGESİ
31.12.2005
İNTERNET
31.10.2012
İNTERNET
31.10.2012
İNTERNET
58
59
KAMU HASTANE
BİRLİKLERİNE
GEÇİŞ
İŞLEMLERİYLE
İLGİLİ 2012/36
T.K.H.K. TAŞRA
TEŞKİLATI
ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI
08.04.2011
14.09.2012
http://www.saglikakt
uel.com/haber/medik
al-gaz-faaliyetlerihakkinda-genelge23460.htm
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/14998/on-malikontrol-islemleriyonergesi.html
http://www.tkhk.gov.
tr/TR,1469/2012-36nolu-kamu-hastanebirliklerine-gecisislemleri-.html
http://www.tkhk.gov.
tr/TR,1471/turkiyekamu-hastanelerikurumu-tasra-
60
SATIN ALMA
İŞLEMLERİ İLE
İLGİLİ GENELGE
61
SAĞLIK
UYGULAMA
TEBLİĞİ
62
MALİ VE SOSYAL
HAKLARA İLİŞKİN
MALİYE
BAKANLIĞI’NIN
03.01.2013 TARİH
VE 33 SAYILI
GENELGE
63
BÜTÇE UYGULAMA
GENELGESİ
64
2014-2015-2016
YILI DÖNER
SERMAYE BÜTÇE
ÇAĞRISI GENELGESİ
65
2012/49 NOLU
TİCARİ ALANLARIN
KİRAYA
VERİLMESİNE
İLİŞKİN GENELGE
6 AY
SATINALMA BİRİMİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
6 AY
GELİR TAHAKKUK
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.saglikakt
uel.com/haber/malive-sosyal-haklarailiskin-maliyebakanliginin03012013-tarih-ve33-sayili-g-29532.htm
6 AY
SATINALMA BİRİMİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.tkhk.gov.
tr/TR,110/donersermaye-butceuygulamalari-20121sayili-genelge.html
6 AY
SATINALMA BİRİMİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.tkhk.gov.
tr/TR,4562/2013-12nolu-2014-2015-2016doner-sermayebutce-cagrisi-.html
6 AY
SATINALMA BİRİMİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.tkhk.gov.
tr/TR,1809/2012-49nolu-ticari-alanlarinkiraya-verilmesineiliski-.html
6 AY
SATINALMA BİRİMİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
02.11.2012
İNTERNET
24.03.2013
İNTERNET
03.01.2013
11.05.2012
30.10.2013
31.12.2012
http://www.tkhk.gov.
tr/TR,972/2012-03nolu-satinalmaislemleri-ile-ilgiligenelge.html
http://www.istanbule
czaciodasi.org.tr/?pag
e=duyurular&anns_ID
=3947
66
67
68
69
TÜRKİYE KAMU
HASTANELERİ
KURUMUNA BAĞLI
SAĞLIK
TESİSLERİNDE
GÖREVLİ
PERSONELE EK
ÖDEME
YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
TÜRKİYE KAMU
HASTANELERİ
KURUMUNA BAĞLI
SAĞLIK
TESİSLERİNİN
KALİTE
KATSAYISININ
BELİRLENMESİNE
İLİŞKİN YÖNERGE
TÜRKİYE KAMU
HASTANELERİ
KURUMUNA BAĞLI
SAĞILK
TESİSLERİNDE
GÖREV YAPAN
LABORATUAR
UZMANLARININ EK
ÖDEMELERİNE
ESAS KRİTER
KATSAYILARININ
BELİRLENMESİNE
DAİR YÖNERGE
GİRİŞİMSEL
İŞLEMLER
YÖNERGESİ
14.02.2013
14.02.2013
14.02.2013
14.02.2013
İNTERNET
http://www.tkhk.gov.
tr/Eklenti/1297,turkiy
e-kamu-hastanelerikurumuna-baglisaglik-tesisler-.pdf
6 AY
EK ÖDEME
MUTEMETLİĞİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.tkhk.gov.
tr/Eklenti/1303,saglik
-tesisi-kaliteyonergesi--14022013.pdf?0
6 AY
İDARİ VE MALİ
HİZMETLER
MÜDÜRÜ
HASTANE YÖNETİCİSİ
İNTERNET
http://www.tkhk.gov.
tr/Eklenti/1302,labor
atuvar-uzmanlarikriter-katsayilariyonergesi---14-.pdf?0
6 AY
EK ÖDEME
MUTEMETLİĞİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.tkhk.gov.
tr/Eklenti/1820,genelyazi-yeni-girisimselislemler-yonergesi03062013.pdf?0
6 AY
İNCELEME HEYETİ
HASTANE YÖNETİCİSİ
70
TÜRKİYE KAMU
HASTANELERİ
KURUMUNA BAĞLI
İKİNCİ BASAMAK
SAĞLIK
TESİSLERİNDE
GÖREV YAPAN
PERSONELE BİRİM
PERFORMANS
KATSAYISININ
UYGULANMASINA
DAİR YÖNERGE
71
SHKS DOKÜMAN
YÖNETİM SİSTEMİ
72
KAMU HASTANE
BİRLİKLERİNDE
ÇALIŞTIRILACAK
SÖZLEŞMELİ
UZMAN VE BÜRO
GÖREVLİLERİNİN
İŞE ALINMA VE
BİRLİKLERE
DAĞILIMINA
İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR
HAKKINDA
YÖNERGE
14.02.2013
05.02.2013
14.02.2013
İNTERNET
http://www.tkhk.gov.
tr/Eklenti/1299,2basamak-birimperformansyonergesi--14022013.pdf?0
6 AY
EK ÖDEME
MUTEMETLİĞİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.kalite.sag
lik.gov.tr/content/file
s/duyurular_2011/20
11/09_mart_2011/dy
s_icsayfalar.pdf
6 AY
KALİTE YÖNETİMİ
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
İNTERNET
http://www.tkhk.gov.
tr/Eklenti/1347,yoner
ge.pdf
6 AY
İDARİ BİRİM
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
73
74
DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ
KAPSAMINDA
DESTEKLEYİCİ
TALEBİ İLE
YÜRÜTÜLECEK
ÇALIŞMALAR İLE
İLGİLİ USUL VE
ESASLAR
HAKKINDA
YÖNERGE
ACİL SERVİSLERDE
KULLANILMAK
ÜZERE KLİNİK
KARAR VERME
REHBERİ
OLUŞTURULMUŞTU
R
75
2013-3 NOLU 209
SAYILI KANUN
DEĞİŞİKLİĞİ
GENELGESİ
76
2013-4 NOLU
İHALELERE
KATILMAKTAN
YASAKLAMA
İŞLEMLERİ İLE
İLGİLİ GENELGE
77
ATAMA VE YER
DEĞİŞTİRME
YÖNETMELİĞİNİN
GEÇİCİ 1. MADDESİ
İLE İLGİLİ DUYURU
20.02.2013
07.03.2013
13.03.2013
22.03.2013
17.04.2013
İNTERNET
http://www.tkhk.gov.
tr/Eklenti/1375,doner
-sermaye-isletmesikapsamindadestekleyici-talebi.pdf?0
6 AY
SATINALMA BİRİMİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.tkhk.gov.
tr/TR,2601/acil-servisklinik-karar-vermerehberleri.html
6 AY
ACİL SERVİS
BAŞHEKİM
İNTERNET
http://www.tkhk.gov.
tr/Eklenti/1465,20133-nolu-209-sayilikanun-degisikligigenelgesi.pdf
6 AY
İDARİ BİRİM
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.tkhk.gov.
tr/Eklenti/1517,201304-nolu-ihalelerekatilmaktanyasaklama-islemleri.pdf?0
6 AY
SATINALMA BİRİMİ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.saglikakt
uel.com/haber/atama
-ve-yer-degistirmeyonetmeliginin-gecici1-maddesi-ile-ilgiliduyuru-tkhk31319.htm
6 AY
İDARİ BİRİM
HASTANE YÖNETİCİSİ
78
HUKUKİ YARDIM
GENELGESİ 2013 –
2
17.04.2013
İNTERNET
79
SHKS VE İLAÇ
GÜVENLİĞİ
REHBERİ
GÜNCELLENDİ
24.04.2013
İNTERNET
80
ÖLÜM BİLDİRİM
SİSTEMİ
26.12.2013
İNTERNET
81
82
83
DOĞUM EYLEMİ
YÖNETİM REHBERİ
BEBEK VE ÇOCUK
İZLEM
PROTOKOLLERİ
DOĞUM SONRASI
BAKIM YÖNETİMİ
REHBERİ
05.06.2008
03.05.2010
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/124193/hukukiyardim-genelgesi20132-17042013tarih-ve-9854say.html
http://www.kalite.sag
lik.gov.tr/index.php?l
ang=tr&page=46&ne
wsCat=1&newsID=97
6
https://obs.gov.tr/giri
s.aspx
6 AY
TÜM ÇALIŞANLAR
HASTANE YÖNETİCİSİ
6 AY
KALİTE BİRİMİ
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
6 AY
TÜM ÇALIŞANLAR
HASTANE YÖNETİCİSİ
İNTERNET
http://www.asm.gov.
tr/UploadGenelDosya
lar/Dosyalar/143/E%C
4%9E%C4%B0T%C4%
B0M/25_01_2011_15
_44_25.pdf
6 AY
DOĞUMHANE
BAŞHEKİM / SAĞLIK BAKIM
HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/16946/bebek-vecocuk-izlemprotokolu-genelgesi2008--45.html
6 AY
DOĞUMHANE
BAŞHEKİM / SAĞLIK BAKIM
HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
İNTERNET
http://www.saglik.go
v.tr/TR/belge/110310/dogum-sonubakim-yonetimrehberi-genelgesi2010--27.html
6 AY
DOĞUMHANE
BAŞHEKİM / SAĞLIK BAKIM
HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
84
ADVERS ETKİ
BİLDİRİMİ
85
HİZMET KALİTE
STANDARTLARI
86
SAĞLIK HİZMETİ
KALİTESİNİN
GELİŞTİRİLMESİ VE
DEĞERLENDİRİLME
SİNE DAİR
YÖNETMELİK
87
DIŞ KAYNAKLI
FORMLAR
İNTERNET
http://www.iegm.gov
.tr/UnitsPageDescripti
on.aspx?BirimId=qNb
Dt1uv/1w=&KonuId=i
OyFprWHqlA=
6 AY
ECZANE
ECZANE
İNTERNET
http://hastane.omu.e
du.tr/downloads/files
/hizmet-kalitestandartlari.pdf
6 AY
KALİTE YÖNETİMİ
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
http://www.resmigaz
ete.gov.tr/eskiler/201
3/08/20130806-8.htm
6 AY
KALİTE YÖNETİMİ
KALİTE YÖNETİMİ
..\..\..\DIŞ KAYNAKLI
DÖKUMANLAR\EĞİTİ
M
6 AY
TÜM BİRİMLER
İLGİLİ BİRİM
SORUMLULARI
İNTERNET
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
HASTANE YÖNETİCİSİ
Download

Dış Kaynaklı Döküman Listesi