T.C.
ReLISVALILIGI
ilMilliEg璃mMud臨1時範
Sayl:49788596/160/2036623
24/02/2015
Konu:6zelEg証mUygulamalarl
……………………….,….,...MUDURLUcUNE
llg上∴RehberlikveArastlmaMerkeziM関前1時nnm23/02/2015tarihve39saylllyaZISI
Rehberlik ve Arastlrma Merkezi Mudurl噂ununilgi yazISl dogrultusunda Ozel
Egitim HizmetleriBelumu専ZtaranndankaynaStlrmayOluileegitimolanokullarlmlZda
6gretmenlerimize y6nelik,OzelEgitim Uygulamalarl,BEPhazlrlamakonularlnda CallSma
yapllmaslplanlanmaktadlr.OzelEgitim Hizmetleri Belumu tarafhdan hazlrlanan●一〇zel
Egitim Uygulamalarl’●kllavuzunun tanltllacagl Ve kaynastlrma egitimi alan6grencilerin
bireysel olarak degerlendirilece雪i CaIISmalar9Mart2015−05HaziraD2015tarihleri
araslnda yapllacaktlr.Yapllacak olan call叩aya gelecek olan Ozel Egitim Uzmanlarlna
gereklikolaynglnlnSaglanmaslhususunda;
Bilgivegereginiricaederim.
AhmetBATTAL
Mtidiira.
SubeMiidii涌
Dagltlm:
IlgiliOkulM的urluklerine
回国
Qu OL S
AkplnarCad VaIlllkBlnaSlkat179100・KILIS
ElektromkAg klllSmebgoVtr
e−POSta.temelegltIm79@mebgovtr
BueYTakguYenl−CIck‘ron−k一mZaIleimZalanm−StIr
Ayr−ntlllbllgilCln−rtlbat・ScfOYILMAZ
Tel(0348)8132828月28
Faks(0348)8131264
T.C.
KILISVALILIGI
RehbeI’likveAraStlrmaMerkcziMiid冊1時ii
Sayl:1.5098433−160/綿
23/02/2015
Konu:OzelEgitimUygulamalarl.
KILISILMILLIEGITIMMUDURLUGUNE
KurumumuzOzelEgitimHizmetleriB610mutaranndanKaynaStlrmayOl同eegitim
OiLan okullarlmlZda6gretmenlerimize y6nelik,OzelEgitim uygulamalarl,BEP hazlrlama
k。nuIarlndaCallimayaPllmasIPlanlanmaktadlr.OzelEgitim HizmetleriB61umu taraflndan
hazlrlanan“OzelEgilimUygulamalarl’’KllavuzununtanltllacaglVekaynaStlmaegitimialan
OgrenCilerinbireyselolarakdegerlendirileceglCallSmalar9Mart2015−05Haziran2015
tarihleriaraslndayapllacaktlr.
Yapllacak olan CallSmaylailgiliIlimizilkokul ve ortaokullarlnln bilgilendirilerek,
gelecekolanOzelEgitimuzmanlarmagereklikolayllglnSagIanmaslhususunda;
Gereginibilgilerinizearzederim.
∴∴・一∵、
RAM Miidurti
Slh′的duliahMahallesiDcreboyuCad
M UiugCanlikOgre血nOkuluBlllSigl
EskiKiilSOrtaokuIuBlnaSIKat279100KILIS
TeI(0348)814264iKurumKodu:362607
Download

ya* "Râ KİLİS vALiLiĞi - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü